Cập nhật:  GMT+7
4buGV+G7isONUiPDkzIy4bqqSSB4WDMjVUnhu4Jnw5JSV8ONUzYkVsONMVUzWCQlI8ONVOG7sMONU8OTw4094buyJMONPeG7jMONQFcsJFbDjVHhu7LDjUBZUlfDjcOhJFbhu4YvV+G7iuG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkg4buNVcOTU0nhu4J4V31Yw41WWMOTJMONVuG7oiTDjVThu5rhurfDjTFVM1gkJSPDjTMxXcONJMWoJMONIFcpw41RWMavJMONMzElJFbDjTA0w5LDjTMxw50kV8ONUlfhu5A9w40yKlLDjVPDk8ONxIPDncONUirDjTPDklLDjVM3JFbDjTPDkljDjTPhu44lw41Tw5PDjVLhu5AkVsONUSokVuG6usONPWF7M8ONPeG7siTDjcSD4buMw43DoVLDjVJXxq/DjTLhuqHDjSPDlCXDjVcqw5PDjVI4w5PDjVPDk+G6vMONeDThurfDjSRXWMWoJMONxIN7WMONJFZhfVjDjT17WMONMuG6o8ONUzckVsONM1fDncONUuG7oiTDjVJXNcON4bqzw409KDPDjTIuw41UWOG7qDTDjVThu7DDjTMxw5IkV8ONUeG7ssONQFlSV8ONw6EkVuG6vOG7hi8g4buC4buGIMONUiPDkzIy4bqqSSBmJVPhurdJ4buC4buGWD1Ww41SI8OTMjLhuqpJWGdVJDNVMUnDjTIz4bq3I1XhuqpJ4bqvWFMzV8OJw41NS8OMIOG6seG6uMONV1VYVlczw4nDjcSoTkwg4bqx4bq4ScONMjFS4bqqSS8vUuG6vFHDkyUgVzQzVyXhurzEgyQvU1UyQDMlIC8kVeG6rzIv4buIxKjhu4pLL+G7iuG7iuG7ilNK4buKw4zDjExLTjNNTkvhu4gjxKgtU8OT4bq84bu4IFZJw43DkyMz4bqqSWfDklJXw41TNiRWw40xVTNYJCUjw41U4buww41Tw5PDjT3hu7Ikw4094buMw41AVywkVsONUeG7ssONQFlSV8ONw6EkVknDjeG6r1hTM1fhuqpJTUvDjEnDjVdVWFZXM+G6qknEqE5MScONL+G7guG7hi8g4buC4buGIMONUiPDkzIy4bqqSSBmJVPhurdJ4buCdlUzWCQlI8ONI+G7jMON4buKw41TUCTDjeG6sTThu5wzw41SOMOTw43Eglgzw5M9WCTDjeG6rcONJMWoJMONVGFbUsONUiVYw40j4buMw41XJeG7jjPDjVJX4bucM8ONPeG6p8ONIFfhu6A94bq6w41SKsONPeG7lDPDjTMxJSRWw41Sw5JSw40yw5Ukw40gV+G7oD3DjVJX4buQPcONMipSw41Tw5PDjVPhu44kVsONQFcsJFbDjUDFqMONMyXDk+G6vMONdlUzWCQlI8ONMuG7psONM8OSUsONVCgkVsONVMavJMONUsOSUsONM8avw41R4buMJcONQFfDklLDjVI4w5PDjSPhu4wkw41Tw5PhurrDjTNX4bugPcONM1fhu5w0w43Eg+G7jCXDjVPDk8ONxIPhu4zDjTPhu5AkVsONMDTDksONMzHDnSRXw40zw5JYw40yWCRXw40zxq/DjVHhu4wl4bq6w41AWVJXw40zV1lSV8ONMsOVJMONMlgkV8ONUiUjI8OTVlUkw41SOSRWw40kV2HDjVc8w40zMVvDjTMx4buyw409NyTDjcSD4buMw41AV8OSJFbDjUBXNOG7oCThurzhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7guG7hjIzMSUkVuG7gnjhu6Ikw40yNOG7nDPDjTLhuqPDjVM3JFbDjVdbIMONI+G6s+G7hi8yMzElJFbhu4Lhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7guG7m3tYw41R4buSM8ONVOG7ojTDjVHhu5gkVsONUsOSUlfDjTLhuqPDjVM3JFbDjTFVM1gkJSPDjTNXw53DjSTFqCTDjVM2JFbDjeG7iC3EqMONI+G7oiQvMzThu6Ikw41U4buww41Tw5PDjTPhu54gw40j4buMPcONMDRVJOG6vMONaeG7muG6t8ONUjkkVsONI+G7jMONUsOSUlfDjSPhu4w9w41U4buww40yw5Ukw40gV+G7oD3DjVIqw40zV31Yw41WWMOTJMONM1dZUlfDjcOhJFbDjTMxxagkw41Tw5PDjT0oM8ONUsOSUlfDjTMuM8ONVz4k4bq8w413w5M0w43hu4jDjTM04buiJOG6usONU8OTw40zV1lSV8ONV1sgw43Eg3tYw40yw5Ukw40gV+G7oD3DjTNXw53DjVIqw40zV+G7sMONM+G7kCRWw41T4buiJMONM+G7oiTDjTI04bucM8ONMuG6o8ONUzckVsONI8WoJMONVMavJMONSi1LLyPhu6Ikw409PFjDjTM04buiJOG6usONU+G7oiTDjVPhu6Ikw40zWMavJMONM3tYw41TNiRWw41U4buoNMONVOG7lCTDjT08WMONJFbhu4zhurfhurzhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7guG7hjIzMSUkVuG7gnfhuqPDjVM3JFbDjTLDkzTDjUBXWMONVMOUw40j4buMPcONMuG7jlJXw41Tw5PDjcSD4buMw41Tw5PDjUBXLMONMcOSJeG7hi8yMzElJFbhu4Lhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7gnZVM1gkJSPDjTNXWVJXw41XWyDDjTMxxagkw43hu4rDjSPhu4wkw41Tw5PDjUBXLMONMcOSJeG6vMONaCXDjVQqw41S4buiJMONI+G7jD3DjTLhu45SV8ONU8OT4bq6w41U4buww41AVyzDjTHDkiXDjTEhWMONPXtYw40zVyXDk8ONMVUzWCQlI+G6vMON4bubPFjDjSPhu6Ikw41RLFjDjVJX4bu0w41S4buiJMON4buKw40jYVskVsONUeG7mCRWw41X4buOM8ONVOG7njThurrDjVJX4bucPcONS8ONVFjhu7A9w40zMcWoJMONPeG7lDPDjTEhWMONM1clw5PDjVThu6g04bq84buGLyDhu4Lhu4Ygw41SI8OTMjLhuqpJIGYlU+G6t0nhu4Lhu4YyMzElJFbhu4JnV+G7tMONMuG6o8ONUzckVsONMVUzWCQlI8ONxIPhu4wlw41RNClYw40zLljhu4YvMjMxJSRW4buC4buGLyDhu4Lhu4Ygw41SI8OTMjLhuqpJIGYlU+G6t0nhu4J2VTNYJCUjw41SKsONUlfDoVLDjSThu5AkVsONM8OSWMONM+G7jiXDjVPDk+G6vMONxILDncONM1fGr8ONJMWoJMONMuG6o8ONUzckVsONJCrDjcSD4buMJcONUTQpWMONMy5Yw41U4buww41X4buOJMONUlfGr8ONM8OSUsONVCgkVsONUjjDk8ONUsOSUsONM8OSUsONJFfhu5okw41Rxagkw40kViXhu4xYxIPhu4zDjVI5JFbDjSPhu4zDjTFVM1gkJSPDjSBXw5Izw41XNOG6t8ONMy5Yw41Uw5PDjVdY4buqNMONMDTDleG6vOG7hi8g4buC4buGIMONUiPDkzIy4bqqSSBmJVPhurdJ4buC4buGMjMxJSRW4buC4buXVywkVsONVGFbUsONMDTFqCTDjTLhuqPDjVM3JFbDjUBVPcONUlcuJFbDjSThu5IkVuG7hi8yMzElJFbhu4Lhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgZiVT4bq3SeG7gmg2JFbDjUBVPcONUlcuJFbDjSThu5IkVsONI+G7jMONPSgzw41RYXtSw41AVywkVsONM1fhu7DDjTNXWMavNMONMzElJFbDjTA0w5LDjTMxw50kV8ONUlfhu5A9w40yKlLDjVPDk+G6vMONaCXDjVQqw41TNiRWw41Sw5JSw40yw5Ukw40gV+G7oD3DjTFVM1gkJSPDjVfDk+G6t8ONUzYkVsONMsOVJMONIFfhu6A9w41U4buUUsONMzHhu7LDjTNXw53DjcSDUCTDjSBXw5VYw41TNiRWw41AVT3DjVJXLiRWw40k4buSJFbhurrDjSRX4bucM8ONI+G7jMONQFU9w41SVy4kVsONJOG7kiRWw40gVynDjTEoJFbDjS3DjSMl4buOWMONQFU9w41SVy4kVsONJOG7kiRWw41SKsONM1fhu7DDjVHDlSXDjcSD4buqw41R4buOJMONQFc6WMONM1jDk8ONUuG6oVLDjTNZPcON4bqtw43hur55xILhuq3hu4DDjcSD4buMw40zWMOTw41S4bqhUsONM1k9w41mw43hur55xIJm4buAw41SKsONV+G7jljDjTPDoMONPeG7lDPDjTMxfVjhurzhu4YvIOG7guG7hiDDjVIjw5MyMuG6qkkgdyU0MVJVSeG7gnh3w43hur54V1Ulw40jw5MlUyUkVuG6vMSDJOG7gOG7hi8g4buC

TS (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao nguồn sự sống

Trao nguồn sự sống
2023-04-13 08:30:00

baophutho.vn Hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Thời gian qua, phong...

10 loại thực phẩm giúp giảm căng thẳng

10 loại thực phẩm giúp giảm căng thẳng
2023-04-13 07:28:00

Khi căng thẳng, nhiều người có xu hướng tìm đến các loại thức ăn giàu chất béo và nhiều đường - những loại thực phẩm có thể có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn có những loại...

7 lợi ích uống nước ấm mà ít người ngờ tới

7 lợi ích uống nước ấm mà ít người ngờ tới
2023-04-12 13:31:00

Hầu hết chúng ta đều biết nước là nguồn dưỡng chất thiết yếu cho cuộc sống. Các bác sĩ thường khuyên bạn uống khoảng 200 ml (tương đương 8 ly nước) một ngày để tốt cho sức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long