Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu47DqOG7hybDquG7pybhu4cw4buHYibhuqFj4buDJsO04buP4bq3JuG7jeG7kXsm4bq/bMOyJmNn4bqhJuG6v1vhu4Emw6B94buHY+G7uC9jOkDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDskPEg3vhuqMqQMOUY21kJmJke+G7hyZiOOG7hybDozZ0WSbhuqHhu5nhu4diJnFsZCbhuqF94bqhJuG6v2zDsiZjZ+G6oSbhu4cw4buHYibDqmNkw6Lhu5EmceG6s1km4bqheyZjfcO0w53DncOdJsO0Y2Um4buHY2ThuqXhu5Emw7Jj4buVJmPhu5F04buHYybDtOG7j+G6teG7hybDo8OpeybDoFvhu4cmw7RjW+G7h2Mmw7Jjw6wmUWThuqfDtCbDlOG7j2Umw6MgJsOjMOG7h2Imw6p1JuG6oWPhu4Mm4bqh4buD4buHJsO0Y3vhu4EmYmR7JuG6oX3huqEm4bq/bMOyJmNn4bqhJuG6v1vhu4Emw6B94buHY1km4buN4buReybDo+G7hSZiZOG7k8OyJsO04buP4bq3JsO0Y+G6teG7gSZ04bq14buRJsO0Y8SR4bqhYybhuqHDreG7h2ImcWThuqfhuqEmw6DDosOyJuG7h+G7k+G6oVkm4buPw6jhu4cm4bq/4buRdOG6p+G7hybDteG7nybDqmPhuq/hu4Mm4bq/4bqv4buDWSbDtX3hu4diJsO0XeG7g8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyYpIT/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYoLi7DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6ocOdw6B74buDw7Jj4buRw7Rj4buDw51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOy47Py86OjrhuqM/OiEuOjssw7Q7Lj884bq/KC06OjrhuqM/OiE7PD88w7QhLjs74bq/KS3hu4/DneG6vcOyYiome+G6v8O04buoKuG7jsOo4buHJsOq4bunJuG7hzDhu4diJuG6oWPhu4Mmw7Thu4/hurcm4buN4buReybhur9sw7ImY2fhuqEm4bq/W+G7gSbDoH3hu4djKiZyZOG6o8O0Y+G7qCopIT8qJmPEg2RiY8O04buoKiguLiomL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQMOVe+G7kSbhu4FqZCbDoOG7kcSpZCZjZ+G6oSbhuqF94bqhJsSD4buBJsOj4bubbuG6oSbhu4F74buHYibDoH3hu4djJuG6o+G7gybhu4Fl4buHYybhur9b4buBJnHhuqUmYmR7JsOjZeG7h2Mm4bqh4buZ4buHYibDtGPhu5tv4buHYibDtGPhu53huqHDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4buGMeG7gSbDoDHDtCbDo+G7m27huqEmw7Q24buBJuG6v3Um4bqh4buXeybhuqF94bqhJsOgOeG6oSbDsmPhu5UmY+G7kXThu4djJuG7geG7kcOs4buHJsO0ZeG7gSbhuqF94bqhJuG6v2zDsiZjZ+G6oSbDquG7pybhu4cw4buHYibhuqFj4buDJsO04buP4bq3JsO04buPImQm4buHYmNk4bqn4buBWSbhuqFjw6kmw4Nb4buDJsOUY+G7k3QmQ1smLSbhuqFj4buXJuG6oeG7oXsmY1vhu4diJuG6v1vhu4Emw6B94buHYybDtF1kJsOyY+G7m23hu4diJuG7hsOt4buHYibDlOG7j3vhu4diWSbDtGNb4buHYybDsmPDrCZRZOG6p8O0JsOU4buPZSbDoyAm4buBbybhur9sw7Im4bqjXXQm4bq/W+G7gSbDoH3hu4djJuG6oWPhu4Mmw7Thu4/hurfDnSbDlOG7oybDqmPhu4Mi4buHYibDtGN94buHYiYhWSbhuqFjw6kmw6MgJsO04buRdOG6reG7hybDtWThu4djJuG6oX3huqEmxIPhu4Emw7RjZMOi4buRJuG7h2NkJsO04bujJjo/JsO04buRxKlkJsO04buPbybhur/hurXhu4cm4bqh4buFJuG7h2Phu5Em4bqhOOG7kSbDtOG7nyZjZ+G6oSbhur9b4buBJsOgfeG7h2NZJmPhu4Mz4bqhJsOyY+G7lSZj4buRdOG7h2Mmw6rDosO0JmNuw7Im4bq/W+G7gSbDoH3hu4djJuG6oeG7meG7h2ImcWxkJuG6oeG7g+G7hybDo+G6rSbDtOG7jyJkJuG7h2JjZOG6p+G7gcOdw53DnVkm4buBamQm4bq/bMOyJsO04bujJigtKSbhu4di4bubbWTDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmOj8/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJigoKcOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqhw53DoHvhu4PDsmPhu5HDtGPhu4PDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87Ljs6Lzo6OuG6ozo/KSEhLjvDtCE7PDrhur8uLS4uPykoPCEhPC06KT4oKTopPiwuw53hur3DsmIqJnvhur/DtOG7qCrhu47DqOG7hybDquG7pybhu4cw4buHYibhuqFj4buDJsO04buP4bq3JuG7jeG7kXsm4bq/bMOyJmNn4bqhJuG6v1vhu4Emw6B94buHYyomcmThuqPDtGPhu6gqOj8/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqKCgpKiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5RjxIPhu4Mm4bqhY8OpJkNbWSbDo+G6rSbhur9b4buBJuG7geG7icO0JuG6oWNkw6LhuqEmw6B94buHYyZj4buDW+G7hyZjIuG7gybDqmPDreG7h2Imw7JjImQm4bq/WybDo2ThuqXhu5Em4bqj4bqpJuG6o1vhu4diJuG7gVsmw6NmZCZjaGQm4buB4buJw7Qm4buN4buRfSbDtOG7j2Xhu4djJmNn4bqhJsO0OcOyWSbDtGPhu5/huqEmY1vhu4djWSbhu4/hu5PDtCbDqmThu4djJuG7h2JjZOG6p+G7gSbDtOG7j+G7g+G7h2Imw7Thu6Phu4diJsOqYzbhu5Em4bq/W+G7gSbDoH3hu4djw50mw4PDrGQmcWxkJuG7h2Nw4buHYibhu4di4bubbWQm4buBbGQmw7Q5w7Im4bq/W+G7gSbDoH3hu4djJuG6oTjhu4cmw7JjImQm4bqhYeG7hybDtGM54buHJsO04bujJnFk4bqn4bqhJuG6oWPDoibDoGTDouG7hybhu4di4buRdOG6teG7hybhur9k4bqn4buRWSZ9w7Im4bqj4buV4buHYibhuqHDreG7h2Imw7Rj4bud4bqhJsO0bGQmcWThuqfhuqEmw7Xhu6Em4bqj4buV4buHYibhu4djcOG7h2Im4bqhw63hu4diJuG6oeG7lSbhur9b4buBJsOgfeG7h2PDnSbhuqBjxJHhu4djJnFlJnE5dFkm4bqhY8OpJuG6v+G7kcOt4buHJmPhu5ts4buHYibhuqPDoeG7hyZjZ+G6oSbDtOG7j2Ym4bqhfeG6oWMm4bq/W+G7gSbhu4djcOG7h2Im4bqhY2TDouG6oSbDoH3hu4djJuG7h2Jnw7Qm4bqhaybDoCLhu4cm4buB4buJw7Qm4bqhfeG6oWMmw7Thurkm4buB4bq5JsO04buj4buHYibhuqHDreG7h2Imw6Phu4Nd4buHJsO04bujJuG6oX3huqFjJsO14buhJuG6o+G7leG7h2Im4buHYuG7kXThurXhu4cm4bq/ZOG6p+G7kSbDoyLhu4Emw6Ai4buDJuG6oWM3w7Qm4bq/4bubbuG7h2JZJsO1w6wm4bq/4bubbuG7h2Im4bqhY8SR4buHYyZzfeG6oVkm4bqhfeG6oWMmw7Thu4/hu4nhu4cmw6Dhu4nDtCZxWybhu4djZOG6p8O0JsOj4buJJuG7h+G7m2zhu4diJsOgfeG7h2Mmw7Jj4buZJmNuw7LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmKSE/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmPjwuw7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHDncOge+G7g8OyY+G7kcO0Y+G7g8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1LzsuOz8vOjo64bqjPzohLjouLMO0PDw+LOG6vyktOjo64bqjPzohOzw7LsO0KS4+POG6vzo/w53hur3DsmIqJnvhur/DtOG7qCrhu47DqOG7hybDquG7pybhu4cw4buHYibhuqFj4buDJsO04buP4bq3JuG7jeG7kXsm4bq/bMOyJmNn4bqhJuG6v1vhu4Emw6B94buHYyomcmThuqPDtGPhu6gqKSE/KiZjxINkYmPDtOG7qCo+PC4qJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOy4bqge8Oyw7Rk4buD4buHKkDhuqB94bqhJsSD4buBJsO1e3Qmw7Xhu5t7JsO0XeG7gyZjZeG7h2MmcWxkJuG7h2Nw4buHYibhuqFjZMOi4bqhJsOgfeG7h2Mm4buHYmfDtMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDEguG7gSbhu4Zi4buRdOG6qeG7hyZD4buDW+G7h2ImQmR7JkM24buHLSZjZ+G6oSbDtWThu4djJsOU4buP4bubbeG7h2Imw5Rk4bqt4buRJmNn4bqhJsODZOG7h2Mmw5Rk4bq14buHJkPhu4Nb4buHYibhuqFj4buDJsOgZMOiw7RXJuKAnMODNnQm4bq/Wybhur844buHJsOjOOG7kSbDtGThurXhu4cmxIPhu4Emw6Phu5tu4bqhJmNn4bqhJuG7geG7icO0JsOqY+G7hXsmY2fhuqEmY+G7m2zhu4diJuG6o8Oh4buHJuG6v1vhu4Emw6B94buHY1kmbybhu4djWybEg+G7gSbDtGPhu5tt4buHYibDtGXhu4EmY2Thuq3hu5Em4bqhfeG6oWMm4bq/W+G7gSbDoH3hu4djJuG7jeG7kXsm4bqhfeG6oSZxZOG6o8SD4buDJmPhu5ts4buHYibhuqPDoeG7hybDtOG7j+G6teG7hybhu4Fd4buHYiZxWybDtOG7nybhur9b4buBJsOgfeG7h2Mm4buHY+G7m+G7h2Im4bqhY+G7m3smw6Phu5tu4bqhJuG7h2Phu5smdSbhu4Hhu5HDrOG7h1kmw7V74buRJsOqY+G7hXsmY2fhuqEm4buHW3Qm4bqhYzHhuqEm4bqhYzHhu4cm4oCcw7R7dCbhu4diY+G6peKAnSbEg+G7gSbDteG6sybDo+G7m27huqEm4buHNuG7h2Im4bq/4bq14buHJnFbJuG6oeG7hSbDtGPhuq0m4bq/W+G7gSbDoH3hu4djJsOj4bqtJuG6oSIm4buHY1sm4bqh4buZ4buHYibDtGPhu5tv4buHYibDtGPhu53huqHigJ3DnSbhur5bJuG7geG6sSbhuqHhu5d7JkM24buHWSbhuqFjw6kmQ+G7g1vhu4diJsOUY8OpJsOUY3vhu4djJkPhu5tr4buHYibDsmM34buHJsOqY29kJuG6oWNkeybDteG6t1cm4oCcw5Thu6Mmw6pjZCbhuqHhu4Phu4cmYn1kJsO0Y3vhu4EmYmR7JuG6v2zDsiZjZ+G6oSbhur9b4buBJsOgfeG7h2NZJuG6v+G7k+G6oSbhu4db4buDJuG6oWN94buRJuG6ocah4buHYiZz4buR4buHYibDsmPhu4Phu4diJnFb4buDJsOgw6LDsibDo+G6rSbDo+G7m27huqEmw7Thu4/EqSbDtFtkJnFbJuG6oWNkeybDteG6tybhuqFj4buRdOG6p+G7hybDtOG7j+G7m23hu4diJuG6v2zDslkmw6Bd4buHJsOgw6hZJsO04bujJsOj4buFJsO0ZeG7h2Mm4bqhIuG7gSZiZHsmw6Nl4buHYybDtGPhurXhu4EmYjHhu4cmw6rDosO0WSbDsmPhu5UmY+G7kXThu4djJuG7h2Phu5sm4bqhY+G7k+G7h2Imw7TDrWQmw7Rj4bq14buBJmNk4bqt4buRJuG6oeG7g+G7hyZja+G7h+KAncOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkBDZOG6p+G7hybhu4d7dFkmcWxkJnFk4bqn4bqhJsO0Y3vhu4EmYmR7JuG6oX3huqEm4bq/bMOyJuG7j8Oo4buHJuG6v+G7kXThuqfhu4cmw6rhu6cm4buHMOG7h2Imw7XDrOG7h2Imw6MgJmLhu4XDsibDsmM44buHJmJk4buTw7Im4bqhfeG6oSZjZ+G6oSbDtWThu4djJmNk4bqt4buRJsO0Y+G6teG7gSbhu4djZOG6peG7kSbDqmTDouG7hybDtGPhu53huqEmw6Phuq0mcTnhu4cm4bqj4buV4buHYiZxW+G7gybDtOG7j+G7g+G7h2Im4bqh4buR4buJ4bqhJsO1w6zhu4diw50mw4Mz4bqhJsOgZOG6p8O0JuG6o110JsO04buP4bq3JmNn4bqhJuG6v1vhu4Emw6B94buHYybhuqHGoeG7h2Im4bq/WybDsmPhu5tr4buHYibDsmN9w7ImYmThu5PDsibhuqF94bqhJsSD4buBJuG7j8Oo4buHJuG6v+G7kXThuqfhu4cmw7TEkeG7h2Mmw6pk4bq14buHJuG7h2PDoeG7h1kmw7JjfcO0JmPhu5F0JsOqYyIm4buHMOG7h2Imw7V94buHYibDtF3hu4PDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDDgzDhu4diJuG7gGThu4dj4bu4L8OyQA==

Đăng Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long