Cập nhật:  GMT+7
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7nm3hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDROG7q3Xhuqjhu4NIReG7neG7g+G7neG7guG7g0RC4bur4buDRG3hu6vhu4NE4bup4buv4buDSG/hu4M+4bupReG7g13hu6nDgWPhu4Nh4burw7lE4buDXULhu63hurkv4bupZuG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buo4buhauG7o+G7h+G6u1tr4bu1xrDhu4Nnw60vZmZj4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7msOJ4bur4buDYcOz4bu14buDe8SQauG7tcaw4buDLeG7gz7hu6nhu7nhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uklj4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g0Zs4buD4buda+G7neG7g+G7n23hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOB4buD4bufb+G7g+G7neG7ueG7g+G7m8SQ4bqw4bur4buDROG7q3Xhuqjhu4NIReG7neG7g0bhurThu6vhu4Phu53hu4Lhu4NEQuG7q+G7g+G7nWvhu53hu4NIb2Phu4Phuqjhu6nDisOC4bu1xrDhuqvhu4Nd4bupauG7teG7qeG7g2Hhu6vhu7Xhu6lj4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu7Lhu6vhu7Xhu6lj4buD4buow4nhu7XGsOG7g2HDiuG6suG7tcawY+G7g+G7kMSQ4buD4buc4bqyY+G7gz7hu6nhu7fhu7XGsOG7g+G7nOG7qeG7kcSQY+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOB4buDRELDiuG6tOG7neG7g3nDjOG7g+G7qcOB4bqo4buDROG7qeG6vuG7g+G7tMOz4buzY+G7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qeG7uWrhu4PDoOG7qsOgZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g2bhu4Xhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8Os4buLw6zhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2nhu4svZmZm4bujw61m4buLw63EqWnDrETDrGfDrWbDvcOsLeG7q+G7s8awLcOsw6zhu4vhu4VkeOG6qMaw4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7nm3hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDROG7q3Xhuqjhu4NIReG7neG7g+G7neG7guG7g0RC4bur4buDRG3hu6vhu4NE4bup4buv4buDSG/hu4M+4bupReG7g13hu6nDgWPhu4Nh4burw7lE4buDXULhu63hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h2bhu4Xhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrOG7i8Os4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g+G7msOJ4bur4buDYcOz4bu14buDe8SQauG7tcaw4buDREJu4buDw73DguG7q+G7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu53hu4Lhu4NEQuG7q2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74oCLXW3hu6vhu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu51j4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4Phu59v4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu59t4bur4buD4bub4bur4bulxJDhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g+G7m2vhu7fhu4Phu51r4bu34buDeeG7qWvhu6vhu4PhuqrEkGtE4buDeXVE4buD4bqqxJBu4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7gy3hu4NIb+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWdnY+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDRuG6uOG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g0Thu5Hhu7Phu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4VnaOG7g0Zs4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buD4buba+G7t+G7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrBj4buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buD4buj4buG4buDeeG7q3Xhu7Xhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g1nDjOG7g+G7qcOB4bqo4buDROG7qeG6vuG7g+G7tMOz4buzY+G7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qeG7uWrhu4PDoOG7qsOg4buDQ3Phu4Phu6Phu6vhu6fhu7Xhu4NCauG7g0Thu4Dhu4Phu7XGsGxJ4buD4buLL2Zn4buD4bufdeG7teG7g+G7tcawbEnhu4PEqS9mZ2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Nm4buF4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrMOs4buL4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4budZOG7m2rhu7fhuqjhu6nEkEThu6nhu7dkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dp4buLL2ZmZuG7o8OtZuG7ieG7heG7hWbhu4tExKnDrOG7ieG7i8O94buJLeG7q+G7s8awLcOsw6xpaGR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buebeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NEbeG7q+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOBY+G7g2Hhu6vDuUThu4NdQuG7reG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buHZuG7heG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8Osw6zhu4vhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu5zhu4Lhu4NEQuG7q+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOB4buD4bqo4bupa0Thu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74oCL4buc4buC4buDRELhu6vhu4NE4bup4buv4buDSG/hu4M+4bupReG7g13hu6nDgeG7g+G7m2xJ4buDRMOA4buD4bqo4bup4buT4bu14buDeeG7qeG6puG7q+G7g0RCw4rhurThu53hu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g3l1ROG7g+G6qsSQbuG7g+G7n21E4buD4bufw4rhuqThu53hu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bqo4bupa0Thu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7gy3hu4NIb+G7g+G7qeG6ruG7q+G7g+G7neG6umrhu4NEduG7teG7qeG7g0Zs4buD4bubbEnhu4NEw4Dhu4NE4bur4bu14buDRMOK4bqm4bu1xrBj4buDecOM4buDRsOB4bu1xrDhu4NGbOG7t+G7g0Phu4bhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g1nDjOG7g+G7qcOB4bqo4buDROG7qeG6vuG7g+G7tMOz4buzY+G7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qeG7uWrhu4PDoOG7qsOg4buDQ8Oy4bqo4buDROG6tOG7q2Thu4M+4bupbuG7teG7g2vhu7Xhu6nhu4N54burdeG7teG7g+G7tcaw4bup4buv4buD4bufdeG7teG7g+G7nWvhu53hu4Phu59t4bur4buD4bub4bur4bulxJDhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qWPhu4Phu53hu4Lhu4NEQuG7q+G7g+G7nWvhu53hu4NIb2Phu4Phuqjhu6nDisOC4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buDXcOg4buDPuG7qUXhu4Nd4bupw4Hhu4Phu7Phu7fhu7XGsOG7g+G7s8SQw4Phu7Xhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g0jhu6Hhu7Phu4NIcEThu4Phu5/hu5nEkOG7g0TDimPhu4Phu7Xhu5Hhu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g0TEkEl14bu14buD4bufw4rDguG7tcaw4buD4bufdOG7g0Ru4buDXeG7qWrhu7fhu4Phu5/hu7dt4bu14buD4bqqxJBq4buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhu4NIb+G7g13hu6lq4bu14bup4buD4buy4bur4bu14bupYuG7g+G7n+G7l0nhu4Phu7Xhu6lq4bu14bup4buDROG7q3Xhu7Xhu4Phu5/huq7hu4Phu6Phu6vhu4Phu6PDguG7q+G7g+G7teG7qWzhu4Phu7NrSeG7g8aww4Phu7Phu4ND4bq+4buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6hs4buD4buf4bul4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g3nhu6nEkOG7g+G7n+G6ouG7g0Thu6nhu6/hu4PGsOG7q27hu7Phu4PhuqLhu4Phu7Xhu6nhu6vhu6fhu7Phu4Phu7PhuqLhu6vhu4NEQsOKw4Lhu7XGsGThu4Phu5zhu4Lhu4NEQuG7q+G7g+G7neG6vOG7tcaw4buD4bufw7rhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bud4buZ4bu14buD4bud4bu54buD4bqqxJBJ4buD4bup4bu3beG7neG7qWPhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcaw4buDa+G7teG7g+G7o+G7q+G7g+G7o8OC4bur4buD4buz4bquROG7g0PDg+G7g+G7qeG6ruG7g+G7o+G7keG7teG7g0jhu5FJ4buD4bu14bupbOG7g0Rt4buz4buDRuG7oeG7teG7g+G7n3Thu4NEbuG7g13hu6lq4bu34buD4buf4bul4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4PDvWrhu7XGsOG7g+G7n3Thu4Phu5/hu6vDusSQY+G7g+G7n27hu7Phu4Phu5tu4bu34buD4buzxKjhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu5/huqLhu4NE4bup4buvYuG7g+G7teG7keG7tcaw4buD4bqo4bup4bq44buD4bud4buT4bqo4buD4bufw4Phu6vhu4NG4bq04bur4buD4buda+G7neG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7o2rhu7Xhu6nhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu6nEkEl04bu14buDREJr4bud4bup4buD4bqm4buDeeG7qcSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budw4pk4buDw53hu6t04bu14buD4bqqxJBq4bu14buD4bufdeG7teG7g+G6qsSQ4bur4buD4buf4buv4bu14bup4buDRHbhu4PDvcO54buDxrDhu6tr4bu34buDRuG7q3Thu7Uvw73hurThuqgv4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bupY+G7g+G7neG7guG7g0RC4bur4buD4buz4bu34bu1xrDhu4Phu7PEkMOD4bu14buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu53hu5Hhu7Xhu4Phu7Xhu6nDsuG7neG7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4PGsOG7q27hu7Phu4Phu5vhu6t04bu14buD4bud4bupdeG7g2bhu4XhuqXhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bu1xrBs4bu14bup4buDxrDhu6tr4bu34buD4buj4bq44bud4buD4buf4bul4buD4bufbuG7s+G7g+G7m27hu7fhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buDxrDhu6tu4bu1xrDhu4Phu6NtSeG7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bu14bupbOG7g0RCw4rDguG7tcaw4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7tWpJZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g2bhu4Xhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8OsaGfhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2nhu4svZmZm4bujw61m4buJ4buF4buFaMSpRMOtaeG7hWbDveG7hS3hu6vhu7PGsC3DrMOsw63DrWR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buebeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NEbeG7q+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOBY+G7g2Hhu6vDuUThu4NdQuG7reG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buHZuG7heG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8OsaGfhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurtd4bu3bOG7teG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu53hurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7PuG7qWtE4buD4bub4bur4bulxJDhu4NEbeG7q+G7g+G7m8SQ4bqw4bur4buDROG7q3Xhuqjhu4NIReG7nWPhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buD4buaw4nhu6vhu4Nhw7Phu7Xhu4N7xJBq4bu1xrDhu4PGsOG7qeG7q+G7g+G7teG7qeG7leG7teG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buDw43hu4N54burdeG7teG7g0RCa+G7neG7qeG7g+G7teG7qeG7q8O54buzY+G7g0Thu5Hhu7Phu4Phu6nEkEl1ROG7g+G7neG6umrhu4Phu53hu4Lhu4NEQuG7q2Phu4Phu5/EguG7tcaw4buDROG7qcOC4bur4buDxrDhu6tu4bur4buDRELhu63hu7Xhu6lj4buDw71s4buz4buDQuG6oOG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4PDjeG7g3nhu6t14bu1Y+G7g3nhu6t14bu14buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu53hurpq4buD4bud4buC4buDRELhu6tk4buD4buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g8aw4burauG7t+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu14buD4buf4buvauG7g+G6qOG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phuqjhu6nDg+G7q+G7g+G7qeG6pOG6qOG7g0bhurThu6vhu4Phu51r4bud4buD4bud4bqy4buD4bqqxJBq4bu14buD4bud4bup4bq+4bud4buD4bu1w7Phu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4NEduG7teG7qeG7g0jhu6Hhu7Phu4NIcEThu4Phu51r4bud4buDw43hu4N54burdeG7tWPhu4N54burdeG7teG7g+G7tcaw4bup4buv4buD4bud4bq6auG7g+G7neG7guG7g0RC4burY+G7g3nhu6/huqjhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q27hu6vhu4PhuqrEkEl1RGPhu4Phu59r4bqo4buD4bq+4bu1xrDhu4NJdMSQ4buD4bud4buZxJBj4buD4bu1xrDEkEnDueG7teG7g0bDgeG7tcaw4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buD4bufa+G7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7neG7guG7g0RC4bur4buDRmzhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Vk4buD4buew4Phu6vhu4NG4bq04bur4buD4buda+G7neG7g3nhu6t14bu14buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bupxJDhuq7hu53hu4NE4bup4buX4buz4buD4bqqxJBJw7rhu7Vj4buDXeG6sOG7g+G7n23hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOB4buDQ3Phu4NE4bqw4bu1xrDhu4Phu6nhuqThuqjhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g0Rt4bur4buDWcOM4buD4bupw4Hhuqjhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g0PDsuG6qOG7g0ThurThu6vhu4Phu5/hu6Xhu4Phu53hu6nEkEl14bu14buD4bufdeG7teG7g+G7nWvhu53hu4Phu53hurLhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4buX4buz4buD4bqqxJBJw7rhu7Xhu4NI4buh4buz4buDSHBEY+G7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qsSQSXVEZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurlDRELhu7fhu7XGsOG6u3vEkMOM4bu14bup4buD4buc4bup4bur4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq74buD4bqn4buDXW3hu6vhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G6qOG7qcOD4buDYeG7q8O5ROG7g11C4but4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq74bu0xrBsSeG7g2fDrS9mZmPhu4Nd4bqw4buD4bufbeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4N54bupxJDhu4NG4buG4bud4buDXT7hu4Nh4burw7lE4buDXULhu63hu4Phu59v4buD4bud4bu54buD4bubxJDhurDhu6vhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NnZ+G7g0hvY+G7g+G6qOG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G6qOG7qcOD4buDRG3hu6vhu4Phu6lq4bur4buD4buf4bur4bul4buz4bqr4buDPuG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g13hu6t04bu14buD4buca0Thu4NGbOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buy4burdcSQ4buDRELDiuG6tOG7neG7g3nDjOG7g+G7qcOB4bqo4buDROG7qeG6vuG7g+G7tMOz4buzY+G7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qeG7uWrhu4PDoOG7qsOgY+G7g+G7teG7qeG7q8O54buz4buDecOM4buDZ+G7hWdmLWfhu4Vnw6xk4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buDZuG7heG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw6xpxKnhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2nhu4svZmZm4bujw61mw61pZmnDrURpZmdnw71oLWhmaWlm4buFw61p4buFLcOt4buJZmnhu4vhu4lp4buF4buLZmR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buebeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NEbeG7q+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOBY+G7g2Hhu6vDuUThu4NdQuG7reG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buHZuG7heG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8OsacSp4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buexILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7muG7seG7g0Thu6nDiuG7g13hu6ls4bu14bup4buDxJDhu4jhu4Nh4burw7lE4buDXULhu63hu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g+G7sm3hu7Xhu6nhu4Nb4bqy4bu14buD4bqo4bupa0Thu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g0RCbuG7g8O9w4Lhu6tj4buDw71s4buz4buDQuG6oOG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu6PEkOG7tcaw4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buzZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5xr4bud4buD4bufbeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4PGsMSC4buz4buD4buda+G7neG7g+G6ouG7tcawY+G7g+G7m2zhuqvhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g+G7sm3hu7Xhu6nhu4Nb4bqy4bu14buDLeG7gzJJ4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu5pdYeG7g1124bu14bup4buDxJDhu4hj4buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buDXeG7qWzhu7Xhu6nhu4PhurpJY+G7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G6qOG7qcODYuG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDYcOz4bu14buD4bue4bq+4bud4buDLeG7g10iYWPhu4Phu5zhu6lr4bu14bup4buDYcOz4bu14buD4bqo4bupQeG7tcaw4buDXXbhu7Xhu6nhu4PhurpJYuG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buD4buew7Lhu53hu4Nd4bupxJDhu4jhu4Mt4buDXSJhY+G7g8av4bura+G7s+G7g+G7n8OD4bud4buDW+G6puG7g2HDs+G7teG7g+G7qeG7uWpj4buDXeG7qeG7peG7g0Thu6lq4bu34buDRmzhu4Phu6LEkOG7g8O94buv4bud4bupYuG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buDXeG7qeG7r+G7g13hu6nEkOG7g+G7qMOK4bqy4bu1xrDhu4Mt4buD4buc4bupxJBJdOG7teG7g0bhu6t04bu14buD4buc4bq44bud4buDXeG7qcSQdeG7g0R24bu14bupYuG7g11C4buZ4bu14buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6hu4bur4buDLeG7gz7hu6nhu7nhu4Phu5pq4bu14buDPuG7qWvhuqjhu4Phu53hu6l14buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6li4buD4bue4bq24buDXeG7qeG7r+G7g+G7tMaww4Hhu53hu4NL4bu14bup4buDLeG7gz7hu6nhu7nhu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4Phu55u4bu1xrDhu4PEkOG7iOG7g1nhu6nDg+G7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu53hurLhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEduG7teG7qWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Nm4buF4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4PDrWnhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2nhu4svZmZm4bujw61mw61o4buL4buF4buLRGnhu4XDrGbDvWYtemjEqeG7hcSpw6zEqeG7heG7heG7icOtaWnEqS1pw63hu6PDrcOsZHjhuqjGsOG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu55t4bur4buD4bub4bur4bulxJDhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu53hu4Phu53hu4Lhu4NEQuG7q+G7g0Rt4bur4buDROG7qeG7r+G7g0hv4buDPuG7qUXhu4Nd4bupw4Fj4buDYeG7q8O5ROG7g11C4but4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4dm4buF4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61p4buF4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buc4buC4buDRELhu6vhu4Phuqjhu6nDisOC4bu1xrDhu4PGr+G7q2rhu4Phu5zhu5fhu7Phu4Phu7V0xJDhu4N54burdeG7teG7g+G7tcaw4bup4buv4buDRuG6tOG7q+G7g+G7n23hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11t4bur4buD4buda+G7neG7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu51j4buD4bufbeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu59v4buD4buba+G7t+G7g+G7nWvhu7fhu4N54bupa+G7q+G7g+G6qsSQa0Thu4N5dUThu4PhuqrEkG7hu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R14buDLeG7g0hv4buD4bup4bqu4bur4buD4bud4bq6auG7g0R24bu14bup4buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFZ2dj4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4NG4bq44buDRELDgeG7tcaw4buDROG7keG7s+G7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4Mt4buDSG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4VnaGLhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu4Phu51r4bud4buD4bu14bqu4bur4buD4bujxJDhu7XGsOG7g+G7o+G7huG7g3nhu6t14bu14buDRELhu63hu7Xhu6nhu4NEbeG7q+G7g1nDjOG7g+G7qcOB4bqo4buDROG7qeG6vuG7g+G7tMOz4buzY+G7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qeG7uWrhu4PDoOG7qsOg4buDQ3Phu4Phu6Phu6vhu6fhu7Xhu4NCauG7g0Thu4Dhu4Phu7XGsGxJ4buD4buzw4nhu7XGsOG7g+G7i+G7g+G7n3Xhu7Xhu4PEqS9mZ2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Nm4buF4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4Phu4vDrcSp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4budZOG7m2rhu7fhuqjhu6nEkEThu6nhu7dkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZ2dp4buLL2ZmZuG7o8OtZsOtaWdoxKlE4buJaWnDrMO9ZuG7hS1oZmjhu4XEqcOtw61mxKktZmhpw6xnxKnEqeG7i2nDrGR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buebeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NEbeG7q+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOBY+G7g2Hhu6vDuUThu4NdQuG7reG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buHZuG7heG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h+G7i8OtxKnhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu57EguG7tcaw4buD4bud4bup4bux4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4Phu57DsuG7neG7g13hu6nEkOG7iOG7gy3hu4NdImFj4buDxq/hu6tr4buz4buD4bufw4Phu53hu4Nb4bqm4buDYcOz4bu14buD4bup4bu3a+G7gy3hu4Nd4bup4bul4buDROG7qWrhu7fhu4NGbOG7g+G7osSQ4buDw73hu6/hu53hu6nhu4Phuqjhu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG7guG7g0RC4bur4buD4buda+G7neG7g0hvY+G7g+G6qOG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g+G7n2/hu4Phu5tsSeG7g0TDgOG7g+G6qOG7qeG7k+G7teG7g3nhu6nhuqbhu6vhu4NEQsOK4bq04bud4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4N5dUThu4PhuqrEkG7hu4Phu59tROG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDREJ04bu14buD4buda+G7neG7g8O9d+G7teG7qeG7g0bhu4bhu53hu4Phu53hurpq4buDRHbhu7Xhu6nhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4PhuqrEkGpi4buD4bufxILhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g0Thu6vhu7Xhu4NEw4rhuqbhu7XGsGPhu4N5w4zhu4NGw4Hhu7XGsOG7g0Zs4bu34buDQ+G7huG7g0Thu6ls4bu14bup4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buDWcOM4buD4bupw4Hhuqjhu4NDw7Lhuqjhu4NE4bq04burZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buDZuG7heG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw63DrWbhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2nhu4svZmZm4bujw61mw61o4buLZ+G7iURpZ+G7icO9ZuG7hS16aMSp4buFxKnDrOG7icSp4buF4buFaWfhu4vhu4Ut4buLw6xo4buhaGR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buebeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NEbeG7q+G7g0Thu6nhu6/hu4NIb+G7gz7hu6lF4buDXeG7qcOBY+G7g2Hhu6vDuUThu4NdQuG7reG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buHZuG7heG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8Otw61m4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5xr4bud4buDw43hu4N54burdeG7teG7g+G6qOG7qW7hu7Xhu4Nr4bu14bupY+G7g3nhu6t14bu14buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu53hurpq4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NE4buV4bqo4buDRELEkOG7tcaw4buDRmzhu7fhu4Phu7Phuq5E4buDQ8OD4buDRuG7k+G7teG7g+G7n8O64buD4bu14bupw4rhuqvhu4N7xJBJ4buD4bup4bu3beG7neG7qeG7g+G7o+G7huG7g2vhu7Xhu4Nd4bupa+G6qOG7g+G7qMOJ4bu1xrDhu4Nhw4rhurLhu7XGsOG7g8O94burdOG7teG7g+G6qsSQauG7teG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7Phuq5E4buDQ8OD4buD4bup4bqu4buD4buj4buR4bu14buD4bqm4buD4bqo4bupw4rDguG7tcaw4buDYeG7keG7teG7gz7hu6lFYuG7g0bhu6vDueG7neG7g+G7neG7qcSQSeG7peG7teG7g+G7n+G6sOG7q2Phu4Phu6Phu6vhu4Phu6PDguG7q+G7g+G7tOG7qWzhu4Phu7NrSeG7g8awbeG7neG7qeG7g+G7nOG7suG7nOG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu14buD4bqo4bupw4rDguG7tcaw4buDXeG7q3Thu7Xhu4Phu5xrRGLhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buDeeG7qWvhu7Phu4Phu5vDueG7teG7qeG7g+G6puG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buDSeG7g0R1YuG7g3vEkEnhu4Phu6nhu7dt4bud4bup4buD4bui4buG4buDa+G7teG7g8Wow53hu5zhu4PDveG7q3Thu7Xhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu5914bu14buDRuG7q8O54bud4buD4bud4bup4bur4buDREJu4buD4bubxILhu6vhu4NE4bupw4rDguG7tcaw4buD4buf4buTROG7g0LEkOG6ruG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7teG7g+G6puG7g0hv4buDXeG7qcSQ4buK4buDYeG7keG7tWLhu4Phu53hu6nEkEnhu6Xhu7Xhu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu7Phurjhu53hu4Phu5/hu7Hhu53hu6nhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrDhu4Phu5/hu5NE4buDROG7gOG7g+G7n+G7k0Thu4NGw4rDguG7teG7g0Nq4bu1xrDhu4Phu5/hu5NE4buD4bqmYuG7g+G6qOG7qeG6uOG7g+G7neG7k+G6qOG7g+G7nWvhu7Xhu4Phu5vhuq7hu4Phu53hu6nEkEl04bu14buDREJr4bud4bup4buD4bqm4buDeeG7qcSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budw4pi4buDROG7qcSQ4buDxrDhu7fhu7Nj4buDRuG7leG7teG7g+G7neG7qcSQSeG7peG7teG7g0Jr4bud4buDROG7qW7hu6vhu4Phuqbhu4Phuqjhu6nDisOC4bu1xrDhu4Nd4burdOG7teG7g+G7nGtEZGRkYuG7g+G7tcaw4bup4burdOG7teG7g+G7neG6vsSQ4buD4bubw4Phu4NEQuG7seG7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu53hu5FJ4buDSGrhu7Xhu6nhu4Phu5zhuqLhu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buDYcOz4bu14buDw51q4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phuqjhu6nDieG7g+G7qeG6pOG6qGPhu4PDveG7kcSQ4buD4bujbOG7q2Lhu4Phu7XGsOG7qeG7q3Thu7Xhu4Phu53hur7EkOG7g+G7nW7hu6vhu4NEbeG7t+G7g+G7neG7qeG6pOG7g8ava0Rj4buDQm3huqjhu4PDneG7t+G7tcaw4buD4buc4bup4buRxJDhu4NbauG7g2Xhuqjhu6nDisOC4bu1xrDhu4Nd4bupw4Hhu4Nb4bqy4bu1w6li4buD4bujb0nhu4Phu7Xhu6ls4buDROG7leG6qOG7g0Thu6nhu6Xhu4NdQm3hu6vhu4PGsOG7q2rhu7Phu4Nd4bupauG7teG7qeG7g+G7qGzhu4Nl4bqo4bupw4rDguG7tcaw4buD4buadeG7teG7g8av4bu5RMOp4buDSMSQw4Phu7XGsOG7g+G7neG7k+G6qOG7g8aw4buRSeG7g+G7tcawxJBJ4buD4bup4bur4bul4buzYuG7g+G7n8O64buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4Phu7XGsGzhu7Xhu6nhu4Phu57hu6vDueG7teG7g0Thu6lq4bu14bup4buDROG7t2vhu7Xhu4NE4burw7rhu7Xhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buDREJt4buz4buD4bub4burdeG7teG7g2vhuqjhu4NIb+G7g13hu5Hhu7Xhu4Phu57hur7hu53hu4Phu53hurzhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu6hdw6Dhu4Phu57hu6vDueG7teG7g+G7tcOz4bu1xrDhu4NIb+KApuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g2bhu4Xhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g+G7i+G7i2bhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu51k4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9nZ2nhu4svZmZm4bujw61mw61o4buLaOG7i0Rnw63hu4XDvcOsLXpoxKnhu4XEqcOs4buJxKnhu4Xhu4Vn4buLw63EqS3hu4nFqeG7i+G7i2pkeOG6qMaw4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7nm3hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDROG7q3Xhuqjhu4NIReG7neG7g+G7neG7guG7g0RC4bur4buDRG3hu6vhu4NE4bup4buv4buDSG/hu4M+4bupReG7g13hu6nDgWPhu4Nh4burw7lE4buDXULhu63hu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h2bhu4Xhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fhu4vhu4tm4buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74buc4buC4buDRELhu6vhu4Phu5/hu7nhu7XGsOG7g8aw4bu54bqo4buDw43hu4N54burdeG7teG7g0Rt4bur4buD4bubxJDhurDhu6vhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6uz7hu6lrROG7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buDRG3hu6vhu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu51j4buDROG7qWpJ4buD4buz4buPROG7g13hurDhu4Phu59t4bur4buD4bub4bur4bulxJDhu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g0Rt4bur4buD4bupauG7q+G7g+G7n+G7q+G7peG7s+G7g0Thu6t14bqo4buDSEXhu53hu4Phu53hu4Lhu4NEQuG7q2Phu4Phu5rhu7Hhu4NE4bupw4rhu4Nd4bupbOG7teG7qeG7g+G6uknhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g+G7sm3hu7Xhu6nhu4Nb4bqy4bu1YuG7g8av4bura+G7s+G7g+G7n8OD4bud4buDW+G6puG7g2HDs+G7teG7g+G7qeG7uWrhu4Mt4buDXeG7qeG7peG7g0Thu6lq4bu34buDRmzhu4Phu6LEkOG7g8O94buv4bud4bup4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4Phu57DsuG7neG7g13hu6nhurpJ4buD4bufb+G7g+G7nW7hu7Phu4PhurLhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g8ON4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu5/hu7nhu7XGsOG7g8aw4bu54bqo4buDROG7qcO14bu1xrDhu4NE4bupw7Lhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4bud4buC4buDRELhu6ti4buDxrDhu6tu4bur4buD4bufa+G6qOG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4PDjeG7g3nhu6t14bu14buDROG7qcSQ4bqu4bud4buDROG7qeG7l+G7s+G7g+G6qsSQScO64bu1Y+G7g+G7n2vhuqjhu4Phur7hu7XGsOG7g0l0xJDhu4Phu53hu5nEkGPhu4Phu7XGsMSQScO54bu14buDRsOB4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4Phu59r4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4bud4buC4buDRELhu6vhu4NGbOG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g+G7o+G7keG7tWThu4Phu57Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu51r4bud4buDeeG7q3Xhu7Xhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g0Thu6nEkOG6ruG7neG7g0Thu6nhu5fhu7Phu4PhuqrEkEnDuuG7tWPhu4Nd4bqw4buD4bufbeG7q+G7g+G7m+G7q+G7pcSQ4buD4buo4bue4bu04bui4buDRHbhu7Xhu6nhu4NDc+G7g0ThurDhu7XGsOG7g+G7qeG6pOG6qOG7g0RC4but4bu14bup4buDRG3hu6vhu4NZw4zhu4Phu6nDgeG6qOG7g0Thu6nhur7hu4Phu7TDs+G7s2Phu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g3nhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rDoOG7g0jhu6Hhu7Phu4NIcERj4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqqxJBJdURk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6p+G7g+G7tMawaknhu4NDasSQ4buD4bubxJDhurDhu6vhu4NE4burdeG6qOG7g0hF4bud4buD4bud4buC4buDRELhu6tj4buDXeG6sOG7g+G7n23hu6vhu4Phu5vhu6vhu6XEkOG7g+G7qOG7nuG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g0Thu6ls4bu14bup4buD4bqo4bupw4Phu4Nh4burw7lE4buDXULhu63hu4Phu59v4buD4bud4bu54buD4bubxJDhurDhu6vhu4Phu6nDgeG6qOG7g0ThurDhu4Phu59r4bu14bup4buDxrDhu6tr4buD4buda+G7neG7g+G7m2vhu7fhu4Phu51r4bu34buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g3nDjOG7g0Zs4buD4buda+G7neG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7o8SQ4bu1xrDhu4Phu53hu6nEkEl04bu14buD4bufw7pi4buDw73hu5NJ4buDw43hu4N54burdeG7teG7g0bDuuG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4Phu53hu6nEkEl04bu14buD4bufw7rhu4NDc+G7g0RC4but4bu14bup4buDRG3hu6vhu4NZw4zhu4Phu6nDgeG6qOG7g0Thu6nhur7hu4Phu7TDs+G7s2Phu4Phu6jhu57hu7Thu6Lhu4NEduG7teG7qeG7g3nhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rDoGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqhKxJBE4bup4bu3QuG7h+G6u+G7tMaww4Hhu53hu4PDnWrhu7Phu4Mt4buDXUJs4buD4buySeG6uS/huqjhurs=

Ngọc Lam - Trà My

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long