Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu58k4bue4buW4buk4bqoVeG7osOK4bue4bqo4buk4bui4bue4buUw5nhuqh9O+G6qOG7pEbDmeG6qOG7ouG7qE7huqhD4bqqQ0ItQ+G6qkND4bqow5Phu67hu57huqh94buy4bue4bqo4bq/4bue4bq+4bum4bqoTztO4bqo4buf4bue4buWJuG6qOG7ouG7qE7hurYv4buiQuG6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurbhu57DmeG7nOG6qMOKw5oq4buz4bqs4bqs4bqoJSRO4buz4bqs4buiKiojw4AvL03DiuG7piPhu6ImKuG7ouG7psODfeG7pC/hu6Elw5Ikw6rhu57DmsOSJS/hu57DmcOK4bucw5Iv4buc4buew4rhu6YtTyZOL+G6uMOJ4bq44bq6w4NUI+G7nOG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqxb4bueTyrhu6LDgOG6qOG6uEXhuqojXeG6oOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKsOA4bqoxJDhurjhuqojXeG6oOG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhuq1W4buk4buc4bqoTuG7ouG7oOG6qOG7ieG7nCYixqDhu6ThuqjGsEbhu6Thuqjhu4vhu4bhu6Thu6Lhuqgt4bqo4buf4buhxrDhuqLhuqjhur/hu57hur7DmeG6qMOT4buuTuG6qOG7o+G7uOG6qOG6v+G6py3huq3hu5/huqhO4buiLOG6qCokUOG6qOG7olfhu57huqjhu6Thu5zhu6JR4bqoKuG7huG7nuG6qMOT4bue4buWw5nhuqhOxKgm4bqo4buj4bu44bqo4bq/4bqnLeG6reG7n+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhu4nhu5zhu4Ai4bqoQ+G6qi/hurrhuqLhuqjhu6Phu7jhuqjhur/hu57hur7hu6bhuqhPO07huqh94buA4bqo4bqt4buA4bum4bqoKuG7huG7puG6qOG6ruG6v+G6py3huq3hu5/hurDhuqjDk+G7hOG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqo4buiV+G7nuG6qOG7pOG7nOG7olHhuqgqJDxO4bqoKiYi4buS4buk4bqoKljhu6Thu5zhuqhV4buSKuG6qOG7pEbDmeG6qOG7ouG7qE7huqhD4bqqQ+G6qi1D4bqqQ0Lhuqh94buA4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4buiw4rhu57huqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qH074bqo4bukRsOZ4bqo4bui4buoTuG6qEPhuqpDQi1D4bqqQ0PhuqjDk+G7ruG7nuG6qH3hu7Lhu57huqjhur/hu57hur7hu6bhuqhPO07huqjhu5/hu57hu5Ym4bqo4bui4buoTsOD4bqo4bufJOG7puG7pOG7nOG6qE3hu67hu57huqhO4buC4buk4bui4bqoT1FO4bui4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6qOG6pcSpxrDhu4fhuqctQuG6vOG6qE/hu57GoOG7pOG6qE3hu57hu5Lhu6Thuqgj4buiKE7huqgq4buGI+G6ouG6qOG7olfhu57huqjhu6Thu5zhu6JR4bqow5Mh4bu2TuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoKuG7osOS4bum4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qCrhu6IoTuG6qCokPE7huqgqJiLhu5Lhu6ThuqgqKeG6qMOT4bue4buWw5nhuqhOxKgm4bqo4buj4bu44bqo4bq/4bqnLeG6reG7n+G6qMOT4buS4buk4bqoQkThuqjDk+G7nuG7lsOZ4bqoTsSoJuG6qE4sw4rhuqhO4bq+TuG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6qOG6v+G6py3huq3hu5/Dg+G6qOG6rVbhu6Thu5zhuqhO4bui4bug4bqo4buJ4bucJiLGoOG7pOG6qMawRuG7pOG6qOG7i+G7huG7pOG7ouG6qC3huqjhu5/hu6HGsOG6ouG6qOG6v+G7nuG6vsOZ4bqow5Phu65O4bqo4buj4bu44bqo4bq/4bqnLeG6reG7n+G6qE7hu6Is4bqoKiRQ4bqo4buBV+G7nuG6qOG7pOG7nOG7olHhuqgq4buG4bue4bqow5Phu57hu5bDmeG6qE7EqCbhuqjhu6Phu7jhuqjhur/huqct4bqt4bufw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4FX4bue4bqo4buk4buc4buiUeG6qMOT4buE4bqoKuG7ouG7rOG7pOG7nOG6qD0mw4rhuqhN4bq+4bum4bqoTuG6vuG7puG6qCpY4buk4buc4bqoVeG7kirhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qH074bqo4bukRsOZ4bqo4bui4buoTuG6qEPhuqpD4bqqLUPhuqpDQuG6qH3hu4Dhuqgj4buiIcOd4buk4buc4bqo4buiIeG7suG7pOG7nOG6ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqjhu6RGw5nhuqjhu6Lhu6hO4bqoQ+G6qkNCLUPhuqpDQ+G6qMOT4buu4bue4bqofeG7suG7nuG6qOG7nOG7nuG6vuG7puG6qE87TuG6qCrhu57hu5Ym4bqo4bui4buoTsOD4bqo4bql4bq+TuG6qMOT4buG4bue4bqoTeG7nuG7libhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buk4buc4buiw5LhuqjDmVcq4bqoJeG7ruG6qOG7pFfhu57huqhPJuG7pOG7nOG6qOG7oiHhu7Lhu6Thu5zhuqhPTOG7pOG6qMOa4bue4buQ4buk4bqoPSbDiuG7pOG6qMOT4buS4buk4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4buiw4rhu57huqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qH074bqo4bukRsOZ4bqo4bui4buoTuG6qOG7pOG7oiHDgOG6qOG7gSHhu7Lhu6Thu5zhuqhPTOG7pOG6qE7hu6ImS+G7pOG6qE1R4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqoKuG7oibhuqLhuqhO4bui4bue4bqofeG7gOG6qE7hu6ImS+G7pOG6qE1R4bqoTuG6vk7huqjDk+G7nuG7mCbhuqhV4bue4buU4buk4bqofeG7mOG6qE7DneG6qCXhu7jhuqh9SirhuqhO4bui4buIKuG6ouG6qCrhu6Lhu57hu5Iq4bqoTVHhuqhP4buGIuG6qOG7ouG7qE7huqLhuqjhu6Ih4buy4buk4buc4bqoT0zhu6ThuqhO4bus4buk4buc4bqoKuG6vk7huqgq4buiw4rhu6Thu6LhuqgqJMOK4bqi4bqoVeG7nuG7lsOZ4bqoKiTDiuG6oOG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqgq4bq+TuG6qFXhu6Lhu4Lhu6bhuqgq4bui4bug4bqofeG7gOG6qFXhu57hu5bDmeG6qMOTUeG7pOG7ouG6qE7hu6Lhu4gq4bqow5oh4bu24buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqo4bui4buoTuG6qEPhuqpDQi1D4bqqQ0PDg+G6qOG7iUbDmeG6qOG7ouG7qE7huqhD4bqqQ+G6qi1D4bqqQ0LhuqLhuqjDmUlO4bqoTzrhuqjhu5xJI+G6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqhV4buixajhuqhV4buiRuG7pOG6qCXhu6bhu6Thu5zhuqhO4bq+TuG6qE7DneG6qCXhu7jhuqjhu5zhu57hur7hu6bhuqhPO07huqgq4bue4buWJuG6qOG7ouG7qE7huqjDk+G7hOG6qCrhu6BO4bui4bqoTjxO4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoTuG6vk7huqjhu5zhu57hu4Lhu57huqgj4bui4bq+I+G6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqhPUU7hu6LhuqjhuqXEqcaw4buH4bqnLULhurzhuqLhuqgq4bue4buSI+G6qCo7TuG6qMOTWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qCPhu6Lhur4j4bqoT+G7hiLhuqjhu6Lhu6hO4bqofeG7gOG6qOG7olDhu6Thu6Lhuqgq4buiKE7huqgqWOG6qE7hu6IoTuG6ouG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqgj4bui4bq+I+G6qMOT4bq+4buk4bui4bqo4buc4bue4bq+4bqo4bui4buoTuG6qCXhu57hu6Thu6LhuqDhuqhO4buiJiLhu5bhu6ThuqgqKeG6qCokJiLhu5jhu6Thuqgq4buiO+G6qFXhu57hu5Lhu6Thuqgq4buiKE7huqglw4rhu6Thu5zhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu6Lhu6hO4bqoKuG7oE7hu6LhuqhOPE7huqLhuqhO4buiLOG6qMOTV+G7pOG7nOG6ouG6qCXhur7hu6Thu5zhuqgq4buG4bum4bqoTuG7ouG7puG6qOG7ouG7qE7huqgl4bue4buk4bui4bqg4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqjhu5zhu57hur7hu6bhuqhPO07huqgq4bue4buSI+G6qCo7TuG6qMOTIeG7tk7huqjhu6Thu4rhu6Thu5zhuqjDmuG7kOG7pOG6ouG6qCoy4bqow5rhu5Thuqjhu6Lhu6hO4bqoJeG7nuG7pOG7ouG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqhO4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqow5rhu7Ij4bqo4bui4buoTuG6qMOT4buGKuG6qOG6vOG6uuG6ouG6vEXhu7fhuqLhuqgqMuG6qMOa4buU4bqo4bui4buoTuG6qCXhu57hu6Thu6Lhuqjhu6Lhu6bhu4Dhu6Thuqgq4bui4buA4buk4bui4bqoTuG7oiHDneG7pOG7nOG6qCokUOG7pOG7ouG6qCrhu57hu5Ym4bqo4bui4buoTuG6qMOT4buGKuG6qOG6vOG6vOG6ouG6vMOJ4bu3w4PDg8OD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buJRsOZ4bqo4bui4buoTuG6qEPhuqpDQi1D4bqqQ0PhuqLhuqjhu5zhu57hur7hu6bhuqhPO07huqgq4bue4buWJuG6qOG7ouG7qE7huqgqSiPhuqgqJCbhu6Thu5zhuqgq4buiPE7huqjhu6Lhu57hu5Thu6ThuqjDmVcq4bqoJeG7ruG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqgqJOG7qOG7pOG7nOG6qCrhu4rDmeG6qOG7pOG7oiHDgOG6qOG6peG7oj/huqgqJOG7qOG7pOG7nOG6qE7hur5O4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoI+G7ouG6viPhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu6LDiuG7nuG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqjhu6RGw5nhuqjhu6Lhu6hO4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhN4buu4bue4bqoTuG7guG7pOG7ouG6qE9RTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqjhuqXEqcaw4buH4bqnLULhurzhuqhP4buexqDhu6ThuqhN4bue4buS4buk4bqoI+G7oihO4bqoKuG7hiPhuqDhuqhN4bq+w5nhuqgl4bq+KuG6qE/hu57GoOG7pOG6qE3hu57hu5Lhu6ThuqLhuqgqUOG7pOG7ouG6qOG7oibhu67hu6Thu5zhuqgq4buiPE7huqgq4buS4bqow5Phu5bhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qFXhu6LDiuG7nuG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqhO4bui4bum4bqoI+G7ojrhuqjhu6Lhu7Yjw4Phuqjhu59G4buk4buc4bqoTiHhu7Thu6Thu5zhuqjDk8SoJuG6qCoh4bqoTuG6vk7huqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qMOaPE7huqjDk+G6viPhuqgo4buk4buc4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhV4buiw4rhu57huqhO4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqi4bqoJeG6vk7hu6Lhuqjhu5zhu57hur7hu6bhuqhV4bui4bumw4rhuqjDmeG7suG7nsOD4bqo4bql4buiP+G6qCok4buo4buk4buc4bqoTuG6vk7huqjhu5zhu57hu4Lhu57huqgj4bui4bq+I+G6qOG7pOG7iuG7pOG7nOG6qE7DiuG7puG6qOG7pOG7mOG7pOG6qOG7pOG7kiPhuqLhuqhVMuG6qE4hw53hu6Thu5zhuqLhuqhO4bui4buIKuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6ouG6qOG7ouG7nuG7lCbhuqg9JuG7guG6qE7hur5O4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qOG7nOG7nuG6vuG7puG6qE87TsOD4bqo4bqtSyLhuqjDmeG7huG7pOG7ouG6qMOTWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qCPhu6Lhur4j4bqoT+G7hiLhuqjhu6Lhu6hO4bqi4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqjDk+G6vuG7pOG7ouG6qOG7nOG7nuG6vuG6qOG7ouG7qE7huqgl4bue4buk4bui4bqoKuG7nuG7libhuqjhu6Lhu6hO4bqi4bqoKinhu6Thu5zhuqhNIeG7sk7huqgq4buiJuG6qOG7ouG7jiPhuqhV4bui4bum4buC4buk4buc4bqoTuG6vk7hu6Lhuqh94buY4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqjhu5zhu57hur7hu6bhuqhPO07huqjhu5zhu557w4rhuqgq4bui4buA4buk4bui4bqoKuG7olHhuqh94buy4bue4bqow5nhu57hu5jhu6Thuqjhu6Q/4bue4bqi4bqofTrhu6Thu5zhuqhV4buixajhuqhV4buiRuG7pMOD4bqo4bqtWOG7nuG6qMOZ4buy4bue4bqi4bqo4buk4buK4buk4buc4bqoTsOK4bum4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmiHhu7bhu6Thu5zhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqoPSbhu4LhuqhO4bus4buk4buc4bqoKuG6vk7huqg9JuG7guG7pOG6qCokUeG6ouG6qD0m4buC4buk4bqow5og4bqo4buk4bui4buA4bqoKiQh4bu04buk4buc4bqg4bqoKuG7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqo4buk4buc4bui4bue4buQw5nhuqgqP07huqhO4bus4buk4buc4bqoKuG6vk7huqgq4buiJuG6qE7hu6Lhu57huqgq4buiw5Lhu6bhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LDg8ODw4PhurYvI+G6suG6tiPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCM0Jirhu6Lhu6Yk4bqs4bqy4buB4bue4buY4buk4bqo4buLw4rhu57hurYvI+G6sg==

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

20 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

20 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi”
2021-08-20 08:21:00

baophutho.vn Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001, sau 20 năm, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” (TSMT) đã khẳng định ý nghĩa nhân văn, giá trị giáo dục,...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
2021-08-18 17:24:00

baophutho.vn Ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và đón nhận Cờ thi...

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới
2021-08-16 08:34:00

baophutho.vn Chuẩn bị cho năm học mới, sách giáo khoa (SGK) luôn là vấn đề được phụ huynh, học sinh và các trường học đặc biệt quan tâm, nhất là năm học...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long