Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqeG7lsOD4buB4bumxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG7gUdyQ+G7gcah4buRQ+G7geG7l8Sp4buz4buBxqHEqeG7s+G7gXdzQuG7geG6rENs4buBd8aww7p54buB4bud4buxw73FqeG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcahZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6nhu5bEqeG7s+G7gcahxKnhu7Phu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gXfGsMO6eeG7geG7neG7scO9xanhu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG6q+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanhu5PDveG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG7nWtC4buBxqHFqUPhu5nDveG7geG6rEPhuqDGoeG7geG7p8aw4buJ4buBw71ueeG7gcWp4bu5xqHhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Ut4buF4buH4buFZuG7gcah4buRw73hu4Hhu6fhu4DGsOG7geG7gnThu4Hhu5bDg+G7geG7psawxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhu4Hhu4Xhu4cvaWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqcagRcah4buBPENsw73hu4F4SOG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4Fk4buWw4Phu4Hhu6bGsMSp4buz4buB4bubRcah4buB4buCauG7geG7nGrhu7Phu4FCa+G7s8SR4buBxqHhu7Xhu4Hhu4Juw73hu4Hhu5dsw73hu4Hhu6fhu4DGsOG7gcahxKnGoeG7geG6qsOC4buB4bumxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG7geG7gmrhu4Hhu5xq4buz4buBQmvhu7Phuqvhu4Hhu5bhu4nDveG7gSnFqUXhu4HDveG7huG7gTxDw7XDveG7geG7ncODxrDhu4Et4buB4buWw4Phu4E8Q+G6oMah4buBKcWp4bu3w73hu6fhu4Hhu4J04buB4buCxrB1xqHhu4Hhu5fEqeG7s+G7gcahxKnhu7Phu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gXfGsMO6eeG7geG7neG7scO9xanhu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG6q+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanhu5PDveG7gWXhu4nhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GoXnhuqot4bqo4bujeOG7iULhu6Phur/hu4FCxrBCeOG7o+G6t+G6v8Odbnnhu4HDveG7iUfhuqvhu4E44buvw73FqeG7gSnFqUTGoeG7gXlFxqHhu4FCxrByQ+G7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G6q+G7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanhu5PDveG7geG7g2nhu4Phu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu51rQuG7gcahxalD4buZw73hu4HhuqxD4bqgxqHhu4Hhu6fGsOG7ieG6v+G7gcWp4bqo4buj4bul4bq34bq/xalCQuG6puG6quG6rS8v4bunxrDhu4nhu7Phu5tDxqFiw73hu6NCYuG7gsO9L+G7p+G7m+G7gsO9LeG6puG7s+G6qkLhu4VmZsOtw6zDrGLhu6fhu5vhur/DqULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG7nWtC4buBxqHFqUPhu5nDveG7geG6rEPhuqDGoeG7geG7p8aw4buJZS/hu4nDqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3FqeG7o+G7s+G7geG7neG7teG6q+G7gcahxKnGoeG7gcO9w4PGsOG7geG7m0PDveG7p+G7geG7l8Sp4buz4buBxqHEqeG7s+G7geG7p+G6onnhuq3hu4FXc0Lhu4HhuqxDbOG7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buBd8aww7p54buB4bud4buxw73FqeG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4buB4buCauG7gcahw4DDveG7p+G7gcO9xanhu5PDveG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG7nWtC4buBxqHFqUPhu5nDveG7geG6rEPhuqDGoeG7geG7p8aw4buJ4bqr4buBw71ueeG7gcWp4bu5xqHhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Xhu4Et4buB4buF4buH4buFZuG7gWThuqrhuqDhu4F4xrB1Q+G7geG7gnThu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gULhu6nDvcWp4buB4budc8O94buBw73hu6dqR+G7gWbhu4MvaC/hu4Xhu4fhu4VmxJHhuqllL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVdzQuG7geG6rENs4buBd8aww7p54buB4bud4buxw73FqeG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4buBxqHhurDhu4HhuqrDguG7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4F54buReeG7gcO94buzw73huqvhu4HGoeG6sOG7geG6qsOC4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG7geG6psWpxILhu4FCxanDgMO94bun4bqr4buBQuG6qEPDveG7p+G7gULDtXnhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4buBQsWp4bq64bqyw73hu6fhu4FGQ0dyw73huqvhu4FC4bqoQ8O94bun4buBQsO1eeG7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4HDveG7p8WpdOG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Et4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBRkNHcsO94bqpZS/huqbDqWVC4buJ4buXeOG7o+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psawxqFCQ+G6qOG7o+G6v8OpZULhu5fhu7Phu5tHw6llQuG6qMOpZULhu5vhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGsMah4bq/w6ll4buJ4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxanhu7NC4buz4bq/4buBxanhuqjhu6Phu6Xhurfhur/FqUJC4bqm4bqq4bqtLy/huqbFqeG7s0Lhu7MtxqF54bqqLeG7p8aw4buJ4buz4bubQ8ahYuG7o+G6psawxqHhu5vDvWJ54bujL+G7hMOt4buH4buHL1vhuqZ44buz4buJ4bub4buj4bubL+G7heG7h+G7hWYv4buX4bqmxqHhu6dC4bqs4buC4bqmL+G7heG7h+G7heG7h1/hu4dpX+G7g8OtL0LGsOG7o8O94bunLeG7icO9xakt4buFZmhiduG6puG7p+G6v+G7geG7m+G7iULhu4kt4bub4buj4bqqxqHhurfhur/hu5bDg+G7geG7psawxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4FHckPhu4HGoeG7kUPhu4Hhu5fEqeG7s+G7gcahxKnhu7Phu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7gXfGsMO6eeG7geG7neG7scO9xanhu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoXzhu6bGsMSp4buz4buB4bubRcah4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhur/hu4Hhu5vhu4lC4buJLcaww73hu5vhu6NG4bq34bq/4buH4bq/w6llxrB54bun4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ahYuG7l+G7ieG7s+G6psWpQ0LFqeG7s2Lhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Vm4buF4buFL+G7g+G7g+G7heG7m2fhu4fDrGhmZ2ZCZ+G7heG7g2Z44buDYnbhuqbhu6fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v+G7lsOD4buB4bumxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG7gUdyQ+G7gcah4buRQ+G7geG7l8Sp4buz4buBxqHEqeG7s+G7gXdzQuG7geG6rENs4buBd8aww7p54buB4bud4buxw73FqeG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur9p4buF4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2bhu4vDreG6v+G7gS/DqWUv4buJw6llL0Lhu5vDqWUvQuG6qMOpZULhuqjDqWVC4bub4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xqHhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqUzDvcWp4bqt4buB4bunxrDhu4nhu7Phu5tDxqFiw73hu6NCYuG7gsO9ZS/huqbDqWUvQuG7m8OpZS9C4bqow6llL0Lhu5fhu7Phu5tHw6llL0Lhu4nhu5d44bujw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV3NC4buB4bqsQ2zhu4HGoeG6sOG7geG6qsOC4buBZeG7ieG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8aheeG6qi3huqjhu6N44buJQuG7o+G6v+G7gULGsEJ44buj4bq34bq/4buWw4Phu4Hhu6bGsMSp4buz4buB4bubRcah4buB4buddOG7gUZDw7RC4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7gsawcsO94buBeeG7kXnhu4HDveG7s8O94buB4bud4bq64bq0xqHhu4HDveG7p8Wp4but4buBxanhurpD4buB4bqq4bq2eeG7gWjhu4HDvW554buB4bqq4buz4buB4buC4bq2xrDhu4HhuqxDR+G7geG7neG7scO9xanhur/hu4HFqeG6qOG7o+G7peG6t+G6v8WpQkLhuqbhuqrhuq0vL+G7p8aw4buJ4buz4bubQ8ahYsO94bujQmLhu4LDvS/hu6fhu5vhu4LDvS3huqbhu7PhuqpC4buFZmfDrcOsZmLhu6fhu5vhur/DqeG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4F54buReeG7gcO94buzw71lL+G7icOp4buB4buCauG7geG6psWpxILhu4FCxanDgMO94bun4buB4buda0Lhu4HGocWpQ+G7mcO94buB4bqsQ+G6oMah4buB4bunxrDhu4nhuqnhu4HGocSpw73hu4Hhu5fDg+G6q+G7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu4LGsHLDveG7geG7nW3hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULhu5Phuqbhu4HFqUPDtMO94buB4budxKnDvcWp4buB4bunxrDEqeG7gcO94bun4buzasaw4buB4buCauG7geG7neG6uuG6tMah4buBQsWp4buJeeG7geG7p8aw4buJ4buB4budxKnDvcWp4buB4bunxrDEqeG7gcO94bun4buzasaw4buBZELhu6nDvcWp4buB4budc8O94buBZuG7gy9oL+G7heG7h+G7hWbEkWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqcOdw4PGsOG7geG7m0PDveG7p+G7geG7l8Sp4buz4buBxqHEqeG7s+G7gcah4bq4w73hu6fhu4FHckPhu4HGoeG7kUPhu4HGoeG7teG7geG7m+G7icO9xanhu4F5Rcah4buBxqHEqcah4buB4buCbsO94buB4buXbMO94buBxqHFqeG7reG7geG7nWvhu7Phu4HGocOJ4buJ4buB4bud4bux4buJ4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G7geG7gnThu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7gXfGsMO6eeG7geG7neG7scO9xanhu4HGocWpw7RC4buBeOG6uuG6tMO94bun4buB4bunxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoeG7geG7gmrhu4HGocOAw73hu6fhu4HDvcWp4buTw73hu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu51rQuG7gcahxalD4buZw73hu4HhuqxD4bqgxqHhu4Hhu6fGsOG7ieG7gWTDvW554buBxanhu7nGoeG7geG7heG7h+G7heG7heG7gS3hu4Hhu4Xhu4fhu4VmxJFi4buBxqDEkMO94bun4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu53hu7Xhu4F4auG7gXnDg0Lhu4HhuqrhuqDhu4HGocWp4but4buBQsawckPhu4HGocOJ4buJ4buBd3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4F3xrDDunnhu4Hhu53hu7HDvcWp4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4Hhu4Jq4buBxqHDgMO94bun4buBw73FqeG7k8O94buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buB4buda0Lhu4HGocWpQ+G7mcO94buB4bqsQ+G6oMah4buB4bunxrDhu4nhu4Fkw71ueeG7gcWp4bu5xqHhu4Hhu4Xhu4fhu4Vm4buBLeG7geG7heG7h+G7hWfEkWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7lsSp4buz4buBxqHEqeG7s+G7geG7neG6osO94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4HGoeG7teG7geG7ncSpw73FqeG7geG7p8awxKnhu4HGocWpQ8O94bun4buB4buC4bq2xrDhu4FCxalD4buTw73hu4F44bq0xrDhuqnhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73huqnhu4HFqWvDveG7gcahxalz4buB4buCauG7gcO94bunQ0dyw73hu4HDvcWpw7XDveG6qeG7geG7p8awbMaw4buB4bqmxanEqeG6puG7gXfFqW/GoeG7geG6psWpRcah4buBxalrw73hu4HGocWpc+G6qeG7gXfGsHPDveG7gcO94bunxanhu7Hhuqvhu4Hhu5104buBRkPDtELhu4F4xrByw73hu4HhuqxD4buJw73hu4Hhu51zw73hu4HDvcODxrDhu4Hhu5tDw73hu6fhu4HDvWpHYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8OpfcWp4buj4buz4buBxahq4buB4buIw70v4buBfWvhuqbhu4HGocWp4bup4buB4bumxrDEqeG7s+G7geG7m0XGoWUv4bqmw6k=

Theo Hà An/ Tạp chí Giáo dục

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc
2024-07-18 08:39:00

baophutho.vn Theo dữ liệu điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT vừa công bố đã xác định được các thủ khoa, á khoa của Kỳ thi và theo các...

15.505 thí sinh tham dự thi vào lớp 10 THPT

15.505 thí sinh tham dự thi vào lớp 10 THPT
2023-05-31 15:55:00

baophutho.vn Theo số liệu của Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT, tại Kỳ thi vào lớp 10 THPT, toàn tỉnh có 15.505 thí sinh đăng kí dự thi vào các trường...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long