Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5fcSpROG7h+G7hWnhu4fhu7PFqWtI4buH4bubauG7m8aw4buHeUjhu4dD4bu1a+G7s+G7h0du4buHxrDEguG7qeG6qeG7h8ava+G7s8Wp4buH4bqoRGrhu7Ni4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7s8awxILhu7Phu4fhu7PGsOG7reG6rOG7h0PhuqrhuqThu4d5bOG7qWTDqS/GsOG7heG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5tjxqHEqeG7teG6rMawREPGsOG7tWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4Phu4VpL2jhu4nhu51o4buF4buFZmhn4buLQ+G7hcOs4buDZ+G7g+G7hXnhu4Vjd+G6rMWp4buB4buHL+G6ucOp4bqs4bq5PFvhu6Jb4buHLeG7h33EqUThu4d4xrDhu6nhu4dbxrDhurjhu4dD4bq84bqy4buzxanhu4fhu5rGsOG7q+G7s8aw4buH4bqsxrDhurjhu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHw6FEw7Thu7Phu4c8xrDEkOG7m+G7h+G7o8OD4buzxanhu4dJ4buH4bubxrDhu6nEqeG7h8OtZ+G7h0Phu6/hu7PGsGLhu4dDxrBr4buzxrDhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4dn4buH4buzxrDhu7fDveG6qeG7h+G7ssaw4bu3w73hu4fhu7PFqURI4buH4bub4bq24buH4bubxKnhu7Vi4buH4buzxalESOG7h+G7m+G6tuG7h+G7hGvhu4fhu7PFqURI4buH4bub4bq24buHQ8aw4buR4bqs4buH4bujw7nhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bubauG7m+G7h8ah4bupw7rhu7Phu4fhuqzGsGrhuqzhu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bubxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7neG7reG7m8aw4buH4bua4bu14buE4bup4budLeG7heG7ieG7h8aw4bupw7pE4buH4bqoRG1j4buHW2zhu6nhu4dbxrBr4buzxrDhu4fhuqzGsOG6ouG7hznhu6nDukPhu4db4bqq4buxYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h8ahROG6ruG7qeG7h0LhurLDveG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu4XDrS9oYuG7h8WpxrDhu6nhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7m+G6uMSp4buH4bqsxrDhu7fhu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Ni4buH4bubauG7m+G7h8aw4bu1bEPhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G6rMaw4bqi4buHOeG7qcO6Q+G7h1vhuqrhu7Hhu4fhu6Nu4buH4buzxrDEguG7s+G7h+G7s8aw4but4bqs4buHQ+G6quG6pOG7h3ls4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5tjxqHEqeG7teG6rMawREPGsOG7tWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4Phu4VpL2jhu4nhu51o4buF4buFZmhn4buLQ+G7hcOs4buDZ+G7g+G7hXlmY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buaauG7m+G7h+G7m+G7hsSp4buHxrBr4buzxanhu4fGoWrhu7Phu4fhuqhE4buT4buz4buHauG7teG7h+G7o27hu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHeeG7tWxD4buHw73huqThu4fhu5vhu4bEqWNjY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4buv4buzxrDhu4c8xrDEkOG7h1vGsEHhu4dDxrBExILhu5vhu4fhu7PGsOG7t8O94buH4bubauG7m+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7m+G7t+G7h+G7s8WpREjhu4fhu5vhurbhu4dDxrDhu5Hhuqxj4buHW0RI4buH4buzxrDhu6lz4buzYuG7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4dD4bux4buzxrDhu4fGsOG7seG7s8aw4buH4bud4bup4bul4buz4buHxqHhu6l04buz4buH4bqsxrDDiuG7m+G7h0Ns4bqs4buH4bub4bq4xKnhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h8ahw7rhu7PGsGLhu4dDxrDhu7Hhu4fhu51F4buH4bubauG7m+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h0PGsETEguG7m+G7h+G7s8aw4bu3w73hu4fhu7PFqURI4buH4bub4bq24buHQ8aw4buR4bqs4buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h3jGsG3hu4fhu7Nv4buzxanhu4d5w7RI4buH4buzxrDhu6nhu6XDveG7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G6quG7kUPhu4fhu5vEqeG7teG7h+G7neG7teG7h+G7o+G7t+G7h+G7m+G7k+G7s+G7h0Phu6l04bqs4buHQ8OJ4bub4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s8WpxrDhu6lzw73hu4fhu5rGsOG7r+G7h0PGsOG7reG7h+G7hWnhu4fhu5vhurjEqeG7h1vGsOG6uOG7h0PhurzhurLhu7PFqeG7h+G7msaw4bur4buzxrDhu4fhuqzGsOG6uGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bubY8ahxKnhu7XhuqzGsERDxrDhu7Vj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9m4buD4buFaS9o4buJ4budaOG7heG7hWZoZ+G7i0Phu4XDrOG7g2fhu4Phu4V5Z2N34bqsxanhu4Hhu4cv4bq5w6nhuqzhurnFqMaw4bup4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h+G6rMaw4bu34buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buHxqBq4bu14buHPMawxJDhu4dbxrBBYuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Jq4buzxanhu4fhu7PEqUhi4buHeeG6vEThu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phu4fhu6Phuq7hu4fhuqrEqeG7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu5tq4bub4buHQ0RIdOG7s+G7h3nhurLhu7Phu4fhu6Nu4buHQ2/hu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu1YuG7h+G7m2rhu5vhu4fGsGvhu7PFqeG7h+G6qERq4buz4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4dDxrDhu6l0Q+G7h+G7o27hu4fDveG6pOG7h+G7m+G7hsSp4buHQ+G6quG6pOG7h3ls4bupY+G7h+G7ouG7jeG7m+G7h8ah4bupw7pDYuG7h0Phuqpz4buz4buH4budQeG7m+G7h0NESHThu7Phu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h8avReG7s8Wp4buHOeG6vOG6tuG7s8Wp4buHR0Thu5FD4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s8aw4bupdUThu4fGsGvhu7PFqeG7h+G6qERq4buz4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buH4buba+G7h+G6rMawc2Lhu4dD4bqqa+G7h+G7o2pi4buH4bubw7ND4buHQ+G7t+G7m2NjY+G7h+G7mmrhu5vhu4dDREh04buz4buH4buE4buvxKnhu4fGsMOo4buHQ2zhu6nhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHeMawROG7h+G7hOG7gOG7m+G7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4bupdUThu4fGsOG7tWxD4buH4bujxILhu7PFqeG7h0Phu5nhuqzhu4dD4bqqROG7s8Wp4buH4buj4bqg4buzxanhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qWLhu4fhuqhExKnhu7Phu4dCakPhu4fhu5vhu7nhu7Phu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7o+G7n+G7teG7h3jGsOG7lUThu4dD4bqqxKnhu7PFqWLhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h8Wp4bup4buC4buHeMaw4bu1beG7s8Wp4buH4bubauG7m8aw4buHxKnhu7Phu4dD4bu1a+G7s2NjY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5tjxqHEqeG7teG6rMawREPGsOG7tWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4Phu4VpL2jhu4nhu51o4buF4buFZmhn4buLQ+G7hcOs4buDZ+G7g+G7hXloY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W2zhu6nhu4fGoMO64buzxrDhu4fhu4Thu6nDuuG7s+G7h+G7osSp4buHeMaw4bu1xKnhu4dD4buv4buzxrBi4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhuqzGsMO04buz4buHeUTDg+G7s8Wp4buHeMawasO94buH4bubxrDhu4LEqeG7h8ahw7rhu7PGsOG7h+G7hGvhu4d44bupw7nDveG7h0PhuqrEqeG7h0PGsMO04buz4buH4buzxrDhu6nDukPhu4fhu4Thu5fhu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7nURI4buHQ+G6quG7scOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhurjhu4dD4bq84bqy4buzxanhu4fhu5rGsOG7q+G7s8aw4buH4bqsxrDhurjhu4dIc0Thu4fhu5vhu5NE4buH4buaxrDhurjhu4dD4but4bubxrDhu4fhurhI4buHxqHEqeG7s+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m2rhu5vhu4dD4buv4buzxrDhu4dDxrBr4buzxrBi4buH4bqoREh0Q+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buH4bubauG7m+G7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h8aw4bu1bEPhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPhu4d44bup4buzxrDhu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buH4bubw4nhu4dDxrDDuWLhu4fhu6Ntw73hu4fGoW3hu7Xhu4dIc0Thu4fhu5vhu5NE4buH4bubxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7neG7reG7m8awY+G7h+G7osOD4buzxanhu4dDxrDhurThu6nhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bubauG7m+G7h8ah4bupw7rhu7Phu4fhuqzGsGrhuqzhu4fGocOzQ+G7h8ahRMSC4bubYuG7h8Wpw4PDveG7h+G7m+G7t+G6qeG7h8avbOG7s+G7h+G7m8awdOG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phu4fhuqrEqeG7h3jGsMOB4bup4buH4buzxrBrYuG7h3jGsOG7qeG7h+G6qsSp4buHeMaww4Hhu6nhu4fhu7PGsGvhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu6Phu5/hu7Xhu4d4xrDhu5VE4buHQ+G6qsSp4buzxanhuqvhu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h0dESHPhu7Phu4fhuqrhu4bEqeG7h0PEqUhi4buHxanhu6nhu4Lhu4d4xrDhu7Vt4buzxanhu4fhu5tq4bubxrDhu4dD4bupdOG6rOG7h0fEkOG7m+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHeMawauG7m+G7h0PhuqLhu6nhu4dDxrDhu6nDuUThu4dm4buHw73hu6FD4bqr4buH4bub4buRw73hu4dD4buZ4bqs4buHQ+G6qkThu7PFqeG7h+G7o+G6oOG7s8Wp4buH4buzxanhurzhurThu6li4buHeMO54buH4bubbeG7h+G7m2rhu5vhu4dC4bup4buzxrDhu4fGsOG7tWxD4buHQ+G6oOG7s+G7h8Wp4bupauG7teG7h0Phu6vhu7Phu4fhu7PFqeG6vOG6puG7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7m+G7kcO94buH4bubauG7m+G7h+G7neG7reG7m8aw4buH4buEw4nhu4fhu4RE4bup4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fFqeG7qW3hu6nhu4dD4bqq4burYuG7h+G7o8OD4buzxanhu4dDxrDhurThu6nhu4dD4bupdOG6rOG7h0PDieG7m+G7h+G7o+G7t+G7s8Wp4buH4bub4buGxKnhu4fhu5tq4bub4buHeMawROG7h+G7nUThu4d54but4bubxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m2PGocSp4bu14bqsxrBEQ8aw4bu1Y+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZuG7g+G7hWkvaOG7ieG7nWjhu4Xhu4VmaGfhu4tD4buFw6zhu4Nn4buD4buFeWljd+G6rMWp4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbbOG7qeG7h+G7msaww4Lhu4db4bqqROG7s8Wp4buHQ8O0w71i4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4d54buA4bub4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu5vGsMOK4bub4buH4buzb+G7s8Wp4buHeOG7qcO5w73hu4dD4bqqxKnhu4dDxrDDtOG7s+G7h+G7s8aw4bupw7pD4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4bqqxKnhu4fhu4Rr4bu14buH4bubxrDDgmNjY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5tjxqHEqeG7teG6rMawREPGsOG7tWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4Phu4VpL2jhu4nhu51o4buF4buFZmhn4buLQ+G7hcOs4buDZ+G7g+G7hXnDrWN34bqsxanhu4Hhu4cv4bq5w6nhuqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5xq/hu7Vr4buzxanhu4c+REnDqS/huqzhurk=

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thêm 1 ca mắc mới Covid-19

Thêm 1 ca mắc mới Covid-19
2020-04-16 06:36:48

PTĐT - 6h ngày 16/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19, là người ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

MÙA DÂU CHÍN MỌNG

MÙA DÂU CHÍN MỌNG
2020-04-15 09:40:51

PTĐT - Đầu tháng 4, khi tiết trời giao mùa vào hạ dịu mát. Cũng là lúc những vườn dâu ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ vào độ rộ chín.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long