Cập nhật:  GMT+7
Ớ TR&8ỪeeOQcÉ0é8;QỜẸằa"Ra 0>ẹRaệầ&R&àRé }Ré ẻ&R:$ịR"0V9R&ỸaỚ/ TỜỚcR&8ỪeeOQcử;Ừ?QỜỵ ắa"R1éRa"ệậ0R:Ừa"R&ằR"Ya"R"0V9R&ỸaR*Ýa"Ra 0>ẹR&Ự& R7 Ự&Ra ỪẹỒRéđáa"R:àRẹằa"Ra 0>ẹRaệầ&R&ềa"R9Ừa"R8Ữ0Ra ha"R 0{ẹRdẹVRa @éR:3a R"0ẻcR70}9ReáỰéR8ệẩa"R&Ừ8áRé0)ẹRé êỒR"0V9Réđảa"R8ệẩa"R&ấRé }ỘRI=ịRẹằa"Raệầ&Ra ệRé ẹRaệầ&R&àRé }Ré ẻ&R:$ịR"0V9R&ỸaQRí0?é OQỦSTQR ;0" éOQÙÙTQR/ỜỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜỚeéđáa"ỜTỘRỹằ0R80)aR {R"0hỪRi0{&Rẹằa"Raệầ&RiỬR"0V9R&Ỹa‏Ớ/eéđáa"ỜỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜỚeéđáa"Ờ‏TỘTỘRẸằa"Raệầ&R"0ẻcR70}9ReáỰéR&V9R"0Ự&Ré è9RXaỚ/eéđáa"Ờ‏‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜỵ 0R?ỮR?ỬịR:WR:ệẩ&R8@cR:#ịỒRaàRe(Rc ỰéRđỪRé1aR 0{ẹR& áRaWáR*ẳRa"ễa"RaỮcRé ể&RXaỘRpáR:àỒRẹằa"Ra 0>ẹRaệầ&R:}R8@cR:#ịR7 áVa"Réđằa"Réđáa"R?ỮR?ỬịỒR"0ẻcRéỮáR&V9R"0Ự&RaáR*êa"RiỬR ỮaR& ẹRaệầ&ỘỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜỚeéđáa"ỜTỘUỘRẸằa"Raệầ&R"0ẻcRéXa"R&ệậa"R:ằéR& ỰịR&Ừ8áỚ/eéđáa"Ờ‏‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜẪRa"ệậ0R8ầaỒRi0{&Rẹằa"Ra 0>ẹRaệầ&Re(R"0ẻcRéXa"R&ệậa"R7 VRaXa"R:ằéR& ỰịR&Ừ8áRéễRUÙ–ÚSÒRéđáa"Riạa"RTSRc ẻéRẫRéđỮa"Ré Ự0Ra" 4Ra"ấ0ỘRDẹỰRéđ2a R7,áR?Ử0R1éRa @éRéđáa"Riạa"RỦSRc ẻéỘỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜở)aR&Ữa R:àỒRé ;áR9ẳéRa" 0)aR&ểẹỒRa ha"Rc êRahRé ễỪR&ỸaR7 0Rẹằa"Ra 0>ẹR ấaRTR81éRaệầ&R9â0Ra"ỬịRéđáa"Riạa"RTURé Ựa"Re(R"0ẻcR"0V9R1éRa @éRU7"ỘRA"ỪịR&VR7 0R7 ắa"RỰcR?êa"R*@éR&ểR9ẳéR& ẹRaệầ&R&ềa"R:;9R8Ữ0R 0{ẹRdẹVRa @éR:3a Ộ‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏A"áỬ0RđỪỒR&Ự&Ra" 0)aR&ểẹRéđ)aR&ềa"R& 4RđỪRđÝa"Rẹằa"RSỒỤR81éRaệầ&R&àR7 VRaXa"R:ằéR& ỰịRUÚR&Ừ8áỘ‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏Ớeéđáa"ỜTỘÚỘRẸằa"Raệầ&R"0ẻcR"0V9Réđảa"R8ệẩa"R&ấRé }Ớ/eéđáa"Ờ‏‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜÉ ;áR7<éRdẹVRa" 0)aR&ểẹRé @ịRđÝa"Ra ha"Ra"ệậ0Ré ễỪR&ỸaRẹằa"RT-TỒỤR81éRaệầ&R9â0Ra"ỬịRéđáa"RiỬ0Réẹ#aR:WR"0V9R:Ựa"R7}Ri>Réđảa"R8ệẩa"ỒR&Ự&R& 4ReằRởỹữỒRiạa"R;áRiỬR8ệẩa"R9bRéđáa"R&ấRé }R:>ẹR&V0Ré 0{aRé1& R&f&ỘR‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏ử0{ẹRdẹVRaỬịRe(R:ệẩ&RéXa"R&ệậa"Ra<ẹR*ỮaRẹằa"Raệầ&R8Ữa Ré ỪịRi2Raệầ&R@9ỘRỵ 0Rẹằa"Raệầ&R8Ữa ỒR&ấRé }R*YéR*ẹẳ&Rc V0RegR?êa"Ré )9R&Ừ8áR:}R8Ử9Raệầ&R@9R8)aR:ẹRị<ẹRéằRiỬR&àRé }Ré ỪịR:ẵ0Ré ;áRé }RéđỮa"R&ếỪR9â0Ra"ệậ0Ộ‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏ởỮaR&àRé }R*ẵReẹa"Raệầ&RéễRa 0>ẹR8áỮ0Ré f&Rc $9RiỬR:ặRẹằa"Ra ệRaệầ&R,cR&#aRéỸịỒRaệầ&R,cR?ểỪỒRaệầ&R"ỮáR8ểéRđỪa"…R:}Ré ẻ&R:$ịR"0V9R&ỸaỘ‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏ở)aR&Ữa Ri0{&Rẹằa"R:ếRaệầ&Réđáa"ReẹằéR&VRa"ỬịỒR*ỮaR&àRé }R8ệẹRỉRẹằa"Raệầ&RiỬáRa ha"Ré ậ0R:0}9R?ệầ0R:ỸịR:}R âRéđẩR"0V9R&ỸaÔ‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏-RẸằa"Raệầ&RiỬáR*ẹẵ0ReỰa"Ra"ỪịReỪẹR7 0Ré ể&R?=ịÔRỷẻ&RaỬịR&ấRé }R:Ừa"Ré 0<ẹRaệầ&ỒRẹằa"Raệầ&RiỬáRé ậ0R:0}9RaỬịRe(R"0ẻcR*ẽRaệầ&ỒR71& R áỮéR&Ự&R&ấRdẹỪaRéỰ0R áỮéR:ẳa"RiỬR8áỮ0R*ãR:ẳ&RéằRđỪR7 ã0R&ấRé }ỘR‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏-RẸằa"Raệầ&Réđệầ&R*hỪRXaRÚSRc ẻéÔRự0ẻcR8@cR:#ịR?ỮR?ỬịỒRa ậR"0ẻcR"0V9R8ệẩa"R&Ừ8áRaỮcRiỬáR&ấRé }ỒRé ẻ&R:$ịRé0)ẹR àỪỒR âRéđẩR"0V9R&ỸaỘ‏Ớ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ‏-RẸằa"Réđáa"R7 0Ré=cR8ẹị{aÔRự0ẻcR"0V9R&V9R"0Ự&R9{éR9ã0ỒR*ẽRaệầ&RiỬRéXa"Reể&R*>aR& áR&ấRé }ỘRÉ à0Rdẹ;aRaỬịR&ạaR&àRé }Ra"XaRa"ễỪR& ẹẳéRđẻéR&ấR*YcỒR&V0Ré 0{aR 0{ẹReẹ@éRé=cR8ẹị{aỒR"0V9R&ỸaR 0{ẹRdẹVR ấaỘỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜÉỘERỖÉ ;áReẹ&7 á;?á0eáa"ỘiaƠỚ/cỜ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Nguồn thực phẩm giàu axit béo omega-3 nhất

Nguồn thực phẩm giàu axit béo omega-3 nhất
2023-05-08 14:57:00

Axit béo omega-3 là chất dinh dưỡng thiết yếu có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra chúng được mà cần thông qua chế độ ăn uống....

Ăn nhiều đường có gây nghiện không?

Ăn nhiều đường có gây nghiện không?
2023-05-05 13:01:00

Đường là một nguồn năng lượng chính để duy trì hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta thường xuyên ăn nhiều đường sẽ càng kích thích cơn thèm đồ ngọt và gây nghiện...

Sáu cách tập thể dục an toàn trong mùa nắng nóng

Sáu cách tập thể dục an toàn trong mùa nắng nóng
2023-05-05 07:52:00

Thời tiết đang nóng dần lên cũng là lúc bạn nên thay đổi thói quen tập thể dục để bảo đảm sức khỏe và tránh những nguy hiểm do nhiệt nóng gây ra như mất nước, kiệt sức, say...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long