Cập nhật:  GMT+7
w4Phu5bhuqbDgkpSw4lAQHfhurThu7TGocagI1JN4bq0xILhu5vhu6hU4buUw4Lhu5Thu5zDginhurpVw4LEqD3hu6zGoMOCQOG6uFThu5TDgkzhu5DDgiPhu6gjw4JK4buWVcOCQDtKw4JR4buW4bumTeG7tcODL+G7luG6psSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurtNw4lL4bq0xILhu5vhu6hU4buUw4JUOldKw4LEqD3hu6zGoMOCQOG6uFThu5TDglHhu5bGoMOCU1fGoMOCI+G7ljtKw4JLw4x7w4JMJFThu5TDgkrhurhK4buWw4JR4buWxq9U4buUw4JK4buW4buew4Ij4buoI8OCSuG7llXDgkA7SsOCUeG7luG7pk1Bw4JT4bq6w4JKw5lUw4Lhu5TGoCThu7TDgiPGoFThu5bDgiPhu5bDjVTDgsSo4bq8VMOCQMOKVOG7lMOCUeG7llXhurjGoMOC4buWVlTDgcOCxqHhu5bhu47DglThu5Y6VOG7lEHDgkrhu6hKw4JUOldKw4JKw41Uw4Lhu7Thu5bDisagw4I94buoVOG7lMOCTMOaw4JS4bq6w4JUOldKw4Lhu5Thu5zhu7XDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xIJpOldKw4JMPVTDgkDGr8agw4JM4buQw4JU4buUPeG7sMagw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCaTpXSsOCQMOJPcOCUeG7lsagw4JM4bq+w4JMPVTDgkDGr8agQcOCU+G7pMagw4IpxqDDglHhu5Y94buKVMOCTMOVPcOCxKjhu6LDgiPGoOG7jD3DgkvGoMOUI8OCI+G7uFVU4buUw4JU4buWxqDDlCPDgkzhu7DDgkrDiVVBw4Lhu7jGoOG7jFThu5TDgkrhurhKw4JU4buUPXvhu4xUw4Ij4buow4JTw4nhu5TGoOG7jEHDgkrDiVQ+xqDDgiPhu7hVVOG7lMOCVDpXSsOCSj1U4buUw4JKSeG7tMOCVOG7lsagw5U9w4JLOuG7slThu5TDgkrhu5ZJI8OCSuG7llXDgkpWw4Ij4buW4buQQcOCTOG7hErDgsSoxqDDlCPDglLhurrDgkrDmsOCI+G6uErDgksqVOG7lMOC4bu04buWw5lU4buUw4JU4buULMOJw4LEqMOUVOG7lsOCI8agU8OCU+G6vErhu5bDgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEguG7m+G7qFThu5TDglQ6V0rDgkw9VMOCQMavxqDDgkzhu5DDglThu5Q94buwxqDDguG6oFThu449w4JS4bq6w4JTJcOJw4JMxq9U4buUw4Ij4buW4bucw4Lhu7Thu5bDicOCI+G7luG7jFPDglQ6V0rDglTDmlThu5TDgkzhu5DDglQ6V0rDgkrDmsOCVOG7lsagw5Qjw4JM4buww4IjOlZU4buUw4JMOlZU4buUw4JU4buWxqDDlCPDgkzhu7DDguG7tOG7lsOZVOG7lOG6osOCTOG7kMOC4buUxqDDilPDgiPhu5bGoOG7kD3DglHhu5pK4buWw4Ij4buW4buaSuG7lsOCTDpYVOG7lMOC4bu4PeG7sCPDgcOCaTpXSsOCTD1Uw4JAxq/GoMOCTOG7kMOCVOG7lD3hu7DGoMOCTOG7jlTDguG6rOG6pMOC4oCTw4LhuqxCVeG6t8OCUuG6usOCSuG7luG7pFTDglIuw4nDgiPhu6gjw4JU4buWSSNBw4LEqMOdxqDDgiPhu7hVVOG7lMOCTMOaw4JK4buWO8OJw4Lhu5ZV4bq8I8OCI+G7mlThu5bDgkDGoFThu5bDguG7luG7pEpBw4JAw5LDgiPhu5bhu4pTw4Ij4buWST3DguG7tj3DicOCU+G6ulThu5TDgiPhu47DgsSo4bq6VcOCI+G7liRKw4JM4buKe8OCI+G7uMOJVcOCTOG7rMagw4JK4buWSSNBw4Ij4buAVOG7lMOCSjpYVOG7lMOCSuG7ljtKw4JU4buAVOG7lMOCU8ag4buSVMOCS+G7okrhu5bDgkpWw4Ij4buW4buQw4HDguG7m+G7qFThu5TDglQ6V0rDgkw9VMOCQMavxqDDgkzhu5DDglThu5Q94buwxqDDgkrDmVTDguG7lMagJOG7tMOCSsOKxqDDgiPhu5bGoMOUVMOCI+G7uOG6vFThu5TDgiPhu5bhurjGoMOCI+G7uMOJVcOCTOG7rMagw4JK4buWSSNBw4Lhu5TGoMOKU8OCI8agSuG7lsOCIyrDgsOJSsagS8OCUsOJSiPGoErDgiPhu5pK4buWw4IjKsOCI+G7uFVU4buUw4Ij4busw4JK4buWO0rDgkpWw4LEqOG7huG7tMOC4buUxqAk4bu0w4JK4buWJFThu5TDgiPDicOC4buW4bq8VMOCSuG7luG7jsOCSuG6uErDgkrDilPDguG7lMag4bq4SsOCU+G7psagw4JKVsOBw4LhurHhu4xUw4JK4bq8VOG7lsOCTMOaQcOCVOG7lD174buMVMOCI+G7qMOC4bq3w4lBw4Jo4buUw4Ij4bu4VVThu5TDglQ6V0rDgkw9VMOCTOG7kMOCVOG7lD3hu7DGoMOC4bu4SSPDgkrDmsOC4buaSuG7lsOCTOG7qMagw4IpV8agw4JAO0rDglHhu5bhu6ZNw4HDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xIJpOldKw4JK4buWw4lU4buWw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCaeG7jj3DgsSo4bq8VMOC4bu2PcOJVMOCI0hTw4IjV8agw4Ij4bu4xqDDgiPhu5Y7SsOCUuG6ulPDgkxP4bu0w4Lhu5ZV4buESsOC4buUxqDDilPDgsSoTlXDglPhurrDgiPhu7jhu4xUw4LEqOG6uFXDgkrhu5bhu5rDginhu4hUw4Ij4buWOlhU4buUw4JMw5XDgkrDjOG7tMOCI+G7luG7nMOCQMOSw4Lhu7Thu5bhurgjw4Lhu5bGoMOUVMOCSuG7lkkjw4I94buOw4Ij4buWw4rGoMOCSuG6uErhu5bDglThu5Thurp7w4JS4bq6w4Lhu5Y9VOG7lMOCI+G7libDglLhurpTw4Lhu5bhurzGoMOCI+G7lkhUw4Lhu5bhu5xU4buWw4J74buMPcOCUcagw5U9w4Ip4bq6w4JA4buGSsOCTE/hu7TDgsSow4pUw4Ij4buWSFTDgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEgsODI8OJxKhSTcOCQCN7Uk134bq0U8OJ4bu44buUxqBU4bu34bqs4bu0PsOCw4k9I1XhurTEgsODI+G7uMSCw4MjS8SCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEgsODxqBT4buUw4LDiVIjd+G6tOG6tMOCS8OJI8OJLTzGoEvhu5RNI3fhurTGoFPDieG7lE3hurTDguG7lk3GoOG7lOG7liN34bq04bqoReG6quG6tMOCQOG7uEp34bq04buWIyPhu7Thu7cvL0A9SlHhu5ZVTUtVxqBAVVThu5TDgSlUL+G6vVPDieG7lE1AL1Thu5Q9e01UUeG7lsOJVOG7li/huqzhuqThuqZDL+G6pEIv4bqkQi89VVThu5RfVD1VSl/hu5TGoMOBUOG7tOG7lOG6tMOCPMagSyPhu5Z34bq0QkPhuqjhurTDgi/EgsODLyNLxILDgy8j4bu4xILDgy8jw4nEqFJNxILDg+G7tMSC4bq1JFThu5TDginDjHtBw4I94buOw4Ij4buWw4rGoMOCI+G7mkrhu5bDgiMqw4JLw41Uw4JLw41Uw4LEqMag4buOVMOCI+G7luG6ulThu5bDgkzhu7BKw4Ij4buoQcOCQMOSw4Lhu5bGoMOUVMOC4bu4w4nDgiPhu7jhu4xUw4JS4bq6VMOCS8OJw4JKJsOJw4LEqOG6vFTDgcOC4bq34buWVcOCVOG7jFTDguG7luG7glThu5TDglThu5Thurp7w4JR4buWxqDDgiPhu55U4buWw4JLw4x7w4Ip4bq6VcOCxKg94busxqDDgkBXU0HDgiPhu6gjw4JU4buWSSPDginhurpVw4Ij4bu4OldKw4LEqCjDicOC4buAVMOCQOG6uFThu5RBw4Lhu5bhur57w4I94buoVOG7lMOCU+G7sCPDgkrhu6hKw4JUOldKw4JJU8OCU+G6usOCI+G7uFVU4buUw4JMw5rDgkrDmsOCUuG6uCPDgkrhu5bDiVThu5bDgiM6Vsagw4HDguG6t+G7llfDgkpVxqDDgiPhu5Y6WFThu5TDgkrhu6hKw4JUOldKw4Ij4buWw4rGoMOCTOG7sErDglThurp7w4HDguG6scOdxqDDglTDmsOCUeG7lsavVOG7lMOCSuG7luG7nsOCUuG6usOCSuG7lkkjw4Ij4buoI8OCVOG7lkkjw4JS4bq6U8OCI+G7uD1U4buUw4Lhu5bDmcOJw4JMOllKw4LDiS0+4buaI8OCI+G7uFVU4buUw4JKVsOCI+G7luG7kMOCU+G6usOCSsOZVMOCSsOaw4Ij4bq4SsOCSypU4buUw4JSVeG6vMagw4Ij4bu4LMOCTOG7sErDguG7uMOJw4JR4buW4bumxqDDgkpWw4Ij4buW4buQw4LEqOG6vFTDgcOCaeG7lFXhurrGoMOCTMOaw4Lhu7jDiUHDglThu449w4JU4buWOsOCxKjhu6LDguG7lsavxqDDglPGoMOUVOG7lMOCUeG7lsavVOG7lMOCI+G7qCPDgiPhu5bhu5zDglQ6V0rDgkrhu5bDiVThu5bDgkDDksOC4buUxqAk4bu0w4LEqOG6vFTDgkrDisagw4Ij4buWxqDDlFTDgiPhu5xU4buWw4Ij4bu44bq8VOG7lMOCTMOaw4JT4buwI8OCSuG6uErhu5bDgiM9e8OUI8OCKVjGoMOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4bub4buoVOG7lMOCU8OMI8OCVVThu5TDginhurpVw4JA4bq4VOG7lMOCQFdTw4Itw4JM4buQw4JS4bq6U8OCQOG6vErhu5bDgkvhurzDgkvhurp7w4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4bub4buoVOG7lMOCU+G7sCPDgkrhu6hKw4JUOldKw4JTw4wjw4JVVOG7lMOCKeG6ulXDgkDhurhU4buUw4JAV1PDguG7lMagJOG7tMOCUuG6ulPDgkDhurxK4buWw4JL4bq8w4JL4bq6e0HDgkzhu6pU4buUw4Ij4buWWMagw4Lhu5TGoCThu7TDgkpWw4Ij4buW4buQw4JSVeG6vMagw4LEqOG7psOCSuG7lkkjw4Ij4buWw4rGoMOBw4Lhurvhu5xU4buWw4Ij4buW4bq6VOG7lsOCTDpZSsOCI+G7lsOaxqDDguG7tj1NVMOCVOG7ljrDginDjHvDgkDDksOC4buUxqAk4bu0w4JKVsOCI+G7luG7kMOCUj3Gr1TDgkw6WUrDglLhurpTw4JA4bq8SuG7lsOCUeG7ouG7tMOCI+G7lljGoMOBw4Jp4buOPcOCI+G7ljpYVOG7lMOCPj174buMVMOCPeG7qFThu5TDglQ6V0rDglPDjCPDglVU4buUw4Ip4bq6VcOCxKg94busxqDDgkDhurhU4buUw4LEqOG6vFTDgkDDksOCI+G7lkl7w4JT4bucVOG7lsOCTMagw4IjxqDhu4w9w4Lhu5TDjVTDglThu5Y6w4JMw5U9w4JM4buEVMOCU+G7rsagw4JU4buU4bq6e8OBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCaeG7gFThu5TDglI6WVThu5TDgktVw4JTw4wjw4JVVOG7lMOCI+G6vFXDguG7uMOJw4JKw4lVw4Lhu5ZWVMOCQFXDgilXxqDDgkAow4nDglHhu5ZVw4pU4buUw4JU4buAU8OCUsONVMOBw4Jp4buWWMOCKcOMe0HDglTDmsOCSsOaw4Ij4buW4buQw4LEqOG7rMOCQD1U4buUw4JU4buAVOG7lMOCUjpZVOG7lMOCSuG7llXDgkpWw4Ij4buW4buQw4JU4buUOljGoMOCI+G7uFVU4buUw4JR4buWVcOKVOG7lMOCI+G7lljGoMOC4buUxqDDiVTDguG7uEkjw4JU4buU4buGVEHDglJV4bq8xqDDgsSo4bumw4JKw4pTw4Lhu5TGoOG6uErDglPDlCPDglPhu6bGoMOCKeG6usOCTMOaxqDDgsSoKlThu5TDgiPhu5Y6WFThu5TDgj49SSPDguG7lsagw5RUw4Ip4bq6VcOCQOG6uFThu5TDgkBXU8OBw4LhurE94busxqDDgkDhurhU4buUw4I94buoVOG7lMOCU8OMI8OCVVThu5RBw4LEqOG6vFTDgkrDmVTDgkrDmsOCI+G7luG7kMOCVOG7lsOJVOG7lsOCSuG7lsOaVOG7lMOCxKjhu6zDgkA9VOG7lMOCKcOMI8OCUn1Bw4Ip4bucw4Ipw4x7w4IjxqBU4buWw4Ij4buWw41Uw4JKP1Thu5TDgiPhu5ZVw4rGoMOCU+G6uMagw4Ip4bq6w4Lhu5Y6VOG7lMOC4bu04buWSVTDgiPhu5pK4buWw4JKLkrDguG7llZUw4HDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu0MD0j4buWVeG7uOG6tMSCxqHhu5ZNVcOC4buXZuG6teG7l8ODL+G7tMSC

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Ăn – Uống thế nào có lợi cho sức khoẻ mùa nóng

Ăn – Uống thế nào có lợi cho sức khoẻ mùa nóng
2018-05-07 07:50:40

Thời tiết nắng, nóng, cơ thể dễ bị mệt mỏi, ăn uống kém hơn… nên dễ mắc bệnh. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được nguy cơ bệnh tật do khí hậu gây ra bằng cách sống...

Bệnh tan máu bẩm sinh và những điều cần lưu ý

Bệnh tan máu bẩm sinh và những điều cần lưu ý
2018-05-05 09:20:02

PTĐT- Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là một trong những căn bệnh về máu nguy hiểm nếu không theo dõi, quản lý và tầm soát kịp thời có thể dẫn đến các ảnh hưởng xấu về di truyền...

Ăn uống ra sao trong mùa nóng

Ăn uống ra sao trong mùa nóng
2018-05-03 06:34:32

Mùa nắng nóng, nhiệt độ lên cao có thể tới 38 -390C, khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, dẫn đến mất nhiều nước và các chất điện giải. Hậu quả là chúng ta cảm thấy mệt mỏi,...

Thực phẩm chống nếp nhăn

Thực phẩm chống nếp nhăn
2018-05-02 06:54:06

Các chuyên gia về thực phẩm khuyến cáo người dân cần lựa chọn những loại sản phẩm tự nhiên để duy trì vẻ đẹp và sự trẻ trung của làn da. Dưới đây là những loại thực phẩm chống...

101 điều cần biết về đột quỵ

101 điều cần biết về đột quỵ
2018-05-01 06:40:12

Đột quỵ là dạng bệnh khá phổ biến đối với nhóm người trung cao tuổi, nhưng còn nhiều điều ít được đề cập.

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng
2018-04-30 10:18:14

Dừa là cây trồng phổ biến ở miền Nam và miền Trung nước ta. Nước dừa giải khát bổ dưỡng trong ngày hè. Cùi dừa và nước dừa có mặt trong nhiều món ăn phổ biến của nhân dân ta,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long