Cập nhật:  GMT+7
ẮỚẨẦLTẺ==yẤỸờỜ$TOẤẰờỢÚẦỚỜỒ%Ầ>%ỜẦLỚÙẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẮ/ỚẨẰẮỸẦLTẺ==yẤỸêOẺMẤẰư%Ì$ẦLỚ%ỬÚƠẦ}ÙÚƠẦỚXÚẦCẬẦLÙÚẦTỲÚẦLỚÙẦ$Ớ,XÚƠẦTẼỜÀẦỪÚƠẦiÕẦủỂÚẦâ;ÚƠẦỴẦ}ỆẦấWẦớXÚÀẦỚ%[ỒÚẦờỚẺÚỚẦẳẺẦ>%ỜẦ>ỌẦ>ỞẦƠỜẼẦTỲÚẦLẺÙẦỚXÚẦ=ÙẦ>YỜẦ$ỚÝỜẦNỜỘUẦƠỊÚẦUỮ$Ầ$ỚẼÚƠẦ$#,YLẠẦmÚƠẦLỚỜẺẦ=ỌAẦẤớẺ%ẦUỮ$Ầ$ỚÝỜẦƠỜẺÚẦMÊỜẦM!ÚƠẦTẾỜẦỴẦU.LẦƠỜẼẦDẬẠẬẬẬẦ-DẨẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠẦ$ỚỞẦSỘẦ$!ẦNỊ%Ầ$ỚẼÚƠẦíỮ$ẦNÔÚẦÚẺ[ÀẦƠỜẼẦTỲÚẦỚXỜẦNẺÚƠẦ$ỂÚƠẦMỊÚẦ$#ỴẦTẾỜẠẦẳÕÚẦLẾÚỚẦNỤÀẦƠỜẼẦ$Ớ.LẦỂÚẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦL;ÚƠẦƠỜỀUẦSỚÙỀÚƠẦẨẬẬ-ẨDẬẦNỬÚƠ/SƠẦ$&[ẦTÙẾỜẠẦấÍ[ẦTÊẦTỊÚẦ$Ớ.ẦBẦƠỜẼẦ$Ớ.LẦỂÚẦƠỜỀUẦSỘẦ$!Ầ$ỚẼÚƠẦĐ/ẪẬẪBẦ$#ỴẦTẾỜẠẦấỜỐ%ẦÚÊ[ẦSỚỜÔÚẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦÚỚ,ẦLỚ*ÚƠẦ$ỪỜẦ#Ì$Ầ>%ỜẦU!ÚƠẦ>ỞẦU.LẦƠỜẼẦÚÊ[ẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦNỆẦLỤẦTỆỜÀẦM&ẦLỚ,ẺẦLẺÙÀẦÚỚÌ$ẦTÊẦ$ỚÝỜẦNỜỘUẦLỈÚẦSỐẦờÔ$ẦLVẦ$#%[ỐÚẠẤẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẵẺỸ$ỜÙÚẤẰẮỜUƠẦ=$[TOyẤ{ỜM$ỚAẦẨẬẬẬỸ}ÁẦỚOỜƠỚ$AẦĐDBỸ}ÁẤẦ=#LyẤ//LẠKẺÙỸỚ%$ỚÙẠ>Ú/MO=S$ÙỸ/ÚO{=/ẪCẬC/ẨẨẨMCẨDBĐẨE$EẪDẨTD-ẨBDMBẪẨDĐẬẨ$ÉDẬÉTẸ-ẪẠRỸƠẤẦẺT$yẤờỢÚẦỚỜỒ%Ầ>%ỜẦLỚÙẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẤẦ{ỜM$ỚyẤẨẬẬẬẤẦỚOỜƠỚ$yẤĐDBẤẦ/ẰẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẵẺỸ$ỜÙÚẤẰẽỜẼẦTỲÚẦỚXỜẦ$ỂÚƠẦ$#ỴẦTẾỜẦ>ÊÙẦN*ÚƠẦMỠỸẦờÔ$ẦƠỜ*ỸẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦLỤẦ$ỚÕUẦÚƠ%ỬÚẦ$Ớ%Ắ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰêỜỒÚẦÚẺ[ÀẦƠỜẼẦTỲÚẦỚXỜẦ$ẾỜẦLẼLẦ$#ẺÚƠẦ$#ẾỜÀẦMÙẺÚỚẦÚƠỚỜỒỸẦNẺÚƠẦN,ỲLẦƠỜẺÙẦLỚÙẦ$Ớ,XÚƠẦTẼỜẦỴẦU.LẦƠỜẼẦDEẠẬẬẬẦ-ẦDÉẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠẠẦấỰỜẦ>YỜẦLẼLẦỚỮẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦÚỚƯẦTỌÀẦ$Ớ,XÚƠẦTẼỜẦ$Ớ%ẦU%ẺẦỴẦU.LẦDCẠẬẬẬẦ-DDẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠẠẦờ%[ẦÚỚỜÕÚÀẦNỰỜẦ>YỜẦLẼLẦỚỮẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦ$ỚOÙẦMẾÚƠẦỂÚẦLẼUÀẦÚƠỪÀẦ#Ẻ%Ầ}ẺÚỚÀẦKẼÚẦTỌẦÃÚƠ,ÝỜẦMÍÚẦ$Ớ,ÝÚƠẦƠŨỜẦTÊẦTỲÚẦ“=ẾLỚ”ĂẦ$ỚỞẦLỤẦU.LẦƠỜẼẦ$!ẦEẬẠẬẬẬẦ-ẦEDẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰ2ÚỚẦìƠ%[ỔÚẦổỚ*LẦìƠ%[ÕÚÀẦ$Ớ,XÚƠẦTẼỜẦLỚ%[ÕÚẦ“NẼÚỚẦỚÊÚƠ”ẦNỜẦờ#%ÚƠẦỗ%ỰLẦLỚÙẦKỜÔ$AẦẵ&ÚƠẦ>YỜẦÚỚ%ẦLỊ%Ầ>ỐẦ$ỚỠ$ẦTỲÚẦSỚỜẦƠỊÚẦNÔÚẦờÔ$ẦL:ẺẦ$ỚỠẦ$#,ÝÚƠẦ$#ÙÚƠẦÚ,YLẦ$ỚỞẦ>ÊÙẦMỠỸẦL%ỰỜẦÚỂUÀẦÚỚ%ẦLỊ%Ầ>ỐẦ$ỚỠ$ẦTỲÚẦỴẦờ#%ÚƠẦỗ%ỰLẦT%ỪÚẦ$ỂÚƠẦLẺÙẠẦẳÕÚẦLẾÚỚẦNỤÀẦ$ỞÚỚẦỚỞÚỚẦMỠLỚẦ$ỀẦTỲÚẦẵỚÍ%ẦổỚỜẦỴẦLẼLẦ$PÚỚẦ$!ẦUỜỐÚẦờ#%ÚƠẦ$#ỴẦ>ÊÙẦNẺÚƠẦLỤẦMỜỔÚẦKỜÔÚẦỸỚ.LẦ$ẾỸẦÚÕÚẦT,ỲÚƠẦTỲÚẦ}%Ì$ẦNỜẦKỠẦỚẾÚẦLỚÔẠẦủỐẦỸỚỢẺẦờ#%ÚƠẦỗ%ỰLÀẦMÙẦ$ỚÝỜẦ$ỜÔ$ẦMỜỔÚẦKỜÔÚẦSỚỄLẦÚƠỚỜỒ$ÀẦKỂÚƠẦ$%[Ô$ẦMÊ[ẦSỚỜÔÚẦ>ỜỒLẦ>ỈÚẦLỚ%[ỘÚẦ$#ÙÚƠẦÚỮỜẦNỠẺẦờ#%ÚƠẦỗ%ỰLẦL;ÚƠẦƠGỸẦSỚẼẦÚỚỜỐ%ẦSỚỤẦSỚỂÚẦƠỜ*ỸẦLỚÙẦ>ỜỒLẦ$ỜÕ%Ầ$Ớ?ẦTỲÚẦỚXỜẦL:ẺẦủỜỒ$ẦìẺUẦ$Ớ%ỈÚẦ$ỜỒÚẦỚXÚẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẵẺỸ$ỜÙÚẤẰẮỜUƠẦ=$[TOyẤ{ỜM$ỚAẦẨẬẬẬỸ}ÁẦỚOỜƠỚ$AẦĐẪẪỸ}ÁẤẦ=#LyẤ//LẠKẺÙỸỚ%$ỚÙẠ>Ú/MO=S$ÙỸ/ÚO{=/ẪCẬC/ẨẨẨMCẨDBĐẪĐ$ẸÉĐẸTÉ-ẨBDMBẪẨDĐẪĐ$ẸCẸBTẪ-TẠRỸƠẤẦẺT$yẤờỢÚẦỚỜỒ%Ầ>%ỜẦLỚÙẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẤẦ{ỜM$ỚyẤẨẬẬẬẤẦỚOỜƠỚ$yẤĐẪẪẤẦ/ẰẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẵẺỸ$ỜÙÚẤẰiỲÚẦNÔÚẦ$%VỜẦ}%Ì$ẦLỚ%ỬÚƠẦỸỚ?LẦ>?ẦÚỚ%ẦLỊ%ẦL:ẺẦÚƠ,ÝỜẦ$ỜÕ%ẦM&ÚƠẦ>ÊÙẦMỠỸẦờÔ$Ầ$ẾỜẦUỮ$Ầ$#ẾỜẦÚ%ỪỜẦƠỜẺẦLỪÚƠẦL:ẺẦẵỪÚƠẦ$[ẦLVẦỸỚỊÚẦ$ỈỸẦNÙÊÚẦẵổẦỴẦỚ%[ỒÚẦờẺUẦìỪÚƠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰâ&ẦƠỜẼẦTỲÚẦỚXỜẦ$ỂÚƠẦ$#ỴẦTẾỜÀẦÚỚ,ÚƠẦƠỜẼẦ$ỚỠ$ẦTỲÚẦ$ẾỜẦLẼLẦ=ỜÕ%Ầ$ỚỠÀẦLỚỲẦ$#%[ỐÚẦ$ỚỰÚƠẦLXẦKỀÚẦ>JÚẦSỚẼẦVÚẦNỠÚỚÀẦSỚỪÚƠẦ$ỂÚƠẦLẺÙẠẦủỢẦM?ẦÚỚ,AẦờỚỠ$ẦKẺẦLỚPÀẦÚẾLẦ>ẺỜÀẦ=,ÝÚẦÚÙÚẠẠẠLỤẦU.LẦƠỜẼẦ$!ẦẨẪẬẠẬẬẬ-ẨDẬẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠẦ$&[ẦSỚ%Ầ>(LÁẦ$ỚỠ$ẦÚẾLẦ$ỚỂÚÀẦÚẾLẦUỪÚƠẠẠẠLỤẦƠỜẼẦ$!ẦẨẬẬẠẬẬẬẦ-ẨẪẬẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠÁẦ},XÚƠẦ=,ÝÚÀẦ},XÚƠẦKOẠẠẠLỤẦƠỜẼẦSỚÙỀÚƠẦẨẨẬẠẬẬẬ-ẨBẬẠẬẬẬẦNỬÚƠ/SƠẠẠẠẦấÍ[ẦL;ÚƠẦTÊẦÚỜỐUẦ>%ỜẦNỰỜẦ>YỜẦÚƠ,ÝỜẦ$ỜÕ%ẦM&ÚƠẦÚƠÊ[ẦờÔ$ẦLVẦ$#%[ỐÚẦNẺÚƠẦNÔÚẦƠỊÚẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẵẺỸ$ỜÙÚẤẰẮỜUƠẦ=$[TOyẤ{ỜM$ỚAẦẨẬẬẬỸ}ÁẦỚOỜƠỚ$AẦĐEẬỸ}ÁẤẦ=#LyẤ//LẠKẺÙỸỚ%$ỚÙẠ>Ú/MO=S$ÙỸ/ÚO{=/ẪCẬC/ẨẨẨMCẨDBĐBC$DĐẪẪTC-ẨBDMBẪẨDĐCẬ$ÉẬCCTẨẬẠRỸƠẤẦẺT$yẤờỢÚẦỚỜỒ%Ầ>%ỜẦLỚÙẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẤẦ{ỜM$ỚyẤẨẬẬẬẤẦỚOỜƠỚ$yẤĐEẬẤẦ/ẰẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẵẺỸ$ỜÙÚẤẰâ&ẦƠỜẼẦTỲÚẦỚXỜẦ$ỂÚƠẦ}ÙÚƠẦƠỜẼẦ$ỚỠ$ẦTỲÚẦỴẦLẼLẦLỚỲẦMÍÚẦ=ỜÚỚÀẦ=ỜÕ%Ầ$ỚỠẦ>JÚẦƠỜ<ẦVÚẦNỠÚỚẦ$ẾÙẦ$ÍUẦT]Ầ[ÕÚẦ$ÍUẦLỚÙẦÚƠ,ÝỜẦ$ỜÕ%ẦM&ÚƠẦ=ỄUẦờÔ$Ắ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸẳÙM[ẤẰờỢÚỚẦNÔÚẦ$ỚÝỜẦNỜỘUẦỚỜỒÚẦÚẺ[ÀẦ$VÚƠẦNÊÚẦTỲÚẦ$#ÕÚẦNỠẺẦKÊÚẦ$PÚỚẦNẾ$Ầ$#ÕÚẦEDẬẠẬẬẬẦLÙÚÀẦNỀUẦKỀÙẦL%ÚƠẦ.ÚƠẦNỊ[ẦN:ẦÚỚ%ẦLỊ%Ầ>ỐẦ$ỚỠ$ẦTỲÚẦ$#ÙÚƠẦMỠỸẦờÔ$Ầ>ÊẦLẼLẦÚƠÊ[ẦTỔẦƠỊÚẦSỐẠẦờ#,YLẦ$ỞÚỚẦỚỞÚỚẦƠỜẼẦTỲÚẦNẺÚƠẦ$ỂÚƠẦ$#ỴẦTẾỜÀẦUỮ$Ầ=ỰẦỚỮẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦNẺÚƠẦTÕÚẦSÔẦỚÙẾLỚẦ$ẼỜẦNÊÚẠẦờ%[ẦÚỚỜÕÚÀẦ$ỚOÙẦỪÚƠẦìƠ%[ỔÚẦờÌ$ẦờỚÊÚỚ-ẵỚỜẦL?LẦ$#,ỴÚƠẦẵỚỜẦL?LẦẵỚỂÚẦÚ%ỪỜẦ>ÊẦờỚ*Ầ[ẦSỚ%[ÔÚẦLẼÙAẦờ#,YLẦSỚỜẦ$ẼỜẦNÊÚÀẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦLỊÚẦ$ỚOÙẦMỨỜẦS1ẦMỜỔÚẦKỜÔÚẦL:ẺẦ$ỚỠẦ$#,ÝÚƠẦ@%ẺẦLẼLẦSÕÚỚẦ$ỚỪÚƠẦ$ỜÚÀẦ$#ẼÚỚẦ>ỜỒLẦ$ẼỜẦNÊÚẦTYÚÀẦỬẦẾ$ẦSỚỪÚƠẦ$ỚOÙẦNỠÚỚẦỚ,YÚƠẦMỔẦMJÚẦNÔÚẦƠỜẼẦTẾỜẦ$ỜÔỸẦ$?LẦƠỜỀUẦ=Í%Ầ>ÊÙẦ$ỚÝỜẦNỜỘUẦ@%]ẦếếẠẦẳÕÚẦLẾÚỚẦNỤÀẦ$ỚÝỜẦNỜỘUẦL%ỰỜẦÚỂUẦTÊẦ$ỚÝỜẦNỜỘUẦ#Ì$ẦMỔẦ}Ề[Ầ#ẺẦMỠLỚẦKỒÚỚẦMÙẦMỔẦ}Ề[Ầ#ẺẦ#Ó$ẦNỈUÀẦ#Ó$ẦỚẾỜẦỀÚỚẦỚ,ỴÚƠẦ$YỜẦ=.LẦNỐẦSỚẼÚƠẦL:ẺẦTỲÚẠẦâÙẦ>Ỉ[ÀẦSỚỜẦ$ẼỜẦNÊÚÀẦÚƠ,ÝỜẦLỚỂÚẦÚ%ỪỜẦLỊÚẦU%ẺẦLÙÚẦƠỜỰÚƠẦ$ẾỜẦLẼLẦNỜỘUẦKẼÚẦLỤẦ%[Ầ$ỢÚÀẦT(ẺẦLỚŨÚẦLÙÚẦƠỜỰÚƠẦSỚƯOẦUẾÚỚÀẦ$ỜÕUẦỸỚỦÚƠẦNỊ[ẦN:ẦLẼLẦTÙẾỜẦ>ỄLẦ}ỜÚÁẦKVẦ=%ÚƠẦ>ỜẦ$ẺẦUỜÚÀẦ$Ớ.LẦỂÚẦ>ÊẦLỤẦLẼLẦKỜỒÚẦỸỚẼỸẦƠỜ<ẦÌUẦLỚÙẦNÊÚẦTỲÚẦ$#ÙÚƠẦÚỚ<ÚƠẦÚƠÊ[ẦÚỚỜỒ$ẦNỮẦ}%ỰÚƠẦ$ỚÌỸÁẦỚẾÚẦLỚÔẦNÔÚẦU.LẦ$ỰỜẦNẺẦ$ỚỜỒ$ẦỚẾỜẦMÙẦ$ỚÝỜẦ$ỜÔ$Ầ>ÊẦMỠLỚẦKỒÚỚẦƠÍ[Ầ#ẺẠẮ/ỸẰẮỸẦLTẺ==yẤỸ2%$ỚÙ#ẤẰỗ%ÍÚẦiÍUẮ/ỸẰ

Quân Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngâm rượu vang trong thùng gỗ sồi

Ngâm rượu vang trong thùng gỗ sồi
2024-01-25 07:44:00

Ngâm rượu trong thùng gỗ sồi từ lâu đã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam. Rượu vang ủ trong thùng gỗ sồi giúp đảm bảo mùi vị, màu sắc đặc trưng, tạo nên sự hấp dẫn đối...

Rực rỡ sắc đỏ đồ trang trí Tết

Rực rỡ sắc đỏ đồ trang trí Tết
2024-01-25 07:15:00

baophutho.vn Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thời điểm này, nhiều cửa hàng tại thành phố Việt Trì đang ngập tràn sắc đỏ của các món đồ trang trí...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long