Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOy4bq9cnnhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k8agRcSQ4bq24buT4buh4buT4buz4buC4bq04buTeMOJxJDhurbhu5PhurbDieG7iOG7k0TFqUzhu5PDjOG7k0zDleG7k0LhuqBM4buTWeG6snFE4buI4bq0RcSQS+G7k1vhu7Vx4bq2TeG7tcOzL+G6suG7lcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5NLSnlo4buRLy95bHhxReG7iOG6sk1M4bqyRWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7leG7lS/hu5Xhu5Xhu5XDveG7m+G7meG7ocah4buV4buZ4buZTOG7leG7ocah4buX4buX4bujQ+G7lWzhuqrhu4jhurbhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOy4bq1w5Xhu5NC4bqgTOG7k1nhurJxROG7iOG6tEXEkEvhu5Nb4bu1ceG6tk3hu7Xhu5NET3Hhu5PEkHPhu5rhu5PhurLDlXHhu5PhurLhu7nEkOG7k0vDgeG7k0rhu7FM4buT4bqy4bux4buI4buTw713xJDhu5NC4bqy4bq04buTecOJ4buTS+G7kOG7k+G6tsOJ4buI4buTRMWpTOG7k3nDknHhu5Phu7Phu45HxJDhurbhu5NC4bq0ROG7k+G7lOG6vuG7k+G7s+G6pnnhurLhu5NZ4bqy4bu1Q0vhu7Vxa+G7k+G6ueG6tENDcUpK4bu1cUNr4buTWHHhu5rhu7VKxJDhu5NdTcSQ4bq0eeG6smvhu5Nb4bq04buU4bu1SuG7iEVFQ2vhu5NdccSQeeG6suG7tUtM4bu1SuG7k1nhurRM4buaa+G7k+G6t+G7tXFD4buTXXHDvUrhurTDvWvhu5NRTEPhu7VM4bq0eUXhu5NdccO9SuG6tMO94buT4buUc+G7k1jhu7XEkOG6sOG6tHlxbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurnhurjEkOG6tuG7k0zDleG7k0LhuqBM4buTWeG6snFE4buI4bq0RcSQS+G7k1vhu7Vx4bq2TeG7teG7k0RPceG7k8SQc+G7muG7k+G7s8O64buTeeG6ssOCxJDhurLhu5NM4bqyw5V54buTxqByeeG7k+G7s+G6psSQ4bqy4buTxqBFxJDhurbhu5Phu6Hhu5N54burTeG7k0N0eeG7k3jhu4Lhu5PGoE3hu7FM4buTS+G7pXnhu5PEkOG6suG7sUzhu5PhurbDieG7iOG7k0TFqUxsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7suG7jkfEkOG6tuG7k0LhurRE4buT4buU4bq+4buT4buz4bqmeeG6suG7k1nhurLhu7VDS+G7tXHhu5N5T8SQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k+G6ueG6tENDcUpK4bu1cUPhu5NDc+G7k+G6snHhurThu5Phu7Phu4LhurThu5N4w4nEkOG6tuG7k3lN4buA4bq04buTeU/EkOG6tuG7k+G7lOG7jsONTOG7k8SoTXHhu5Phu5ThurjEkOG6tuG7k+G7lS/hu6Hhu5NLcU3hu5NC4bqy4bq04buTQ0V0TOG7k0xK4buvxJDhu5NLcsSQ4bq24buT4buV4bufL8ah4buTQuG6suG7t+G7iOG7k0N04bq0bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurVKRcSQ4bq24buTeeG6sk3hu5rhuqDEkOG7k0NzROG7k0LhurJyeeG6suG7k0x04bq04buT4bqzTHHDveG7teG7k+G6r+G6tOG7tUpK4bu1LV1xTUpF4buaa+G7k+G6teG6suG7teG7k1hDTeG7tUvhu5Phu7PDuuG7k8SQ4bq24buOw4154buTw73hurjEkOG6tuG7k+G7s3LEkOG6suG7k3h04bq04buTxJDhurJz4buT4buU4bq+4buT4buz4bqmeeG6suG7k8SQ4buOSHnhu5Phuq/hurJy4buI4buTW+G6tEND4bu14buT4buUSOG6tOG7k0zhu6Dhu5NL4buA4buT4buXLeG7lWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWE1KcULhu5PDquG6tENEcXrhu5NEccSQ4bq24buT4buz4bqgxJDhu5PhurLhu5rhu5Phu5ThurrEkOG6tuG7k3nhurJF4buT4buz4buC4bq04buTeeG6ssOS4buTxJDhurJz4buT4buUSOG6tOG7k3hzxJDhu5NEw4zhu5NM4bug4buTS+G7gOG7k8OM4buT4buI4bqyTkzhu5PGoeG7oWzhu5PhurVN4bua4buTxJDhurLhurTDgMSQa+G7k1nhurLhu7VDS+G7tXHhu5PEkOG6snHEkOG6suG7k3nhurLDicSQ4bq24buTecOJ4buTeHPEkOG7k+G6tuG7iuG7k+G6suG6uHHhu5Phu5Ut4buV4buTecOSceG7k1nhurJK4bq0S0zhurRxxJDhu5Phuq9NQ+G6tEvhurR54buTw4zhu5Phu4jhurJOTOG7k+G7m+G7nSvGoWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bqzccSQ4bq24buT4bqy4bq0w4Phu4jhu5Phu5dr4buT4buzRXPEkOG7k8SoTeG7q8SQ4buTecOSceG7k+G6sk3hu7HEkOG7k0NN4buaw4PEkOG7k+G7lOG6tMOAxJDhu5PhurXhurJFRHFL4buT4bq1TXnhurLhu7VD4buTecOJ4buTTOG6ssOAROG7k3hzxJDhu5NM4bqy4bulxJDhurbhu5PEkOG7mHHhu5N5w5Jx4buTWeG7tUtxSuG7k1F64buI4bq0Q+G6tHlN4bu1THHhu5Phu7PEguG7k0zhurLhu6XEkOG6tuG7k8SQ4bq24buOw4154buT4buXLeG7lWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq5SOG6tOG7k0LhuqBM4buTxKhNdeG7k8SQc+G7mmvhu5NZ4bqy4bu1Q0vhu7Vx4buTTOG6ssawxJDhurbhu5NM4bq04bqgxJDhu5Phu5RzReG7k+G7lOG6uMSQ4bq24buTTMOV4buTQuG6oEzhu5NZ4bqycUThu4jhurRFxJBL4buTW+G7tXHhurZN4bu14buT4buUSOG6tOG7k0zhu4TEkOG6tuG7k0zhu6Dhu5NL4buA4buT4bubLeG7leG7k0txTeG7k+G6snHhurThu5ND4buOw41M4buTTErhu6/EkGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq1SkXEkOG6tuG7k0LhurLhurThu5Phu7PDiWvhu5NMSsOAxJDhu5Phu7Phu7FM4buTLkxxQ+G7mmvhu5PhurnhurRDQ3FKSuG7tXFD4buT4buzw7rhu5NMdEXhu5PEkMOAxJDhu5N44buxTOG7k8SQ4bq2SeG7k0NIxJDhu5NC4bqy4bq04buT4buzcsSQ4bqy4buTeHThurThu5Phu7Phu4LhurThu5N54bqyw5Lhu5PEkOG6snPhu5N7TeG7lOG7tcSQTE1L4buT4buUSOG6tOG7k0zhu6Dhu5NL4buA4buTxqEt4buZ4buTeOG7p8SQ4bq24buTeXJ54buTeHPEkOG7k0zhurLhu6XEkOG6tuG7k8OM4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k+G7iOG6sk5M4buTeU3hu4DhurThu5NMSuG7r8SQbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7I74bu1SnFKw73hu5NdRUrhu7XEkEXhu5Phu4jhurJy4buT4buU4buK4buTTOG6suG6oOG7k3nhu6vEkOG7k3jhu6fEkOG6tuG7k+G7lEjhurThu5Phu4jhurJx4buTQ+G7r+G7iOG7k3nhur7EkOG6tuG7k0TDjOG7k0zhu6Dhu5NL4buA4buTeeG6skXhu5PhurnhurRDQ3FKSuG7tXFD4buTTMOU4buTeeG6suG7sUThu5Phu7Ny4buT4buI4bqydEzhu5Phu5Xhu5VE4buTw4zhu5Phu4jhurJOTOG7k+G7n+G7oeG7k3nDknHhu5NMSuG7r8SQ4buT4buz4buxTWvhu5N54bqy4bqs4buT4buzTsSQ4bq24buT4bub4buT4buI4bqyTkzhu5NLcU3hu5NC4bqy4bq04buTeeG7rU3hu5NM4bqyw5Lhu5PEkHPhu5rhu5Phu7Phu47DjXnhu5NMTcSQ4bq24buT4buUc0Xhu5NL4burxJBsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslhzxJDhu5NM4bqy4bulxJDhurbhu5PhurbhurRO4buI4buT4bq54bq0Q0NxSkrhu7VxQ+G7k0zhurLhurThu5Phu7Phu7FN4buT4bqy4buOxJDhurbhu5Phu4jhurLhu7HEkOG7k+G6skfEkOG7k+G7s8SC4buTecOJ4buTTOG6ssOAROG7k+G6snHhurThu5N4c8SQ4buTTOG6suG7pcSQ4bq24buTxJDhu5hx4buTecOSceG7k+G6r3FN4buT4bq1RUpK4bu1S+G7k27hu4jhurJOTOG7k+G7oeG7nW/hu5Phu5Rz4buTUUrEkHFNTOG7k8OdccSQ4bqqTURx4buTbnDhu5krxqFvbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurXhurLhu6XEkOG6tuG7k0xK4buvxJDhu5PEkHPhu5pr4buT4bq54bq0Q0NxSkrhu7VxQ+G7k+G6tuG6tHPEkOG6suG7k3nhurLhurThuqDEkOG7k0zhurLhu6XEkOG6tuG7k3nhurJNxJDhurbhu5N5TeG7gnnhu5Phu5st4buV4buTTErhu45IeeG7k1hz4buT4buz4butROG7k+G6tuG6tHPhu5Phu7PEguG7k+G6tsOJ4buI4buTRMWpTOG7k8OM4buT4buU4bq4xJDhurbhu5Phu7Phu7FN4buTw71zxJDhurLhu5N54bqyReG7k+G7oeG7k+G7s+G7guG6tOG7k3jDicSQ4bq24buTxqBN4buxTOG7k0vhu6V54buTxJDhurLhu7FMbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurVK4buOSHnhu5NZ4bqy4bu1Q0vhu7Vx4buT4buUc+G7k+G6ueG6tENDcUpK4bu1cUNr4buT4buU4bq4xJDhurbhu5NMw5Xhu5NC4bqgTOG7k+G7s8O64buTxqByeeG7k+G7s+G6psSQ4bqy4buT4buz4buOw4154buT4buj4buT4buz4buC4bq04buTeMOJxJDhurbhu5NC4bqycnnhu5PhurbDieG7iOG7k0TFqUzhu5NDc+G7k1hx4bua4bu1SsSQ4buTXU3EkOG6tHnhurJr4buTW+G6tOG7lOG7tUrhu4hFRUNr4buTXXHEkHnhurLhu7VLTOG7tUrhu5NZ4bq0TOG7mmvhu5Phurfhu7VxQ+G7k11xw71K4bq0w71r4buTUUxD4bu1TOG6tHlF4buTXXHDvUrhurTDveG7k+G7lHPhu5NY4bu1xJDhurDhurR5cWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyIuG6suG7juG7k+G7lOG7r+G7mmvhu5NRxJDhurLhu5Phu5Rz4buT4bq14bur4bua4buTWHHEkOG7kyLhurJx4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5N54bqy4bq04bqgROG7k+G7jk3hu5NM4bqy4bqg4buTeMOM4bq04buTREbhurThu5PEqE3hu4B54buT4bq24bq0ceG7k8SQc+G7muG7k+G7s8OJxJDhurbhu5PhurbDieG7iOG7k+G7s+G6oMSQ4buTxqHhu5Phu7N04bq04buTw73hurTDg8SQa+G7k0xKRcSQ4bq24buTQuG6suG6tOG7k+G6snHhurThu5Phu7Phu4LhurThu5N4w4nEkOG6tuG7k0LhurJyeeG7k+G7s+G6oMSQ4buTTMOU4buT4buyw5V54buT4buUc+G7k1jhu4bhu5Phu7JzReG7kyLhurJxbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu7LhurThuqJN4buTxJBz4bua4buTxJDhurLhurThuqJN4buTQuG6snXhu5PEkMO5xJDhurbhu5NLw4Hhu5PDvXfEkOG7k+G7s+G6oMSQ4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0xK4buvxJDhu5Phu5HEkOG7guG6tOG7k3nhurLhurThuqDEkOG7keG7k0x04bq04buT4buU4bq4xJDhurbhu5NMw5Xhu5NC4bqgTOG7k1nhurJxROG7iOG6tEXEkEvhu5Nb4bu1ceG6tk3hu7Xhu5NET3Hhu5PhurbhurR14bq04buTxJDDuUThu5PEkHHhu5psw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6suG7tUXhu5NC4bqg4buT4bqyRXR54bqya+G7k3hN4buE4bq04buTQ+G6ruG7k3jhu4B54buTTOG6ssO5ROG7k3nhurLhurRx4buTecWp4buI4buT4buU4bq4xJDhurbhu5NMw5Xhu5NC4bqgTOG7k27GoHJ54buT4buz4bqmxJDhurLhu5NDTeG6vsSQ4buTxJDhurJyxJDhurLhu5N4csSQ4buTQuG6oExv4buTS8OB4buT4buz4buOw4154buTw73hurThuq7EkOG7k0px4buT4buUc0Xhu5NDTnnhu5Phu5Xhu6HhurLhu5Nu4bq24bq0SeG7k+G6ueG6tMODTOG7kyJxRG/hu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5Xhu6EvxqFsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsllyeeG7k0xK4buvxJDhu5Phu7Phu7FN4buTQ+G7jsONTOG7k+G7s+G6tOG7k+G7lOG6uMSQ4bq24buTTMOV4buTQuG6oEzhu5NLw4Hhu5PDveG6tOG6rsSQ4buTSnHhu5Phu5RzReG7k0p0xJDhurbhu5NLcsSQ4bq24buT4bqyceG6tOG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7oy/hu5vhu5Phu5Rz4buT4bufL+G7m2zhu5NZ4bq4xJDhu5N5cnnhu5NMSuG7r8SQ4buTQ+G7jsONTOG7k+G7lOG6ouG7k+G7s+G7jsONeeG7k0zhu4Thu5N54bqyw5V54buT4buUc0Xhu5N5cnnhu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5XGoS/hu5vhu5Phu5Rz4buT4buV4bubL+G7m+G7k25M4bqy4bu1ReG7k+G6tuG6tEnhu5PhurnhurTDg0zhu5MicURvbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7IsceG6tOG7k0xK4buvxJDhu5Phu7Phu7FN4buTQ+G7jsONTOG7k+G7s+G6tOG7k+G7lOG6uMSQ4bq24buTeHLEkOG7k0LhuqBM4buTS8OB4buTw73hurThuq7EkOG7k0px4buT4buUc0Xhu5NKdMSQ4bq24buTS3LEkOG6tuG7k+G6snHhurThu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5fhu58v4bub4buT4buUc+G7k+G7l+G7oS/hu5ts4buTWeG6uMSQ4buTeXJ54buTTErhu6/EkOG7k0Phu47DjUzhu5Phu5ThuqLhu5Phu7Phu47DjXnhu5NM4buE4buTeeG6ssOVeeG7k+G7lHNF4buTeXJ54buTxJDhurZz4bua4buT4bubL+G7neG7k+G7lHPhu5Phu50v4bud4buTbkzhurLhu7VF4buT4bq24bq0SeG7k+G6ueG6tMODTOG7kyJxRG9sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tUrhu6/EkOG7k3nhurJNxJDhurbhu5NC4bqgTOG7k0vDgeG7k+G7s+G7jsONeeG7k8O94bq04bquxJDhu5NKceG7k+G7lHNF4buTSnTEkOG6tuG7k0tyxJDhurbhu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5dwL+G7neG7k25M4bqy4bu1ReG7k+G6tuG6tEnhu5PhurnhurTDg0zhu5MicURv4buTTHThurThu5NL4burxJDhu5Phu5Thu6/EkOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buT4bqzTHHDveG7teG7k8O94bu14buTOkpxxJB54bu1a+G7k+G6r3FK4bq0S2zDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buI4bqzRU1KeeG7teG7kcOyIuG6tk3hu4bEkOG7k+G6teG6teG6veG6uSLDsy/hu4jDsg==

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Phú Thọ chia điểm trên sân khách Phố Hiến

Phú Thọ chia điểm trên sân khách Phố Hiến
2022-03-12 22:15:00

baophutho.vn Chiều 12/3, tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) đã diễn ra trận thi đấu giữa 2 CLB Phố Hiến và Phú Thọ (áo trắng) trong khuôn...

Phú Thọ hoà Đắk Lắk trên sân nhà Việt Trì

Phú Thọ hoà Đắk Lắk trên sân nhà Việt Trì
2022-03-04 20:25:00

baophutho.vn Chiều 4/3, tại Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Phú Thọ gặp CLB Đắk Lắk tại Vòng 1 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc Gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long