Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buc4buRROG7h+G7keG7s+G7h0Phur7hu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Xhu4figJxbxrDhu6nhu4fhu6NExKnhu4fhuqhESHRD4buHQ8aww7Phu7PFqeKAncOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m2PGocSp4bu14bqsxrBEQ8aw4bu1Y+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIv4buFw6xp4buFL2jhu4vhu51p4buDw6xpaWjDrUPhu4VpaOG7i2bhu4N54buFY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnDqeG6rOG6uVnhu4Dhu5vhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7hOG6uuG7h0PhuqrEqeG7s8Wp4buHQ+G7r+G7s8aw4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bub4buA4bub4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bub4buH4budw7Thu7Phu4fhu4Thu5nhu7Ni4buHxanhu6nEkOG6rOG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phu4fhu5tq4bub4buHR27hu4fhu4RF4buzxanhu4dCw7REYuG7h+G7hEXhu7PFqeG7h0fEqeG7h3lrw73hu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu7Xhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buzY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurk8W+G7olst4buyxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s2/DveG7h+G6qETEqWLhu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Xhu4figJxDxrDhu6nhu4fhu6NExKnhu4fhuqhESHRD4buHQ8aww7Phu7PFqeKAneG7h+G7m+G6uMSp4buHeeG7gOG7m+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4buE4bq64buHQ+G6qsSp4buzxanhu4fEkVlZOVtl4buHQ+G7r+G7s8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d4xrDEqeG7qeG7h0LDtEThu4fhuqrEguG7s8Wp4buHxanDs+G7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu61i4buHQ+G7seG7s8aw4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdOG7hy3hu4dHbuG7h8awxILhu6li4buH4bqoROG6ouG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4ct4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsOG7h+G7m+G6uMSp4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8WpY+G7hz5ExKnhu4fhu6Phu7di4buHxanhu6nEkOG6rOG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSCYuG7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h0Lhu4jhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h0PGsMOK4bubYuG7h0PGsOG7kUjhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0nhu4fhu7PFqcawdsSpYuG7h0Phu5PDveG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G6rMaw4bu14buzxanhu4dD4bqqa+G7tWLhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bub4bq2YuG7h+G6qERIdEPhu4dDw7TDveG7h0PGsOG7qeG7h+G7o0TEqeG7h+G7o8SQ4buzxanhu4fhu6PDs+G7s2Lhu4dDbOG7teG7h0Lhu4Dhu4fhu5vGsERIw7nhu7Phu4fGoeG7qXThu7Phu4fDvWzhu7PGsOG7h8O9cuG7h0Phuqpz4buz4buH4bubauG7m+G7h8O94buNQ+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5ti4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHWVk5W+G7h+G7s8Wpa0jhu4fhu5tr4buzxanhu4fhu4Thu4Lhu7PFqeG7h8O9bOG7s8awYuG7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8Wp4buHxanhu6nhu4Lhu4fhu4Thu4Lhu7PFqeG7h+G6ruG7s+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu61i4buHQ8awxJDhu5vhu4fhu6Phu5VI4buHQuG7gOG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdOG7hy3hu4dHbuG7h8awxILhu6nhu4fhu5vhurjEqeG7h0Phu6/hu7PGsGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6Fq4bub4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4fhu4TDieG7h0LDteG7s+G7h0Jr4buzxanhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4fhu6Phu5FEYuG7h8awROG7keG7s+G7h3lESMO64buzYuG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fhuqhESGLhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4d54buA4bub4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu4Rr4buHQ8awdOG7h0Phuqrhu5nhu7Phu4d4xrBE4buH4buE4buA4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h0PGsOG6uOG7h3lr4buH4buzxrDhu6nDusO94buH4buEw4nhu4fhu6Phu43hu5vhu4fGoeG7qcO6Q+G7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4fhu7PGsMOyw73hu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4dCw4rhu5vhu4fDvWzhu7PGsOG7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h+G7o+G7kUThuqvhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buzb8O94buH4bqoRMSpYuG7h1lZOVvhu4fhu5tq4bub4buH4bub4buR4bqs4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ+G7r+G7s8aw4buH4bujbuG7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHR0RIc+G7s+G7h8ahasO94buHQmpD4buH4bubauG7m+G7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJYuG7h8O9w4nhu5vhu4dD4bupc0Ri4buH4bubxrDhu6/hu4dD4bupc0Thu4fhu6N14buH4bqqxKli4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHxqHhu6nDuuG7s+G7h+G6rMawauG6rOG7h+G6rMawReG7h8aww4Lhuqzhu4fhu4ThurLhu6nhu4dD4bux4buzxrDhu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ8aw4buA4bub4buHQ+G7qeG7peG7s+G7h+G7m+G6uMSp4buHw73hurDhu6nhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu61i4buH4buj4butxKnhu4fhuqzGsOG6vOG6tuG7s8WpY+G7h+G7mkXhu7PFqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7o+G7t2Lhu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4fhu4TDieG7h8awROG7keG7s+G7h3lESMO64buz4buHQsO14buz4buHQmvhu7PFqeG7h+G7m8aw4bupdOG7s+G7h+G7o+G7kURi4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G7neG7qeG7peG7s+G7h0Phu5nhuqzhu4d5ROG6oOG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4bub4buR4bqs4buH4bq4SGLhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buH4bqoREh14buz4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w73hu4d5buG7s8aw4buH4bujbOG7tWLhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7o2zhu7Xhu4fhu4Rr4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buH4bujbEPhu4d4dEPhu4fhuqhEbeG7h0PhuqJDY+G7h1vGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu5tq4bub4buHeHThu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h+G7m+G6uMSp4buH4bub4buR4bqs4buHQ+G6qnPhu7Ni4buHWVk5W+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7o27hu4dDxrDEqcO94buHxanhu6nEqeG7h+G7neG7qeG7peG7s+G7h0Phu5nhuqzhu4d4xrBE4buH4buE4buA4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h0PGsOG6uOG7h+G7m+G7keG6rOG7hz5Ew7Thu7Phu4d4xrBEYuG7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buH4bud4bup4bul4buz4buHQ+G7meG6rOG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buH4bubxrBqSOG7h+G6quG6vuG7s8WpYuG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buHxqFu4bu14buHecOJQ2Lhu4dD4buxw73hu4d44bupdMO94buH4bubw4pE4buH4buzbOG7s2Lhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7o2zhu7Xhu4fhu5tq4bub4buHxrBESMO64buzYuG7h0PGsGvhu7PGsGLhu4dDxrDhu63hu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h+G7neG7qeG7peG7s+G7h0Phu5nhuqzhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4fhu6Phu5FE4buHQ+G6quG7reG7h8Sp4buzYuG7h+G7neG7qeG7peG7s+G7h0Phu5nhuqzhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4fhu6Phu5FE4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h0PGsOG6uGPhu4c+RMSp4buH4buj4bu3YuG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G7o8SC4buHeW7hu7PGsOG7h+G7o2zhu7Vi4buH4buE4buZ4buz4buHxrBr4buzxrDhu4fhu5vhurbhu4fhu5vGsHThu4fhu5vhurjEqeG7h8aww7rhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4dD4bqq4but4buH4bqk4buH4bub4bq24buHQuG6pGLhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhu6PEguG7h8aw4bupw7rhuqzhu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4fhu5vGsOG7qXThu7Ni4buH4bubxrDhu6/hu4fGsERI4buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu7PGsOG7kUPhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4d54buA4bub4buHeeG6vMOC4buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7osO54buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Ni4buHeMawREh04buz4buHeMaw4bur4bubxrDhu4fhu5tq4bub4buHQ+G7meG6rOG7h0PGsMO5YuG7h+G7m2rhu4fhu7PGsMO04buz4buHQ+G7qXNE4buHxqHhu6nDuURi4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7o+G7qcO54buz4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0Phu6lz4buz4buHQ+G7qXThu7Phu4fhu6PDueG7h+G6rMawakPhu4fGsERIYuG7h+G7s8aww7Thu7Phu4fhuqrEguG7s8Wp4buH4bqqxKnhu4dD4bu1a+G7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4d54bq8w4Lhu7PFqWLhu4fDveG6sOG7qeG7h3jGsOG7qeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4fhu4TDieG7h+G7hGvhu4fhu5tq4bub4buH4bujw4JD4buHQ8aw4bup4buH4bujRMSp4buHw73hurLhu6li4buH4buibeG7s8Wp4buH4bq4SOG7h+G6qETDtOG7s+G7h0Lhu4Dhu4dD4buv4buzxrDhu4fhu6Nu4buH4buj4but4buzxrDhu4fGsOG6vOG6suG7s8Wp4buHeeG7gMSp4buH4bubxrBB4buzYuG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7o+G6tuG7s+G7h+G7hOG7reG7h+G7o+G7qcO5w71i4buH4bqsxrBqQ+G7h8aw4bupw7rhu7Ni4buHxqHDg+G7qeG7h+G7neG6vOG6puG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h+G7o+G7qcO54buz4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0Phu6lz4buz4buHQ+G7qXThu7Ni4buHQ+G7meG6rOG7h0PhuqpE4buzxanhu4fhu4Rr4bu14buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7o+G6tuG7s+G7h+G7hOG7reG7h+G7hGvhu4fhu5tq4buH4buzxrDDtOG7s+G7h0Phuqrhu4Dhu5vhu4dD4bupdOG6rOG7h3lrw73hu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4fhu4TDieG7h8awROG7keG7s+G7h3lESMO64buzYuG7h0LDteG7s+G7h0Jr4buzxanhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4fhu6Phu5FEY+G7h+G7osOD4buzxanhu4dDxrDhurThu6li4buHxanDs+G7s+G7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7o+G7qcO54buz4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0Phu6lz4buz4buHQ+G7qXThu7Phu4fhu4ThurLhu6nhu4fhuqzGsGpD4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7hGvhu4fGoeG7qcO5ROG7h+G7neG6vOG6tuG7s8Wp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h0Phu5HDveG7h8Wp4bq84bq24buzxanhu4dD4bupc0Thu4fGoeG7qcO5RGLhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHQ8awa+G7s8aw4buHQ+G7q+G7m8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+KAnMavQeG7m+G7h0Phu5nhuqzhu4fhu4Rr4buHeWvDveG7h0PGsOG7n+G7teG7h0Phurzhu4dD4bq84bqk4buzxali4buH4bujbOG7teG7h+G7o8OK4bubYuG7h+G6rMaw4bu14buzxanhu4fhu5tq4bubxrDhu4fGr8OD4buH4buaxrDhu6vhu4fDneG7qeG7s8aw4oCdYuG7h+G7m0TEguG7m+G7h+G7hOG7meG7s+G7h+G7o8SC4buzxanhu4figJw8xrBqQ+G7h8awREjhu4dD4bqqREh14buz4buHQ8aw4bqi4buzxali4buH4bub4bqi4buzxanhu4fGsOG7qXThu7Phu4dDa+G7qeG7h+G7s2/hu7PFqWLhu4dHw4rhu7PFqeG7h+G7ncSp4buzxrDhu4fGoMSC4buH4bujxILhu6nhu4fhu5rDieG7h8avw4PigJ3hu4fhu4Rr4buH4bubauG7m+G7h8awxILhu6nhu4dDxrDhu6li4buHxrDEguG7qeG7h0PGsMSp4bu1YuG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fhu53DtOG7s+G7h+G6rMaw4bu54buzxali4buH4bubxrDhuqLhu7PFqWLhu4d4xrDDs+G7m+G7h+G6rMaww4nhu5vhu4fGsOG7mUThu4fhuqhEbeG7h8ahbuG7tWLhu4d5w4lDY2Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvhu6vhu7PGsOG7h+G6quG7qXPhu7PFqeG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4XDrGLhu4fGoMSC4buH4buaxrDhu6/hu4fGsERI4buH4bqoRMO04buz4buHQuG7gOG7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7o27hu4fGsOG6sOG7h0PhuqrDguG7h0fDtEjhu4fDveG6suG7qeG7h+G7heG7heG7h+G7s8awa+G7h+G7hOG6suG7qeG7h0LhuqLhu4dD4bupdeG7s+G7h2nhu4nhu4Phu4dD4bqq4bupw7pE4buH4bujw4Phu7PFqeG7h+G7m8aw4bu14buH4bubauG7m+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h0PhurzDguG7s8Wp4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Jq4bubxrBi4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4dm4buH4buzxrBr4buH4bujw4Phu7PFqeG7h+G7o8SC4bup4buH4bub4bu34buHxrDhu7Vr4buz4buH4bubbeG7s8aw4buH4buj4buN4bub4buHxqHhu6nDukPhu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buz4buHQ2zhu6nhu4fGsERIw7rhu7Phu4fGr2zhu4fGr+G7ucSp4buH4buEa+G7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G6rMaw4bqi4buHOeG7qcO6Q+G7h1vhuqrhu7Fj4buHW8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4d4xrBqw73hu4fGocO64buzxrBi4buHQ+G6vOG7h+G7hOG7keG7s+G7h0LDiuG7m+G7h3jGsMOB4bufYuG7h+G7m+G7keG6rOG7h0PGsEThuqLhu5vhu4fDveG7qeG7peG7s+G7h+G6rMaw4bur4buH4bubxrDhu7Xhu4fDrGfhu4Phu4d54bq8w4JD4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4dD4bqq4but4buHxanhu6lq4buHQ+G6qnPhu7Phu4fDrMOs4buHQ+G6quG7qcO6ROG7h+G7o8OD4buzxali4buHQ0Thu4dC4buGxKli4buH4buEw7rhu4dC4bup4buzxrDhu4fhu4Xhu4vhu4fhu7PFqcawdsSp4buHQ+G6qsSp4buzxanhu4d54bupw7pD4buHQuG7iOG7h0Ns4bup4buH4bubauG7m+G7h+G7o+G7rcSp4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h2hp4buD4buH4buzxalrSOG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHecSp4bu14buH4bujxILhu7PFqWPhu4fGoMOD4bup4buH4bud4bq84bqm4buzxali4buHxanhu6nEkOG6rOG7h+G7o+G6puG7h2bDrMOs4buH4bujw4Phu7PFqeG7h+G7m8aw4bur4buH4buaxrDhu6/hu4fGsERI4buHQ+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buHxqDEqeG7s+G7h+G7msavPn3hu4fhu5tq4bub4buHR25i4buHQ8aw4but4buHQ+G6quG7keG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Phu7Vr4buz4buHQ+G7r+G7s8awYuG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4dD4bqiQ+G7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buH4bqoRMO04buz4buHQuG7gGLhu4fhuqhE4bqi4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h+G7o+G7rcSp4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqWPhu4c8xrDhuqLhu6nhu4fGsMOC4bqs4buH4buE4bqy4bup4buHeeG7gOG7m+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buH4bub4bqg4buzxanhu4fEqeG7s+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4dD4bqiQ+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4fGoWrDveG7h+G7s8Ozw73hu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s2Lhu4dD4bux4buzxrDhu4fGsOG7seG7s8aw4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsOG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4dD4bqq4butYuG7h0Phuqrhu5lD4buHQ+G7gOG7h8Sp4buz4buHQ+G7tWvhu7Phu4dHbuG7h8awxILhu6li4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7ncO04buz4buHQ8awROG7h8aw4bu1bOG7m8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dmZ8awxKnhu4fGsOG7tcSp4buHw73hu5NE4buH4bud4bu14buHxqHhu63hu4fGoW7hu7Xhu4d54bq64buHxanDtEjhu4fhuqrEqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xq/hurzhuqThu7PFqeG7h8OK4buzxanhu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Xhu4figJw+RMO04buz4buH4bujxILhu6nhu4fhu5vGsEThu7PFqeG7h0LDiuG7m+G7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6nigJ1i4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s2Lhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu63hu4fhu6Nu4buHQ+G7qXThu7Phu4fGsGvhu7PGsOG7h3jGsG3hu7Xhu4dCakPhu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s2Lhu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o8SC4buzxanhu4dDxrDEqcO94buHw73hurxEYuG7h+G7o3Xhu4dHROG7kUPhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhurhIYuG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fhuqhESHXhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4d4dOG7h8aw4bu1bOG7m8aw4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6li4buHR2rhu5vhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h8O9xIJD4buHQuG6ouG7h0Phu6lzROG7h+G7m8aw4bur4buH4bqsxrBF4buHxrDDguG6rOG7h+G7o8O54buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fhu7PGsOG6vOG6qeG7h8Ohw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu5tq4bub4buH4buzxrBr4buH4buEb+G7s+G7h8aw4bu3xKnhu4fhuqThu4d4xrBE4buH4budw7Thu7Phu4fhu5vhurxi4buHeWvDveG7h+G7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buHxqFz4buHQ+G6oOG7s8Wp4buH4buz4bqg4buzxanhu4dDxrDhuqDhu7Ni4buH4buzbOG7teG7h+G7hOG7oUPhu4d4c+G7s8aw4buHw73hurzhurbhu7PFqeG7h+G7s8SC4bup4buH4bujw4Phu7PFqWLhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buHR+G7t8Sp4buH4buj4bu34bup4buHxanhu6ltw73hu4fhu7PFqcaww6jhu7Vi4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4buzxrBr4buHQ+G7seG7s8aw4buH4buzxanGsHbEqeG7h+G7m8aw4bu14buH4bubauG7m+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h0PhurzDguG7s8Wp4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Jq4bubxrBi4buHxanhu6nEqeG7h+G7o+G7seG7s8aw4buH4bub4bu34buHxrDhu7Vr4buz4buH4bubbeG7s8aw4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s2Lhu4fhu7Phu5/hu7Xhu4fhu6Phurbhu7Ni4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4dC4buGxKnhu4fhu5vGsOG7gsSp4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHxrBB4bubY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnGoMSp4buz4buH4buaxq8+feG7h+G7hWfhu4fGsERIw7rhu7Ni4buHQ8awa+G7s8awYuG7h0PGsOG7reG7h+G7o27hu4d4dEPhu4fGsMOC4bqs4buHeWvDveG7h0PhuqJD4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G7ncO04buz4buH4buE4buZ4buz4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu7PhuqDhu7PFqeG7h0PGsOG6oOG7s+G7h8O94bqy4bup4buHQ2zhu6nhu4fhu4Vn4buHR27hu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buz4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s2Lhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhu4dDROG7h0Lhu4bEqWLhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bub4buR4bqsYuG7h+G7o+G6ruG7h8O94bqy4bup4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fDrMOtYml4w73hu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h8Wp4bupxKnhu7Xhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h3nhu6lz4buz4buHQ8aw4bqg4buzYuG7h0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buHQ0Thu4dC4buGxKli4buH4buzbOG7teG7h+G7hOG7oUPhu4fDrWZ4w73hu4d4c+G7s8aw4buHw73hurzhurbhu7PFqeG7h+G7s8SC4bup4buH4bujw4Phu7PFqeG6q+G7h0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buHQuG7hsSp4buH4bubxrDhu4LEqeG7h+G7heG7h3nhurLhuqzhu4fGsEHhu5ti4buH4buF4buH4buzxrBr4buH4bujw7nhu4dH4buf4buH4bubxrDhu7Xhu4fFqeG7qWrhu7Xhu4fhu4Thu6lz4buz4buHQ+G6quG6vOG6tOG7s8Wp4buHw73hu5PDveG7h+G7s+G7teG7s2Phu4db4buN4buzxanhu4dn4buD4buHQkThu5FD4buH4bqoRGvhu4dD4bqq4but4buHxanhu6lq4buHaOG7g+G7h0Phuqrhu6nDukThu4fhu6PDg+G7s8Wp4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4bub4buH4bubxrBqROG7h8awQeG7m+G7h0Lhu6nhu7PGsOG7h+G7s8WpxrDDqOG7teG7h8awQeG7m+G7h8Wp4bupw4Hhu6nhu4fhu4Rr4buH4buFYmnhu4dD4buR4buz4buHQuG7gsSp4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu4VjZmjDreG7h8awQeG7m+G7h0Lhu6nhu7PGsOG7h2fhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h0du4buHOW/hu7Phu4fDneG7qXREYuG7h8awREjDuuG7s+G7h1vGsMSp4buzxrDhu4d94bq24buzYuG7h0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buHR8O0SOG7h8O94bqy4bupYuG7h0NE4buHQuG7hsSpYuG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4fhu4vhu4fhu7PGsGvhu4fhu4Rv4buz4buHxrDhu7fEqeG6q+G7h2hp4buH4buzxanhuqDhu6nhu4fhu7PGsGvhu4fhu5vGsOG7teG7h8awxILhu4fhu7PFqcaww6jhu7Vi4buHxanhu7fhuqzhu4fhuqzGsOG7k+G7s+G7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu5vGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHw73DieG7m+G7h0Phu6lzROG7hz5E4bqi4bub4buHxanhu6nEqeG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6li4buHeMaw4buP4buzxanhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h+G7hMSp4bup4buHQ+G6quG7ueG7h+G7m+G6uMSp4buHWVk5W+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4bubRMSC4bub4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4buEa+G7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4fhuqhEc+G7h8aw4bq84bq24buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Xhu4figJzhu7LFqWvhu7PGsOG7h8av4buZROG7h+G7m+G7k+G7s+G7hz5Ew7Thu7Phu4fhu6PEguG7qeG7h3lrw73hu4dDxrDhu5/hu7Xhu4d54bq04bup4buHxqBq4bub4buHxq/Dg+G7h+G7nWxI4oCdYuG7h+KAnOG7ouG6tuG7s+G7h+G7hOG7reG7h+G6qERt4buz4buHeUnhu4dDa+G7qeG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4dD4bqiQ+KAnWLhu4fGoMSC4buH4buaxq8+feG7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7o27hu4dDxrDhurzhurThu7PFqeG7h0dESHPhu7Phu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h0Nv4buzxanhu4fFqeG7qcSp4buHQm3hu7Phu4dHROG7kUPhu4fhu6NsQ+G7h+G7m8aw4buv4buHQ+G7qXNEYuG7h3h04buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4fhu6N14buH4bqqxKlj4buHW+G6vuG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4Vm4buHLeG7h2bhu4Phu4XDrOG7h+G7o27hu4dDxrBE4buHxrDhu7Vs4bubxrDhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8Wp4buT4buz4buH4buF4buD4buD4buHQ+G7keG7s+G7h+G6qsSpRGLhu4fhu5vhurhi4buH4bqoRG1i4buHZuG7g+G7h0Phu5Hhu7Phu4fhu5tqYuG7h8Wp4buT4buz4buHaeG7g+G7h0Phu5Hhu7Phu4dDxrDhu61D4buH4bubauG7m+G7h3nhu7Vs4bupYuG7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhu5tt4bup4buHQ8aw4bupw7rhu7Phu4fhu6PhurThu6nhu4dC4bqi4buzxanhu4fGocSC4buH4bujxILhu6li4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h0PGsEThu4fhu51E4buzxanhu4fhu6Phu6l1ROG7h0Phuqrhu63hu4fGoW3hu7Xhu4fhu6Ntw73hu4fEqeG7s+G7h0Phu7Vr4buzYuG7h+G6qETDtOG7s+G7h0LhuqLhu4d4xrDDgeG7n+G7h+G7o2xD4buH4buJ4buJYmfDrcOi4bqr4buHeWvDveG7h0PhuqJD4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu5vGsOG6ouG7s8Wp4buH4bud4but4bubxrDhu4fGocO64buzxrBi4buH4buEw7rhu4dC4bup4buzxrDhu4fDveG6oOG7qeG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5xqBz4buz4buH4bubbOG7s8aw4buH4buj4bu3YuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu6Phurbhu7Phu4fhu4Thu63hu4fhu6Nu4buH4bubxrDhurjhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHeMawxKnhu6nhu4dDxrBq4bub4buH4bubauG7m+G7h+G7s8WpRMOD4buz4buH4buzxanDtOG7s+G7h0Jq4bubxrDhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4buEw4nhu4dD4bqiQ+G7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu61i4buH4buj4buTROG7h0Phurzhu4fDvUTEqeG7h0LDs8O9YuG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqWLhu4fhu5vhurjhu7PFqeG7h+G7m+G6ouG7h+G7neG7tcSp4buzxrDhu4dD4bqqbOG7qWLhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6rMaw4buT4buz4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4bubxrDhu5FD4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Nq4bubYuG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h8aw4bu1bEPhu4fhu4Rr4buH4bubbeG7qeG7h0PGsOG7qcO64buz4buH4buj4bq04bup4buHQuG6ouG7s8Wp4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dC4buIY+G7h1vGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4dD4bqiQ+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ2rhu5vhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu5vhurbhu4fGoW3hu7Phu4fhu53hu7XEqeG7s8aw4buHQ+G6qmzhu6li4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G7nURI4buHQ0Thu4fGoW3hu7Xhu4fhu53hurzhuqbhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8awYuG7h+G6qERt4buz4buHeUnhu4fhu5vGsOG7jUPhu4fhu5vGsHLhu4fhu6Phu5FD4buH4bqoROG6ouG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu63EqeG7h8aha+G7s+G7h0Phu6/hu7PGsOG6q+G7h8ahbeG7teG7h+G7o23DveG7h+G7o+G7k0jhu4fhu6Phurhi4buHeOG7reG6rOG7h0PGsOG6tOG7qeG7h0dv4buzxanhu4fhu53hu5NEYuG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4dD4bupw7rhu7Phu4fhu4Thu5nhu7Phu4dDbeG7qeG7h+G7m8aw4bu14buH4bubauG7m+G7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4bqr4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fGsEThu5Hhu7Phu4d5REjDuuG7s+G7h+G7o8SQ4buzxalj4buH4bua4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h8aw4buZROG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhuqhEw7Thu7Phu4fhu6PEguG7qeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w73hu4fhu6Phu5VI4buHw71s4buzxrBj4buHaeG7h+G7s2/DveG7h+G6qETEqWLhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu5vGsOG7qXThu7Phu4dCduG7h+G7o27hu4fGsOG6vOG6pOG7s8Wp4buHw4rhu7PFqeG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m+G7gOG7m2Lhu4fhuqhESHPhu7Phu4fFqeG7t+G6rGLhu4fhurjhu7PFqeG7h8awxILhu4fhu4Rr4buHQuG7huG7h+G7ncOJ4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERt4buH4bubauG7m+G7h3nhu7Vs4bup4buH4bqoROG7iOG7h+G7s8aw4bq84bqp4buH4oCc4buideG7s+G7h+G6tuG7s+G7h+G7o2rhuqzhu4fhu7PFqcawdsSp4oCdYuG7h+KAnOG7ssWpa0jhu4fhu4Thu7Hhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7s8WpxrDDqOG7teKAnWLhu4figJzhu7Js4buz4buH4buzxrDDtOG7s+G7h+G7m8aw4buRQ+G7h+G7o8SC4bub4buH4budxKnhu4fhu5vEqcO94oCd4bqr4buHxanhu6lt4bup4buH4bqoREh0Q+G7h+G7m8awdOG7h+G7o8SC4buHQ8aw4buf4bu14buHPkRIdEPhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h2jhu4li4buHPkRIdEPhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h8OtZuG7h+G7m+G6uMSp4buHW8aw4bq44buHQ+G6vOG6suG7s8Wp4buH4buaxrDhu6vhu7PGsOG7h+G6rMaw4bq4Y2Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7muG7t+G7h0PGsMO54buHeMaw4buP4buzxanhu4fhu6Phu63hu7PGsGLhu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Xhu4figJxbxrDhu6nhu4fhu6NExKnhu4fhuqhESHRD4buHQ8aww7Phu7PFqeKAneG7h+G7m+G6uMSp4buHWVk5W+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7Nvw73hu4fhuqhExKnhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7nURI4buHQ+G6quG7seG7h+G7m+G7t+G7h+G7s3Xhu7Phu4fhu7N04bqsYuG7h+G7o8OD4buzxanhu4fGocSCYuG7h8aw4bupw7pE4buH4bqoRG1i4buHQ2zhu7Xhu4d4xrDhu6vhu4dDxrB04buHQ8aw4bup4buH4bujRMSp4buHQuG6oOG7qeG7h+G7s+G6ruG7qWPhu4fhu5rhu5Hhuqzhu4fhurhIYuG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4bubxrDhu6/hu4fGsERIYuG7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s+G7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4dD4bqq4but4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G7keG6rOG7h0PGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHR0RIc+G7s+G7h+G6qETEqeG7s+G7h0PDtMO94buHeW7hu7PGsOG7h+G7o2zhu7Vi4buH4bubxrDhu6/hu4fhu6Ns4bu14buHxrDhurzhurLhu7PFqeG7h+G7neG7l+G7s+G7h+G7hGvhu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4dD4bqiQ+G7h+G6rMaw4bu14buzxanhu4dD4bqqa+G7tWLhu4fFqcOz4buz4buHQ8aw4bup4buH4bujRMSp4buHQ8aw4bq84bq04buzxanhu4dHREhz4buz4buH4buE4bqy4bup4buH4bubauG7m+G7h+G7o8OCQ+G7h0PGsOG7qeG7h+G7o0TEqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4buj4bupw7nDvWPhu4c+RMSp4buH4buj4bu34buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHWVk5W+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu5tr4buzxanhu4fhu4Thu4Lhu7PFqeG7h8O9bOG7s8awYuG7h+G7o2rhuqzhu4fDiuG7s8Wp4buHQ+G6okPhu4dIc0Thu4fhu5vhu5NEYuG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHQ8aw4bq04bup4buHeMON4buHw73hurLhu6li4buH4bujbcO94buHxqFt4bu14buH4buE4buC4buzxanhu4fhu5vGsMOz4bub4buH4buzdeG7s+G7h+G6qEThuqLhu5vhu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buHQ+G7tWvhu7Phu4fhu53DtOG7s+G7h8Wpw7Phu7Phu4fhu4ThurLhu6nhu4dDxrB04buHQ+G6quG7meG7s+G7h8Sp4buz4buH4buz4bup4buzxrDhu4fhu7PGsMO04buz4buH4budw7Thu7Phu4fhu6PDg+G7s8Wp4buHQ8aw4bq04bup4buHxanhu7fhuqzhu4fhuqzGsOG7k+G7s+G7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdOG7hy3hu4dHbuG7h8awxILhu6nhu4fhu5vhurjEqeG7h0Phu6/hu7PGsGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5xq9ESOG7h+G7muG6oOG7s8Wpw6kv4bqs4bq5

Huy Công

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
2017-12-21 07:54:09

PTĐT-Thi hành án dân sự (THADS) là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản và nhân thân, trong các bản án hình sự, dân sự, kinh tế, lao...

Bắt nhóm “sản xuất” giấy tờ giả

Bắt nhóm “sản xuất” giấy tờ giả
2017-12-19 08:42:46

Một nhóm chuyên “sản xuất” các loại bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy phép lái xe và cả chứng minh nhân dân giả đã bị Công an Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.

Sơn La: Phá thành công chuyên án ma túy lớn

Sơn La: Phá thành công chuyên án ma túy lớn
2017-12-17 15:37:06

Ngày 17/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long