Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plKOG7p+G7ieG6quG6v+G7p8WpdHnhur/DquG7m2rFqeG6v3fhuqLhur/huqrhu4t54bul4bq/d8O6w6rhur9m4bqrZ+G7geG7geG6v3lteMSRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqThu6dC4bqq4bunw73huqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buB4buFL+G7h+G7g+G7g8ah4buD4buHaOG7hWjhu4Hhu4Hhuqrhu4fDreG7g+G7hWZnd+G7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/L2VY4bqi4bqq4bq/w6rhu5tqxanhur934bqi4bq/4bqq4buLeeG7peG6v3fDusOq4bq/4buV4buLw73hur/huqZC4buLeeG7p+G6v+G7leG6tMWp4bq/4bunxKl54bul4bq/d8O9auG6quG6v3nhu6XDgcWp4bq/eOG6ouG6v3nFqXF54bq/4bubasWp4bq/duG7p8O9a3nhu6Xhur9m4bqrZ+G7geG7geG6v3lteOG6v+G6tOG6vz7hu4tCxqHFqeG6v+G7iuG6rOG7i+G7lcWp4buL4bqr4bq/S3nhu6fhuqfhur88w71G4buLd+G6v+G7lsO9eHjFqeG6qOG6qMWpw7154bq/w7nDveG6rOG6v+G7ind9d+G7iy/hu4rhu4pWPuG7isSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWeG7p+G7s3jhur954bul4bunxalxeeG6v+G7l+G6ukLhur/huqpqxanhur/hu5pqxanhur/hu6fhu7fhu5fhur974buPRuG6v+G7ikLhuqjhuqrhuqzhu4t3xanhu4vhur/huqrFqXJ54bq/4bunxKl54bun4bq/4bubxalzQuG6v+G6quG6rOG7i+G6v8ahxal0eeG6v+G6rOG6onnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v3bhu6drw73hur/huqjhu4nhuqrhur/huqrhuqxxeeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5VveeG7peG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqq4bunbXnhu6Xhuqnhur924buna8O94bq/4bqo4buJ4bqq4bq/eMOz4bqq4bq/4bubw7Xhuqrhuqnhur924bun4buLxanhur/huqZC4buR4bqq4bqp4bq/eeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bq/a3nhu6fhur/hu4Z04bq/4bqqxal54bun4bqp4bq/4buGxKnDveG6v3lteOG6v3nhu6XDveG7icWp4bqr4bq/VnLhuqrhur/huqZCa+G6qeG6v+G7p+G7t+G6v+G6quG7qXjhur/huqrhu6fDtUbhur954bun4buAeeG7peG6v8Oq4bubasWp4bq/d+G6ouG6v+G6quG7i3nhu6Xhur93w7rDquG6v+G6quG6rGvFqeG6v8ahxKnFqeG6v+G6tOG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7hkR54bul4bq/4buKdy3Dqn134buL4bq/4buGxKnhur9W4bun4buLRuG7leG7i+G6rOG6qeG6v+G6quG7j0bhur/hu5Vu4buX4bq/PuG7i0LGocWp4bq/4buK4bqs4buL4buVxanhu4vhuqnhur/hu5ZZWeG6v+G7p8OBeOG6v+G7h2gv4buH4bq/4bub4bq44buL4bq/4bqqxal54bqr4bq/WeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bq/eOG6sMWp4bq/4buEQsO14bqq4bq/4buVa3nhur/huqrhuqxxeeG6v+G6qmrhuqThur/hu5fhu6fGsOG6v+G7psO9d8O94buX4budeeG7neG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plw6pZ4bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/hurThur954bun4buAeeG7peG6v+G7hkR54bul4bq/ecSpRuG6v+G7m2zhur/hu5XFqXLhuqrhur/hu5tyeeG6v+G7l+G7p0N54bul4bq/4bunxKl54bul4bq/eeG7peG7p+G7qXnhur95bXjhuqvhur9Z4bun4bq4eeG7peG6v+G6qsOBxanhur954bul4bun4but4bq/eOG7t8Wp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqow4rhur/huqxB4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqzhuqJ54bul4bq/d+G6sHnhur954bun4bq44bq/4bqq4buncuG6v3nEqcO94bq/4buX4bunw73hur/hu5tyeeG6v3bhu6fFqeG6v+G7l+G7p0N54bul4bq/4bqqw4HFqeG6v+G7l+G7p8SQ4bqk4bq/a3nhu6fhur/hu4Z04bq/4bqqxal54bunw6rhuqnhur954bunxKnhur954bul4bunxalxeeG6v+G7l+G6ukLhur9Y4buL4bqq4bqq4bun4bud4buC4bq/xqDhu4t34bqqw7154bq/eeG7s8Wp4bqr4bq/xqDhu4t34bqqw7154bq/4buX4bunw73hur/hu5XFqXLhuqrhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5tqxanhur934bqi4bq/4bqq4buLeeG7peG6v3fDuuG6v3jEqeG6v8OBeeG7peG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4bqq4bq84bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqrhu6dteeG7peG6v+G6quG6rGvFqeG6v8ahxKnFqeG6v+G7p8SpeeG7peG6v+G6quG6rG144bqp4bq/4bqq4bun4buReOG6v+G7l+G7p8aw4bq/4bunxKl54bul4bq/eeG7peG7p+G7qXnhur92eOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plw6rhu5RqeeG6v+G6qHDhur/huqrhu6fDtUbhur954bunxalzQuG6v+G7l8O9eeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur954bulxKlG4bq/eeG7i0bhur/hu5fhu6dqRuG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4buXRHnhu6Xhur/huqpCRnJ54bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5tqxanhur934bqi4bq/4buXw4Phur/hu4Thurjhu4vhur/hu4bhu6nhur/hu5vhu7Phur/huqrhu6fhurjhurZ54bul4bq/d8Sp4bq/4bqqQkZyeeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur954bulbnnhur954bunw7Xhuqrhur/hu6XFqeG7gOG7i+G6v+G7p+G7i8Wp4bq/4bub4bur4buL4bq/4bubxal1eOG6v3jEqeG6v+G7l+G7p0N54bul4bq/dnLhuqrhur95w4DFqeG6q+G6v3vhu6fDiuG7l+G6v+G6qnLhuqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bun4bqy4bqk4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7pcOBxanhur944bqi4bq/xqHEqUbhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7m3J54bq/eOG6uuG7l+G6v+G7lWp54bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G6quG7p3Xhur924bunw4F54bul4bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/d3F54bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4buXw4Phur/hu5tqxanhuqnhur/hu4bhu6nhur/hu4RCeeG7peG6v+G6pkLhu4t54bun4bq/4buVannhur/hu5tzQuG6v3fEqeG6v3dteeG7peG6v3jhuqLDquG6qeG6v8ag4buLd+G6qsO9eeG6v3nhu7PFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buW4buJ4buX4bq/eeG7pcOBxanhur944bqi4bq/4buX4bunReG6v0ZyQuG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/huqrhuqzhu7V54bq/4bunw73Ds+G7l+G6v3jDs+G6quG6v8ah4buPRuG6v+G7l+G7p0JGc3nhuqvhur9Y4bqi4bq/4bqq4bqs4bu1eeG6v+G7peG6oHjhur944bqi4bqq4bq/xJDhur/hu5vhu4nhuqnhur/hu5Xhu4vDveG6v+G6pkLhu4t54bun4bq/d8Sp4bq/4bqq4bq44bq2eeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4bubcnnhur/hu4Phur944bqp4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/duG7p8Wp4bq/eOG6ouG6v+G7p+G7qXnhu6fhur94w7Phuqrhur/GoeG7j0bhur/hu5fhu6dCRnN54bq/4buX4buz4bq/4bqq4buncXjhur/huqThu6fDtHnhur/hu5tCw4HFqeG6v+G7m+G7n+G6pOG6v3hu4bqq4bqr4bq/PuG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v+G7m+G7q3nhu6fhur/huqpCw4PFqeG6v+G7lW954bul4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7huG7q+G6v+G7l+G7i+G6rOG7lcO9eeG6qeG6v3nhu6fhu7N44bq/eeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bq/4buE4buJ4buX4bq/4bub4bureeG7p+G6v3jhuqLhuqrhur954bun4buzeOG6v3jhu5lC4bq/4buG4buR4bqq4bq/4bqq4bqgeeG6v+G6qmrFqeG6v+G6quG6vOG6v3lteOG6v+G7g2jhu4Hhu4Hhur8t4bq/4buD4buB4buB4buB4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/4buWw4F54bul4bq/eeG7pUJGcXnhuqnhur/GoUThur/hu5fhu4nhu5fhur954bulw4HFqeG6v3jhuqLhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/d2rFqeG6v+G7l+G7p8O94bq/4bubcnnhur924bunw71reeG7peG6v+G7h+G6q+G7geG7geG7geG6v3lteOG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plw6pZ4bun4buAeeG7peG6v3nhu6XDgcWp4bq/eOG6ouG6v3nEqUbhur/hu5ts4bq/ZuG6q2fhu4Hhu4Hhur/huqpCw4PFqeG6v3jEqeG6v+G7huG7mXnhur/hu6XFqeG7gOG6v3nhu6VCRnF54bq/4buX4bunxalzQuG6v+G7l+G7i8O94bq/4buV4buLeeG6v+G7m8O0QuG6qeG6v+G7m8Wpc0Lhur/huqrDgcWp4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bqq4bq8eeG7peG6v+G6quG7p8O1RuG6q+G6vzfhu6nhur/huqrhu6dy4bqp4bq/4bqqw4HFqeG6v+G7l+G7p8O94bq/4bqsb3nhu6Xhur/hu5vFqXNC4bq/duG7p8Wpcnnhur8+4buLQsahxanhur/hu4rhuqzhu4vhu5XFqeG7i+G6v3nDg8Wp4bq/4buV4buR4bqq4bq/4bqow73hur/hu4bhurDFqeG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G7l+G7tXnhur93asWp4bq/4buXReG7i+G6v3bhu6dC4bq/4buGw4rhu5fhur93xKnhur944bq64buX4bq/4bub4bqi4bq/4buVa8O94bq/4bqmQmt54bq/4bub4buJeeG7peG6v3bFqXnhu6fhur954bulauG7l8Oq4bqp4bq/eeG7p8Sp4bq/eeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bq/WOG7nXfFqeG6qOG6qOG7i+G6v1bhu515eeG7ncahRuG6v3nhu7PFqeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plVuG7nXl54budxqFG4bq/4buX4bunw73hur/huqxveeG7peG6v3jEgsWp4bq/eeG7pcOBxanhur944bqi4bq/d+G6uELhur/hu6XFqeG7gOG6v3jhuqLhuqrhur/hu6fDvcOz4buX4bq/eOG6ouG6quG6v3nhu6fhu7N44bq/eeG7p+G7ueG6v+G7p8Spxanhur/hu5fDgOG6quG6q+G6v1nhu6fhu7N44bq/4buX4bunQkZxeeG6v+G7pcWp4buL4bq/4bubbOG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqo4buJ4bqq4bq/duG7p8O9a3nhu6Xhur/hu4fDreG6q+G7geG7geG7geG6v3nhu6XDgcWp4bq/eOG6ouG6v8ah4bu34buX4bq/4bqq4bun4budw73hur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5tqxanhur934bqi4bq/4bqq4buLeeG7peG6v3fDuuG6qeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6v8Ot4buB4bq/eOG6ouG6v+G7m2zhur/hu5vhurjhurLhu5fhur93w7VG4bq/eOG7mULhur/hu6fDvcOz4buX4bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4bqmQuG7keG6quG6v+G7m3Xhur954bul4bunxalxeeG6v+G7l+G6ukLhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6fhu7N44bq/eeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bq/4buX4bunw73hur/huqxveeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m2rFqeG6v3fhuqLhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G6quG6vOG6v+G6rMO14bqq4bq/d+G7j0Lhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhur924bunxanhur/hu4Thu49G4bq/eOG6ouG6v+G7hsSp4bq/4buG4buZeeG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G6rEHhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/hu4Thu4nhu5fhur/huqpqxanhur/huqjhu4vDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G7hOG6uOG7i+G6v3dqxanhur/hu5vDs+G6quG6v3jhuqLhur/GoeG7t+G7l+G6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bubasWp4bq/d+G6ouG6v3nhu6fhurjhur/hu4bhu5FG4bqr4bq/w6p74bundeG6v+G7p8WpdHnhur/huqZCRnN54bq/4bqo4bq04bq/4bun4buAQuG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur93xKnhur944bqi4bqq4bq/d0fhur/GocO94bq/4bubdeG6v+G7hOG7j0bhur954bun4buAeeG7peG6v3nhu6XDgcWp4bq/eOG6ouG6v3nEqUbhuqvhur/hu5bhu7Phur/huqrhu6d14bq/4buX4bu1eeG6v3dH4bq/xqHDveG6v3bhu6fhu4nhu5fhuqnhur/hu5fhu6fDsnnhu6Xhur/hu6dqeeG6v3nhu6fhurjhur/hu5VqeeG6v+G7l+G7p8OBeeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bulw7R54bq/4bulw4nFqeG6v+G7hsSp4bq/RnFC4bq/4bqmQkfhur954bunw7Xhuqrhur/hu4bhu5154bq/4bub4bq44bq2eeG7peG6v+G7huG7qeG6v+G7lWp54bq/4bqocOG6v+G6quG7p+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu4RCRnF54bq/4bubxanhur/huqZC4buL4bq/4bub4buz4bq/4buGxKnhur/hu5fhu7Phur944bqi4bqq4bq/eeG6rsWp4bq/4bubdeG6v3nhu6fhurDhur/hu5tyeeG6v+G7p+G7t8Oq4bqp4bq/xqDhu4t34bqqw7154bq/4bulxalrxanhur/huqrhu6fGsOG7l+G7p+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWeG7p+G7s3jhur954bul4bunxalxeeG6v+G7l+G6ukLhur/GocOK4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4bqo4bq+4bq/xqHEkHnhu6Xhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G6qkLDg8Wp4bq/4buVb3nhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buG4bur4bq/4buX4buL4bqs4buVw7154bq/4buGxKnhur/huqrhuqzhurThur93asWp4bq/4bub4bur4buL4bq/4bubxal1eOG6v3bhu6drw73hur/hu5fDg+G6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v3bhu6fFqeG6v+G6pOG7p+G7j3nhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v8ah4buA4bq/d8WpdELhuqvhur/GoOG7i3fhuqrDvXnhur/hu5fhu6fDveG6v+G6rG954bul4bq/4bun4bu34bq/4bqocOG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p8WpdHnhur/huqrhu6dxeOG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bubxalzQuG6v+G7huG7qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m2rFqeG6v3fhuqLhur/hu5fhu7Phur924buna+G6v3lteeG7peG6v+G6quG6rGvFqeG6v8ahxKnFqeG6v+G6quG6sMWp4bq/YeG7nXjhu5154bqp4bq/4bubw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur93xKnhur924bunxanhur954bun4buAeeG7peG6v3nhu6XDgcWp4bq/eOG6ouG6v+G6quG6uOG6rnnhu6Xhur/huqrDiuG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7qXjhur/huqrhu6fDtUbhur/hu5dr4bq/4bq04bq/YeG7nXjhu5154bq/4buGxKnhur94xalzeeG6v+G7lW7hu5fhur8+RuG6rMWp4buL4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXDqnvhu6fFqXF54bq/ecWpcXnhur92w43hur/huqrhu6fhurrhur/hu4Xhur93xKnhur944bqi4bqq4bq/4bulxanhu4vFqeG6v+G7m8O9annhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhuqvhur/hu5rhu7Phur93xKnhur/huqrhu6fhurbFqeG6v3ZI4bq/4buX4buJ4buX4bq/dsWpeOG6v+G6qsOK4bq/4bqq4bun4buJ4bqk4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/4buGxKnhur954bunxalzQuG6v3lzeeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v3fDtHnhur/hu5vDtELhur/huqrFqXF54bq/4bqq4bq44bqueeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p+G7i0Lhur/huqrhuqxxeeG6v+G6pkJG4bq/eMOB4bq/4bqs4bqieeG7peG6v3fhurB54bqr4bq/N+G7qeG6v+G6quG7p3Lhuqnhur/huqjDiuG6v+G7hELDteG6quG6v+G7p8WpdHnhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bubasWp4bq/d+G6ouG6v+G6quG7i3nhu6Xhur93w7rhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v3ZI4bq/ecSpRuG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqow4rhur/huqrhu6dD4bq/4buG4burw6rhuqnhur9W4budeXnhu53GoUbhur954bun4buReeG6v+G7hOG7o+G6quG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pD7DvULhuqzhu5fhu53DqmV74bun4budw73hur83eeG7neG7hOG6pOG6rOG7neG6qOG6qMSRL+G6pGU=

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chú mèo trượt ván nhanh nhất thế giới

Chú mèo trượt ván nhanh nhất thế giới
2024-07-12 16:23:00

Chú mèo Bao Zi ở Trung Quốc vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chú mèo trượt ván nhanh nhất thế giới khi băng qua quãng đường 10 mét chỉ trong vẻn vẹn 12,85 giây.

“Bàn cờ cát” kỳ lạ xuất hiện ven hồ Mỹ

“Bàn cờ cát” kỳ lạ xuất hiện ven hồ Mỹ
2022-01-17 09:12:00

Những" tác phẩm điêu khắc cát" kỳ lạ xuất hiện ven hồ Michigan, Mỹ, đầu tháng 1 thu hút sự chú ý của các nhiếp ảnh gia. Sự hình thành của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố,...

Ăngten nhỏ nhất thế giới

Ăngten nhỏ nhất thế giới
2022-01-14 08:49:00

Trong nghiên cứu công bố hôm 30/12/2021 trên tạp chí Nature Methods, Scott Harroun, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành hóa học ở UdeM và cộng sự cho biết thiết bị ăngten là phương...

Tuyết phát quang ở vùng cực

Tuyết phát quang ở vùng cực
2022-01-12 08:59:00

Nhà sinh vật học người Nga, Vera Emelianenko, người đi cùng Neretin, quyết định tìm hiểu hiện tượng. Sau khi nghiền một quả cầu tuyết và nhận thấy quầng sáng mạnh lên theo áp...

Hóa thạch “rồng biển” dài hơn 10 m

Hóa thạch “rồng biển” dài hơn 10 m
2022-01-11 09:11:00

Joe Davis phát hiện hóa thạch ở Khu bảo tồn tự nhiên Rutland Water tại Anh vào tháng 1/2021. Davis, trưởng nhóm bảo tồn, trông thấy một số chiếc xương hóa thạch nhô lên khỏi...

Sao chổi rực sáng trên bầu trời

Sao chổi rực sáng trên bầu trời
2022-01-07 08:56:00

Bức ảnh tuyệt đẹp trên được nhiếp ảnh gia thiên văn người Mỹ Andrew McCarthy ghi lại bằng kính viễn vọng và chia sẻ lên Instagram vào tuần trước. Nó cho thấy sao chổi phát sáng...

Cặp sinh đôi chào đời khác năm

Cặp sinh đôi chào đời khác năm
2022-01-04 09:55:00

Sản phụ mang song thai Fatima Madrigal sinh bé Alfredo Antonio Trujillo lúc 23h45 ngày 31/12/2021 và bé Aylin Yolanda Trujillo lúc 0h ngày 1/1/2022. Điều này khiến hai bé song...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long