Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu5vhu6TDmeG6vFVO4buk4bqsVcSoQOG6rE0m4bqsTyZA4bqg4bqs4bq14buu4bqs4bqn4bq+4buk4bqs4buL4buc4bq84bqsTuG7ouG7mCXhuqzhu5rGr8OZ4bqsw63hurwle+G7ouG6vOG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG6pT/huqxPw4rhuqzhu5zhu6jDmeG7muG6rMOaViXhuqwjKuG7huG6rEDhu5zhu4Al4bqsT+G7ksOZ4bqg4bqsJeG7ouG7ksOZ4bqsT+G7gOG7pOG6rMOiPeG7oiQl4bui4bq8w5nhu6Thuqzhu5vhu6TDmeG6vFVO4buk4bqse0vDmeG6rOG7muG7pkDhuqxN4buww5nhu5rhuqxVw53DmeG6rHvhur7hu6ThuqxN4buc4bui4buQw5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzhurXhu67huqzhuqfhur7hu6Thuqzhu4vhu5zhurzhuqxU4buc4bui4bqs4bq8w5nhu5zhuqxVxKhA4bqsTSbhuqxPJkDhuqzhu5rhu6ImQOG6rMOZ4buc4bq+4bqsTy5Zw5nhu5rhuqxU4buiw5rhuqx74buw4bqsT1BN4buc4bqsTeG7nMOMKuG6rMOjKuG6rOG7nDtd4bqsTuG7ouG7mCXhuqzDreG6vCV74bui4bq84bqse8Od4bui4bqsJTHhuqwk4bus4bqsRC3huqrhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG6vFUlw73huqbhu5vhu6TDmeG6vFVO4buk4bqsVcSoQOG6rE0m4bqsTyZA4bqg4bqs4bq14buu4bqs4bqn4bq+4buk4bqs4buL4buc4bq84bqsTuG7ouG7mCXhuqzhu5rGr8OZ4bqsw63hurwle+G7ouG6vOG6puG6rCQ9TcO94bqm4bucJSVAw4EvL+G7osOa4bua4bqie+G6ukXhuqJMTkBNTsOZ4bqiw5nDkyUvMyQkw5MlJC/DrMOTTuG7ouG6vC9C4bqo4bqqRS/huqrhuqov4bqqRC9EQi894bukw5nhurxVTuG7pOG6quG6qOG6qOG6olNA4bua4bqm4bq2xanDneG7ouG6rFXhu7Thu6Lhuqwl4buc4buQ4bqsJMOMw5nhuqzDmeG7nOG6vuG6oOG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rE7hu5bhuqxO4bq+w5nhu5rhuqxV4bq+w5rhuqxN4bucO+G6rCXhu5zhu5DhuqwlPcSow5nhuqwlPS7DnU3huqzDreG6vHvhu6LhurzhuqxMUOG6rE/DisOZ4buc4bqs4bua4buiw4rhuqwl4buc4buKQOG6rOG7nFnDmeG6rOG7nEnDmeG6ouG6rGnhu5zhu6LhuqxPVuG7ouG6rE3hu5w74bqsw5nhu5zhur7huqzhu5zhu6Thur7DmeG6rCXhu6Thur7DmeG6rMOKQOG6rE/hu4bhu6ThuqxP4bus4bui4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqwlMeG6rFXhu5jhuqxU4bui4buUw5rhuqwk4bukw4ol4bqsTOG7psOZ4bua4bqsVcOUw5nhuqxP4buQw5nhuqzDiUThuqDhurjhu7XhuqzEgk3hu4bhuqwlPcSow5nhuqzhu5zGr+G6rCUqw5nhu5rhuqw94bq84bqsQuG6uOG6rE0m4bqsTiEl4bqsT+G7ouG7lMOa4bqg4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rFThu5zhu6LhuqxN4bukw5nhuqwk4bus4bqsw5nhur5d4bqse8Od4bui4bqsw63hurwle+G7ouG6vOG6rE3hu5xR4bqsVeG6vuG6rEXhuq7huqDhuqxM4bq+w5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqsT+G7kMOZ4bqse8Od4bui4bqs4bq14buu4bqs4bqn4bq+4buk4bqs4buL4buc4bq84bqsw5nhu5wu4bqsw5pWJeG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsJeG7iiXhuqxd4buQKuG6ouG6rOG7l+G7nCYl4bqsQuG6uOG6oOG6rOG7m+G7pMOZ4bq8VU7hu6Thuqwl4bucKU3huqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rE3hu7DDmeG7muG6rCMq4buG4bqsT8OK4bqs4bqq4bqq4bqsw5rhuqzhu5rhu6ImQOG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rHsu4bu0JeG6rFXDlMOZ4bqi4bqs4bqn4buQw5nhuqxA4bucJiXhuqzEkOG6uuG6oOG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rE3hu6bhuqxNWeG6rOG7nFbhu6LhuqwlKl3hu5gl4bqse+G7suG7ouG6rE/hu5Thuqzhu5rhu6Lhurzhuqwl4buEw5nhu5rhuqxNw4pN4buc4bqsTOG7ouG7mCXhuqDhuqw94buKJeG6rCXhu6Lhu5BN4bqsVeG6vuG6rMOi4bubw4nhuqxV4buA4bui4bqsJCYl4bqsTOG7psOZ4bua4bqsJT0mw5nhu5rhuqxNViXhuqxOxq9N4bqsJT0uw51N4bqsVOG7nOG7ouG6rEzhu6bDmeG7muG6rMOZ4buGXeG6rHvhur7hu6ThuqxVLsOZ4bua4bqsJeG7nDvhuqzDmuG7sMOZ4bqsTTvhurzhuqzDreG6vHvhu6LhurzhuqxP4bui4bqsPeG6vOG6rMOZ4bua4buk4bq+4bui4bqi4bqsaeG7nOG7ouG6rOG7m+G7pMOZ4bq8VU7hu6Thuqx7S8OZ4bqsTeG7nC7hurzhuqzhu5zhu5Al4bqsTeG7hsOa4bqs4bua4buiw4pN4bqsJeG7ouG7kE3huqzDmSrhu6zhu6LhuqDhuqzhurXhu67huqzhuqfhur7hu6Thuqzhu4vhu5zhurzhuqxNxajDmeG6rExQ4bqsTlbhu6LhuqzDmlYl4bqs4buaw4rhu6ThuqzDmS7DnU3huqxV4buAw5nhu5zhuqxU4buc4bui4bqsT+G7lOG6rE3hu5zhu6ThuqwzPSUqPSThuqxaUyp64buiw5kk4bqs4bua4bu44bqs4bucxajhurzhuqxN4buc4buk4bqsw63hurx74bui4bq84bqsTEfDmeG7muG6rE0m4bqsT8OK4bqsTeG7nOG7oMOa4bqsIypd4buQJeG6rE/hu6TDisOZ4bqs4bu24bqsQOG7nCYl4bqsRcOJ4bqi4bqs4bqnw4rDmeG7muG6rE3hu5wm4bqsIuG6oOG6rE/DjF3huqzDmsOd4bui4bqsVeG6vuG6rE0m4bqsTiEl4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsJT0mw5nhu5rhuqxP4bueTeG7nOG6rE/hu4gq4bqsJeG7osOUw5nhuqxNO+G6vOG6rE3Dik3huqx7UOG6rFThu5zDik3hu5zhuqxU4buU4bqsJSjhuqxP4buIKuG6rCU9xKjDmeG6ouG6rOG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqsw5nhu6Lhu5LDmuG6rHsq4bui4bqsTTvhurzhuqzDreG6vHvhu6LhurzhuqzDmeG7mkbDmeG6rE3hu5xJw5nhu5rhuqwl4bq+XeG6rOG7muG6vMOZ4bua4bqsTOG7tuG7ouG6rE3hu5xR4bqsQuG6rEDhu5wmJeG6rCThurwq4bqg4bqsxrDhu6JVVeG7ouG6vMOa4bqsw6Lhurw9e+G6vFXhu5zhu6ThuqxP4bumw5nhuqxPLuG7tE3huqwjKuG7huG6rCXhu4Al4bqsTMOUw5nhuqxNw4rDmeG7nOG6rEDhu5zhu4bhu6LhuqxNO+G6vOG6rOG7m+G7ok3hurw9TuG7pOG6rMahKuG6vD3DkyTDmuG6vOG6rE/hu4LhuqxMxKgl4bqsTeG6vOG7pOG6rE/DisOZ4buc4bqsT+G7iCrhuqzhu5rhu6ImQOG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rCXDiuG7ouG6rFXEqEDhuqwuKuG6rCXhu5zhu5DhuqxOS8OZ4bqsTOG6vsOZ4bqi4bqs4bujPeG7pMOZ4bua4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxA4bucJiXhuqxNKuG7rOG7ouG6oOG6rMOt4bq8e+G7ouG6vOG6rCMqXeG7kCXhuqxPUMOZ4buc4bqsez/DmeG7muG6rFXDlMOZ4bqsT+G7lOG6rCXhu6DDmuG6rFThu6Lhu5DDmuG6rEzhur7DmeG6rOG7muG7uOG6rOG7nMWo4bq84bqi4bqsaeG7kCXhuqwjKuG7huG6rFXhur7huqzhu5zGr+G6rOG7nOG7tuG6rCQu4buyw5nhuqx74bq+4bqsT+G7lOG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rOG7muG7nOG7ouG6rCXhu5zDlMOa4bqsQuG6rEzhur7DmeG6rMOZPuG6vOG6ouG6rOG6p+G7iCrhuqwl4buiw5TDmeG6rFXhur7huqxA4buc4bq84bqsw5nhu5rhu4bhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxMRiXhuqx74bukVVXDk13huqwlKl3hu5gl4bqsT+G7jEDhuqxNO+G6vOG6rOG7m+G7pMOZ4bq8VU7hu6Thuqwk4bq8KuG6rCMq4buG4bqsJeG7gCXhuqxNO+G6vOG6rMahKuG6vD3DkyTDmuG6vOG6rOG7tuG6rEDhu5wmJeG6rOG6uMSQ4bqi4bqs4buj4bui4buQQOG6rE/hu6bhuqDhuqxU4buc4bui4bqsJT3EqMOZ4bqsT+G7iirhuqxP4buC4bqsTC7DnU3huqwk4bq8w5nhu5rhuqxA4bucJiXhuqzhurrhuqgrQuG6oOG6rOG6tT0qw5nhu6ThuqwzVXvDkyThuqx7w53hu6LhuqxA4buc4bq84bqsT8OKw5nhu5zhuqxP4buIKuG6rE3EqMOZ4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsT+G7guG6rOG7isOZ4bqsT1DDmeG7nOG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqwlLsOZ4bua4bqsTCjDmeG7muG6rE3hu5zhu6ThuqzhurXhu67huqzhuqfhur7hu6Thuqzhu4vhu5zhurzhuqLhuqzFqcOd4bui4bqsVOG7kCXhuqwjKuG7huG6rMOZ4bq+XeG6oOG6rOG6teG7ruG6rOG6p+G6vuG7pOG6rOG7i+G7nOG6vOG6rCXhu6Lhu5BA4bqsJTpN4bqsTyHDmeG7muG6rCXhu5wh4bqsQuG6rOG7tuG6rEzhu4bDmeG7muG6rOG6teG6rHvDneG7ouG6rOG6uuG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rE3hu6bhuqxPLuG7tE3huqwk4bq8KuG6rEThuqxVLuG7tCXhuqwlPcSow5nhuqLhuqzDrSZN4bqsw5nhur5d4bqs4bucxq/huqxP4bq8w5nhu5rhuqxUw5LDmuG6rE9W4bui4bqsW+G7kEDhuqwlPcOUw5nhuqzDmuG7oMOZ4buc4bqsVeG6vuG6rOG7o+G7nDpd4bqs4budMuG6rCThu6zhuqxP4bui4buUw5rhuqwlLlnDmeG7muG6rE8uWcOZ4bua4bqse8Od4bui4bqs4bqq4bqsJT3EqMOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6tuG7o+G7nMOT4buk4bqsTOG7pMOZ4buaTuG6vCs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

MU giành chức vô địch FA Cup 2024

MU giành chức vô địch FA Cup 2024
2024-05-26 06:39:00

Màn trình diễn bùng nổ của những ngôi sao trẻ đã giúp Man Utd đánh bại đối thủ Man City trong trận chung kết, qua đó có giành lấy tấm vé tham dự Europa League ở mùa giải sau.

U22 Việt Nam hòa chủ nhà Trung Quốc

U22 Việt Nam hòa chủ nhà Trung Quốc
2016-11-09 06:25:00

Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi ở giải giao hữu quốc tế tại Vũ Hán khi cầm hòa đội chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1.

Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia sau 17 năm

Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia sau 17 năm
2016-11-09 05:49:00

Bất chấp việc để cho Indonesia có 2 lần liên tiếp vượt lên nhưng các pha làm bàn của Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn đã giúp ĐT Việt Nam ngược dòng giành chiến với tỷ số 3-2...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long