Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bqk4buBPOG7o+G7h8Oi4bq/PMOt4buFw6Lhur884bud4bulPOG6pmXhu4s84buKOeG7i8OqPOG7qmThu4s6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o84bud4bubw6LDnSkvL8OiJeG6tTPhu4nhu5fhur/hu5/hu6Phur/hu4klxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99e10wL3t9feG6pVs+MiIwPj7hu6N7MXt9ezDDrXslaOG7l+G6rcOqKTwvO+G6pOG7gTzhu6Phu4fDouG6vzzDreG7hcOi4bq/POG7neG7pTzhuqZl4buLPOG7ijnhu4vDqjzhu6pk4buLJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6pmXhu4s84buKOeG7i8OqPOG7qmThu4s84buj4bq/4bufw7LDojzhu6k4PMag4bufN+G7i8OqPOG7qmThu4skPOG6v+G7n+G7q8Op4buLPOG7ouG6vzPhu4vhur884bq0MyU84bqmZeG7izzhuqd04buTw6I8w6Ju4buLw6o84buL4bq/4bqx4buLPOG6pOG7gTzhu6Phu4fDouG6vzzDreG7hcOi4bq/POG7neG7pTzFqTnhu4s84bq/4buJNDzDosSD4buXPOG7o2bhu4vhur884buLOcOsPHsyMlslPOG6pmXhu4s8w6rDs8OsPMah4buf4bqv4buLPOG7o+G6v+G6uTzhuqXhu4E84buj4buHw6Lhur8jPOG6pmXhu4s8w6Lhur/hu4fhu4vhur89POG6p2Xhu4s84buj4bq/4buRPMOiNMOiPMah4bufM+G7iyQ84bqnZeG7izzDjOG6s+G7nzzFqTU84bqnZeG7izzhu6Lhur904buT4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4bq/4bqt4buJPOG7neG7pTzhu500w6Lhur8kPOG6p2Xhu4s84buKOeG7i8OqPOG7qmThu4s84bqndOG7k8OiPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o84bujw7o84buj4bub4buBZeG7nzzhuqc24buBPOG6v+G6seG7nzzDjWQkPOG7o+G7nzzhu53hu6UzPMWpNeG7iTzhu6Phu5vhu4Fl4bufPOG7isOq4buf4bur4bq74buLPMWpNTzhuqd04buTw6I8w6Lhur/hu4fhu4vhur88xqHhu5/hu6tl4buLJDzhu4vhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzhuqfhu4UzPOG7l+G6v3TDteG7i8OqPOG7o+G7m3Dhu4vDqjzhu6Phu588xak14buJPOG7iznDrDx9Pj4+JTzhuqZl4buLPOG7o+G6v+G7kTzhu6Izw6w8xanhu4U84bqmNuG7gTzFqHTDteG7i8OqPMOtNTzDgjc84buKw6prPMOCM+G7iTzhu5zDteG7iyQ84buK4bq/4buFPOG7isOqazzDgjPhu4k84bucw7Xhu4s8xak1POG7oOG7ozzhu4rDqms8w4Iz4buJPOG7nMO14buLJDzDouG7ieG7izzFqOG7nzM84bq+cOG7i8OqPOG7o+G6v3U8ezAkPMOixKk8w6Ju4buLw6o84buj4bubxIPhu4s8N+G7gTzFqXDhu4vDqjzhu4vhu6Hhu4E84buKOeG7i8OqPOG7qmThu4skPOG6p+G6rcOsPMOtNuG7gTzhurXhu4Phu4vhur884burZOG7izzDouG6v+G7iTzhu4vhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzFqXDhu4vDqjzFqTU8w6rhu4Hhu6Hhu5c8xajhu58zPOG6vnDhu4vDqjzFqHTDteG7i8OqPOG7o+G6v3U8ezE8w601POG6vnDhu4vDqjzhuqThu5/DqTzFqHTDteG7i8OqPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG6pcO54buLw6o84buLdMO0w6I8xak1PMOq4buB4bunPOG7i3TDtMOiJTzhu6I24buBPOG7i+G7oeG7gTzhu5vDuuG7i8OqPOG7qmThu4s84buKOeG7i8OqJDzhu4vDteG7gTzhu6Phu5vEg+G7izw34buBJDzhu6Phur/Eg+G7qzzhu4vDteG7gTzhuqfDo+G7qzzhu4vhu4nhu4s84bupM+G7i+G6vzzhu4t0w7TDojzhurXhu4HEkcOiJDzhu53DteG7izzhu6Phur/hu592POG6v+G7p+G7nzzhu6Phu4Phu4vhur8kPOG6p+G7hTM84bq/4buD4buL4bq/PGnhu608xalnJDzhu6Mzw6w8xanhu4U84bqnODzhu6PDo+G7nzzhuqfEkTzhuqfhu4Phu4vhur884bqndOG7k8OiPMOi4bq/4buf4bq34buLPOG7i+G6v+G7gcOpw6w8w6Lhur/hu4k84buj4bq/4buBxJHhu6M8w63hurHhu5c8w6Lhu5/hu4vDqjzDreG6r+G7nzzhuqfhurk8w63Do+G7nzzhuqU14buBPDPhu4s8w6J0POG6p2HDojzFqeG7hSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvFqOG7n+G7gTzDrMO64buLw6o8xanDtOG7gTzhu5fhur9xPMOtOOG7iTzhu4vhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu4vDqjXhu6s84bq/w7Lhu4E84bq3w6wkPOG7ozPDrDzFqeG7hTzhuqc4PMOixKk84buL4bq/4bun4buLw6o8w63hu5Hhu4E84bql4buBPOG6v+G7n8SD4buLPMOiauG7izzDquG6v+G7gTzDrTbhu4E84buj4bub4buJ4buLw6o84buLw6prw6I84buX4bq/NyU84bucM+G7nzzhur/DsuG7gTzhurfDrCQ84buiM8OsPMWp4buFPOG6pzg8w6rhu4Ez4buJPMOtNuG7gTzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzhu6PhurfDrDzhuqXhu588w6Lhu5/hu4vDqjzDouG6v+G7iTzhu4vhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzDquG7geG7pzzDquG7g+G7iyQ84buj4bubbuG7i8OqPMOi4buJ4buBPMWpNTzhur/EqTM84buLw7Xhu4E84bqnZuG7i+G6vzzhu4vhu6Hhu4E84buKOeG7i8OqPOG7qmThu4slPOG7onThu5nhu4vDqjzhu4vhur/DtDzDom7hu4vDqjzhu6Phu5s24buLw6o8w6JyMzzhu6Izw6w84bqmNuG7gTzFqHTDteG7i8OqJDzhuqfEkTzhuqfhu4Phu4vhur884bqnODzhu5fhur/hu4nhu4vDqjzhurUz4buLPOG7nWHDojzDouG6v2Y8w6x3POG7o8O5PMOi4bq/4buJPOG7i+G6v8Oj4buLPOG6pcOj4buLPMOt4bqx4buXPOG6p2Xhu4s8w6zhu4HEkeG7nzzhu6Phur/hu5E84buX4bq/ceG7i8OqJTzhu6Lhu5s34buBPMah4bufMzzhu4vhur/hu4Fl4bufPMOt4bqv4buLPOG7o+G7m3Dhu4vDqjzhu6Phu58kPOG7o27hu4s84bujNuG7iSQ84bqnxJHhu4s84buLM+G7qzzFqeG6s+G7izzDquG7geG7pzzhuqd04buTw6I84buL4bq/4bun4buLw6o8aeG7gcSR4buLPOG7o+G7m+G7ocOiPMOq4buPPOG6v+G7iTXhu4s8w6Lhur9m4buL4bq/PMWpNTzDrMOy4bujPOG7nW884buj4buBZOG7nzzhurU34buLPOG7i8Oq4bq/w6k84buj4bq/4buf4bqx4bujPOG6p+G7gWThu588aeG6v2HDojzDquG7jzzDouG7jTzhuqXDo+G7izzDquG7gTPhu4s84bqnw7LDojzhuqc04buJJTzhuqZl4buLPMOic+G7i8OqPMOiauG7izzDrXThu588w6rhu4Hhu6c84buL4bq/4buBZeG7nzzhuqXhu4E8xanhurHhu6M8xqHhu5/hu7E84buL4bq/dDzhu51hw6I84buX4bq/4buJ4buLw6okPOG7i8Oqa8OiPOG7l+G6vzckPOG7i8OqM+G7gTzhu6Phur/hu5HigKY6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzhu53hu5vDosOdKS8vw6Il4bq1M+G7ieG7l+G6v+G7n+G7o+G6v+G7iSXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL317XTAve3194bqlWz4yIjA+PuG7o3sxe317MMOtfSVo4buXw6opPC874bqmZeG7izzhu4o54buLw6o84buqZOG7izzhuqd04buTw6I8w6Lhur/hu4fhu4vhur88xqHhu5/hu6tl4buLPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6o8w63DuTM8w6Lhur9r4buLPMOtNTzDrMOy4bujPOG6p+G7hTM84bqn4buB4bq5w6w84bqn4bq5POG7o+G7n+G7q2Thu4s84buj4bub4buf4burZeG7iyQ8w6rhu4HDtOG7gTzhu6Phur/hu4HDqeG7nzzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG7o+G6v2/hu4vDqjzFqTnhu4s84bq/xKkzJDzDreG7hcOi4bq/POG7neG7pTzDonIzPMah4bufZDzhur90w7Xhu4vDqjzFqcO04buBPMOiNMOiPOG7o+G6v8SRPOG6v8OpPOG7o+G7m2IlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7TuG7i8OqPOG7ouG7m+G6r+G7izzFqDnhu4s84bq0YcOiPC084buW4bq/xKk8w4Lhur9yPOG7o+G7hcOi4bq/POG7nuG6tOG7iuG6pDzhu6k4PMag4bufN+G7i8OqPOG7qmThu4s8w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6MjPOG6vjXhu4vDqjzhu4s5w6w84bqnZeG7izzDosSpPF084buj4buBxJHhu6M8w63hurs8w6Lhur/hu4fhu4vhur88JsWpNeG7iTzDojTDojzhu4vDqjXhu6s8w6PDrDzDreG7hcOi4bq/PyM84buKw6o14burPDA84buj4bq/NOG7i8OqPMOK4buBZOG7i8OqPC084buLw6o14burPOG7neG7geG7i+G6vzzDonIzPOG7ojPDrDzFqeG7hTzhuqY24buBPMWpdMO14buLw6o9POG7i8OqNeG7qzx7Ii9bPC08aXY84buL4buBw6nDrDzDrMO64buLw6o8w6Lhur/hu4HEkeG7izzhu6Phur9h4buLw6o84buj4bub4buZPMWpZT084buLw6o14burPHsvMTwtPOG7i8OqNeG7qzzhu6Mzw6w8xanhu4U84bq/xKkzPMWpNTzhu4vDqjXhu6s8eyIve3s8LTxpdjzhu4vhu4HDqcOsPOG7i8OqNeG7qzzhuqfEqeG7izzDrMO64buLw6o84bujM8OsPMWp4buFPMWpZTzhu6Phu5vEg+G7izw34buBPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6olPOG7ouG7m+G7ieG7i8OqPOG6p8SpJDzhu6Phu4HEkeG7ozzDreG6uzzhu6Phu408w6Lhur91w6I8xak14buJPOG7i8OqNeG7qzwwPOG7o+G6vzThu4vDqjzDiuG7gWThu4vDqjzhuqd04buTw6I8w6Lhur9r4buLPMOtNcOsPOG7i8OqNeG7qzxp4bq/M+G7gTzhur/DsuG7gTzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG7o+G6v2/hu4vDqjzDonIzPOG6p2Xhu4slPOG6psOj4burPMOtNTzhuqXhu4Xhu5c84buL4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4s84buj4bub4buJ4buLw6o8xalw4buLw6o8aXY84buL4buBw6nDrDzhu4vDqjXhu6s84bud4buB4buL4bq/PMOicjM84buiM8OsPMWp4buFPOG6pjbhu4E8xah0w7Xhu4vDqjzFqTU8w6zhu5k84bq/w7Lhu4E8aeG6vzPhu4E84bup4bufw6Phu4skPOG7o3Thu5nhu4vDqjzhu4vhur/DtDzDom7hu4vDqjzhuqd1w6I8xak1PMOi4bqv4bufPOG7qeG7geG7izzhu6Izw6w8w4Ju4buLw6o84bq1M+G7izzDouG6v+G7iTzDrHQzPOG7o+G6v+G7n+G6seG7izzDquG7gcSpPOG6v2ozJDzDouG6v+G7iTzDrOG7n27hu4s84buL4bq/NTzhuqd04buTw6I84bq/NuG7i+G6vzzhu5fhur/hu6HDoiU8w43hurs84bq/w7Lhu4E8w6Lhur/hu4fhu4vhur88w6JyMzzhuqdl4buLPOG6p3Thu5PDojzhu6Phu408w6Lhur91w6I8xanDtOG7gTzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG7i8Oq4bq/4buBPOG7o+G6v3XDojzhu6l0MzzDomrhu4s84bqndOG7k8OiPMOtdOG7nzzDquG7geG7pzzhu4vhur90PMOt4bq7POG7m3TDtMOiPGnhu4HDqeG7nyQ84bubdMO0w6I84budYcOiPOG7l+G6v+G7ieG7i8OqPTzDreG6uzzhuqXDo+G7i8OqPOG6v3TDteG7i8OqPOG7o3Thu5nhu4vDqjzhu4vhu4HDqcOsPMOicOG7i8OqPMOiNMOiPOG7neG7geG7i+G6vzzhur/hu4k24bujPMWpOeG7izzhur/hu4k0POG7o+G7m+G7n+G7q2Xhu4s84buj4bq/b+G7i8OqPMOicjM84buLw6p04buR4buBPOG6pcOj4buLPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPMWpcOG7i8OqJTzFqOG7gcOpw6I84bql4buf4burPOG7o+G7m+G7gyQ84buj4buNPMOi4bq/dcOiPMOiNMOiPMOt4bq7POG6v8Oy4buBPMOicjM84bqmZeG7izzhu4o54buLw6o84buqZOG7izxp4bq/buG7i8OqPMOi4bq/ZjzDqsSp4buXPOG7l+G6v+G6r+G7izzDquG7geG7pzzDquG7g+G7izzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG7o+G6v2/hu4vDqjzGoeG7n2Q84bq/dMO14buLw6o8w6w1PMOiauG7izzDquG7geG7oeG7lzzDqmHhu4s8acSR4bujPMOiw7Lhu4vDqjzhuqfDs+G7i8OqJDzhu6M24buJPMOsb+G7gTzGoeG7nzPhu4s84bq/w6k8w6rhuq/hu4s8w6pz4buBJDzDqmHhu4s84bq1xKk84buj4bub4buJ4buLw6o84buL4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4vigKY6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhuqZl4buLPOG7ijnhu4vDqjzhu6pk4buLPOG6p3Thu5PDojzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzGoeG7n+G7q2Xhu4s84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzDrcO5MzzDouG6v2vhu4s8w601PMOsw7Lhu6M84bqn4buFMzzhuqfhu4HhurnDrDzhuqfhurk84buj4buf4burZOG7izzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLJDzDquG7gcO04buBPOG7o+G6v+G7gcOp4bufPOG7o+G7m+G7n+G7q2Xhu4s84buj4bq/b+G7i8OqPMWpOeG7izzhur/EqTMkPMOt4buFw6Lhur884bud4bulPMOicjM8xqHhu59kPOG6v3TDteG7i8OqPMWpw7Thu4E8w6I0w6I84buj4bq/xJE84bq/w6k84buj4bubYiQ84bqnw7Lhu4vDqjzFqeG7gWThu4s8w6Lhu4nhu4s84bqtw6w84buj4buBxJHhu5c84buLb+G7gTzDouG6vzM8M+G7i+G6vzzhu4vhu488w63DucOiPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o8xqHhu59kPOG6v3TDteG7i8OqPOG7i8OqNeG7qzzDojXhu4vDqjzDquG7gTXhu5884bqn4bqr4buX4oCmOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l3jhu5/hu6Phur/hu4nhu5spO3jhu4vhur884bq04buBzIDhu4vhur86L+G7lzs=

Anh Bình

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chinh phục “đỉnh Everest xứ Lạng”

Chinh phục “đỉnh Everest xứ Lạng”
2021-11-15 14:54:00

​ Nhắc đến Lạng Sơn, chắc hẳn ai cũng nhớ đến câu "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh" với những địa danh đều là điểm đến được khách du lịch quan tâm từ...

Chuyển đổi số để thúc đẩy du lịch

Chuyển đổi số để thúc đẩy du lịch
2021-10-31 10:24:00

baophutho.vn Du lịch là một ngành gắn liền với mọi biến động của xã hội và phát triển theo nhu cầu của con người. Khi khoa học công nghệ bùng nổ và toàn cầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long