Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDteG7jkXhu5x4w4NZ4bq64bui4buMw4NWw51Cw4NI4bqqSMODw6BU4bui4buMw4PDjeG7nkLhu6LDg0jFqMODWOG7sMODP0LDg0hU4bui4buMw4Phu6Lhu47hur7hu6LDg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODWUPDlcODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg8O14buO4bu4LOG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NYV0jGsOG6oi8vSHlH4bqo4bue4buu4buOw51Z4buO4bueeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6ruG6rC/huq7huq7huq5J4bq04bqu4bqyxILDgsSCxIJZ4bqu4bqk4bqkxILhurbhurDhu5rhuq554buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bqj4bueQuG7osODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4NI4bu44bqow4PDquG6o8Oq4bqjw4NZ4buY4bui4buOw4NZ4bq64bui4buMw4PGoOG7juG7hMOdw4NZV+G6qOG7ouG7jMODLMODWUzDgz9Cw4Phu6Ijxq9Iw4NXKuG6qMODWeG6qCzDg1jhuqpZw4PGoOG7jsOd4buE4buieMOD4buO4bumw4NZV+G7qsODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4Phu67hu45Q4bui4buMeMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg0nhu5JI4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODSOG7juG7nsODw6DhuqPDoOG7j8ODw6BU4bui4buMw4NZLMODw7Xhu4FiYsODWEThu6LDg+G7ruG7juG7hOG7nMODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg8Oh4bqow5XDg+G7j+G7jsOM4bui4buM4oCm4bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7PDteG6o8O1w4Mtw4Phu4Hhu4xCLMOD4bqu4bqyL+G6tHjDg8ON4bueQuG7osODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4NYVcOD4bqww4NI4bu44bqow4PDqsOVS+G7osODw43hu55C4buiw4PDquG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMOD4buzw6rhuqPDquG6o+G7tcODWeG7mOG7ouG7jsODSOG7tOG7ouG7jMODw6rhuqPDquG6o8OD4buOw50sTuG7osODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg8O14buO4bu4LMODw43EkMODw41M4buiw4NZ4buOReG7nMODWeG7kOG7ouG7jsOD4buO4buQ4bui4buOw4NYROG7osODO8Od4buAWXjDg8agw5VP4bucw4NZV+G6qMODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4Phu67hu45Q4bui4buMeMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg0nhu5JI4buOw4PDoOG7h3Bj4bqhLeG6ruG6rMODWUPDlcODw6BU4bui4buMw4NZLMODw7Xhu4FiYsODWEThu6LDg+G7ruG7juG7hOG7nMODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu57Dg8Oh4bqow5XDg+G7j+G7jsOM4bui4buMw4Phu7M7xJDDg+G6o8Oa4bui4buMw4PDtVfDneG7ouG7jOG7tcODP0LDg8OgVOG7ouG7jMODWSzDg8O14buBYmLDgz7hu5rDleG7nMOD4bqr4bua4bueR+G6qOG7msOD4buzw6DDoOG7gcOD4buaQuG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTcODYuG7nkLhu6Lhu4zDg3Lhuqp4w4M7xJDDg2Lhu55C4bui4buMw4Ny4bqq4bu1eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NYV0jGsOG6oi8vSHlH4bqo4bue4buu4buOw51Z4buO4bueeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6ruG6ruG6rC/huq7huq7huq5J4bq04bqu4bqyxILDgsSCxIJZ4bqu4bqk4bqkxILhurbhurDhu5rhurB54buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bqjQ8OVw4NJw5VO4buiw4Phu5rEkOG7ouG7jsODw41D4buew4PDquG6o8Oq4bqjw4NZ4buY4bui4buOw4NZ4bq64bui4buMw4NWw51Cw4NI4buO4buew4NI4bqqSMODw6Dhu4HDquG6o8ODSOG7oMOD4buO4bueQuG7osODSEThu6Lhu47Dg8ag4buO4bugw4PGoOG7jkXhu6LDg1lDw5XDg8OgVOG7ouG7jMODWSzDg8O14buBYmLDgz7hu5rDleG7nMOD4bqr4bua4bueR+G6qOG7msOD4bui4buO4bq+4buiw4NJ4buS4buuw4PDteG7juG6quG7ouG7jMODw6BU4bui4buMw4Phu6Lhu47hur7hu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7LDneG6qMODxqDDlU/hu5zDg1lX4bqoeMODSMWow4NHROG7osODSOG6qkjDg0nhu57huqjhu6Lhu47Dg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsODw41Nw53Dg0nDnSzDg1lX4buQw4NYROG7osODO8Od4buAWcOD4buk4buiw4PDjeG7kuG7ouG7jnjDg8ONw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcOD4bui4buM4buOw5VL4bucw4NZ4buySMODWVfDlU/hu6LDg8ag4buO4bqow5XDg+G7ouG7jsOVTcOdw4NHw5VO4buiw4Phu67hu47huqrhu67Dg+G7ruG7jlDhu6Lhu4x4w4NI4buOVeG7ouG7jMODSeG7kkjhu47Dg+G7ouG7jiN2w4PDs+G7jsOd4buiw4NZ4buOw51VSMODxqDhu44qw4NZV+G7tOG7ouG7jHjDg8agw5VP4bucw4NY4bue4bqqWcODSOG7juG6ulnDg0jhu45Kw4Phu5rhu5JI4buOw4NZV+G7kOG7ouG7jsODScOVw4NI4buOw50sT+G7osODSOG7uOG6qMODw6Dhu4HDquG6o3jDg8agw5VP4bucw4NZV+G6qMODWeG7juG6vuG7osOD4bui4buOw5VOWcODP8avw5XDg8Og4buBw6rhuqPDgz9Cw4PGoOG7juG6qkjhu47Dg1fhuqh4w4M/QuG7nsOD4buaQuG7nMODP8OVTkjDg1lDw5XDg0hU4bui4buMw4NZLHjDg1nDnSxL4buiw4NZV8OdLE3hu6LDg1nGr8OVw4PDoOG7gcOq4bqjw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODw43DjOG7nsODxqDhu47hu4TDncODWVfhuqjhu6Lhu4zDg8ag4buOw5XDg+G7mkLhu5zDgz/DlU5Iw4M/QsODVyrhuqjDg1nhuqgsw4NY4bqqWcODxqDhu47DneG7hOG7osODWeG7jiPhu6jhu6Lhu4zDgzvDnSxL4bui4oCm4bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54buB4buO4bq+4buiw4NJ4buS4buuw4Phu6JCLHjDg8ON4bueQuG7osODw43EkMODWVfhuqjhu57Dg1nhurrhu6Lhu4zDg+G6rHnEgsSCxILDg0jhu47DlUxIw4PGoOG7juG7hMOdw4NZV+G6qOG7ouG7jMODLMODWUx4w4Phu6Ijxq9Iw4NXKuG6qMODWeG6qCzDg1jhuqpZw4PGoOG7jsOd4buE4buiw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4PDoOG6o8Og4buPw4NI4bqqSMODSeG7nuG6qOG7ouG7jsOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4NZV+G7nuG7ouG7jMODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4Phu67hu45Q4bui4buMeMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg0nhu5JI4buOw4NHTuG7ouG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqx3w4NZV+G6qOG7nsOD4bqww4LDg1jDneG7gFnDg1bDnUJ4w4PDjcOZ4bui4buMw4M/w5VL4buiw4NI4bqqSMODw6Dhu4HDquG6o8ODSOG7oMOD4buO4bueQuG7osODSEThu6Lhu47Dg8ag4buO4bugw4PGoOG7jkXhu6LDg+G7ouG7juG6vuG7osODSeG7kuG7rsODw7Xhu47huqrhu6Lhu4zDg8OgVOG7ouG7jMOD4bui4buO4bq+4buieMOD4buc4bumw5XDg1jDneG7gFnDg1lX4buSw4Phu4zDleG6qsOD4bq0xILEgnnEgsSCxILDg8ONw5rhu6Lhu4x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy9IeUfhuqjhu57hu67hu47DnVnhu47hu555P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqu4bqsL+G6ruG6ruG6rknhurThuq7hurLEgsOCxILEglnhuq7huqThuqTEguG6tuG6sOG7muG6tnnhu5bhu67hu4zhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhuqPhu55C4buiw4NIVOG7ouG7jMODWeG6qkjDg1lX4bqo4buew4Phu47hu6bDg1lX4buqw4PGoMOV4bui4buOw4Phu67hu47DlMODWCrhuqjDg0jhu44m4bqow4Phu6Lhu45Cw4NIVOG7ouG7jMODP+G7tsODSOG7juG7nsODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw6Dhu4/Dg+G7j8Wo4buiw4PDteG7juG7uCzhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDtcOVTOG7rsODw43hu6B4w4PDjeG7nkLhu6LDg8ONxJDDg8ONTOG7osODWeG7jkXhu5zDg8O1VyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOg4buPw4Phu4/FqOG7osODw7Xhu47hu7gseMOD4buO4bumw4NZV+G7qsODxqDDleG7ouG7jsOD4buu4buOw5TDg1gq4bqow4NI4buOJuG6qMOD4bui4buOQsODSFThu6Lhu4zDgz/hu7bDg0jhu7jhuqjDg1lXI+G7qOG7ouG7jMOD4bqwxILDg1lXw5VOw53Dg8ONw5rhu6Lhu4zDg1lXw5RI4buOw4NZJMODw7LDnTzDg+G6v+G6qsOVw4Phu4Dhu5zDg8OgVOG7ouG7jMODw43hu55C4buiw4Phu7NJxJAsw4Phu6Lhu45Cw4NI4bugw4NJw5VO4buiw4NZw5RI4buOw4Phuq7hurLEguG7nOG6sMODR+G7ksODWVVIw4Phu5zhuqrDlcOD4buO4bueQuG7osODWeG7nkLhu6LDg0nhu57Dg0Thu6Lhu47Dg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0fhu7DDlcOD4buMw5VU4bui4buMw4NHxJDhu57Dgz9C4buew4Phu6Lhu4xCLMOD4bqu4bquL+G6tOG7tXfDg8ONw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcODWVfhuqjhu57Dg1nhurrhu6Lhu4zDg+G6rnnEgsSCxILDg0jhu47DlUxIw4PGoOG7juG7hMOdw4NZV+G6qOG7ouG7jMODLMODWUzDg0jhu7Thu6Lhu4zDg+G7oiPGr0jDg1cq4bqow4NZ4bqoLMODWOG6qlnDg8ag4buOw53hu4Thu6LDg0jhu47hu57Dg8Og4bqjw6Dhu4/Dg0jhuqpIw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7jlFIw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODO8SQw4Phu4/FqOG7osODw7Xhu47hu7gseeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nigIvigIvigIvigIvigIvigIvigIvhur/huqjDlcODYuG7nuG6qOG7ty/hu67hu7k=

​​​​​​​Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiếu nhi Đoan Hùng làm theo lời Bác

Thiếu nhi Đoan Hùng làm theo lời Bác
2021-05-14 11:09:00

PTĐT - “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, ghi nhớ lời dạy của Bác, thiếu niên, nhi đồng huyện Đoan Hùng luôn nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tích cực...

Nơi tuyến đầu chống dịch COVID - 19

Nơi tuyến đầu chống dịch COVID - 19
2021-05-14 07:35:37

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh; cùng với việc quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong đơn vị...

Trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho huyện Thanh Thủy

Trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho huyện Thanh Thủy
2021-05-13 11:00:00

PTĐT - Ngày 13/5, Báo Phú Thọ phối hợp với Công ty CP thương mại và dịch vụ địa ốc An Bình trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho huyện Thanh Thủy với tổng giá trị gần 15 triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long