Cập nhật:  GMT+7
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNuG7sHdy4buFw6DDs3TDssOgdsOz4bqr4bubw6Dhu5V34bq/xqHDoOG6omrDoOG7sXfhuqvGocOg4buV4bqwMMOg4buvw4DDoGbDvcahb8Og4bqicsahw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgduG6qcOyw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6s1L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTY1w7Lhu5dvw6Dhu6/hu63hu4U8w6EvL+G7hTHhu4PhuqXhu5vhu6vDs3d2w7Phu5sx4bqixqEvZmjhu6/hu5l24bub4burL8ahaMOD4buvL+G6o+G6tcOjw6Mv4bqv4bq1ZuG6o+G6oeG6t8SD4bqz4bqj4bqhduG6o+G6seG6tcOjw6PEg+G7leG6ozHhu5Phu6tvw6HDoC82R+G6qcOyw6Dhu4PDsmx3w6Dhu7B3cuG7hcOgw7N0w7LDoHbDs+G6q+G7m8Og4buVd+G6v8ahw6DGsMOgw7N0w7LDoHbhu63hu7fhu6fGoW8xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNlbDssSp4burw6B2w73hu4XDoOG7hcOz4bu3w7nGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6Dhu5Xhuq3hu5fDoOG6osOya+G7hTDDoOG7sHdy4buFw6DDs3TDssOgZuG6rcahw7PDoOG7heG6q8OgxqFv4bqt4bquw6DDo+G6tS/hurHDoGdsw6B2w7Phuqvhu5vDoOG7lXfhur/GocOgduG6qcOyw6DDs3TDssOgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4bqiasOg4bqiw7Jr4buFw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buFw7Phu43GocOzw6Dhu6/huqfhu4XDszDDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu5V34bq/dsOg4bqiasOg4buxd+G6q8ahw6Dhu5XhurAww6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6DhuqJyxqEww6B24bqtw7LDoOG7r+G6q8ahw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgduG6qcOyw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoOG6ouG6rcOg4buFdcOg4burw7PDqsahw6DDs+G7neG6pcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgb8Oy4bqlw7LDoGfhu5vhuqnGocOgw6PhuqHhuqPhuqMtw6PhuqHhuqPhurcxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNsagdMOyw6Bmd8ahb8Og4buxd+G6pcahw6B24but4bufxqFvw6DGoeG6reG6rsOgZ+G7t8Wp4buFw6B24butd+G6rmrGocOgw7Phu4/GocOzMMOg4burw7Phuqd2w6B2w7PhuqXGocOzw6B24butw4Hhu4XDoHbDssSp4burw6BnbMOg4buFw4DDoHbhu63DssOg4bqi4bqtw6DGocOz4bq7xqHDoGbhurvGocOg4buF4bqrw6DGoeG7t+G7peG7hcOgdsOzaOG7m8OgZnDDsjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG7reG7t+G7peG7hcOg4buZw7PDssOgdsOz4bqr4bubw6Dhu5V34bq/xqEww6Bnw6p3w6Dhu6vDs8Oy4buJxqHDoMOz4buf4burw6Dhu4N3dcOyw6Dhu6/huqfGoW8ww6Dhu7B3cuG7hcOgw7N0w7LDoOG7r+G7i8OgxqFvw7Now6Dhu7Lhuq7DoOG6osOy4buJxqHDoOG7suG6rsOg4buD4bqlxqHDoFbDs+G7t+G7p8ahb8Og4bqiw73DoOG7sHdy4buFw6DDs3TDsjDDoOG7hMOz4buzw6DGocOzw7Jr4buXw6Dhu7Lhuq7DoOG7g+G6pcahw6Dhu5jDssahw7PDoHbEqcOg4buF4buz4bqlw6Dhu7B3cuG7hcOgw7N0w7LDoCXhu7XDoMOTc8ahb8OgVsOz4bqlxqHDs8OgduG7reG7j8ahw7PDoOG7g+G6reG6rsOg4buC4bqn4bubw6Dhu4Xhuqfhu5vDoOG7heG7s+G6pcOgR+G7m+G6rcahw6Bvw7Lhuqfhu5fDoOG7r+G6p3bDoOG7heG7s+G6pcOg4buwd3Lhu4XDoMOzdMOyw6DhuqJqw6DhuqLDsmvhu4XDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6Dhu4XDs+G7jcahw7PDoOG7r+G6p+G7hcOzMMOg4burw7Phuqfhu6vDoOG7lXfhur92w6DhuqJqw6Dhu7F34bqrxqHDoOG7leG6sDDDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoOG6onLGoTDDoHbhuq3DssOg4buv4bqrxqHDoMahw7Phuq3DoMah4bu34bul4buFw6B24bqpw7LDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8Og4bqi4bqtw6Dhu4V1w6Dhu6vDs8OqxqHDoMOz4bud4bqlw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoMahw7Phuq3DoMah4bu34bul4buFw6Bvw7LhuqXDssOgZ+G7m+G6qcahw6DDo+G6oeG6o+G6oy3Do+G6oeG6o+G6tzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOzw4Hhu4XDoMOzw7JrxqHDoOG7mcSpw6DDs+G7m+G6qeG7hcOzw6Bvw7Lhuqfhu5fDoOG7r+G6p3Yww6BH4bub4bqtxqHDoG/DsuG6p+G7l8Og4buv4bqndsOg4buF4buz4bqlw6Dhu7B3cuG7hcOgw7N0w7LDoGdiw6Dhu5Xhuq3hu5fDoOG6osOya+G7hcOg4bqi4bulw7LDoMahw7PDsmp3w6Dhu4N0MMOgxqFv4bqtxqHDszDDoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahbzDDoHbhur/hu6vDoGfhu5vhuq3GoTDDoHZ1xqFvw6Dhu4VxxqFvw6B24bquw6DhuqLhuq3DoOG7l3R2w6Dhu69yw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoMahw7Phuq3DoMah4bu34bul4buFIMOg4buV4bqt4buXw6DhuqLDsmvhu4XDoOG6ouG7pcOyw6BWw7Phu7fhu6fGoW/DoHbhu63DgeG7hcOg4buEw7Phu43GocOzw6Dhu6vDs+G7szDDoMahb8OzaMOg4buD4bqn4bubw6Dhu4Xhuqfhu5vDoOG6omrDoOG7mcSpdsOg4buxd+G6q8Og4buxd+G6q8ahw6Dhu5XhurAww6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6DhuqJyxqEww6B24bqtw7LDoOG7r+G6q8ahw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgduG6qcOyw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoOG6ouG6rcOg4buFdcOg4burw7PDqsahw6DDs+G7neG6pcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgb8Oy4bqlw7LDoGfhu5vhuqnGocOgw6PhuqHhuqPhuqMtw6PhuqHhuqPhurcxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7ruG6pXfDoOG7mcOzw7LDoHbhur/hu6vDoMOzxanhu6vDoOG7g+G6p+G7m8Og4buF4bqn4bubw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6p+G7hcOg4buDdDDDoMahb+G6rcahw7Mww6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG6ouG6rcOg4buD4bqn4bubw6Dhu4Xhuqfhu5vDoOG7heG7s+G6pcOgR+G7m+G6rcahw6Bn4bqpw7LDoOG7g8OybHfDoOG7sHdy4buFw6DDs3TDssOg4buF4bqn4buFw6Bnw7XhuqXDoOG7q8Oz4bu3w7nGoW8ww6BH4bub4bqtxqHDoG/DsuG6p+G7l8Og4buv4bqndsOgZ2LDoMOz4bub4bqtxqHDoHbDs8Oya8ahw6Dhu4Lhuqfhu5vDoOG7heG6p+G7m8Og4bqiasOg4bqiw7Jr4buFw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buFw7Phu43GocOzw6Dhu6/huqfhu4XDszDDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu5V34bq/dsOg4bqiasOg4buxd+G6q8ahw6Dhu5XhurAww6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6DhuqJyxqEww6B24bqtw7LDoOG7r+G6q8ahw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgduG6qcOyw6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vDoOG6ouG6rcOg4buFdcOg4burw7PDqsahw6DDs+G7neG6pcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6DGocOz4bqtw6DGoeG7t+G7peG7hcOgb8Oy4bqlw7LDoGfhu5vhuqnGocOgw6PhuqHhuqPhuqMtw6PhuqHhuqPhurfDoHbhu63hu4/GocOzw6Dhu7B3cuG7hcOgw7N0w7LDoMSCaOG7l8OgxIJpdjEvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G6pHd2w7Phu5vhu63DoTZWw7No4bubw6BWViYlxqA1L+G7qzY=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội thảo luận vào Dự án Luật Tố cáo

Quốc hội thảo luận vào Dự án Luật Tố cáo
2018-05-24 15:06:55

PTĐT - Bước sang ngày làm việc thứ 4, sáng 24-5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường vào dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long