Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhjUz5FLsOZw5VTReG7sH09w5VFLlThu5w/RXZU4bue4buwRS47fSrhu7BSRXZU4bue4buwRWtzbmRFLuG7slRFw5VG4busRXQ7IeG7sFJFcSHhu7LDleG6rC9T4bq44bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/aOG7kkbDlMSQ4bqodlThu54uRW5G4buqReG7kEbhu7BSRS5U4buc4buwRVNI4buwU0XDlcONVEXDlUfDlVNFLn1FP1NHP+G6skXhu6rhu6zhu7BSReG7qiHhu7Lhu7BFLjtG4busReG7kOG7uFRFxq9U4buwU0Xhu7BSU1Thu57hu6pFMT1URXQ7IeG7sFJFcSHhu7LDlUXhu5Dhu6BFOiFHRS47w5rhu7BTRcOVw41URcOVR8OVU0Xhu6pG4buwUkXhu6hJVEXGr+G7nC5FOiHDjUUu4buyLuG6skXhu5Dhu7Thu7BSRS5TJFRFUuG7rj9FP1NP4buwReG7sFLhu4rhu7BFw5VTSuG7sEUu4bu2VEU/U0nhu6pFU+G7rEkuReG7kOG7tuG7sFJFMyE04bua4buwReG7jlThu5rhu7BFUlQ9VEVTRlRF4buwfT3DleG6tOG6rD/huqjhuqwuRuG7juG7qOG7kkUsLjThu6jhu5LDgMSQ4buqRjtSVOG7sOG6sOG6uj8zRUYhLuG7rMSQ4bqo4bqsLjvhuqjhuqwuw5ThuqjhuqxU4buqUkUsO8OVw4DEkFMuLj/hurAvL+G7jkbhu6w/UyEuU+G7rOG6tDHhu7Av4bus4buow5TDlEYuRi8y4buS4buOLFQu4buSLy5U4buwLS4hw5UtLCEtxq9U4buS4buwL+G6uMOJw4ljZmJhw4liZGEv4bq6w4nhurjDiS/hurjhurov4bq44bq64bq+4bq64bq8YeG6umJlYuG6uC/hurjhurrhur7hu4TDieG6uuG6vOG6usOJw4nhurzhu4TDiV9jLuG7sOG6tMWoP1LEkOG6qOG6rC8uw5ThuqjhuqwvLjvhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qOG6rD/huqhjUz5FLsOZw5VTReG7sH09w5VFblIhNFDhu7BFbVThu7BTRXQ7VOG7nC5FLlThu5w/RXZU4bue4buwRS47fSrhu7BSRTFU4bue4buwRWtU4bug4buqRSxHLkVuU03hu7BFw5RN4buwRS7hu7JURcOVRuG7rEV0OyHhu7BSRXEh4buyw5VFLUXhuqPhu7BT4bqwRXZuYeG6rC8/4bqo4bqsLy7DlOG6qOG6rC8uO+G6qOG6rC8uRuG7juG7qOG7kuG6qOG6rD/huqhjU1Thu6IhReG6uuG6vC/hurjhurjhurJFY1M+RS7DmcOVU0Xhu7B9PcOVRW5SITRQ4buwRW1U4buwU0V0O1Thu5wuRS5U4bucP0V2VOG7nuG7sEUuO30q4buwUkV2VOG7nuG7sEVrVOG7oOG7qkUsRy5FblNN4buwRcOUTeG7sEUu4buyVEXDlUbhu6xFdDsh4buwUkVxIeG7ssOVRXRI4busRWtU4buc4buwRW1U4buwU0UsRuG7sFJFw5QiRWjhu7ZUReG7sFJTw5lFU0jhu7BSReG7sOG7iuG7qkV2VOG7nuG7sEUuO30q4buwUkV2VOG7nuG7sEVrVOG7oOG7qkUsRy7hurJFdlThu57hu7BFY8Od4buwUkUu4buyRcOVR8OVReG7sH09w5VFYXNlYW5FMUhFdDsh4buwUkVxIeG7ssOVReG7qE/hu7BFLlNbReG7gEUsxqBFxq9TRlRF4buqScOVRSxH4buwUkXhu6pGVEXhuqThurrDii/hurjhurjhuqZFLklURWhIRW7hu7ZU4bq04bqsP+G6qGNTPkUuw5nDlVNF4buwfT3DlUVuUiE0UOG7sEVtVOG7sFNFdDtU4bucLkXhu7BTTuG7sEXhu6pJ4buwU+G6skV2VOG7ni5Fbkbhu6pF4buq4bus4buwUkXhu6oh4buy4buwRS7hu4rhu7BSRcOVfSThu7BSRVMlP0UuR8OVRS7hu6xI4buwRcOUVOG7nuG7sEUxPVRFdDsh4buwUkVxIeG7ssOVReG7kOG7oEXDlSnhu7BSRT9TRy5FLjtU4bug4buw4bqyRS474bus4buwUkXhu5Dhu65Fw5Xhu65F4buo4bum4buwU0UxIsOVRS59RT9TRz/hurThuqw/4bqodlThu57hu7BFLjt9KuG7sFJFdlThu57hu7BFa1Thu6Dhu6pFLEcuReG7sFNN4buwRcOUTeG7sEUu4buyVEXDlUbhu6xFdDsh4buwUkVxIeG7ssOVRXRI4busRWtU4buc4buwRW1U4buwU0XDlVPhu6xF4buOVOG7nC7hurJF4buw4buK4buqReG6usOJw4nDieG6skXDlSNFOiFG4buwRcavVOG7oOG7qkUsRy5FU0ZUReG7sH09w5VF4buQw4xFxq81ReG7jlThu5rhu7BF4buOw43hu7BFUyU/RS5Hw5VFMUhFLlN9JOG7sFJFMyE04bua4buwRcOVPuG7sFJFw5Xhu7JFOiFG4buwRVPhu55Fxq9Tw53hu7BSRcOVU+G7pEVSVDBGRVNGVEV2VOG7nuG7sEVrVOG7oOG7qkUsRy5F4buwU03hu7BFw5RN4buwRS7hu7JURcOVRuG7rOG6skXhu6pIRTE9VEXDlcONRcOVR8OVRS7hu6Thu7BTReG7jlThu5rhu7BFUlQ9VOG6tOG6rD/huqhjU0vhu7BSRVNJ4buw4bqyRVJUMEZFLuG7pOG7sFNFdk3hu7BFbkbhu6pF4bqkdDsh4buwUkVxIeG7ssOV4bqmRTFIRS7hu6Thu7BTRWxI4busRWNGVOG6skXDlVtF4bq8RS5TR+G7sFJFLuG7uEXDlVNbw5VFw5Uh4bu2w5VFUko/RVImRVJUMEZFw5UjRTohRuG7sEXGr1Thu6Dhu6pFLEcuRVNGVEXhu47hu5rhu7BF4buq4bu2LkXhu6hP4buw4bq0RXThu6Thu7BTRXEhw43hu7BSRXRNNEXDlXvhu7BSRcOV4buuRTohRuG7sEVT4bueRVMlP0UuR8OVRcavVOG7oOG7qkUsRy5FMT1URcOVR8OVRS7hu6Thu7BTRXEhw43hu7BSRW5U4buwU+G6skVjRuG7rEVixKjhu7BS4bqyRWxJ4buwUkVzI+G7sOG6skV54bua4buwRWJHVOG6tOG6rD/huqjDtOG7sFJFdEjhu6xFa1Thu5zhu7BFbVThu7BTReG7jkfhu6xFw5VH4busRTE9VEVjUz5FLsOZw5VTReG7sH09w5VFblIhNFDhu7BFbVThu7BTRXQ7VOG7nC7hurJFLjvhu6zhu7BSRcOVIeG7tsOVRVPhu7ZUReG7kEjhu6pFLEfhu7BSReG7sEY0RTE9VEV2VOG7nuG7sEVrVOG7oOG7qkUsRy5FblNN4buwRcOUTeG7sEUu4buyVEXDlUbhu6xFdlThu54uRW5G4buq4bqyRVNGVEXhu47hu5rhu7BFLlPhu7Lhu7BSReG7sFNOLkUuO+G7rOG7sFJFw5VHw5VFMU7hu7BF4buQ4buiReG7sFN9RS7hu4rhu7BSRcOVfSThu7BSRcOVR8OVRcOVUyE04buc4buwRS5T4buK4buqReG7sFPEqOG7qkXDlVNURkUs4buWRcavVOG7sFNF4buwUlNU4bue4buq4bqyRXQ7IeG7sFJFcSHhu7LDlUVSVCg/RXZU4bueLkVuRuG7qkXhu5BI4busRS5J4busRcOVR+G7sEXhu47hu7ZFxq9U4bug4buqRSxHLuG6skUuVOG7nD9FLjzDlUUu4buK4buwUkXDlX0k4buwUkUxSEU/U0cuRS47VOG7oOG7sEU6IUbhu7BFU+G7nkVSVDBGRcOVR8OVRcOVI0U6IUbhu7BFxq9U4bug4buqRSxHLkXGr1MhRTEiw5VF4buOVOG7muG7sEVSVD1URVNGVEXhu7B9PcOV4bqyReG7kMOSNEXhu6pJ4buwU0XDlSNFw5VT4bucRVJKP0VSJkXhu5DDmeG7sFNFxq82ReG7sFPEqOG7qkVTJT9FLkfDlUXDlVPhu7Lhu7BSRS7hu7ZURT9TSeG7qkUzITThu5rhu7BFOiHhu7LDlUVSVEZFU1Thu54hRTohw41FUyPhu7DhurRFdFPhu5Lhu6xFY1NU4buwUz9TIeG6tDHhu7A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:
2009-11-24 07:38:00

Các chiến sĩ cách mạng bị địch tù đày tiếp tục góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ kế tiếpTổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Đoàn đại biểu cựu tù binh,...

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:
2009-11-24 07:38:00

Các chiến sĩ cách mạng bị địch tù đày tiếp tục góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ kế tiếpTổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Đoàn đại biểu cựu tù binh,...

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh:
2009-11-24 07:38:00

Các chiến sĩ cách mạng bị địch tù đày tiếp tục góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ kế tiếpTổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Đoàn đại biểu cựu tù binh,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

POWERED BY
Việt Long