Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rOG7lMO0w53DrOG6sTtqw53hu5PhurfDncOs4bqxO2LDneG6sTpj4bqxw50y4bqx4bqzY+G6scOdauG7iWRj4bqvw53huqvhuqdj4bqxw53hu5PDtTLDnTEsZMOd4buT4bqhw51i4bq94bq3w51q4buJw7JnY+G6r8OdNMOq4bq3w53hu5Nm4bq3w5134bq9Y+G6r8OdauG7l8OdSkPhurDhurDDneG7oeG7ieG7iWThu5nDncSCZOG7iTXEqWrDneG6tmNqNeG7iWMmauG6t2RjJuG6q+G7sC/hurHhu7Thu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrOG6sDUmM1nhu6xLdkN4w51q4bqlY+G6scOd4buT4buPJsOdMSZjw53hurE6Y+G6scOd4buLa+G7l8OhasOdNMOiY+G6scOdxKnDqsOd4bu24bu2JeG7ti/hu4p5LeG7lMOM4buSw4zhurB3w51j4bqvOuG7l8Od4bu04buyLyrDneG7k8Ogw53hu5XDtMOdw6zhurE7asOd4buT4bq3w53DrOG6sTtiw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDnWrhu4lkY+G6r8Od4bqr4bqnY+G6scOd4buTw7Uyw50xLGTDneG7k+G6ocOdYuG6veG6t8OdauG7icOyZ2Phuq/DnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8Odd+G6vWPhuq/DnWrhu5fDnUpD4bqw4bqww53hu6Hhu4nhu4lk4buZw53EgmThu4k1xKlqw53hurZjajXhu4ljJmrhurdkYybhuqvhu6bDnTTDoibDnTLhurHhuqXDnWo74bq3w53huqrhur3DnXdDw53hu7IqLeG7suG7tuG7psOd4bqo4bqxa8OdMuG6vWPhuq/DnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOdw4zhurFsw53hurA64bumw51q4bqxw6LDneG7lS7DncOM4bqxbMOdSuG6scOpw50zZMOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8Od4bqxOmPhurHDneG7k+G6t8Od4buT4bq3w53DrOG6sTtiw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDneG6r+G6v2LDmcOd4buULMOdY8OyZjLDnWrhurEs4bq3w53hu5M6ZMOd4bqx4bqhw51q4bqxw6pj4bqvw51q4bqxa8Od4bqvZGLhu6bDneG7lcO0w53huqvGocOdY8OyZjLDnWrhurEs4bq3w51qIsOsw51q4buJa2Phuq/DnTJvJsOd4bqp4bqxa8OdMuG6vWPhuq/DnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOdMsSRw50y4bqx4buNJsOdYuG7gWrDnWrhu4lkY+G6r8OdMj8yw51q4bqx4bq9Y+G6r8OdxKnDqsOdYuG6veG6t8OdauG7icOyZ2Phuq/DneG7qDLhurHDqWPDnWrhurHhur1j4bqvw53EqcOqw53hu5PDsmhqw50yJmTDnWPhurFbauG7qsOd4buTw7JoasOdauG6t2Frw50y4bqxayBjw51q4bq3w6HDrMOdY+G6sSJjw51jw7JmMsOdauG6sSzhurfDnTJvJsOdMuG6sW/DnTRda8OdasOyw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw53hu5M6w53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqxw53hurE7w51qXWPhuq/DneG6qeG6sWvDnTLhur1j4bqvw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zhu6TDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTRd4buXw500b8OdMuG6scOy4buFY+G6r8OdauG7ieG6tWPhurHDneG7i2smY8OdauG7iSgyw50y4bqxW2rDnWrhurEs4bq3w53hu6jhu5PDoMOd4buTw6LDnWrhu4nhurPhu6rDnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8OdauG7icOyZ2Phuq/DneG6sWjDrMOdw6zhurEs4bq3w51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw53hu5M6w50yxJHDneG7i2vhu5fDnWLhur3hu6bDnTLhur1j4bqvw53EqWtbasOdasOy4buFY+G6r8OdNMOy4buFY+G6r8Od4buTZuG6t8OdNMOq4bq3w51qw7JoY+G6r8Odw6zhurEs4bq3w53huqsiw6zDnTE/ZMOdMj9kw500P2PhurHDneG6r+G6tz/DnWo/MsOdNOG7gWPhuq/DnWLhur3hurfDnWrhu4nDsmdj4bqv4bukw51q4bqxLOG6t8Od4bqp4bqx4bqzw51q4bqxLOG6t8OdMsSRw50y4bqx4buNJsOdauG6seG6vWPhuq/DncSpw6rDnWLhur3hurfDnWrhu4nDsmdj4bqvw51q4bqx4bq9Y+G6r8OdauG6scOyZ2Phuq/DneG7kzpkw51i4bq94bq3w51q4buJw7JnY+G6r8Od4buTw7JoasOd4buLa+G7l8OdMuG6sWsgY8Od4bqp4bufw51q4bqxayJqw53hu5PDoMOdMuG6sVtqw51q4bqxLOG6t8OdauG7j8OdMSbDneG6q11jw51q4buJacOd4bqrYWPDnWrhu4lkY+G6r8OdauG7icOyZ2Phuq/DneG6sWjDrMOd4bqrw7Jrw53huqvDsmhj4bqvw53huqnhurHhurPDnWrhurEs4bq3w51q4buPw53hu7bhu7LFqOG7suG7suG7ssOdYuG7uC/huq/hurdnw500w6Fjw50zw7Jm4bq3w53hu7Yjxajhu7Lhu7Lhu7LDnWLhu7gv4bqv4bq3Z8Wo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busSuG7h2Phuq/DnTI/MsOdYuG7jTLDncOs4bqxO2rDnWrhurfDoGPDnTLhurFrY+G6r8Od4bqrOsOd4bu4PeG7ssOdauG7ieG6t+G6oWvDnTThur9j4bqv4bumw5004bq/Y+G6r8OdauG6sWfhurfDnTThurVj4bqxw50y4bqx4bqlw53hurFkO2rDnTThu4Fj4bqvw50y4bq9Y+G6r8OdauG7ieG6tWPhurHDneG7lcO0w53huqvGocOd4bqp4bqx4bqzw51q4bqxLOG6t8Od4bqrZcOdM11rw53huq994buXw53hur3DnWPhurHhurfDo2LDnWLhur3hurfDnWrhu4nDsmdj4bqvw50ybybDnXfhur1j4bqvw51q4buXw51q4buJZGPhuq/DnWrhurFn4bq3w53hurE7Y8OdMSbDnWrhurE/Y+G6r8Wo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busSuG6sTVkw500xJHhu6bDnTThuqPDneG6qeG6sSgyw53DrOG6sW4yw53hurEia8Od4buLayzDnXfhur1j4bqvw51q4buXw51KQ+G6sOG6sMOd4buh4buJ4buJZOG7mcOdxIJk4buJNcSpasOd4bq2Y2o14buJYyZq4bq3ZGMm4bqrw5004bq1Y+G6scOdMuG6seG6pcOdY+G6rybhu5fDneG6sTpj4bqxw53hu5PhurfDneG7k+G6t8Odw6zhurE7YuG7pMOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdNGxj4bqv4bumw500XeG7l8OdNG/DneG7i2vhu5fDnTTDomPhurHDnTJvJsOdw6zhurE/w6zDneG6q2siasOd4buTw6DDnTEsZMOd4buT4bqhw51i4bq94bq3w51q4buJw7JnY+G6r+G7pMOdw6zhurEs4bq3w50/w6zDnTNuY+G6r8OdMj8yw50x4bq34bqhY8Odw6zhurE/w6zDnWrhurFrw53huq9kYuG7psOd4buVw7TDneG6q8ahw51q4buJ4bq34bqhasOdNOG6o8OdY8OyZjLDnWrhurEs4bq3w500O2rDnWrhurdha8OdMuG6sWsgY8OdauG6t8Ohw6zDnWPhurEiY8OdauG7icOyZjLDnTJvJsOdMuG6sW/DnTRda8OdasOyw53hu5V94buXw50zbmPhuq/DneG7kzrDneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHDneG6sTvDnWpdY+G6r8Od4bqp4bqxa8OdMuG6vWPhuq/DnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOdw4zhurFsw53hurA64bukw53hu4k6w53EqWQ/auG7psOdMizhurfDnWo7ZMOdMuG6vWPhuq/DnWrhu4nhurVj4bqxw53hu5XDtMOd4bqrxqHDneG6qeG6seG6s8OdauG6sSzhurfDneG6q2XDnTNda8OdND/DrMOd4buNY+G6r8Od4buXYWvDnTJda8OdNOG6o8Od4buVw7TDneG6q8ahw53huqnhurHhurPDnWrhurEs4bq3w500LGLDnTEsZMOd4buLa+G7l8OdMuG6sWsgY8Od4bqp4bufw51q4bqxayJqw50y4bqxZMOdw6zhurE2w6zDnWrhu4nDsmYyw53huqnhurHhurfDnWrhurEs4bq3w53hu4kmw51j4bqvZDrhurfDnWLhur3hurfDnWrhu4nDsmdj4bqv4bumw50xP2TDnTI/ZMOd4bqpw6Fqw53hu4trLMOdNC7DneG6qeG6sSgyw53DrOG6sW4yw53hu5VkY+G6r8Od4bqxOmPhurHDneG7k+G6t8Od4buT4bq3w53DrOG6sTtiw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDneG7kzrDnTLhurHhurfDnWrhu4ksw53huqnhurdj4bqxw53DrOG6seG6s8OdauG7icOyY+G6r8OdMl1rw53DrOG6sX1jw51q4bqzMuG6scOdYjBrw51i4bq94bq3w51q4buJw7JnY+G6r8OdY8OyZjLDnWrhurEs4bq34bumw53huqnhurHhurPDnWrhurEs4bq3w51q4bqxNWTDneG7i2vhu5fDnTTDomPhurHFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOs4buha2rhurFk4buJWeG7rOG7kiFjw53huqomY+G6r+G7sC/DrOG7rA==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tung tin giả… xử phạt thật!

Tung tin giả… xử phạt thật!
2021-08-27 15:28:00

baophutho.vn Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã trở thành thông tin “nóng” được người dân thường xuyên chia sẻ, bình luận trên các trang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long