Cập nhật:  GMT+7
ôẬợớỹẸúÓÓỉơMẩẨÒẸÀơốề((ớơOẾẼớOẠẼơớÁửÒớẺÔỹớÒẨẮỌớ#ẩớềẨẲÒớ3úẺớỢFớÁCỹẬớÚ((ớỸỌMớởờợpô/ẬợốôMớỹẸúÓÓỉơM<ÀúAơốẩẩ0ớề((ớ1Ắớ<ÊụẨớÚẼẬớỹẬÊớOựẼẦớẼẮẼớỹẬỎớÒOỆẼẦớÒỈẨớNỌùớÒOBẼẬớỹẬỌỳẼớỷCớỢụớẼÌớẸƠỹớÒẬẨớÁxỌớỹỐúớ#ẩề3ớÒẬúPớỢBớỹẬDớÁửÒớẼửẼẦớÒẬụẼẬớÒẪỹẬòô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơốềụÊớẼẦụPớởở/ợợớÒỈẨóớ#ẩề3ớÓĂớỷừÒớÁyỌớẬụẼẬớÒOBẼẬớỹẬẨẼẬớMẬÔỹớÚ((ớậỌzỌÉẨớỸỌMớởờợpớÉẬẨớẦửMớ>ẼAÊẼÀÓẨúớỢụÊớẸỎỹớợuẬớÒOẮẼớậề#ấ)ớ2Uớ#BẼẬòớ#ỘJỹớÒẬẨớÁxỌớÒOẮẼớÓwẼớẼẬụớÓĂớẸụớẸJẨớÒẬẰớOxÒớẸỈẼớỹẬÊớÒẬyPớÒOỀớ<1ềớẩÊÓẬẨúớ2ẨỌOúóớÁửỹớỷẨẲÒớÒOÊẼẦớỷGẨớỹũẼẬớ#ẩề3ớOỊẨớỢụÊớỷũẼẦớÁxỌớÉẬùớ“AÂớÒẬK”ớẦHẺớ>ẼAÊẼÀÓẨúóớ1ụÊớỢụớâẬẨẸẨMMẨẼÀÓòô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơốẩOúÊớÁÍẨớỢỈẨớỷùÊớỹẬẪớÒOÊẼẦớỷỌÍẨớẬỆMớỷùÊớÒOỘỈỹớÒẬẶẺớẦẨũẨớÁxỌớÉẬỌớỢƠỹớẼứẺớẼúPóớẩẩ0ớề((ớ1Ắớ<ÊụẨớÚẼẬớỹẬÊớOựẼẦớ#ẩấ)ớẸỌFẼớÁửÒớẺÔỹớÒẨẮỌớỹúÊớẼẬxÒớÉẬẨớÒẬúẺớAƠớỷxÒớÉRớẦẨũẨớÁxỌớẼụÊòớẩỌPớẼẬẨẮẼóớFẼẦớ<ÊụẨớÚẼẬớỹỒẼẦớÉẬFẼẦớNỌẮẼớẼẾẨớ“ẼỘỈỹớÁFẨ”ớOựẼẦớỹẬỎẼẦớÒúớÉẬFẼẦớẼẮẼớNỌùớÁửÒớẼửẼẦớỢxẼớÁẶớÒẬụẼẬớÒẪỹẬóớÒẬúPớỢụÊớÁẾớẸụớỹẬỎớÒOỆẼẦớÒỈẨớNỌùớÒOBẼẬớỹẬỌỳẼớỷCớỹỒẼẦớẼẬỘớẼÌớẸƠỹớÒẬẨớÁxỌớỹỐúớỹùỹớỹyỌớÒẬỐòô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơố“ẩFẨớẼẦẬĐớOựẼẦớ#ẩề3ớỹỒẼẦớẼẬỘớỹùỹớÁGẨớÒẬỐớÉẬùỹớÁẶỌớÁửÒớẺÔỹớÒẨẮỌớỢFớÁCỹẬớÒủẨớÚ((ớậỌzỌÉẨớỸỌMớẼứẺớẼúPòớ#wPớẸỌFẼớẸụớÁẪỹẬớÁẰẼớẺÊẼẦớẺỌGẼớỹỐúớỷxÒớÉRớÁIẨớỷẾẼẦớẼụÊòớẩỌPớẼẬẨẮẼóớỹẬỎẼẦớÒúớÉẬFẼẦớẼẮẼớNỌẮẼớÁẨớNỌùớÒOBẼẬớỹẬỌỳẼớỷCớÉUớẸỘLẼẦớỹỐúớề((ớỹỒẼẦớẼẬỘớÒẨẼẬớÒẬyẼớÒẬẨớÁxỌớẬẰÒớẺBẼẬớỹỐúớỹùỹớỹyỌớÒẬỐớÒOẮẼớÓwẼóớÒẬúPớỢBớỹẬDớỹẬứẺớỹẬứẺớẼẬBẼớỢụÊớÉẰÒớNỌũ”óớẩÍẼẦớÒẬỘớÉQớề((ớỹẬẨúớÓÃớÉẬẨớÁỘJỹớẬỂẨớỢẶớẺÔỹớÒẨẮỌớỹÔớÒẬẴớỹỐúớ#ẩề3ớÒủẨớẦẨũẨớÁxỌớÉẬỌớỢƠỹớÓừMớÒỈẨòô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơốôẨẺẦớúẸÒỉơơớÓOỹỉơẬÒÒMn//ỢÊỢòỢẼ/ẫMẸÊúAÀA/ẼẦÊỹAỌP/ởờợp_ợợ_ợs/ề((ÒOÊẼẦ_ề14ềòEMẦơớỞẨAÒẬỉơptờơốẩẩ0ớề((ớ1Ắớ<ÊụẨớÚẼẬớỏẦẨỜúõớÒOÊẼẦớỷỌÍẨớÒOúÊớÁÍẨớỢỈẨớỷùÊớỹẬẪớÒOỘỈỹớÒẬẶẺớÚ((ớậỌzỌÉẨớỸỌMớởờợpớỏŨẼẬnớấẩõôMố3ẬỘớÁẴớ“ÁLớẸĨẨ”ớỹẬÊớFẼẦớ<ÊụẨớÚẼẬóớâẬẾớỸẬỐớÒCỹẬớMẬÔớÒOùỹẬớÒOỌPẶẼớÒẬFẼẦớỢụớÁGẨớẼẦÊủẨớ3ẦỌPÂẼớểỌwẼớ)ÔớỹỒẼẦớÉẬữẼẦớÁCẼẬớ#ẩấ)ớÁướỹẾớÓƠớỹẬỌỳẼớỷCớÒGÒớẼẬxÒớÓÊớỢỈẨớỹùỹớÁGẨớÒẬỐớẬỘỈẼẦớÒỈẨớẦẨũẨớÁxỌớÒÍớỹẬỔỹớÒOẮẼớÓwẼớẼẬụớÓừMớÒỈẨòô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơốỸÔớÒẬẴóớÒẬyPớÒOỀớ<1ềớẩÊÓẬẨPúớ2ẨỌOúớÁướÒOũẨớNỌúớNỌùớÒOBẼẬớÒýMớẬỌxẼớÒủẨớ3ẬýÒớỶũẼớỹỒẼẦớẼẬỘớỹẾớpớÒOýẼớÁxỌớẦẨúÊớẬỜỌớẼẬựẺớỹỆớỠùÒóớÉẨẴẺớẼẦẬẨẲẺớÁIẨớẬBẼẬớỢỈẨớỹùỹớÁIẨớỷẾẼẦớẼỘỈỹớẼẦÊụẨòớẩẬÀÊớFẼẦớ)Ôóớ#ẩề3ớÁướẬÊụẼớÒÊụẼớÓvẼớÓụẼẦớỹẬÊớẬụẼẬớÒOBẼẬớỹẬẨẼẬớMẬÔỹớỹỎMớỢụẼẦớÒủẨớÚ((ớậỌzỌÉẨớỸỌMớởờợpớ–ớAÕớÁFẨớÉẬẨớỢẨẲỹớỹẬỌỳẼớỷCớÉUớẸỘLẼẦớÉẬFẼẦớÁHẼẦớẼẦẬĐúớỢỈẨớỢẨẲỹớÁIẨớẼẬụớÓĂớÁứẼẦớNỌúẼẦớẼẦFẨớỢFớÁCỹẬòô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơốỶẮẼớỹủẼẬớÁẾóớFẼẦớ1Ắớ<ÊụẨớÚẼẬớỹỒẼẦớÒỖớỹẬGẨớÒẨẰÒớẸIớẺỔỹớÒẨẶẼớÒẬỘKẼẦớẺụớề((ớAụẼẬớỹẬÊớ#ẩề3ớẼẰỌớẬÊụẼớÒẬụẼẬớẺÔỹớÒẨẮỌớẸẮẼớẼẦFẨớỢFớÁCỹẬớÒủẨớẦẨũẨớỢFớÁCỹẬớ#3ÚớẼứẺớẼúPớỷKẨớẺỌGẼớÒOùẼẬớùMớẸƠỹớÉẬFẼẦớỹyẼớÒẬẨẰÒớỹẬÊớỹùỹớỹyỌớÒẬỐớỢẶớỢxẼớÁẶớ“ÒẰớẼẬC”ớẼụPò/òô/MốôMớỹẸúÓÓỉơMỶÊAPơốẩẬÀÊớề4ềô/Mố


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Federer bỏ cuộc, dâng ngôi vương cho Djokovic

Federer bỏ cuộc, dâng ngôi vương cho Djokovic
2014-11-17 15:54:00

Cuộc tỷ thí được chờ đợi nhất trước khi mùa giải 2014 khép lại đã không thể diễn ra như mong đợi. Roger Federer dính chấn thương đành phải bỏ cuộc và nhường ngôi vô địch cho...

Vì sao Ngoại hạng Anh là giải đấu số 1 hành tinh?

Vì sao Ngoại hạng Anh là giải đấu số 1 hành tinh?
2014-11-17 14:13:00

Dựa trên các tiêu chí rất chi tiết như số lượng danh hiệu ở đấu trường châu Âu, mức độ cạnh tranh, lượng khán giả dự khán, bàn thắng… một nghiên cứu cực kỳ công phu vừa được tờ...

Tây Ban Nha 3-0 Belarus: Siêu phẩm của Isco

Tây Ban Nha 3-0 Belarus: Siêu phẩm của Isco
2014-11-16 08:51:00

Cú sút xa đẹp mắt của Isco mở màn cho chiến thắng đậm của Tây Ban Nha và giúp nhà đương kim vô địch trở lại đường đua cho ngôi đầu bảng.

HLV Miura sàng lọc để chọn đội hình tối ưu

HLV Miura sàng lọc để chọn đội hình tối ưu
2014-11-15 10:16:00

"Trong loạt trận giao hữu, đấu tập chuẩn bị của ĐT Việt Nam vừa qua, tôi chưa đặt ra chuyện lựa chọn đội hình tối ưu cho AFF Suzuki Cup 2014. Sự hoàn thiện về chiến thuật, nâng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long