Cập nhật:  GMT+7
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVMO64bqlxajhur/hu4XDncWo4buDNzrhu4PFqCjhu7Y44buexajhu4Phu4VvM+G6scWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8WoN8OsZeG6sTbFqD4w4bqxxagpN+G7iynFqGzhuq3FqD7DoSk3xajDtMO9w73FqMO54buFw6rFqOG7qsav4buq4buqUy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8p4bugKMOd4bq3w6o34buF4buDN+G6t+G7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsav4buqL+G7qOG7quG7qjzhu67Gr1jhu7Dhu67Gr8av4buD4buoWOG7quG7quG7rlfEg+G7qOG7oOG6o8OqNuG7psWoL1Thu6diOMWo4buD4buFbzPhurHFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqD4l4buDxajhuq9oKcWo4buDOCDhu4XFqGzhuq3FqD7DoSk3xajDtMO9w73FqMO54buFw6rFqOG7qsav4buq4buq4bugxahR4buV4bqxN+G7nMWoTMO9w71SUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu7V7w5084bumVMO5Nzgx4buFxajhurHDnW/FqFHhu6jhu7Av4buoUuG7nsWoPmI4xajhu4Phu4VvM+G6scWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8WoKMOsZSnFqGzhu7ThurfFqCjhu4VjOMWo4buDLMOqxag+O+G7hcWo4buDOCDhurHFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqD7hurnhu4PFqOG7gyzDqsWo4buD4buB4buF4bqxNsWo4bqxNyThuq/FqCk34buFLuG6scWoKMOhxagpN+G6t8Wo4buD4buBLOG6scWoPjrhu4XFqDYlw6rFqMO04buF4buH4buD4buBw53EgzjDncWobOG7tMWo4buC4buB4buF4bqxNsWo4bq+4buF4bqpKcWo4buHPcOqxajhu4NlOMWo4buD4bu2OMWobOG6teG6sTbFqMSD4bq34bu2OMWo4buDN+G7i8WoKMOdxahN4bq34buBxIM8xajDueG7hcOqxajhu6rGr+G7quG7quG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Lhu4HDrGUpxago4buFYzjFqOG7gyzDqsWo4bqx4bu0b+G7nsWo4bq+4buFbzHhurHFqMO5N2nFqOG7g8OhKTfFqMSCOCDhurHFqD7hurfhu7ThurHFqCjhurPhurE2xag+4buyxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxahRTMO9w71Sxajhu4Lhu4E74bqxxajhur7hu4Xhuqkpxajhu4Lhu4U64bqxxahs4bu0xajhu4Jj4bqxNsWo4buDN8OsxajDo8OzxajEgiDFqOG7teG6t+G7tDjFqMO04bqxN8WoPkDFqDYlw6rFqDbhur3FqGzhu7TFqD5i4bqxNsWobDgg4bqxxajhu4M44bqxN8Wo4buDNzvhurHFqOG7g+G6t+G7tOG6scWoPmI44bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMO5NzjDncWo4buHXcWobGU4xag+YjjFqOG7g+G7hW8z4bqxxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqv4buexajhur7hu4VvMeG6scWow7k3acWo4buDw6EpN8WoTMO9w73FqCk34bq3xagoODDhu4PFqOG6r2Lhu4PFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNzgy4bqvxahsaMWo4bq/4buFw53hurHFqOG7g+G7gcOi4bqxNsWo4bqxNzrhu4PFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buqxajEg+G7tMWoKTfhu4spxahs4bqtxag+w6EpN8Wow7TDvcO9xajDueG7hcOq4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOKAnMO6w6xlKcWo4buHw53hurE2xajhurEj4bqvxajhu6rGr+G7quG7qsWobGU4xajhurE3a+G6sTbFqOG6r2gpxajhu4M4IOG7hcWo4bqvZTjhu57FqD5iOMWo4buD4buFbzPhurHFqOG7hyLFqCnhurPFqOG7gTrhu4PFqOG6sTc4MeG7hcWow6M34bqzxajDozcj4bqxxahs4bu0xajhu4M3asWo4buDN+G7sik34bugxajhurA3w6zhurE2xahMw73DvcWo4bqv4bq34bqxNsWo4buBJOG6sTbFqOG7g+G6t+G7tOG6scWoPmI4xajhu4cixajhu4M4MMOqxajhu4NoKcWow6o34buy4buDxag34buFb8Wo4buDOOG6sTfFqOG7gzc74bqxxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqv4buexajhu4M44bqxN8Wo4buDNzvhurHFqClpw53FqOG6sDdr4bqxNsWoKTc4MOG6scWoKDjhurE3xajhu4bDneG6t8WobOG7tOG6sTbFqD4zxag+4buyw6rFqMSD4bu2OMWo4buHxKnFqMOjw7LFqGzDouG6sTbFqClpw53FqOG6sTbDrMOpOMWoNz/huq/FqOG6r2Lhu57hu6bFqOG6reG6sTbFqOG7guG7gTvhurHFqOG6vuG7heG6qSnFqOG7guG7hTrhurHFqOG6sTc64bqxxajhuq/hu7bhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVEwxxajDqjc5w53FqEzDvcO94buexajhuq3hurE2xajhu4Lhu4U64bqxxagpN+G6t8WoKDgw4buDxajhu4cixajhu4M4MMOqxajhu4NoKcWo4buD4bu24bq3xajhurE3a+G6sTbFqD44MeG7hcWow6M4MuG6scWo4buD4bqp4buDxajhurE3OuG7g8WoPjPFqD7hu7jhuq/FqCjhu7jhurfFqCnhuq3hurE2xajhu4Phu7IpxagpN+G7hW8g4bqxxajhuq/huq3hurHFqClpw53FqD5iOMWo4buD4buFbzPhurHhu57FqOG7g+G7gcOsZSnFqOG6rz3hu4PFqOG7hyLFqMSD4bu0xagp4buyKcWo4buD4buBLOG6scWoPjrhu4XFqMOjMMWo4buDODDDqsWo4buD4bu2OMWobOG6teG6sTbFqMSD4bq34bu2OMWo4buDN+G7i8WoKMOdxahN4bq34buBxIM8xajDueG7hcOqxajhu6rGr+G7quG7qsWobOG7tMWo4buHw53hu4XFqD7hurPFqMSD4bu0xajhuq9oKcWo4buDOCDhu4XFqCnhu7bhurE3xajhu4Phu4HDneG6sTfFqOG6sTbhuq04xahs4bqtxag+w6EpN8Wo4buD4bu2OMWow7TDvcO9xajDueG7hcOqxagp4buF4bqpOMWo4bqxI+G6r8Wo4bqxw51v4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7guG7tjjFqMO0w73DvcWow7nhu4XDqsWo4buqxq/hu6rGr+G7nsWoPmI4xajhu4Phu4VvM+G6scWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8Wow6o34bu4OMWo4bqxNyzhurHFqOG7gzc64buDxago4bu2OMWow6M3OMWoKMOhxajhu4I34buyOMWoxILDneG6scWoxIPhurfhu7Y4xajhurvFqCjhu7LhurHFqMOjMOG7g8WoKeG7sik3xag+P2/FqCk3w6zDncWoxIM/4buFxahs4bu0xajDozfhuq3hurE2xag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8Wo4bqvaCnFqOG7gzgg4buFxago4bu44bq3xahsMsWoKTfhu4spxahs4bqtxag+w6EpN8WoNjjhu7ThurE3xag+w6zhurkpxajhu4Phu4nFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buoWOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Lhu4HhurfhurE2xajhurEj4bqvxajhurHDnW/hu57FqD5iOMWo4buD4buFbzPhurHFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/FqCnhurPFqOG7rMWo4buD4buBLOG6scWoPjrhu4XFqGxlOMWow7Thu4Xhu4fhu4Phu4HDncSDOMOd4buexajhu4Lhu4Hhu4XhurE2xajhur7hu4Xhuqkp4buexajhurA3LOG7g8Wow7rhu7jhurHhu57FqOG6tuG6r8Od4bqxxajhu4Phu7Y4xahs4bq14bqxNsWoxIPhurfhu7Y4xajhu4M34buLxagow53FqE3hurfhu4HEgzzFqMO54buFw6rFqOG7qsav4buq4buqxahs4bu0xag2OOG7uDjFqD464buFxajDtMO9w73FqMO54buFw6rFqOG7qsav4buq4buqxahs4bu04bq3xagp4buF4bqpOMWo4bqxI+G6r+G7oMWo4bqwNzgy4bqvxahsaMWoxIMg4bqxxajhurE24bqtOMWobMOsxJHhurE2xajhurvFqD464buFxajhu4Phu4HDrMOp4bqxNsWow6M34buFxahsxKkpxajhu6fhuq3hurE2xajhurDDneG6r8Wo4buRxahsIeG6scWoxIPhu4Xhuq3hurHFqOG6r8Od4bqxNsWo4buDOeG6sTfFqCk3OuG7g8Wo4bq/4buFw53hurHFqOG7g+G7gcOi4bqxNsWoPiUpxagoODLhu4PFqGxlOMWoPmI4xajhu4Phu4VvM+G6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDuiDhurHFqCnhu7bhurE3xag+4bqz4buexajhu4M3w51vxajhuq8l4buDxajEg0DhurE3xag+4bu24bq3xahMw73DveG7nsWo4bq+4buFbzHhurHFqMO5N2nFqOG7g8OhKTfFqOG7guG7gTvhurHFqOG6vuG7heG6qSnFqOG7guG7hTrhurHFqMOjN+G6reG6sTbFqOG6v+G7hSDhurHFqCnhu7jhuq/FqMSR4bqxxajhu4M44bqxN8Wo4buDNzvhurHFqOG7g+G7geG7sik3xajhurE3ODLhuq/FqGzhu7TFqOG7h8SpxajhurFkxajEg8SpKcWoKWnDncWo4buDLMOqxajhu4M3M8WoKMOd4bqxxag34buFOuG6scWoxIPhu4VvMuG6scWobOG7tMWoKeG7sinFqCk74buFxajhu4M3acWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4buH4buF4bqp4buDxajhu4M3w6k4xag2OMOd4bqxxahs4buJw53FqOG6v+G7hcOd4buexag+JSnFqCg4MuG7g8WoxIPhu7TFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqCjhuqk4xagp4bu44bqxN8Wow6o34bu4OMWoPuG6qTjFqDw4MuG6scWobGU4xajhurE3ODHhu4XFqMOjN+G6s8Wow6M3I+G6scWoPOG6t8Wo4bu44bqxN8WoN8Os4bq74bqxNsWoKWnDncWoPMOhKTfFqCgy4bqxN+G7oMWo4buC4bq34bu04bqxxag+YjjFqD5AxajDqjfhu7g4xag+4bqpOMWo4bqvJeG7g8Wo4bqxN2vhurE2xagpN+G7hWQ4xajhurE24bu0b8WoPOG7tDjFqMOqN+G7uDjFqOG7gyzDqsWoxIPhu4VvMuG6seG7nsWo4buDNzjFqD464buFxajhu4Phu4HhurfhurE2xajigJwo4bq34bqxNsWoKOG6s+G6sTbFqMOjN33DqsWow6M54bqx4bug4oCdUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKeG7oCjDneG6t8OqN+G7heG7gzfhurfhu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr+G7qi/hu6jhu6rhu6o84buuxq9Y4buw4buuxq/Gr+G7g+G7qFjhu6rhu6rhu65XxIPhu6rhu6DhuqPDqjbhu6bFqC9U4bq+4buFbzHhurHFqMO5N2nFqOG7g8OhKTfFqMSCOCDhurHFqD7hurfhu7ThurHFqCjhurPhurE2xag+4buyxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqvxajhu4Lhu4E74bqxxajhur7hu4Xhuqkpxajhu4Lhu4U64bqxxahs4bu0xajhu4Jj4bqxNsWo4buDN8OsxajDo8OzxajEgiDFqOG7teG6t+G7tDjFqMO04bqxN8WoPkDFqDYlw6rFqDbhur3FqGzhu7TFqD5i4bqxNsWobDgg4bqxxajhu4M44bqxN8Wo4buDNzvhurHFqD5iOMWo4buD4buFbzPhurHFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu6DFqFHhu5XhurE34bucxahMw73DvVJTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buC4buB4bq7xajEg+G7tjjFqGxlOMWoKOG7hWM4xajhu4Msw6rFqCk3ODHhu4XFqOG6scOdb+G7nsWoPmI4xajhu4Phu4VvM+G6scWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8WoKeG6s8Wo4buDOOG6sTfFqOG7gzc74bqxxajhu4M34bq34bu4OMWo4bqv4buyOMWobOG7tMWoN+G7i+G6sTbFqMOjN+G6uzjFqOG7h8Od4buFxajDozc4xagp4bq7OMWoKOG6pcWoPsOs4bq5KcWow6o3O+G6scWo4bqx4bu04bq3xajhu7LDqsWoxIPEqSnFqMOjM8Wo4buD4buJxajhu4M3OuG7g8WoKOG7tjjFqOG6u8Wow7TDvcO9xajDueG7hcOqxajhu6rGr+G7qsav4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7guG6t+G7tOG6scWoPmI4xajhu4Msw6rFqMSD4buFbzLhurHFqGxlOMWo4buqV8WoKTvhu4XFqOG7gzdpxajhu4fDneG7hcWow6M3OMWoKeG6s8WoKMOdxajhu4Phu4HDrMOp4bqxNsWoN+G6ucOqxajhurE3ODThuq/FqMO54bq2TOG7t+G7pS3hu6hZxajEg+G7tMWoTCPhurHFqOG7guG6t+G7tOG6seG7nsWo4bu14bq34bu04bqxNsWo4bun4buLKcWobOG7tMWo4buCODDhurHFqMSCOOG6sTfhu6DFqMO54bq14bqxxajEg+G7tjjhu57FqDfDnTjFqCk74buFxajhu4M3acWow4o3OMWo4buGxJHhurHFqGzhu7TFqOG6sDY/4bqxxahMI+G6scWo4bun4bu2OMWoPsOs4bq5KcWo4buD4buBODLhu4XFqOG7gyzDqsWoKGPFqOG7h+G7heG6sTbFqGwh4bqxxagpN8Osw53FqOG7gzczxajhurE2w51vxajEgyzDqsWo4buD4buLKcWoKeG6s8Wo4bqvJeG7g8Wo4bq7xago4buFYzjFqOG7gyzDqsWo4bqx4bu0b+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Lhu4HhurfhurE2xago4buFYzjFqD474buFxajhu4Msw6rFqMSD4buFbzLhurHhu57FqDfhu4U64bqxxajEg+G7hW8y4bqxxahsOCDhurHFqMOKw53hu4HDo8Wo4bu1w53hurE2LeG7h3vhurfFqCk3acWobzDhu4XFqOG7g+G7gTgz4bqxxajDozfDnTjFqCnhu7IpxajhurFiOMWoPOG7heG6sTbFqGwxxagpaeG6sTbFqCnhuqnFqOG6sTHhurHFqOG7gzczxajEg8SpKcWoKcOt4bqxNsWo4bqxN8Osxag2OGbDqsWoKeG7sinFqCk74buFxajhu4M3acWoKeG6s8WoKeG7uOG6r8WoNjjhu7Ipxajhu4Phu4HhurvFqMSD4bu2OMWobGU4xago4bqz4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDuiDhurHFqCnhu7bhurE3xajhurE3a+G6sTbFqCk74buFxajhu4M3acWo4bq/4buFe+G6scWo4buDN+G7hWIp4buexajhu4fEqcWoNuG6s8Oqxajhuq8l4buDxagpacOdxajhurE3a+G6sTbFqDbDrMSR4bqxNsWo4bqvJeG7g8Wo4bqvZTjFqOG6sTfDrMWo4bqwNuG7hW804bqxxajhu7Vr4buFxajhu4Lhu4U64bqx4buexajhurA24buFbzThurHFqOG7p+G7iynFqMO5Nzgw4bqx4buexajhu4Lhuq3FqEwj4bqxxahMw63hu57FqMOKN+G7tuG6r8Wo4buC4buFOuG6scWo4bu14bu4OOKApsWo4bqvw53hurE2xag+MOG6scWoKDvhu4XFqMOjN+G6reG6sTbFqMOjNznFqOG7g8OsxJE4xajhuq9lOMWoKTfhurfFqCjhu4VjOMWo4buDLMOqxagpacOdxag+YjjFqOG7g+G7hW8z4bqxxahMODLhu4PFqOG6sMOd4bqv4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKeG7oCjDneG6t8OqN+G7heG7gzfhurfhu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr+G7qi/hu6jhu6rhu6o84buuxq9Y4buw4buuxq/Gr+G7g+G7qFjhu6rhu6rhu65XxIPhu7Dhu6DhuqPDqjbhu6bFqC9U4bu14buFOuG6scWoxIPhu4VvMuG6scWobDgg4bqxxajDisOd4buBw6PFqOG7tcOd4bqxNi3hu4d74bq3xajhuq/hu4XhuqnhurHFqMSD4bu04bqvxajhuq9lOMWoPmI4xajhu4Phu4VvM+G6scWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8Wo4buHw53hu4XFqOG7gzc64buDxago4bu2OMWo4bq7xajDtMO9w73FqMO54buFw6rFqOG7qsav4buqxq/hu6DFqFHhu5XhurE34bucxahMw73DvVJTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7huG6t+G7heG7gSl74bumVOG7gjd74bq3xajhu4Lhu4JOTOG6sFMvw6pU

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long