Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu4XhurBL4bupUOG7uUvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bup4buIWOG7qVHhu4RG4bup4buw4bu5TOG7qcSo4buU4bui4bup4bux4bur4bupZjnhu4FmdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7pm4buEQ0zhu6nhu4jhurrhu6nhu4RMQeG6qOG7hHDhu6nhuq9Y4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bupUEZL4buE4bupxKjhu5Thu6Lhu6nhu7Hhu6vhu6lmOeG7gWbhu6lL4bqgSuG7qeG7hE/huqjhu6nhu63hu6vhu63hu60t4but4bur4but4buv4bup4bqow5rhu7Xhu6lRw41L4buE4bupUMOJ4bup4bqqRuG7gEvhu6nhu6Dhu7Xhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqo4bu34bqo4bupS+G7guG7uVbhu6nhu7Hhu60t4buxdi94ceG7qWZBRuG7qeG7iFjhu6lR4buERuG7qUvhuqBK4bupS+G7tVZw4bupUUzhu7lL4bupUcONS+G7hOG7qeG6qE3hu6nhu7F3cXfhu7PDveG7qVHhu4RH4bupUEZL4buE4bup4bqqxq/hu6lR4buERuG7qeG7sOG7ueG7qXjDvXbhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qVHhu4RG4bupQuG7pMag4bqo4bupQsSCUeG7qVFBRuG7qeG7r3jhu6nhu4TDlEbhu6lCw5VL4buC4bup4bqoTEbhu6lR4buERnHhu6lm4buER+G7qVBGS+G7hOG7qeG6qsav4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupZjnhu4Fm4bup4bqo4buMS+G7guG7qcSow4Lhu6Lhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lR4buERuG7qeG7sEbhurpR4bup4bqs4bu14bupSuG7jEvhu6nhuqzhuqJR4bup4bqsUsOU4bqo4buf4bupZkzhu7dLcOG7qeG6s+G7guG7quG7qeG7sOG6oEtw4bupZkbhurpL4buC4bup4bu0S+G7hHHhu6l94buORuG7qeG7sOG7lEbhu6lR4buER+G7qVBGS+G7hOG7qeG6qsav4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bup4buw4bu5TOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupZjnhu4Fm4bupPuG7hFJW4bq4S+G7qTlUS+G7guG7qW7hu6Thu5hL4buCcOG7qUvhu4JM4bu5RuG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG7ouG7hMOBRuG7qVHhu4RG4bup4bqs4bu14bupSuG7jEvhu6nhuqzhuqJR4bup4bqsUsOU4bqo4bup4bqoTkvhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lR4buERuG7qVHhu4ThurhK4bup4bqo4bu34bqo4bupSuG7jEvhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6nhu7Dhu5RG4bupSuG7puG6qOG7qULDlOG7qVbhurhS4bup4bqo4bq0UuG7qeG6qOG7tUzhu6nhu4Thu5hLceG7qX1G4bq+SuG7qUrhu5RG4bupUeG7oExL4buC4bup4buIWOG7qVHhu4RG4bupS+G6oErhu6lL4bu1VuG7qcSo4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOeG7gWZw4bupZjk+4buF4bupUMOJ4bup4bqoVEvhu4Lhu6nhu6Lhu4Thu45G4bup4buExqDhu6Lhu6lC4bq+4bup4buE4buk4buUS+G7guG7qeG6quG6pktw4bupQklL4buE4bup4buE4buk4buUS+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bupxKjGr+G7teG7qeG6qOG7hE9L4bupUeG7kOG7qeG7hMag4bui4bup4buET+G6qOG7qVHDguG7ouG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qULhurzhu6nhu6Lhu4RU4bup4buExqDhu6Jw4bup4buCRlPhu6Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lDSuG7qVDhu5RK4bup4bqoTeG7qUJJS+G7hOG7qeG7hOG7pOG7lEvhu4Jw4bup4bui4buE4bq2S+G7qcSoUsOVS+G7guG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Thu6lL4buC4bu1VuG7qeG7iOG7hEbhu6lC4bqgS+G7guG7qeG7iFfhu6nhuqrGr+G7qVHhu4RGcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bup4bux4bur4bur4bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bupw73hu63hu7Hhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqoceG6rOG7tUzhu6Lhu4RSUeG7hExx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu63hu63hu68v4bux4bux4bux4bqq4buv4buxduG7rXjhu63hu69R4buv4bur4buvd8Sody1GSuG7teG7gkPhu6vhu6vhu7Fx4buK4bui4buCxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsOG7heG6sEvhu6lQ4bu5S+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4hY4bupUeG7hEbhu6nhu7Dhu7lM4bupxKjhu5Thu6Lhu6nhu7Hhu6vhu6lmOeG7gWbGsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrDhu7Hhu6vhu6vhu6vGsOG7qeG7hENG4buC4buEUeG7lcaww73hu63hu7HGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6ZuG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOeG7gWbhu6nhu4dS4bq64bup4bqx4bq2SuG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7teG7qeG6qOG7tUpD4bug4bu14bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhu4hY4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bupUEZL4buE4bupxKjhu5Thu6Lhu6nhu7Hhu6vhu6lmOeG7gWbhu6nhuqpG4buAS+G7qeG7oOG7teG7qeG7tUvhu6lRTOG7uUtxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7hENM4bup4buC4buERuG7qUvhu4TDgkvhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7ouG7hE1L4buC4bup4buwRuG6uEtw4bup4bqo4bu34bqo4bupOcOURuG7qULDlUvhu4Lhu6lR4buERuG7qULDgOG7qVDhurBL4bupUOG7uUvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bup4buIWOG7qVHhu4RG4bupUVJW4bq+S+G7qVBGS+G7hOG7qeG7sOG7uUzhu6nEqOG7lOG7ouG7qeG7seG7q+G7qUvhuqBK4bup4buET+G6qOG7qeG7reG7q+G7reG7rS3hu63hu6vhu63hu69x4bupZkFG4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOeG7gWbhu6nhu4dS4bq64bup4bqx4bq2SnDhu6nhu4RSVsOKS+G7qX1M4bu1S+G7qTlUS+G7gnDhu6nhu7BGw4rhuqjhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bup4bqo4bu34bqo4bupQkbhurxS4bup4buIRsOKS3Dhu6lQ4bqwS+G7qVDhu7lL4buC4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG7iFjhu6lR4buERuG7qULDgOG7qeG7hEzhu7lL4bupUeG6slFx4bupPuG7mOG7qVDhu5rhu6nhu7DDglHhu6nhuqjhu4ThurJR4bupQuG7pMag4bqo4bupS+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4bqo4buEUuG6pEvhu6nhuqxJ4bup4bqo4buEUuG7qULhu7dMcOG7qULhurRW4bupQsOacOG7qeG6rMOBTOG7qULDgUrhu6nhu7VL4bupUUzhu7lL4bup4bui4buETkvhu4Jw4bup4bqo4buE4buOS+G7guG7qeG6qknhuqjhu4Thu6k+4bq1bmF7LeG7seG7s+G7qVHhu4RDTOG7qeG7nlJW4bupQklL4buEcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbhu4ThurRW4bup4buCRuG7t0zhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lmRuG6ukvhu6lm4bugSEvhu4Thu6kt4bupOUbDilLhu6lR4bug4buk4buaS+G7guG7qWbhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupZjnhu4Fm4bup4buHUuG6uuG7qeG6seG6tkrhu6nhuqjhu4RM4bup4bqsRuG6ulHhu5/hu6nigJzhurPhuqBK4bup4buET+G6qOG7qeG7reG7q+G7reG7rS3hu63hu6vhu63hu69w4bupS+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4bqoTeG7qeG7hOG7mEvhu6l24buveeG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Thu6lC4bqgS+G7guG7qeG7iFfhu6nhuqrGr+G7qVHhu4RGcOG7qVHhu6BMS+G7guG7qUJN4bupUMOJ4bupUVJW4bq+S+G7qVBGS+G7hOG7qeG7r+G7q8O94bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hHHhu6k+TeG7qeG7sXbhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hMag4bui4bupUVJW4bq+S+G7qVHhu4Thuq5L4buC4bup4buCw5VK4bup4bux4buv4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qeG6quG6tkvhu6lRw5Thuqjhu6lLw5RG4bupUeG7oFPhu6nhu7Dhu7nhu6lKw5RR4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qeG7iOG7hFJW4bq6UeG7qVHDglFx4bupfeG6ukvhu6lR4buE4buWRuG7qUJG4bq+SuG7qUvhu7lWcOG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qULDgOG7qeG7hEzhu7lL4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG6qOG7hFLhuqRL4bup4bqsSeG7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6nhu7DDglHhu6nhuqjhu4ThurJRcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu7dL4bupxKhG4bq4S+G7qeG7nlLhu7VL4bupQuG6vuG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhu4hY4bupUeG7hEZx4bupPuG7t0vhu6nhuqzDlHDhu6nhu4JG4bu3TOG7qeG7sEbhurhL4bupxKjhu7lK4bupS+G7hEbDikrhu6nhu7BV4bupUeG7hEbhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lCw4Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6lRw4Lhu6Lhu6nhu4RS4bqyS3Dhu6nhu6Lhu4Thu5Dhu6nhuqxG4bq6S+G7qeG7nlJW4bup4bqo4buE4bq64bupUeG7hEZx4bupfeG6vuG7qeG7iFjhu6lR4buERuG7qeG6qkbhu4BL4bup4bug4bu14bup4bu1S+G7qVFM4bu5S3Dhu6lCU0vhu4Lhu6nhu55SVuG7qeG6qOG7hOG6unDhu6lL4buE4bu54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lCw4Dhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6lR4buE4bq4SuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7ouG7hE5L4buC4bupUeG7hEbhu6nhuqrGr+G7qeG7ouG7hE5L4buC4bupQuG6vuG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7iOG7hOG6pEvhu6nhuqjhurLhu6Lhu6lL4bq6UuG7qeG6qE3igJ1xdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bqz4bqgSuG7qeG7hE/huqjhu6lL4bu5VnDhu6lRTOG7uUvhu6lRw41L4buE4bup4bqoTeG7qXZ54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOeG7gWbhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6lRUlbhur5L4bupUEZL4buE4bup4buw4buURuG7qVHhu6DhurhL4bup4buxd3F34bur4bur4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qULhu6TGoOG6qOG7qVFSVuG6vktw4bupUeG7oExL4buC4bupQk3hu6lRw43hu6nEqMOK4bupUVJW4bq+S+G7qeG7sOG7uUzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nEqMOC4bui4bupxKjhu7nhu6l34buxxqHhu6lL4bq4S+G7qUrhu6bhuqjhu6lCw5Thu6nhuqhBS+G7hOG7qVHhu6Dhu7VL4buE4bup4buw4bu5TOG7qcSo4buU4bui4bup4bux4bur4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOeG7gWbhu6nhuqjhu4xL4buC4bupxKjDguG7ouG7qeG7iOG7hOG7t+G7qeG6qOG7tUxx4bupbkjhu6lR4buE4bq6cOG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G7guG7uVbhu6lL4bu5VnDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qWY5PuG7heG7qULhurxS4bup4bqqw5VL4bupUUzhu7lL4bupxKjGr+G6qOG7qeG6qOG7hEzhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu4xL4bupUcOC4buicOG7qcSoUlbDikvhu6lR4buERuG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buEcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumZBRuG7qWbhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupZjk+4buF4bup4bqx4bq2SuG7qWbhu4Thu7VMcOG7qeG7hFJWw4pL4bup4bqx4bq2SuG7qWbhu4Thu7VM4bup4bqoTeG7qeG6rOG7jkvhu6nEqOG7lOG7ouG7qeG7s+G7qeG7sOG7lEbhu6nhu7F54bur4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hHDhu6lRw43hu6nEqMOK4bupQuG6oEvhu4Lhu6nhu4hX4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupZjnhu4Fm4bup4bqo4buMS+G7guG7qcSow4Lhu6Lhu6lCQVHhu6nhu7Hhu6vhu6vGoXHhu6lm4buE4bq0VuG7qeG7gkbhu7dM4bup4bqz4buC4buM4bupfUFG4bupZkzhu7lL4bup4oCT4bupOUbDilLhu6lR4bug4buk4buaS+G7guG7qUvhu4Thu7nhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG6qOG7hEbhu7Xhu6lQReG7n+G7qeG6s+G7guG7tVbhu6lRxajhu6lR4buE4bu3S+G7guG7qeG6rOG7tXDhu6lL4buE4bu54bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lCw4Dhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupUeG7hEbhu6nhu4jhu4TDgUzhu6lQ4bu3UeG7qULhur7hu6nhu6Lhu4ThurZL4bupxKhSw5VL4buC4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupUeG7t0rhu6nEqOG7lOG7onDhu6nhu7DFqOG7teG7qULhu7fhu6Lhu6nhu6ZL4buC4bupQsOBSuG7qeG6rMOBTOG7qeG7tUvhu6lRTOG7uUvhu6lR4bug4buk4buU4bqo4bup4bqqSeG6qOG7hOG7qeG6rMOKS+G7hOG7qT7hurVuYXst4bux4buzcOG7qeG7sMWo4bu14bup4bui4buE4bq2S+G7qcSoUsOVS+G7guG7qUvhuqBL4buC4bupxKjGr+G6qOG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Rx4bupe8av4bup4buIRuG6ukvhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu4RP4bqo4bup4buMS+G7qVDDieG7qeG7iOG6ulHhu6lR4buEU+G6qOG7qeG7sOG7uUzhu6lL4buC4bu5VuG7qeG7seG7qy94ceG7qeG6t1Xhuqjhu6lRRuG6uFLhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupxKjhu7nhu6nhu55SVuG6ulHhu6lR4bq2SuG7qeG6qlJW4bupUeG7oEjhu6lRw43hu6nEqMOK4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qULhu5Lhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOeG7gWbhu6nhuqjhu4xL4buC4bupxKjDguG7ouG7qUJBUeG7qVHFqOG7qeG7s8O9xqHhu6lR4bug4bua4bupxKjhurhLcOG7qeG7gkbhu6rhu6nhu7Dhu6pL4buC4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qVHhu4Thu45L4buC4bup4bqq4bqmS+G7qULhurRS4bup4bqsw4Lhuqjhu6nhu4JG4bu3TOG7qeG6qlXhuqjhu6lmOT7hu4Xhu6lCQUbhu6lR4bug4bu54bup4buEUlbDikvhu6nhurHhurZK4bupZuG7hOG7tUzhu6nhu7Dhu7nhu6lRTOG7ouG7qULhurRS4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lmOT7hu4Xhu6nhuqjDmuG7teG7qVHDjUvhu4RxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6nhu7Hhu6vhu6vhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l2d+G7seG7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqhx4bqs4bu1TOG7ouG7hFJR4buETHHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7reG7reG7ry/hu7Hhu7Hhu7Hhuqrhu6/hu7F24buteOG7r+G7sVF3d3jDvcSody1GSuG7teG7gkPhu6vhu6vhu69x4buK4bui4buCxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsOG7heG6sEvhu6lQ4bu5S+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4hY4bupUeG7hEbhu6nhu7Dhu7lM4bupxKjhu5Thu6Lhu6nhu7Hhu6vhu6lmOeG7gWbGsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrDhu7Hhu6vhu6vhu6vGsOG7qeG7hENG4buC4buEUeG7lcawdnfhu7HGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsMO6OU/huqjhu6lQRkvhu4Thu6lm4bug4buk4buWS+G7guG7qWY5PuG7heG7qWbhu6jhu6l94bu5cOG7qeG7hFJWw4pL4bup4buB4buEVOG7qeG6s0ZL4buE4bupUUfhuqjhu4Thu6nhuqjGr+G6qOG7qeG7jEvhu6lR4buERuG7qeG6qOG7hFLhuqRL4bup4bqsSeG7qeG6qOG7hEzhu6nhuq9Y4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bupUEZL4buE4bup4buw4bu5TOG7qcSo4buU4bui4bup4bux4bur4bupZjnhu4Fm4bup4but4bur4but4butLeG7reG7q+G7reG7r3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhuqtL4buC4bup4buB4buEVEvhu4Lhu6nhu4dS4buO4bqo4bup4bqxw4Lhu6Lhu6nigJPhu6nhu4Hhu4RN4bupOEbhu7dK4bupQuG7juG6qOG7qeG7heG7muG7qTh74budfWbhu6nhuqjhu4RM4bup4bqsRuG6ulHhu5/hu6l94buORuG7qeG7sOG7lEbhu6nhu4hY4bupUeG7hEbhu6lRUlbhur5L4bupUEZL4buE4bupxKjhu5Thu6Lhu6nhu7Hhu6vhu6lmOeG7gWZw4bup4buF4bua4bupOHvhu519ZuG7qULDgOG7qeG6qE3hu6lQxq/hu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6nhu4jhu7Lhu6nEqOG7pOG7nEvhu4Jx4bupfeG7jkbhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4bu34bqo4bupQkbhurxS4bup4buIRsOKS+G7qeG6rMOBTOG7qULDgUrhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupUeG7hEZw4bup4buF4bua4bupQsOA4bup4bqo4buEw5rhu6lCw5RL4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6lK4bukUuG7qWc84bqze+G7qVHDjUvhu4Rw4bup4bui4buE4buORuG7qeG7hMag4bui4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG6qE3hu6nEqEbhurhL4bup4bueUuG7tUvhu6lRRuG6ukvhu6nhu4Thu7lL4buE4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqs4buk4buU4bqo4bup4bqo4buEUuG6pEvhu6nhuqxJ4bupUeG7hENM4bupVuG6uFLhu6nhuqjhurRS4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bupUeG7hMav4bqo4bupUUbhu4BL4bup4bqow5rhu7Xhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Jw4bup4bqsw4FM4bupQsOBSuG7qUJTS+G7guG7qVFG4bq6S+G7qULDlOG7qVHhu4RDTOG7qeG7iOG6uuG7qeG7hExB4bqo4buE4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4hY4bupUeG7hEZx4bup4buF4bua4bupUMOJ4bup4bui4buE4buORuG7qeG7hMag4bui4bup4bqo4buExIJR4bup4bqo4buEw4nhu6nhu7Dhu5RG4bupPuG7jEvhu4Lhu6nhu7VL4bupUcONS+G7hOG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6lRUlbDilHhu6lC4buORuG7qeG7tUvhu6lRTOG7uUtw4bup4bqsw4FM4bupSsOCUeG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7iOG7hOG6tlJw4bup4bqo4buMS+G7guG7qUJMQUvhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhu4hY4bupUeG7hEZx4bupfcOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZGcOG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lQ4buacOG7qeG6rOG7tUtw4bupS+G7guG7uUvhu4Rw4bup4bqo4buY4bup4bueUuG7tUtw4bupQuG7mEvhu6nhu7BJcOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhu4hY4bupUeG7hEbhu6nhu7VL4bupUUzhu7lLcOG7qUvhu4Lhu4RG4bq4SuG7qVFT4bqocOG7qVHhu6BSS+G7guG7qVHhu4TGr+G6qHDhu6nhu4jhu4Thu7fhuqjhu4Thu6nhu55S4bu1S3Dhu6nhuqjhu4xL4buC4bup4bqsw4NL4buCcOG7qULhu7dL4buE4bup4buCRuG7t+G7qUJTS+G7guG7qVHhu6BIS+G7hOG7qULDlOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4buET+G6qHDhu6nhu6Lhu4TDgUvhu6nhu7dL4buE4bupQlNL4buC4bup4bqo4buE4bqyUeG7qcSo4bukxqBL4buC4bup4bqqQVbhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4RP4bqocXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3hu45G4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4bui4buETkvhu4Lhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bup4bqqSeG6qOG7hOG7qeG6rMOKS+G7hOG7qT7hurVuYXst4bux4buzcOG7qeG7heG7muG7qTh74budfWbhu6lCw4Dhu6nhu6Lhu4Thu45G4bup4buExqDhu6Lhu6nhu7Dhu5RG4bup4buF4bua4bupw7Lhu6lR4bq64bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6nhuqpJ4bqo4buE4bupUUFG4bup4bqo4bu34bqo4bupQknhu7Xhu6lCRuG6vkrhu6lR4buERuG7qeG7sOG7ueG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6nhu4hJ4bqo4buE4bup4bqsw4FL4bup4bua4bup4bqo4bu34bqo4bupUUhL4buE4bup4buEUuG7jkvhu4Lhu6lC4bq+4bupxKhS4buMS+G7qeG6qOG7hMOa4bupQsOUS+G7gnDhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqsSeG7qeG6rOG6slHhu6lL4buC4buWceG7qWZBRuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJG4bq+SuG7qVHhu4RGcOG7qUvhu4JM4bu5RuG7qeG7sEbDiuG6qOG7qeG6rOG6olHhu6nhuqxSw5Thuqjhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lCQ0zhu6nhu4jhu4ThuqRS4bupUeG7oOG7tUvhu4Jw4bupUOG7t1Hhu6nhu4jhu4RS4bqkS+G7qVHhu7VW4buh4bup4bux4bur4burxqHhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bupQuG7pMag4bqo4bupQkzhu6lR4buE4bq2S+G7qUvhu4RGw4pR4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qOG7qeG7iOG7hEbhu6lR4buERnHhu6l9xILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupS+G6oErhu6lL4bu1VuG7qULDgOG7qeG6qE3hu6lR4buE4bu1VuG7qULhu5BG4bup4buw4bq84bup4buESEvhu4Thu6lR4buE4bum4bqo4bupUeG7hEbhu6lC4buORuG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4buER+G7qVBGS+G7hOG7qVHhu4RSw5Thuqjhu6nhuqpGw4pL4bupN+G7q3Dhu6k34buxceG7qX3hu45G4bup4buw4buURuG7qVHhu4RH4bupUEZL4buE4bupUeG7hFLDlOG6qOG7qeG6qkbDikvhu6k34burcOG7qUvhurpS4bup4bqoTeG7qUvhu4JSVsOKS+G7qeG7sE9L4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bup4bqqxq/hu6lR4buERuG7qVDDieG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6rOG7juG7qVHhu6BH4bupUeG7hEbhu6lRQUbhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qVHhu4RG4bup4bugRuG6uEvhu4Lhu6lC4bu34bui4bup4bumS+G7guG7qVbhurhS4bup4bqo4bq0UuG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6nhuqpJ4bqo4buE4bupPuG6tW5hey3hu7Hhu7Nx4bupfeG7jkbhu6nhu7Dhu5RG4bupUeG7hEfhu6lQRkvhu4Thu6lR4buEUsOU4bqo4bup4bqqRsOKS+G7qTfhu7Fw4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqqxq/hu6lR4buERuG7qeG6qFRL4buC4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4RH4bupUEZL4buE4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG6rEnhu6nDgUvhu4Thu6nhu4Thu6Thu5pL4buC4bup4bqs4buaRuG7qeG6qknhuqjhu4Thu6k+4bq1bmF7LeG7seG7s3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ouG7tFJR4buETOG7oMaww7pm4buE4bu1S+G7hOG7qWbhu6Dhu7l1L+G7osO6

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-31 07:33:00

baophutho.vn Dạy và học lớp ghép nhiều trình độ thời gian qua đã có nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Các cơ sở giáo dục tiểu học đã chủ động phân...

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-30 07:58:00

baophutho.vn Để bảo đảm quyền học của trẻ em miền núi, nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã duy trì mô hình lớp ghép bậc tiểu học tại vùng đồng bào...

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-05-24 08:02:00

baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đang đến gần. Kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long