Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZw7rhu6Phurzhu4DGsELhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o0/huqrhu7fDiuG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujQcSQ4buj4bugQuG6tsOK4buj4bq84buAw4Phu47hu6PhuqDGsELhu6Phu47DksWp4bq+4bqo4buj4bq+4bq24bq+4buj4bux4bq+4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZYuG6quG7nMOB4buj4bqgxKjhur7hu6Phu45J4buO4bujw4Hhuqrhu4Dhu6NBw4Lhur7huqrhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu6PhurzFqeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o0/huqrhu7fDiuG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4bujw4HDleG6vuG6qOG7o8OBw71P4buj4bqg4buzUuG7o+G6oOG7mOG7o8OB4bqqw73hu47hu6PDgELhur7huqrhu6PDgOG7lk7hur7huqjhu6Phu47huqpC4bqy4buO4bujUuG6ssOV4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDgcSo4buj4buO4bqq4bqk4buN4buj4bq+4bqq4buW4bq+4bqo4buj4bq8xrBC4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G6vMWpw4rhu6PigJzhur524bq+4bqo4buj4buO4bqq4bq2w4rigJ3hu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4buj4buOQuG6tsOV4buj4bqq4buG4bul4bujw4Hhu5jhu6Xhu6NBxrDhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhuqrhu5zDgeG7o0/huqrhu7fDiuG7o+G7qeG6vuG6quG7o+G6quG7lk3hur7huqjhu6PhuqDhurLhur7hu6PDksO94buO4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6NBxJDhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu43hu6PhuqB2w4Hhu6NBQsOC4buO4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhurrhuqpC4bujQcOC4bq+4bqq4bujQeG7kOG6vuG6qOG7o0/huqrhu6fhu47hu43hu6Phur7huqrhu5bhur7huqjhu6PDgeG7p8OB4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6NP4bqq4bu3w4rhu6Phuqh5UuG7o0HDguG6vuG6quG7o03hu6PDiuG7iELhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vMawQuG7o8OSw73hu47hu6Phurrhuqrhu6fDgeG7o+G6vuG6quG7pcOV4buP4bujNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G7juG6quG7nMOB4bujT+G6quG7t8OK4buj4bq+xanhu4Dhu6Phu6nhur7huqrhu6Phuqrhu5ZN4bq+4bqo4buj4bqg4bqy4bq+4buj4buOROG6vuG6quG7o+G7jsOSxrDhur7huqjhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu43hu6Phu6DFqeG7o8OBxKjhu6PDgeG6quG6suG7o+G7qeG6vuG6quG7o+G6quG7lk3hur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OB4bqqw5Thur7huqjhu6PDkuG7peG7o+G7jOG7peG7gOG7o+G6oOG6suG6vuG7o+G6vuG7pVLhu6Phu6Dhu7nhur7hu6PDgeG6quG7luG7peG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4buM4buc4buj4bqg4buWTMOB4bujQULhurLhu47hu6PDkkfhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLDlVLhu6PDkuG7r+G6vuG6qOG7jeG7o+G7juG6quG7nMOB4bujT+G6quG7t8OK4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4buM4buc4buj4bq8xanhu6Phur7huqjDlVLhurbhur7hu6Phur7huqp54bq+4buj4bqq4bulUuG7o+G6vMWp4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buO4bqqw5VJw4Hhu6PhuqDhuqThu6PDgeG6quG7nuG7peG7o+G6uuG6qkZC4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bugQuG6tsOK4buj4bq84buAw4Phu47hu6PhuqDGsELhu6Phu47DksWp4bq+4bqo4buN4buj4bq+4bqq4buW4bq+4bqo4buj4bqg4buG4buj4bq8xanhu6PDisOM4buO4bujw4FI4bq+4bqo4bujw4Hhu5Lhu6Phuqrhu57DleG7o0PDgeG6quG7jeG7o+G6qELDlE/hu6NBxrDhur7hu6PhurpC4bqkw4rhu6Phu4zhu4Dhu6fhu47hu6PDgeG7p8OB4buj4buOw5JCw4LDleG7o8OB4bqqxqDhur7huqjhu6Phu45J4buO4buj4bqqxKjhur7hu4/hu6M0w4zhu47hu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6oMSo4bq+4buj4bq64bqqRuG6ouG7o8OKxrDhur7huqrhu6Phu4zhurDhu6PhuqDhu6dP4bujxqDhur7huqjhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phur7huqrDleG7o8OB4buzw5Xhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buN4bujT8OS4buA4buO4bqiQuG6vuG7o+G7oMWp4buj4bugQuG7o8OB4bqqw73hu47hu6PDgeG7mOG7peG7o8OBxKjhu6Phu47huqrhuqThu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mT3hu5ZKQuG7o+G6oHlS4buj4bq8xanhu6PDueG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G7juG6quG7nMOB4bujT+G6quG7t8OK4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu6Phur7hurbhur7hu6Phu7Hhur7Ds+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buh4buP4buj4bqr4bue4bul4bujw4HhuqrDleG7peG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4bqr4bue4bul4bujw4HhuqrDleG7peG7o+G7oMWp4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G7juG6quG7nMOB4bujT+G6quG7t8OK4buj4bq84bq24bq+4bujw4rhuqLhur7hu6Phurrhuqrhu6fDgeG7jeG7o+G6vuG6quG7luG7o+G7juG7lsSo4bq+4bqo4buj4bqg4bu1w5Xhu6Phur7FqeG6vuG6quG7jeG7o8OA4buW4bul4bujw4Hhu6lC4bujw4rDlUlC4buj4bqq4bulUuG7o+G6uuG6ouG6rELDkuG7o8OB4buG4bujw4HhuqrGoOG7peG7o0/DkuG7gEFC4buA4buOQsOB4buM4buP4buj4bqnw5Lhu4BBQuG7gOG7jkLDgeG7jOG7o+G6vMWp4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bugQuG7o+G6usOV4bu34bq+4bujw4Hhu4bhu6PhurxMQuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G7juG6quG7nMOB4bujT+G6quG7t8OK4buj4bq84bq24bq+4bujw4rhuqLhur7hu6Phu6DFqeG7o+G7jOG7nuG7peG7o8OB4bqqw5Xhu6Xhu4/hu6Mz4buAxrBC4buj4bugQuG7o+G6uuG6qsOV4bu34bq+4bujw4Hhu4bhu6PhurxMQuG7o+G6vsWpUuG7o8OSw73hu47hu6Phu45J4buO4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PhuqrDguG7o+G7jkLhurbDleG7o+G6quG7huG7peG7o+G7oMWp4buj4bqoQsOUT+G7o+G6qsOC4bujw4pC4bqm4bq+4bujw4DEkMOB4bqq4buj4bq64bqqRuG6ouG7o8OKxrDhur7huqrhu4/hu6Phu7Dhur7hu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phurzhu4DGsELhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o0/huqrhu7fDiuG7o8OB4buG4bujw4HhuqrGoOG7peG7o+G7oELhu6PhurrhuqrDleG7t+G6vuG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu6DFqeG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6Phur7huqrhu5bhu6Phu6Dhu7VS4buN4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6PhuqhCw5RP4bujw4DDlVLhu6Phu47DkkThu6NN4bujw4rGoMOB4buj4bqgw4zhu6Phu45JQuG7o+G6oOG7peG7o8OB4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6Phu6BC4buj4bq64bqqw5Xhu7fhur7hu6Phu45J4buO4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujw5LDlcOM4buO4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5k14bqq4buW4bq+4bqo4bujQcaw4bq+4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6Phur7hurbhur7hu6PDgeG6qsOU4bujU+G7o+G7jkpC4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o+G6oOG7lkvhur7huqjhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7jOG7nuG7peG7o8OB4bqqw5Xhu6Xhu4/hu6Phuqvhu57hu6Xhu6PDgeG6qsOV4bul4buj4bq+4bqow5VS4bq24bq+4bujw4HhuqrDveG7juG7jeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4buj4bq8xanhu6Phurzhu5zhu6Xhu6PDgeG6quG7hOG6vuG7o+G7jknhu47hu6Phur7huqrDveG7juG7o8OB4bqq4buA4bujQcaw4bq+4buP4bujQMaw4bq+4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6PDgeG6quG7gOG7o+G7juG6quG6tsOK4bujw4rDjOG7juG7o8OB4bqqw5Thu47hu6Phuqrhu4Dhu6Xhu6PDk8OV4bup4buj4bqq4buAdsOB4bujw4rhu7Xhu47hu6Phu4Dhur7huqjhu6PhuqDhuqThu6Phu4zhu57hu6Xhu6PDgeG6qsOV4bul4buj4bq+4bqo4buE4buO4buj4bqqxKjhur7hu6PDisOM4buO4bujw4HhuqrDlOG7juG7j+G7ky9P4buZ4buT4buO4bulQeG6vOG6ouG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budw4rhu6XDkuG6qELhur7Ds3BPUeG7o+G7pcOV4buO4buA4bud4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0LDiuG6qOG7o+G7peG6vOG7jmrhu53hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXFz4buf4bud4buj4buMw5LDgWrhu53huqrhu47hu45Pw7MvL+G7jMOVw4Hhurrhuqrhu4DhuqLDgOG7gELhu4zhu4Dhur7huqjhu4/hu6Dhur4vfcOK4bul4bqo4bqi4buML+G7juG6quG7peG6vuG6quG6vOG7gOG7peG6vi9w4buf4buhdC/hu591L+G7n3Mvw7lf4bq84buA4bulQi3hu47huqrDlcOBLU/huqrhu6XDii3hur7huqjDleG7gEItQUIt4bugQuG6osOKLeG6vOG7gOG6ouG7ji3DgOG7pS3DgOG7pVIt4bq+4bqi4bq+LeG7peG6vi3DueG7j+G6uE/huqjhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7nXRwceG7neG7oy/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Mv4buO4bulQeG6vOG6ouG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mXDhu4/hu6Mj4bun4buj4bqqw41C4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5kj4bun4buj4bqqw41C4bujw5LDveG7juG7o+G6qELFqcOV4buj4bulUULhu47hu6NBw4Phu4Dhu6Phu4DDiuG6ouG6qOG7peG7o3Hhu4/hu6MkeVLhu6PhurzFqeG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G7pVFC4buO4bujQcOD4buA4bujw5LDveG7juG7o+G7jknhu47hu6PDgeG6quG7gOG7o+G7jsOS4bunQuG7o+G7jkLDiuG7o+G7oMWp4buj4bqgxrBC4buj4buOw5LFqeG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4bujQcaw4bq+4buP4bujI+G7p8OB4buj4bq84buAxrBC4buj4bulUULhu47hu6NBw4Phu4Dhu6PDgeG7s+G6vuG7o+G7juG6qkLhurLhu47hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vMWp4bujw4Hhu4bhu6Phu47hu6fDgeG7o8OA4buS4bq+4bqo4buj4bq8xanDiuG7o+G6qELhu6nDiuG7o+G7oELhurbDiuG7j+G7oyRC4bq0w5Xhu6PhuqDhu4bhu6PDgeG7huG7o+G6vuG6qOG6qsOJ4bul4buj4bq8xanhu43hu6Phu7Hhur7hu6PDgeG7p+G7o+G6qsONQuG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4buj4bqoQsOUT+G7o+G6qELhu57hu6PDgXnhur7hu6NB4buv4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4buOROG6vuG6quG7o+G7jsOSxrDhur7huqjhu6Phu6BC4bq2w4rhu6NR4bupUuG7o8OS4bul4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PDiuG7iELhu6PhuqBM4buO4buj4bugQuG6tsOK4buj4bq84buAw4Phu47hu6PhuqDGsELhu6Phu47DksWp4bq+4bqo4bujQeG7kOG6vuG6qOG7o0/huqrhu6fhu47hu4/hu6Mj4bun4buj4bq+4bqo4bua4buN4bujw5PDleG7qeG7o+G7hsOB4bujw4Hhuqrhu4bhu43hu6PDgOG7s8OV4buj4bqqxrDhu47hu6Phurzhu6Xhur7huqrhu6Phu6DFqeG7o+G6qsaw4buO4buj4bq84bul4bq+4bqq4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6PhurzFqeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qMOVw43hur7hu6PDgcOV4bq+4bqo4bujw4HDvU/hu6Phu6VRQuG7juG7o0HDg+G7gOG7o+G7gMOK4bqi4bqo4bul4bujceG7o8OSw73hu47hu6Phu45J4buO4buP4buTL0/hu5nhu5Phu47hu6VB4bq84bqi4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53DiuG7pcOS4bqoQuG6vsOzcE9R4buj4bulw5Xhu47hu4Dhu53hu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4buj4bul4bq84buOauG7neG7neG7o8OA4bul4buO4bulLVBCw4DhuqjhuqLhu45q4budQsOK4bul4bqo4bqi4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51xc+G7n+G7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy/hu4zDlcOB4bq64bqq4buA4bqiw4Dhu4BC4buM4buA4bq+4bqo4buP4bug4bq+L33DiuG7peG6qOG6ouG7jC/hu47huqrhu6Xhur7huqrhurzhu4Dhu6Xhur4vcOG7n+G7oXQv4bufdS/hu59zL8O5X+G6vOG7gOG7pUIt4buO4bqqw5XDgS1P4bqq4bulw4ot4bq+4bqow5Xhu4BCLUFCLeG7oELhuqLDii3hurzhu4DhuqLhu44tw4Dhu6Utw4Dhu6VSLeG6vuG6ouG6vi3hu6Xhur4t4buh4buf4buP4bq4T+G6qOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4buddHBx4bud4bujL+G7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7ky/hu47hu6VB4bq84bqi4buZ4buTT+G7mXHhu4/hu6Mj4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6NBQ+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYsO94buO4bujw4Hhu6nhu6PDgeG7p8OB4buj4bq84buAxrBC4bujw5PDleG7qeG7o+G7juG6qsOVw4zDgeG7o+G6quG7hOG7o0FD4buN4bujQeG7peG7gOG7o+G6qMONw4rhu6NBQ+G7o+G6oEbhu6PhuqrDjeG7o+G6vEjhu43hu6NBQ+G7o+G6vuG6qEjhu43hu6NBQ+G7o1Hhu6Xhur7huqrhu6PhuqDhurTDleG7o+G6vMWp4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq84buc4bul4bujw4Hhuqrhu4Thur7hu6Phu45J4buO4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu4zGoMOB4buj4bq64bqqRuG6ouG7j+G7o0BD4bujw4Hhu4bhu6PDgeG6qsag4bul4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o8OB4bqqw73hu47hu6NRxKjhu6PDksO94buO4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7luG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o8OB4bqqw73hu47hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6Phu4BRUuG7o+G6quG7huG7peG7o+G6vuG6quG7luG7o0HhuqLhu47hu6Xhu6PDgeG7pcOS4buA4buO4bqi4bq+4bqi4buj4bugxanhu6Phu4NC4buO4bulw4pC4bq+I+G7o+G7j+G7oyPhuqrDveG7juG7o1HEqOG7o+G6qELDlE/hu6PDgMOVUuG7o+G7jsOSROG7o+G6qsOC4buj4bugQuG7o+G7jELhur7huqrhu6Phu6Dhu7Xhu47hu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujw5LDlcOM4buO4buj4bq64bqqRuG6ouG7o8OKxrDhur7huqrhu43hu6PDgeG7p8OB4bujw4HhuqrDveG7juG7o8OB4bqqSeG6vuG6qOG7o+G7gFFS4buj4bqq4buG4bul4buj4bqoQsOUT+G7o+G6vMWpw4rhu6PhurzFqeG6vuG6quG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47hu4rhur7hu6Phu47huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o8OA4buA4buj4bugQuG6tsOK4buj4bqoeVLhu6PDkuG7peG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZNHbDgeG7o8OA4buQ4bujQcaw4bq+4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6Phu4zhurDhu6Phu47DkuG7p+G6vuG6quG7o+G7seG6vuG7o0FD4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq64bqqQuG7o0HEkOG7o+G7oELhurbDiuG7o+G6vOG7gMOD4buO4buj4bqgxrBC4buj4buOw5LFqeG6vuG6qOG7o+G7oEThu6Phurzhu4Dhu6Phur7huqjGsELhu6PDkuG7r+G6vuG6qOG7o8OB4bqqw73hu47hu6NRxKjhu6Phu4zhurDhu6PhurzFqcOK4bujw4Hhu6fDgeG7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PDgeG6qsag4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6NBxrDhur7hu6Phu47DguG7o+G6qsSo4bq+4buN4buj4bq+4bqq4buW4bq+4bqo4bujQUPhu6Phu6Dhu7nhur7hu6PhurzFqeG7o8OKw4zhu47hu6Phurzhu4DGsELhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o0/huqrhu7fDiuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o8OAw5Xhur7huqjhu6Phur7GsE/hu6Phu45J4buO4bujQU1C4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6NBxJDhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu4/hu6NAQ+G7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bq8xanhu6PDisOM4buO4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6NP4bqq4bu3w4rhu6PDksO94buO4buj4bqg4bul4buj4bq+4bux4bq+4bqo4buN4bujQcaw4bq+4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6PhurzDlcOMw4Hhu43hu6Phur7DvcOV4bujw4Hhu6Xhur7huqrhu43hu6Phur7DvcOV4buj4buMw5RP4buN4buj4bq8xanDiuG7o+G7jE/hu6XhuqjhuqrhuqLhu47hu45C4buj4bugSkLhu6NBQ+G7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4buj4bul4bq84buOauG7neG7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4buddXN14bud4buj4buMw5LDgWrhu53huqrhu47hu45Pw7MvL+G7jMOVw4Hhurrhuqrhu4DhuqLDgOG7gELhu4zhu4Dhur7huqjhu4/hu6Dhur4vfcOK4bul4bqo4bqi4buML+G7juG6quG7peG6vuG6quG6vOG7gOG7peG6vi9w4buf4buhdC/hu591L+G7n3Mvw7lf4bq84buA4bulQi3hu47huqrDlcOBLU/huqrhu6XDii3hur7huqjDleG7gEItQUIt4bugQuG6osOKLeG6vOG7gOG6ouG7ji3DgOG7pS3DgOG7pVIt4bq+4bqi4bq+LeG7peG6vi1ww7rhu4/hurhP4bqo4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53hu6Hhu59w4buf4bud4bujL+G7meG7k0/hu5ly4buP4bujYsOSxqDhur7huqjhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mTXhurLDleG7o0HGsOG6vuG7o+G6qHZP4buj4bq64bqq4buG4buj4bq64bqq4bux4bq+4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu6BCw4LDgeG7o+G6vsawT+G7o+G6oOG7mOG7o8OB4bqqw73hu47hu6PDgELhur7huqrhu6PDgOG7lk7hur7huqjhu6PhurrhuqpC4bujQcSQ4buj4bugQuG6tsOK4buj4bq84buAw4Phu47hu6PhuqDGsELhu6Phu47DksWp4bq+4bqo4buN4bujQcaw4bq+4buj4bqq4burUuG7o+G6vOG7nOG7peG7o8OB4bqq4buE4bq+4buj4buOw5LGoOG6vuG6qOG7j+G7o2LDksag4bq+4bqo4buj4bq8xanhu6Phur7huqjDlcON4bq+4bujw4HDleG6vuG6qOG7o8OBw71P4bujT8OS4buA4buO4bqiQuG6vuG7o8OSw73hu47hu6Phu45J4buO4buj4bugxanhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6oOG7lkzDgeG7o8OAw5Xhur7huqjhu6Phur7GsE/hu6Phurrhuqrhu6fhu6Phu45J4buO4buN4buj4bq64bqk4bujw4Hhu6nhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6uuG6qkLhu6PDgeG7p8OB4bujw4HEqOG6vuG7o+G7oELhurbDiuG7o+G6vOG7gMOD4buO4buj4bqgxrBC4buj4buOw5LFqeG6vuG6qOG7o0Hhu5Dhur7huqjhu6NP4bqq4bun4buO4buP4bujYsOSxqDhur7huqjhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o8OSw73hu47hu6PhuqhCxanDleG7o8OB4bunw4Hhu6Phu6BC4buO4bulw4pC4bq+4buj4bq+4bqq4buGw4rhu6NA4buj4bq8xanhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phurzhu4DGsELhu6Phu6BC4buO4bulw4pC4bq+4bujw4Hhu4bhu6Phurrhuqrhu6nhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6PDgeG6qsOVUuG6pOG6vuG7o+G6quG7huG7peG7o+G7juG6quG7nMOB4bujT+G6quG7t8OK4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buP4bujQMaw4bq+4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6PhurzFqcOK4bujw4rhu4bhur7hu6Phu47Dksag4bq+4bqo4bujw4HhuqpC4bq24bq+4buN4buj4buOw5LGoOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buW4bq+4bqo4buj4bugSkLhu6PDkuG7pcOV4buj4bqq4buAdsOB4buj4buOw5LGoOG6vuG6qOG7o+G6vMOVw4zDgeG7o+G6oOG6pOG7o+G6vMWpw4rhu6PDiuG7huG6vuG7o+G7seG6vuG7o+G6vuG6qsSC4buP4buTL0/hu5nhu5Phu47hu6VB4bq84bqi4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53DiuG7pcOS4bqoQuG6vsOzcE9R4buj4bulw5Xhu47hu4Dhu53hu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4buj4bul4bq84buOauG7neG7neG7o8OA4bul4buO4bulLVBCw4DhuqjhuqLhu45q4budQsOK4bul4bqo4bqi4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51xc+G7n+G7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy/hu4zDlcOB4bq64bqq4buA4bqiw4Dhu4BC4buM4buA4bq+4bqo4buP4bug4bq+L33DiuG7peG6qOG6ouG7jC/hu47huqrhu6Xhur7huqrhurzhu4Dhu6Xhur4vcOG7n+G7oXQv4bufdS/hu59zL8O5X+G6vOG7gOG7pUIt4buO4bqqw5XDgS1P4bqq4bulw4ot4bq+4bqow5Xhu4BCLUFCLeG7oELhuqLDii3hurzhu4DhuqLhu44tw4Dhu6Utw4Dhu6VSLeG6vuG6ouG6vi3hu6Xhur4tdOG7j+G6uE/huqjhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7nXRwceG7neG7oy/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Mv4buO4bulQeG6vOG6ouG7meG7k0/hu5lz4buP4buj4bqtw5Xhu6nhu6NBxKjhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mUDEqOG7o+G6vMWp4bujw4rDjOG7juG7o+G6vuG6qMOVw43hur7hu6PDgcOV4bq+4bqo4bujw4HDvU/hu6PDgeG7p8OB4bujw4HhuqrDveG7juG7o0HDg+G7gOG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6NB4bur4buA4buj4bqq4buC4bul4buj4bqgxKjhur7hu6PDksO94buO4buj4buOSeG7juG7o8OB4bqq4buA4bujw4HEqOG7o+G7juG6quG6pOG7j+G7ozXhurLDleG7o0HGsOG6vuG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o0HEkOG7o+G7jOG7kuG7juG7o8OBeeG6vuG7o+G7oEThu6NBw4Lhur7huqrhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu43hu6Phu47huqpE4bujw5PDleG7qeG7o0HEqOG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4bujw4HDleG6vuG6qOG7o8OBw71P4buj4bqg4buY4buj4bq+4bux4bq+4bqo4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4bujw4HEqOG7o+G7juG6quG6pOG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o8OB4bunw4Hhuqrhu6PhurzFqeG6vuG6quG7o8OKxrDhur7huqrhu6Phur7huqrDveG7juG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZNMOM4buO4buj4bq+4bqo4bqqQuG6tuG6vuG7o8OBxqDDleG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n+G7oXLhu6PDgeG6qkXhu6PDkuG7peG7o8OS4buv4bq+4bqo4buN4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDunNs4buj4buMSeG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujQcSQ4buj4bugQuG6tsOK4bujw5LDlcOM4buO4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6NBxJDhu6Phu4zDlVLhu6PDgELhur7huqrhu6PDgOG7lk7hur7huqjhu43hu6Phu6DFqeG7o0HEqOG7o+G6vMWp4buj4bq84buAxrBC4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6NP4bqq4bu3w4rhu6PDgeG7huG7o+G7juG6quG6pOG7o+G6qELDlE/hu6NBxrDhur7hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6PhurzGsELhu6Phu45E4bq+4bqq4buj4buOw5LGsOG6vuG6qOG7o8OAQuG6vuG6quG7o8OA4buWTuG6vuG6qOG7o+G6usODw4rhu4/hu6NAxrDhur7hu6PDgeG7huG7o+G7juG6quG6pOG7o+G6vuG6qOG6qkLhurThur7hu6NBxKjhu6Phu6DFqeG7o0/huqrhurLhu47hu6NBxKjhu6Phurzhurbhur7hu6NB4bun4bq+4bqq4bujw4pU4buj4bqoQknhur7huqjhu6Phur7huqrhu5bhu6NP4bqq4bqy4buO4buj4buMSeG7juG7o8OK4bulUuG7gOG7o+G6quG7gHbDgeG7o8OA4buQ4bq+4bqo4bujw5PDleG7qeG7o0HEqOG7o+G7juG6quG7pVLhu6Phu47huqrhurLhu6PDgeG6quG7gOG7o8OA4buzw5Xhu6Phu7Hhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oELDgsOB4buj4buOw5LDjOG6vuG7o+G7jOG7peG6vOG7pcOA4buj4bqq4buAdsOB4buj4bq8xanDiuG7o+G7jsOSxqDhur7huqjhu6NJT+G7o+G6vOG6suG7juG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4buj4bul4bq84buOauG7neG7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4buddeG7oeG7n+G7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy/hu4zDlcOB4bq64bqq4buA4bqiw4Dhu4BC4buM4buA4bq+4bqo4buP4bug4bq+L33DiuG7peG6qOG6ouG7jC/hu47huqrhu6Xhur7huqrhurzhu4Dhu6Xhur4vcOG7n+G7oXQv4bufdS/hu59zL8O5X+G6vOG7gOG7pUIt4buO4bqqw5XDgS1P4bqq4bulw4ot4bq+4bqow5Xhu4BCLUFCLeG7oELhuqLDii3hurzhu4DhuqLhu44tw4Dhu6Utw4Dhu6VSLeG6vuG6ouG6vi3hu6Xhur4t4buh4buh4buP4bq4T+G6qOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4bud4buh4bufcHLhu53hu6Mv4buZ4buTT+G7mXThu4/hu6Mj4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6PhuqrGsOG7juG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZPeG7s8OV4bujSOG6vELDleG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6PhuqrGsOG7juG7jeG7o+G6oHbDgeG7o0FCw4Lhu47hu6PhurzFqeG7o+G6qsaw4bq+4bqq4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G7oMWp4buj4buGw4Hhu6PDgeG6quG7huG7o+G6vMWp4buj4bq+4bqow5XDjeG6vuG7o8OBw5Xhur7huqjhu6PDgcO9T+G7o8OB4bunw4Hhu6PDgeG6qsO94buO4bujQcOD4buA4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o0Hhu6vhu4Dhu6Phuqrhu4Lhu6Xhu6PhuqDEqOG6vuG7o8OSw73hu47hu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu6Phu6DFqeG7o8OB4bqqw73hu47hu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buP4buj4buw4bq+4bujw4rDjOG7juG7o0Phu47hu6PDgeG7p8OB4buj4bq84buAxrBC4buj4bqqxrDhu47hu6Phur7huqrhu5bhu6PDisOM4buO4bujQeG7nuG7peG7o+G7seG6vuG7o+G6vuG6qsSC4buj4bqq4buAdsOB4buj4bq8xanDiuG7o0Hhu6fhur7huqrhu6PDilThu6NBxKjhu6Phu47hu5rhu6PDgeG7p8OB4buj4bq84buAxrBC4buj4bqqxrDhu47hu6Phuqrhu6VS4bujw4Dhu5Dhur7huqjhu6Phur7huqjhu5Thu6PDgUnDgeG7o+G7seG6vuG7o+G7jOG7p+G6vuG6qOG7o+G7oEpC4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G6qsaw4buO4buj4bq8xanhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phurzhu5zhu6Xhu6PDgeG6quG7hOG6vuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6Phu47DguG7j+G7oyPhuqrDlOG7o1Phu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjDs+G7o+G6uuG6qkLhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgTOG7juG7o+G7oELhurbDiuG7o+G6vOG7gMOD4buO4buj4bqgxrBC4buj4buOw5LFqeG6vuG6qOG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o0Hhu5Dhur7huqjhu6NP4bqq4bun4buO4buN4bujQcaw4bq+4buj4bq+4bq24bq+4buj4bqqxrDhur7hu6PDgeG6quG6suG7o+G7jkLhurbDleG7o+G7juG6quG7kuG7o8OB4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6PhuqrGsOG7juG7o+G7oEThu6PhuqrFqcOK4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o8OB4bqqw73hu47hu6NRxKjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OB4bunw4Hhu6Phurzhu4DGsELhu6PhuqrGsOG7juG7o+G6vsWpUuG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4buj4bq8xanDiuG7o+G7jsOSQsOCw5Xhu6PDgeG6qsag4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6NBxrDhur7hu6Phur524bq+4bqo4buj4bqqxKjhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mXXhu4/hu6PhuqtJ4buO4buj4buO4bun4buA4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhuqtJ4buO4buj4buO4bun4buA4bujw4Hhu4bhu6Phu47huqrhuqThu6PDksO94buO4buj4buOSeG7juG7o8OB4bqq4buA4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqDEqOG6vuG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6NBxJDhu6Phu6BC4bq2w4rhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu4/hu6Niw5VS4buj4bq+4bqqQuG6tuG6vuG7jeG7o8OKdsOB4bujw4Dhu5Dhu6Phu47hu6fhu4Dhu6PDksO94buO4buj4bqoQsWpw5Xhu6Phu6BC4buO4bulw4pC4bq+4buj4bugxanhu6Phurrhuqrhu4Dhu6fhur7huqjhu6PDgeG6qsO94buO4buN4buj4bq+4bqq4buW4buj4bq64bul4bq8QuG7jeG7o+G6vuG6quG7luG6vuG6qOG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu6PDgeG6qsO94buO4bujUcSo4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu47hu6fhu4Dhu6PDgeG7huG7o+G7juG6quG6pOG7o+G6uuG6qkLhurLhur7hu6Phu47hu6fhu4Dhu6Phu47Dkk3hu6Phur7hurbhur7hu6Phurrhuqrhu4bhu6Phu45C4bq2w5Xhu6PhuqrEqOG6vuG7jeG7o+G6oHbDgeG7o0FCw4Lhu47hu6PhurzFqeG7o+G6uuG6qkLhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgTOG7juG7o+G7oELhurbDiuG7o+G6vOG7gMOD4buO4buj4bqgxrBC4buj4buOw5LFqeG6vuG6qOG7o0Hhu5Dhur7huqjhu6NP4bqq4bun4buO4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5lAxrDhur7hu6Phur7hurbhur7hu6Phu4zhu6Lhu6PDgOG7kuG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6Phurzhu4Dhu6dC4buj4buMSeG7juG7o+G7juG7p+G7gOG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4buN4buj4bqq4buAdsOB4buj4buO4buc4buj4bq8xanDiuG7o+G7jEnhu47hu6Phu47hu6fhu4Dhu6Phu47GsELhu6Phur7huqrFqeG7o0Hhu6/hur7huqjhu6PDgeG7p8OB4bqq4buj4bqo4buE4buO4buj4bugRuG7o+G7oMWp4buj4bq+w73DleG7o8OB4bqqQ+G6vuG7o+G7juG7p+G7gOG7j+G7o0DGsOG6vuG7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bqk4buj4buO4bux4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bq2w4rhu6Phuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7oMSQ4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu4xJ4buO4buj4buO4bun4buA4bujQeG7r+G6vuG6qOG7o+G6quG7iOG6vuG7o+G6qkxP4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6vOG7gMawQuG7o+G6qELhu6Xhu6Phu6DEkOG7o8OKxanhu6NBxrDhur7hu6NS4bq2w5Xhu6Phu47huqpDw4Hhuqrhu43hu6Phur7huqrhu5bhur7huqjhu6Phur7huqpK4buN4buj4bq8xanhu6PhuqDhu5rhur7huqjhu6Phur7hurbhur7hu6PDgeG6quG7gOG7o+G6oOG7lkvhur7huqjhu4/hu5MvT+G7meG7k+G7juG7pUHhurzhuqLhu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7ncOK4bulw5LhuqhC4bq+w7NwT1Hhu6Phu6XDleG7juG7gOG7neG7meG7k+G7jsOS4buZ4buT4buOw4Dhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6Phu6Xhurzhu45q4bud4bud4bujw4Dhu6Xhu47hu6UtUELDgOG6qOG6ouG7jmrhu51Cw4rhu6XhuqjhuqLhu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXFz4buf4bud4buj4buMw5LDgWrhu53huqrhu47hu45Pw7MvL+G7jMOVw4Hhurrhuqrhu4DhuqLDgOG7gELhu4zhu4Dhur7huqjhu4/hu6Dhur4vfcOK4bul4bqo4bqi4buML+G7juG6quG7peG6vuG6quG6vOG7gOG7peG6vi9w4buf4buhdC/hu591L+G7n3Mvw7lf4bq84buA4bulQi3hu47huqrDlcOBLU/huqrhu6XDii3hur7huqjDleG7gEItQUIt4bugQuG6osOKLeG6vOG7gOG6ouG7ji3DgOG7pS3DgOG7pVIt4bq+4bqi4bq+LeG7peG6vi1x4buP4bq4T+G6qOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4buddHBx4bud4bujL+G7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7ky/hu47hu6VB4bq84bqi4buZ4buTT+G7mcO64buP4bujYuG6qsSQ4buO4buj4bq+xrDDgeG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZYuG6quG6ouG7gOG7o3tCw4JP4buj4bqqw4xC4bujQcOC4bq+4bqq4bujI8OS4buA4bqq4bq+4buj4bugxanhu6NBw4Lhur7huqrhu6Phurzhu4DDg+G7juG7o+G6oMawQuG7o+G7jsOSxanhur7huqjhu6Phu47GsELhu6M0w5nhu43hu6NBxrDhur7hu6PDgeG7s+G6vuG7o0/huqrhu6lC4buj4buO4bux4bq+4bqo4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o0/DkuG7gOG7juG6okLhur7hu6Phur7GsE/hu6Phu6DFqeG7gOG7o8OBxKjhu6Phu47huqrhuqThu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G7oMWp4buj4buM4bulw5Xhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgTOG7juG7o0HEkOG7o+G7oELhurbDiuG7j+G7o+G7g0Thu6PDgeG7p8OB4bujw4HhuqrDveG7juG7o0HDg+G7gOG7o0Hhu6vhu4Dhu6Phuqrhu4Lhu6Xhu6PDgeG7huG7o+G7juG6quG6pOG7o+G6uuG6qkLhurLhur7hu6NBxrDhur7hu6Phuqh2T+G7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bugQsOCw4Hhu6Phu45C4bq2w5Xhu6Phuqrhu4bhu6Xhu43hu6Phur7hurbhur7hu6NBxrDhur7hu6Phuqrhu6tS4buj4bq84buc4bul4bujw4Hhuqrhu4Thur7hu6PDgeG7p8OB4buj4bq84buAxrBC4buj4buO4bqqxJDhu47hu6Phur7GsMOB4buj4bqg4bqk4bujw4Hhu4bhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6Phur7huqjDlcON4bq+4bujw4HDleG6vuG6qOG7o8OBw71P4bujT8OS4buA4buO4bqiQuG6vuG7o+G7jknhu47hu6Phur7huqrDveG7juG7j+G7o2LhuqrEkOG7juG7o+G6qELhu6Xhu6PDgeG7s8OK4buj4bq64bqqSOG6vuG6qOG7o8OB4buG4bujw4Dhu6Xhu43hu6Phu47huqrEkOG7juG7o+G6vEzhur7hu6Phu47huqrhu7Hhur7hu43hu6Phu47huqrEkOG7juG7o0Hhu4Lhu6Phu47huqrhu7Hhur7hu6PhuqDhurTDleG7o+G6vMWp4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4buM4buc4buj4bq84buc4bul4bujw4Hhuqrhu4Thur7hu6Phu45J4buO4buN4bujw4HhuqrGoOG7peG7o0Phu47hu6PDgeG6qsO94buO4bujQcOD4buA4buP4buTL0/hu5nhu5Phu47hu6VB4bq84bqi4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu53DiuG7pcOS4bqoQuG6vsOzcE9R4buj4bulw5Xhu47hu4Dhu53hu5nhu5Phu47DkuG7meG7k+G7jsOA4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4buj4bul4bq84buOauG7neG7neG7o8OA4bul4buO4bulLVBCw4DhuqjhuqLhu45q4budQsOK4bul4bqo4bqi4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51xc+G7n+G7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy/hu4zDlcOB4bq64bqq4buA4bqiw4Dhu4BC4buM4buA4bq+4bqo4buP4bug4bq+L33DiuG7peG6qOG6ouG7jC/hu47huqrhu6Xhur7huqrhurzhu4Dhu6Xhur4vcOG7n+G7oXQv4bufdS/hu59zL8O5X+G6vOG7gOG7pUIt4buO4bqqw5XDgS1P4bqq4bulw4ot4bq+4bqow5Xhu4BCLUFCLeG7oELhuqLDii3hurzhu4DhuqLhu44tw4Dhu6Utw4Dhu6VSLeG6vuG6ouG6vi3hu6Xhur7hu4/hurhP4bqo4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu510cHHhu53hu6Mv4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buTL+G7juG7pUHhurzhuqLhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT+G7pMOV4buO4bqq4buAw5Lhu53hu5li4bqq4bqi4buA4buj4bqrMiThuqvhu5MvT+G7mQ==

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn – Uống thế nào có lợi cho sức khoẻ mùa nóng

Ăn – Uống thế nào có lợi cho sức khoẻ mùa nóng
2018-05-07 07:50:40

Thời tiết nắng, nóng, cơ thể dễ bị mệt mỏi, ăn uống kém hơn… nên dễ mắc bệnh. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được nguy cơ bệnh tật do khí hậu gây ra bằng cách sống...

Bệnh tan máu bẩm sinh và những điều cần lưu ý

Bệnh tan máu bẩm sinh và những điều cần lưu ý
2018-05-05 09:20:02

PTĐT- Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là một trong những căn bệnh về máu nguy hiểm nếu không theo dõi, quản lý và tầm soát kịp thời có thể dẫn đến các ảnh hưởng xấu về di truyền...

Ăn uống ra sao trong mùa nóng

Ăn uống ra sao trong mùa nóng
2018-05-03 06:34:32

Mùa nắng nóng, nhiệt độ lên cao có thể tới 38 -390C, khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, dẫn đến mất nhiều nước và các chất điện giải. Hậu quả là chúng ta cảm thấy mệt mỏi,...

Thực phẩm chống nếp nhăn

Thực phẩm chống nếp nhăn
2018-05-02 06:54:06

Các chuyên gia về thực phẩm khuyến cáo người dân cần lựa chọn những loại sản phẩm tự nhiên để duy trì vẻ đẹp và sự trẻ trung của làn da. Dưới đây là những loại thực phẩm chống...

101 điều cần biết về đột quỵ

101 điều cần biết về đột quỵ
2018-05-01 06:40:12

Đột quỵ là dạng bệnh khá phổ biến đối với nhóm người trung cao tuổi, nhưng còn nhiều điều ít được đề cập.

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng

Dừa – giải nhiệt, trị say nắng nóng
2018-04-30 10:18:14

Dừa là cây trồng phổ biến ở miền Nam và miền Trung nước ta. Nước dừa giải khát bổ dưỡng trong ngày hè. Cùi dừa và nước dừa có mặt trong nhiều món ăn phổ biến của nhân dân ta,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long