Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu5LEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5lYw7QmWDAqMMSDWGnEg2ThuqvDo1jhuqvDo8OyJeG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXMeG7icSDxKnhuqkgWDHEg+G6rzEzWOG6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu2I+G7tmnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMOG7pCAlYmnEg8Sp4buJxINi4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7suG7tEAvw53DncOdMeG7tlk94bu0I+G7tlnhu4lA4bu24bu4WeG6reG7ti3DnVnhu7Q94bu24bu2LeG7icSDxKliMC0xJS0xJeG7meG7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFfhu5LEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5lYw7QmWDAqMMSDWGnEg2ThuqvDo1jhuqvDo8OyJVdY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7Yj4bu2V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rhu5LEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5lY4bqtJljhuqnDquG7iVjhu4nhurfhuqvEg1jhu4nDrD/huqvDo1jhuqvDo8SD4bqvOOG6qVjhu4nDrMSR4bqrw6NYMH3huqtYMm9mMFgwxINd4bqrWDJiKuG6q1jhu5MqMFgy4bqz4bqrxINYw7QmWDLhuq9hxKlY4buJw6zhurNYMCbhuqvDo1jhu4vhu4PhuqlYMCbhuqvDo1jhu4nhurvhu4lYMsOgWOG7icOsKuG6q8SDWOG6qXvhu4lY4bqpKsSpWMOtxKkqWOG6q8SD4bqvYcSp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG6qsOjxKnhu5k44bqrWOG6q8SDPuG6q1jDoz7hu5lY4buTxKl74buJWMSDxKnhu5k54buJWDE/WDEm4buZ4buoL+G7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu5LEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5lY4bqtJlggw6HhuqvEg1jhuq3hu5VYw7ThurlYMGvhuqvDo1jhuqvDo8Sp4buZWMSD4bqvw6DhuqlY4bqrOcSpWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMm9mMFgy4bqvYcSpWOG7icOs4bqzWOG6p+G6s2lY4buJxIPhu4Xhuq/hu6RY4buva+G6q8OjWOG7ieG6t+G6qVjEg+G6r8OgxKlY4bqrw6PEqeG7mTjhuqtY4bqrxIM+4bqrWDLDoFgwY1hpxINv4buH4bqrw6NYacSDKmlYacSDZOG6q8OjWOG6q8Ojw7IlWMSD4bqvw6HEqVjDrcSpOuG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6p2YljDtOG6rzjhuqlY4bqtYjThu4lYMT9YMSbhu5lYLVjhu4kqWOG7icOsJuG6q8Oj4buoL+G7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6p3PuG7mVjhuq0mWOG6q8OjxKnhu5k44bqrWOG6q8SDPuG6q1gwxIPhurHhuqvEg1jDtCZYacSD4bq/WCDhuq854bqrWOG6q8SDe+G7iVjDoz7hu5lY4buTxKl74buJWMSDxKnhu5k54buJWDE/WDEm4buZ4bukWOG6qmNYMMSD4bqvOeG6qVjEg+G7h+G6q1jhu7ZZUVgwKjBY4buJw6xv4buF4bqrw6NYxINmaVjhuqkuMFggw6HhuqvEg+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqw5Q54buJWOG6rWI04buJWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhu4nDrDjhuqtY4bqr4bqvOOG6qVjhuqk/MFgxP1gxJuG7mVjDtCZY4buJKljhu4nDrCbhuqvDo1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWDJvZjBYMuG6r2HEqVjhu4nDrOG6s1jhuq0+xKlY4bqrw6Mm4buZWOG7izdYMSLhuqtYMjnhuqtYMMSDOuG7mVjhuqkqxKlYMWJYMCowWOG6v1jhuq1iNOG7icOZWMO04bqvOOG6qVjDoz7hu5lY4buLxKnhuqvDo1jEg8Sp4buZOeG7icOZWCzhuqtY4buLPsSpWOG7icSDbeG6q8OjWMO0JmJYMCowWOG6qT8wxINY4bqpKsSp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG6rD/huqlYMWzhuqvDo1jDrG9mxKlYIOG6ryVYw6M+4buZWOG7k8Spe+G7iVjEg8Sp4buZOeG7iVgxP1gxJuG7meG7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buvxIN74buJWDDhur3huqtY4buJw6xi4bqrw6NYw6xvZsSpWCDhuq8lWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMMSD4bq1WDrhuqvEg1jEg29n4bqrw6NY4buJ4buD4bqvWDDEg8OzMFjhuqss4bqrw6NYMG0lWMOjJeG6q8OZWOG7icSDW+G6q1jhuqkmWDBk4bqrWOG7icOs4buNMFjhu4nhuq85aVjhuq0m4bqpWCAmYljhuqlk4bqrWOG6q+G6rzjhuqlY4bqpPzBYMT9YMSbhu5lYMSLhuqtYMjnhuqtYw7Thuq844bqpWMO0Jljhuq0m4bqpWOG7iSzhuqvDo1jhuqvDo8Sp4buZWDDhu4dYacSDKuG7iVjhu4nDrOG6r8Og4bqrWMO0OeG7iVjhuq1iNOG7iVgxP1gxJuG7meG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqxKjhurvhuqvDo1jhuqvEg+G6r2HEqVjDrG9mxKlYIOG6ryVY4bqnxIPhuq854bqrWOG6reG7g2lY4bqr4bqvOOG6qVjhuqk/MFgxP1gxJuG7mVjhu4ks4bqrw6NY4buJxINd4bqpWOG7icSDe8SpWMO0JljDoz7hu5lY4bqrOOG6q1jhu4nhurfhuqvEg1jhu4nDrD/huqvDo1jhu5PEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5lY4bqrOcSpWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMm9mMFgy4bqvYcSpWOG7icOs4bqzWOG7i+G7g+G6qeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6p2Yljhuq0/4bqpWDFs4bqrw6NY4buJxIPEqeG6uzBY4bqnxIMq4bqrw6NY4buL4bqv4bqrxIPhu6gv4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6rD/huqlYMWzhuqvDo1jhu4nEg8Sp4bq7MFjhuqfEgyrhuqvDo1jhu4vhuq/huqvEg1jDoz7hu5lY4buJKjBYMWzhuqvDo1hpxINsWOG7icOs4buNMFjhu4nhuq85aVgy4bq74bqvWMO04buD4bqvWDE/WDEm4buZ4bukWOG7ryowWOG7icSDxKnhurswWDDEg+G6u+G6q8OjWMO04bqvOOG6qVjDo+G6rzrhuqlYMiXEqcOZWDDEg+G6u+G6q8OjWDLhurnhuqvDo1jhuqkqxKnhu6Thu6Thu6RY4bqnxIPhuq9Y4buL4buPWDFs4bqrw6NY4bqnNGJYMSbhuq9YxINiKDBYZ1jhuqnDquG7iVjhu4vhurtY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG6qSLhuqtYMDrhuqnDmVjhu4nEg8Sp4bq7MFjhu4s3WOG6rSbhuqlYw6Phuq864bqpWOG7i+G6r+G6q8SDWOG6reG7g2lYMMSDe+G7iVjhuqvEgybhu5lYIDpiWMO0w6FY4bqr4bqvOOG6qVjhuqk/MFgxP1gxJuG7mVjDtCZY4bqtJljhu4kqMFjhuqvEgz7huqtYw6M+4buZWOG7k8Spe+G7iVjEg8Sp4buZOeG7iVgxP1gxJuG7meG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4buL4buJw6xi4bqrw6Phu6rhu68s4bqrw6NY4buJxIMp4bqrw6NY4bqnNGJYMSbhuq9YMG7huqvDo1jDoz7hu5lY4buTxKl74buJWMSDxKnhu5k54buJWDE/WDEm4buZ4buoL+G7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhuqbEg+G6r1jDoyhpWCppWOG6reG7jTDDmVjhuq1iWOG6rS7huqvDo1jEgyXhu5lY4buLZljEgzvhuq9Yw63EqSpY4bqpw7MwWDBu4bqrw6NY4bqtJljhuqnDquG7iVjhuqvDo8Sp4buZOOG6q1jhuqvEgz7huqtYMSLhuqtY4buJ4buD4bqvWOG7k8Spe+G7iVjEg8Sp4buZOeG7iVgxP1gxJuG7meG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqxIPDteG6q8OjWOG6q8Ojb+G7heG6r1jhu4nEg2/hu4XhuqvDo1jhu5PEqeG7mTjhuqtY4bqtYljhuq0u4bqrw6NYw7QmWDAs4bqrw6NY4buJxIMp4bqrw6NYw63EqSpY4bqpw7MwWDBjWOG7ieG7m1jhuq3DoVjDtOG6rzjhuqlY4bqtYjThu4lYMT9YMSbhu5lYMCViWMSD4buH4bqrWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqvDo2/hu4Xhuq9YIOG6t+G6q8SDWOG7icSDb+G7heG6q8Oj4bukWOG7rWfhuq9YMCzhuqvDo1jhu4nEgynhuqvDo1jhuq0m4bqpWOG7i8Sp4buZWOG7mTnEqVjEg8OhWOG6qeG6r+G6oeG6q1gx4bqzMMSDWMO0Jljhuq0m4bqpWOG7iSzhuqvDo1jhu4nEgzjhuqlY4buL4buNWMOs4bq74bqvWOG6rWI/4bqrWDBtJVjDrcSpKljhu4nDrOG6t+G6q8SDWOG7ieG6rzjEqVjEg2Ml4bukWHZiWDJjw5lYMOG7h1jhu4nEg8OgWDHhuqFYIOG6s1gwKjBYw7Thuq9Y4bqnxIPEqV3huqtYMGNYxIM/4bqvWOG7kz7huqlY4bqrxINbacOZWDIoMFgg4bqvw6Hhu4lY4bqtJljDtOG6r1jhuqfEg8SpXeG6q1jEgknhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7ksSpe+G7iVjEg8Sp4buZOeG7iVgxP1gxJuG7mVgwZOG6q1gwY1jhu4nEg8OgWDFiWMSpWDE/WDEm4buZWMSDJeG7mVjEqeG6q8OjWOG7icSDb+G7pFjhuqrEg8O14bqrw6NY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG6qS4wWDAqMFggw6HhuqvEg1jDtGFY4bqpKsSpWOG6q8SDb1ggw6HhuqvEg1ggPzDEg1gwfcSpw5lY4buLxKnhu5lY4buJxKnhu5tY4buTb+G7h+G6q8Ojw5lYIMOh4bqrxINY4bqpKsSpWOG6p8SDY1gy4bq54bqrw6PDmVjhu5PEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYw6Phuq864bqpWOG7ieG6r8OgxKlYMH3EqVgwbuG6q8OjWDHhuqFYIOG6s1jhu5PEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG7i+G7icOsYuG6q8Oj4buqScSDZOG6q8OjWOG6q8Ojw7IlWOG7k8Spe+G7iVjEg8Sp4buZOeG7iVgxP1gxJuG7meG7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqmxIPhuq9YMGNY4bqrxIPDteG6q8OjWCDhuq/DoMSpWMSD4bqvw6HhuqtY4bqrw6PEg+G6r1jhuqvDo+G7hVjhu5PEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5nDmVgwfeG6q1gy4bqvWOG6p8SDKuG6qVgyw6BY4buJ4bq34bqpWMOsJVjhuqvDo8Sp4buZOOG6q1jhuqvEgz7huqtYw7QmWDBjWMSDb+G7g+G6q8OjWDLhuq9hxKlY4buJw6zhurNYMmrhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqd8OgWGnEg2ThuqvDo1jhuqvDo8OyJVggw6HhuqvEg1jhu5PEqXvhu4lYxIPEqeG7mTnhu4lYMT9YMSbhu5lYxIPhuq/DocSpWMOtxKk6WDB94bqrWOG7icSD4buNMFjEg+G6r8Oh4bqrWOG7ieG6u+G7iVgwKjBY4bqrw6PEqeG7mTjhuqtY4buJLjBY4buLJcSpVeG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqLVh3OuG6qVggOmJYLOG6q1gwxIPhurHhuqtYxKnhurvhuqvDo1jhu4vhurnhuq/DmVjhuqs44bqrWCzhuqtY4bqrxIPDteG6q8OjWOG7icSD4buNMFhpxINd4bqpWOG7ieG6u+G7iVgwxINiWMSDw6FY4buJ4bqvOMSpWMSDYyXDmuG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqLVjEgj/huqtYMMSDOVjhu4nEg+G7jTBYacSDXeG6qVgwJeG7mVjhuqtj4bqrw6PDmVgy4bq9WCzhuqtY4bqrxIPhuq9hxKlYMX3EqVjhuqlow5rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qi1Y4buIw6wq4bqrxINYxINq4buJWOG7icSDxKnhurswWOG6rSrDmVjEqeG6u+G6q8OjWMOsb2bEqVgg4bqvJcOZWOG6q2/hu4MwWOG6q8OjxJHhu4lYMGNYw6Mlw5rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qi1Y4buIw6wq4bqrxINY4bqtP+G6qVgxbOG6q8OjWOG7icSDxKnhurswWOG6p8SDKuG6q8OjWOG7i+G6r+G6q8SDw5lYw6Phuq864bqpWDIlxKnDmVgwxIPhurvhuqvDo1jDtOG6rzjhuqnDmuG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqLVjhuqzEqeG7mcOh4bqrWOG7iVtpWOG7icSDw6BYMWwwWOG7icSDw6BY4buJxIMlYlgyYcSpWDIo4bqrWDLDoFjhu4ks4bqrw6NYMG/hu4XhuqvDo1jhu4vDszBYMmFY4bqnxIMq4bqrw6PDmuG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqLVjDg+G6r8O1WOG7ieG6r+G6q8SDWOG7icSDfeG6q1jhu4nEg2I64bqvWOG6qSrhuq/DmVjhu4nDrCrhuqvEg1gg4bqzWOG7i+G7icOsM+G7i+G7i8OZWDAs4bqrw6NY4buJxIMp4bqrw6NY4bqnNGJYMSbhuq/hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qi1Y4bqmxIPhurnhuqvDo1jhuqs44bqrWCzhuqtYw63EqSpY4bqrYljEg2IoMFgyw6BYw63EqSpYMmPhuq/DmVjhuqfEg+G6ueG6q8OjWOG6qzjhuqtY4bqrw6NtWOG6q8OjJeG7mVjhu4slxKlY4bqnxIPhuq9YLOG6q1jhuqtiw5rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qi1Y4bqmxIMq4bqpWOG7i8OzMFjhuqfEg2UzWDLhurPhuqvEg1jhuqfhu5dYQFjhu4nEgyrhuqvDoy/huq194bqrWMO0JlgyOeG6q1jDoyhpWCAqMFjhu4vDoljhuqvDoyXhu5lY4bqrOcSpWDBjWOG6q8SDw7XhuqvDo1gg4bqvw6DEqVjEg+G6r8Oh4bqrWCB74buJWOG7icSDb+G7heG6q8OjWGdYMm/hu4XhuqvDo1jhu4nhuq84xKlYxINjJeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buKYsSpw6wwM1fhu6rhu4jEgzNiWOG7isOzMFjhuqfEg2UzWMO0Jlgy4buF4bqvWOG7i+G6u+G6q8Oj4buoL2nhu6o=

Theo Sức khỏe và đời sống

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ung thư phổi liệu có di truyền?

Ung thư phổi liệu có di truyền?
2022-09-07 16:17:00

Bệnh ung thư phổi phổ biến trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ung thư ở cả 2 giới.

U xương lành tính có gây đau không?

U xương lành tính có gây đau không?
2022-09-07 07:27:00

Hầu hết các khối u xương là lành tính, không phải ung thư, chúng thường gặp nhất ở những người dưới 30 tuổi. Vậy u xương lành tính có gây đau không, có cần phải phẫu thuật cắt...

Spa chăm sóc da là gì? Có cần thiết không?

Spa chăm sóc da là gì? Có cần thiết không?
2022-09-07 07:21:00

baophutho.vn Spa chăm sóc da hiện đang là chủ đề được không ít các chị em quan tâm, thắc, mắc. Vậy có cần thiết đi spa chăm sóc da không? Vì sao? Mời bạn...

6 lợi ích của phấn ong đối với sức khoẻ

6 lợi ích của phấn ong đối với sức khoẻ
2022-09-06 16:05:00

Phấn ong được tạo ra bởi những con ong non khi chúng đậu trên một bông hoa. Nó là một hỗn hợp của phấn hoa, nước bọt và mật hoa hoặc mật ong. Dưới đây là những lợi ích của phấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long