Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqrOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Opw4LEkMOpw4J04bujw6nhu7HDreG7rXTDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu67DlOG7rjrhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6qzJ14buhw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7scOBdcOpw4rhu4vDqeG7seG7ucOCw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buuw5Thu646w6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdOG6onXDqXN1Z+G7rcOp4bq24bqkZ8Op4buT4buLw6nhu5Phu5nhu7HDqeG7q8OtdcOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7gMOp4butc3TFqWfDqcOCdHXhu6PDgsOpw4J0RcO0w6nDgsOtdcOpw7Row7TDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6LDqSF04buz4butc8Op4bq24bqkZ8Opw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqcOCw63hu6/DqeG6smfDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhurB04buv4butc8Op4bqwdOG6puG6tcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7n8Opw7R0b8OCw6nhu6tDw4Phu61z4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nhu6l0Z3XDqcOCdGjDtOG6tcOp4buR4bqk4bq+w6nDguG6ssO5w6nhurppw6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6nhu5NDw4PDtMOp4butdOG6uOG7rXPDqXN1aMOpw4LhurLhu6XDqcOCdeG7n+G7scOp4but4buJ4butc8Opw7Thuqpnw6nDtGjDtMOp4butc3Thu5/hurXDqeG7q2nhu61zw6nhu61zdOG7n8Opw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqcOCdOG7teG7rXPhurXDqcOC4buJ4butc8Opw4J04bqkw6nhu610w7LhurDDqcO0dOG7r8Op4butc0PhuqJ1w6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4Phu4HhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4Hhur/hu4HhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq94buHL+G6u+G6u+G6u+G7keG6veG6uWbhur3hu4Phurnhur/Dgmbhur3hu4Hhu4fhu6vhur0tdeG7sXMt4bq74buB4buF4buDw6LGsOG6sHNlw6ln4burw4LhuqFlOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Opw4LEkMOpw4J04bujw6nhu7HDreG7rXTDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu67DlOG7rjplw6nhurx14buRw4J04bqhZeG7g+G7geG6uWXDqXThu5l1c3TDguG6oWXhu4Hhur/hu4Flw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqsuw6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqSHhurJpw6nhu5F14buj4bqww6nDtGjDqVThu6/hu6vhur7DqeG7keG7r8Opw5Thu7Phu61zw6nDguG6vsOpw7RBw6nhurB0w7Phu63DqVThu6/hu6vhur4tVMOpU+G6suG7r+G6pOG6sOG6tcOp4bupdOG6pMOp4buqdeG7neG7rcOp4buwdeG7rXThurXDqcOK4buLw6khw63DqTRow6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7q2nDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu67DlOG7rjrDqeG7k8Otw4LDqcOCdeG7neG6pMOpw7R04bqk4buN4butw6nDqsOp4bq0Z+G7r8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qzThu4vDqSHDrcOpNGjhurXDqXThuqThur7hu6Hhu63DqcOU4buN4buxw6nhu6h04budw6nDtHbDqWbhu4XDo8Op4buT4bu34butc8Opw7Vp4buvw6nhu6tpw6nhu61zQ+G6onXDqcOCdOG7meG7r8Op4buTw63hu6/DqcOU4buz4butc8Opc3Vo4buvw6LDqTThu4vDqcO0dMO64butdMOpw4J0RMO0w6nDgnThu69ow4LDqeG7rXN0w6jhu6/DqcOCxJDDqcOCdGjhu61zw6nhu4Mv4bq94bq54bq94bq74bq1w6nDguG6pOG6vsOp4butdHXhu53hu63hurXDqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqXThu7nDqeG7rXN0w6jhu6/DqcO04bqqZ8Opw4rhu4vDqXR14buh4butw6nhurrhu4/hu63DqcO0Z+G7r8Op4butdG/DgsOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4bq64bqgdcOp4buB4bq74bq9w6l04bu5w6nhuqfhu6l04buvw6zhu61zw6nhur3hurnhurXhur/DqsOj4bqt4bq1w6l04bu5w6nDtMOy4butw6nhu61zdMOo4buvw6nhu6tpw6nhu4XhurXhu4Xhu4HDo8Oiw6nDlWnDqcO04buv4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOK4buLw6nDtHThuqrDqeG6vuG7o+G6pMOp4buraeG7scOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nDgnThuqTDs+G7rcOpw4Lhuqbhur7hurXDqcO0dOG7p8Op4bux4bu5w4LDqeG6tOG7tcOpw7rDgsOp4buraeG7scOpw7Row7TDqeG7rXNp4butdMOp4butc3Thu5/DqeG7qXRow7TDqeG7rXRDw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61z4bq1w6nhu7Fn4bq+w6nhu7Frw7TigKbDqeG7kmvDtMOpw7V14buhw4LhurXDqcOK4buLw6nDtHbDqcOC4bunw6nhu6vhu6HDqeG6tHXhu610w6nDtOG7r+G7rcOpw4J0RMOpw7Vn4bq1w6nDteG7teG7reG6tcOp4but4buJ4buxw6nEgsOp4buxRMO0w6nDtGfhu6/DqeKAk8Op4buTbuG6vsOpw7RC4butc8Opw7R0w7rhu610w6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6104bq44butc8Op4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4butdG7hu63DqeG7qXR14buj4butw6nhurp14buhw7TDqcOCdOG7r2jDgsOp4butc3TDqOG7r8Opw7Thuqpnw6nDiuG7i8Opc2vhurDDqeG7rXR14buf4bqkw6nhu6l0dsOp4bupdOG7ieG7rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyF0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7scOBdcOpw4rhu4vDqeG7seG7ucOCw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buuw5Thu6464bq1w6nDiuG7i8OpIcOtw6k0aMOp4buT4buLw6nhu6tFZ8Opw7R0eOG7rcOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqSHhurJpw6nhu5F14buj4bqww6nDtGjDqVThu6/hu6vhur7DqeG7keG7r8Opw5Thu7Phu61zw6nDguG6vsOpw7RBw6nhurB0w7Phu63DqVThu6/hu6vhur4tVMOpU+G6suG7r+G6pOG6sOG6tcOp4bupdOG6pMOp4buqdeG7neG7rcOp4buwdeG7rXTDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOiw6kh4bqyacOp4buRdeG7o+G6sMOpw7Row6nhu5NDw4PDtMOp4buraeG7scOpw7R04bqqw6nhur7hu6PhuqTDqcOCxJDDqcO0buG6vsOp4buRdeG7o+G6sMOpw7Row6nhurppw6nhu7Hhu7nDgsOp4bq04bu1w6nhu6vhu6/DrXXDqcOCdMOs4buvw6nhu7Hhu7nDtMOpw7R2w6nhu6vDg3XDqcO0dOG7r8Op4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7meG6tcOpw4J04buz4butc8Op4bq24bqkZ8Op4bq24bqkaMOpw4LhurLDueG7rXTDqeG6tMOAw6nDtHThu6PhurXDqcOKb+G6vuG6tcOp4bq0Z+G7r+G6tcOpw4LhurLhu7nhu63DqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7q3Xhu6HhuqThurXDqeG7rXN0deG7n+G7rcOp4butdHnhurXDqcO0dOG7o8Opw7V14buj4but4bq1w6nhu5N24butc8Opc3Z1w6nDgnRp4butdMOpw7Row7TDqcOC4bqmdcOp4bureMO0w6nhu5Nww6nDtOG6pOG7rXPDqcO0b+G6sMOpw7R04buvw6nDgnThu6XDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPDosOpMuG6oHXDqeG7rXPhuqThur7hu53hu63DqeG7q3Xhu6HhuqTDqXThu69p4butw6nDguG7r2nhu63DqcOCxJDDqcOCdHXhu53hu63DqeG7rXR14bud4but4bq1w6nDtG7hur7DqeG7kXXhu6PhurDDqcO0aMOp4buTQ8ODw7TDqcOC4bqy4bu34butc8Op4butc2fhur7DqcOCw611w6nhu5Phu7fhu61zw6nhu5Nvw4LDqSHDrcOpNGjhurXDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhurB0aOG6sMOpw7R04bujw6nDtXXhu6Phu63DqeG7k8Os4buxw6nDtcOs4buvw6ln4butw6nDguG7r2nhu63DqeG6uuG7ocOp4bq0deG7rXTDqcOCdEXDtMOp4bqwdOG7jeG7scOp4but4bud4butw6nhu6l0dcOp4buTQ2fDqeG6smfDqcOCdOG7pcOpw4LhurJD4bqi4butc8OpIeG6smnDqeG7kXXhu6PhurDDqcO0aMOpVOG7r+G7q+G6vsOp4buTQ8ODw7TDqeG7rXND4bqidcOpw4J14bud4bqkw6nhu5Hhuqzhu61zw6nhu5No4butdMOpc3Vow6nDtGfhu6/hurXDqcO0dsOp4butdHXhu5/huqTDqcO04buz4butc8Op4buR4bqo4butc8Opc3XhuqbhurDDqeG7q2nhu7HDqeG7sWjDgsOpc2fhu63hurXDqXN1w6x1w6nhu5Phu7nDtMOpc2fhu63hurXDqXTDgcOpw4LhurLDg8Opw7TDrHXDqcOCdHXhu6Hhu63DqXN1b8O0w6nhu61z4bqqw6LDosOiw6nDlcSpw4LDqeG7k8Oz4bqkw6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcOCxJDDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq54bq1w6nhu5Phu6Phu63DqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq74bq1w6kh4bqyacOp4buRdeG7o+G6sMOpw7Row6lU4buv4bur4bq+w6nhu5Phu4vDqeG7k0PDg8O0w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXTDsuG7rcOp4buracOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7rsOU4buuOsOpw4J14bud4bqkw6nDtHThuqThu43hu63DqcOqw6nhurRn4buvw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4Phu4HhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhu4Hhur3hur/hurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq94bq94bq94buHL+G6u+G6u+G6u+G7keG6veG6uWbhur3hu4Phurvhu4HDgsOq4bq9w6rhu4fhu6tmLXXhu7FzLeG6u+G7geG7heG7hcOixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZTp0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcOCxJDDqcOCdOG7o8Op4buxw63hu610w6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buuw5Thu646ZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Phu4Hhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buB4bq94bq/ZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4buw4bu5w4LDqeG6tOG7tcOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqcOC4bqyacOpw7Thuqpnw6nDlOG7s+G7rXPDqcOC4bq+w6nDtEHDqeG6sHTDs+G7rcOpVOG7r+G7q+G6vi1Uw6lT4bqy4buv4bqk4bqww6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5R04bulw6nhu6rhu53DqSF04bulw6nhu5B14buh4bqww6lH4butdMOp4oCTw6lTdWjhu7HDqeG7k+G7tcO0w6nDlOG7s+G7rXPDqcOC4bq+w6nDtEHDqeG6sHTDs+G7rcOpVOG7r+G7q+G6vi1Uw6lT4bqy4buv4bqk4bqww6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6nhu5B14buj4bqww6nDtGjDqeG7q2nDqeG7seG7ucOCw6nhu6vhu6/DrXXDqcOCdEXDtMOp4bqwdOG7jeG7scOpw4Lhu7XDgsOpw7R04buvw6nhurREw7TDqeG7qXR54buZw6nhu610Q+G7rXPDqeG7qXThu7Phu61zw6nhurB0w6x1w6lndcOpw7RC4butc8Op4buJ4butw6nhu5NDw4PDtMOiw6ky4bqgdcOp4bux4buv4butc8Op4bux4bqk4bu14butw6lzdeG6puG6sMOp4buxeHXDqeG7rXND4bqidcOp4buT4buf4bqkw6nDtHbDqcOCdHDDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu6vhu6/DrXXDqcOCdEXDtMOp4bqwdOG7jeG7scOpw7VBw6nDusO0dMOp4butaeG6vsOp4buT4bu34butc8Opw4J04bqidcOpw4LDsuG7rcOp4buR4bqo4butc8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG7q8ODdcOpw4J04bujw6nhurrhu5/DqeG7k+G7pWfDqXTDueG7rXThurXDqeG7qXTDusOpdMOy4bqkw6nDtELhu61zw6nhu610Q8Op4butc+G6pOG7t+G7rcOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Opw4LDrXXDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhu63hu53hu63DqcOC4buzdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7k+G7peG7rXTDqcOCw7nhu7HDqXR1cOG6pOG6tcOp4butc3R14bud4butw6nDtEThuqTDqeG6tuG6pOG6vsOpw4LhurLDueG7rXTDqeG6tMOAw6nDtHThu6PhurXDqeG6sHThu7V1w6nDguG6suG7ueG7rcOp4butc+G6pOG6vuG7neG7rcOp4burdeG7oeG6pMOp4buTcMOpw4LDreG7r8Op4bqyZ8Op4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqXThu69p4butw6nDtHThu6fhu610w6nDtHbDqXRDw4Dhu61zw6nhurrhu6XhurXDqcO0w6zhu7HDqeG6tuG6pGfhu63DqcOC4bu1w4LDosOp4buS4bu34butc8Opw4J04bqideG6tcOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw7TDgMOp4bq0xILDqeG6usOyw4LDqcO0dG/DguG6tcOpw7Row7TDqeG7sWjhur7DqeG7sXbDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdcOp4buTcMOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nDtGjDtMOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqcOCxJDDqcOCdHXhu53hu63DqeG7rXR14bud4butw6nhu610Q8Opw4LhurJpw6nhu5F14buj4bqww6nDtGjhurXDqcOCw7pnw6nDguG7s+G6tcOpw4LhurJpw6lzxJDhu61z4oCm4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q1R14buh4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcOC4bq+w6nhu5HhuqThur7DqcOC4bqyw7nDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw4LEkMOp4buFw6LhurnhurnhurnDqeKAk8Op4bq74bq5w6LhurnhurnhurnDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxL8OCdGjhu61z4bq1w6lzdWjDqcO1aOG7rcOp4bux4bu5w4LDqXThu7nhurDDqcOC4bqyacOp4bqn4bq94buBw6lzdnXDqcOC4bqmdcOp4bureMO04bqtw6nhu6tpw6nhu4HhurnDqeKAk8Op4buB4buBw6nhu61zdMO54butw6nhu5Phu7fhu61zw6LDqeG7knDDqeG7scSCw6nhurLhu7nhu61zw6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqcO0QcOp4bqwdMOz4butw6lU4buv4bur4bq+LVTDqVPhurLhu6/huqThurDDqeG7k+G7i8Opw4J04bqk4budw6nhur3hurnhurnhu7Hhur3DqeG7rXRpw6nDikPEguG7rXPDqeG6umnDqcOCdOG6pOG6vuG7o8OCw6nhurB04bqow7TDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOpw4LhurLhu7fhu61zw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nDtHThu6/DqeG7scO54butdOG6tcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4bup4buAw6l0w4PhurDDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7q3Xhu53hu63DqeG7qeG7o8OC4bq1w6nDtWfhu6/DqcOCdeG7neG6pMOpw4LDrXXDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61zw6nhurrhuqB1w6nhu5F14buh4butw6nDgsO6w7R0w6nhurrhuqzhu61zw6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhu6t14buh4bqkw6nhu6l04buvw6zhu61zw6nDqnRnw6LDqeG7kuG7t+G7rXPDqcOCdOG6onXhurXDqeG7rXN0deG7neG7rcOpw7RE4bqkw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4bux4bqgdcOp4butdEPDqcOC4bqyacOpw7Rpw6lzZ3XDqeG7q+G7meG7r+G6tcOpw4LhurJpw6nhu6tow6nhurThu5nhu63DqcO0QuG7rXPDqeG7rXRDw6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpdOG7r8Otw4LDqeG7k+G7ueG7rXPDqeG6tuG6pMOs4butc8Opw7Vo4bq1w6lzdeG6oHXDqcOCdHXhu6HhuqTDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buy4butc8Op4buwZ3XDqSF14buj4butw6nhu5JD4bqi4butc8Op4oCTw6nDlHThuqrDqcOC4bulw7R0w6kow5Xhu6zhu5DDqcOK4buLw6khw63DqTRow6nDtHThu6/DqcO1deG7o8OC4bq3w6kuw6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7rsOU4buuOsOpIeG6smnDqeG7kXXhu6PhurDDqcO0aMOpVOG7r+G7q+G6vsOpdHXhu6Hhu63DqeG7k2fhu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7rXThurjhu61zw6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOp4buTw7PhuqTDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7rXRD4butc8Op4buRRcOp4bupdeG7o+G7rcOp4bq04bubw6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu6104bq44butc8Op4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqcOCdOG7o8Op4buxw63hu610w6nDtOG6qmfDqeG7k+G7pWfDqeG6sHRDw4Dhu61z4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu5Nvw4LDqeG6umnDqcOCw63hu6/DqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7scOpw7R04buvw6nhu610deG7n+G6pMOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Opw4LDrXXDqcO0dMOBw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrVHXhu6Hhu63DqeG7rWfhur7hurXDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6kh4bqyacOp4buRdeG7o+G6sMOpw7Row6lU4buv4bur4bq+4bq1w6kh4bqyacOpw4LDumfDqcOC4buzw6lU4buv4bur4bq+4bq1w6kh4bqyacOpc8SQ4butc8OpVOG7r+G7q+G6vsOp4buTZ+G7rXPDqeG7k0PDg8O0w6nDtWnhur7DqcO1aOG7rcOpw4LDrXXDqcO0aMO0w6nhurR14bud4bqkw6nDgnThu6XhurXDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4Ju4buxw6nDgnRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXhurXDqcO0aMO0w6lzdWfhu63DqXRp4butc8Opc3XhuqB1w6nDgnR14buh4bqkw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buuw5Thu646w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6umnDqeG7rXPhu69pdcOpw4Lhu6fhu610w6LDqSHhurLhu6/hu61zw6nhu5N24bq1w6nDgsOtdcOpLnXhu53huqTDqcOCdOG7pcOp4buR4bqkw6nhu6vhu6XDtHTDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4buuw5Thu646w6k6dOG6psOpIXR4w6l0deG7oeG7rcOp4buTZ+G7rXPDqcOC4bqyQ+G7rXPDqcO1aeG6vsOpc8Oz4butw6nhurvDouG6ueG6ueG6ucOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7reG7s+G7rXPDqeG6tMOs4but4bq1w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bDqcO0dsOpdMOA4butw6nhu4fhurnhurnDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4buxw6nhu5PDrcOCw6nDgnXhu53huqTDqcO0dOG6pOG7jeG7rcOp4buuw5Thu646w6nDqsOp4bq0Z+G7r8Opw4LhurLEgsOp4bur4bud4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrw5R2w6nDgnRww6nDgnRv4bq+4bq1w6nhurp14buhw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw5R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7rsOU4buuOsOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6nhu5Phu4vDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqeG7k2fDqeG7kcOt4butc8OpdHZnw6nDtGjDtMOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqeG7reG7s+G7rXPDqeG6tMOs4but4bq1w6lzdeG6puG6sMOp4butc0PhuqJ1w6nhu63hu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu6tp4buxw6lzdWnhuqTDqcOC4bqy4bud4butw6nDtHTDuuG7rXTDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7k2/DgsOp4bq24bqk4budw6nhu7HDueG7rXTDosOpIXThu7Phu61zw6nhurbhuqRnw6nhurp14buhw7TDqcOCdeG7neG6pMOpw7R04bqk4buN4butw6l0dmfDqeG6tMOs4butw6nhurB04buN4bux4bq1w6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOp4bq6deG7ocO0w6nhurbhuqTDrOG7rXPDqcO1aMOp4bq6acOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOpw4J04bulw6nDguG6skPhuqLhu61zw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4buT4buLw6l0w7nhu610w6nDgnRp4butdMOpw7Row7TDqeG6uuG6rOG7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4but4buz4butc8Op4bq0w6zhu63DqeG6tMOtw7R04bq1w6ln4butw6nDguG7r2nhu63hurXDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpROG7rXPDqeG7keG6qOG7rXPDqcO04buz4butc8Op4butc3Thu6HDqcO0Z+G7r8Opc8Sp4butw6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpw7R04bqkw4F1w6lzdWjDqcOC4bqy4bulw6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOiw6lTduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDtHThuqThur5w4butw6nhu5Hhu6XDtHTDqcO0w4DDqcO0b+G6pMOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nDgsOtdcOp4bupdOG6pMOp4bq6RcO0w6nhu63hu7Phu61zw6nDgnThu7Phu63DqeG6umnDqeG7q2nDqXN1w6x1w6nhurB0aOG6sMOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Op4buTcMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4butdHbhu7HDqcOCdeG7neG6pMOpw7R0w7rDqeG6uuG7n8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nDgnThuqTDqeG7rXTDsuG6sOG6tcOpdOG7ucOp4butc3TDqOG7r8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDlHRDw4Dhu61zw6nDguG6ssO54butdMOp4bux4bqow7TDqcOCdeG7neG6pMOpO+G6pOG7tcO0w6lzdWfDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqcOCdOG7s+G7rcOp4bux4bqgdcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sEfhuqTDgnThu6/hurJl4bqrMsWp4butdMOpVGnhuqkv4bqw4bqr

Vĩnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng
2024-05-20 08:14:00

baophutho.vn Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp với...

Minh Phương – sau 12 năm đổi mới

Minh Phương – sau 12 năm đổi mới
2022-06-27 17:03:00

baophutho.vn Ngày 5/5/2010, thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, xã Minh Phương, thành phố Việt Trì đã chuyển đổi lên phường. Cùng với sự phát...

Nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm

Nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm
2022-06-24 16:51:00

baophutho.vn Sau thời gian triển khai áp dụng mô hình OCOP trong tiêu thụ và quảng bá nông sản, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những thành công bước đầu trong kế...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long