Cập nhật:  GMT+7
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7oztI4buvR3PhurZ24bq4c8SC4bq4Q+G7lnPhu5TDieG7r0fDiXPDlMOJSnMww5rhu7Hhu5jhurJIR0VzxqEw4buvR3PEkeG7lkrhuq7hu5tz4buUw4l5RnM4w4nhu5Zz4bqw4bq4c+G7lOG6uuG6rsOJc+G7hMOK4bquw4lz4buYU3M74bqqR3Mw4buaR0VzVeG7r3M54buvR0Vz4bquTXMw4buaR0VzOcSo4budL8OJdeG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6PDoUXhu6/hu6Rz4burL3V04buZcztI4buvR3Phuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPhuq7hu6Lhu7FzMEzhurhz4bq2S0dFc+G7lMOJ4buvR8OJc8OUw4lKczDDmuG7seG7mOG6skhHRXPGoTDhu69Hc8SR4buWSuG6ruG7m3PhurBIc8SC4buvczjhurhGcyDhu6ThurJIR0VzMOG6suG6snMtcz/DieG7onPhu5TDiuG6rsOJczBM4bq4c+G6tktHRXPhu5TDieG7r0fDiXPDlMOJSnPhu4Thu69Gc+G6ueG7kuG7oOG7jkdFc+G6tkjhu69Hc+G6tnhz4buUw5Phurhz4buUw4l5RnM4w4nhu5ZzOuG6uHPhu5Thurrhuq7DiXPhu4TDiuG6rsOJc+G7mFNzO+G6qkdzMOG7mkdFc1Xhu69z4buE4buvR0Vz4bquTXMw4buaR0VzOcSoc8ah4bq5ZHPDreG6uELhu5Rz4bq54buS4bq84bub4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXN1dHR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPFqeG7qcWpw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hu5XEguG7sUjDlMOJ4buW4buUw4lI4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DusO54buldS91dXXhurB1dcO64buldMO54bur4buU4buldMO6deG7hOG7py164bulxrDFqcWp4bup4bulw7p04bulxanFqcaw4bupLcSQxanDucaw4bup4buV4buGw5RFcnPhu7Hhu4Thu5TDs3I7SOG7r0dz4bq2duG6uHPEguG6uEPhu5Zz4buUw4nhu69Hw4lzw5TDiUpzMMOa4bux4buY4bqySEdFc8ahMOG7r0dzxJHhu5ZK4bqu4bubc+G7lMOJeUZzOMOJ4buWc+G6sOG6uHPhu5Thurrhuq7DiXPhu4TDiuG6rsOJc+G7mFNzO+G6qkdzMOG7mkdFc1Xhu69zOeG7r0dFc+G6rk1zMOG7mkdFcznEqHJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcnV0dHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Nyxanhu6nFqXJzL+G7oztI4buvR3Phuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPhuq7hu6Lhu7FzMEzhurhz4bq2S0dFc+G7lMOJ4buvR8OJc8OUw4lKczDDmuG7seG7mOG6skhHRXPGoTDhu69Hc8SR4buWSuG6ruG7m3Phu5TDiXlGczjDieG7lnPhurDhurhz4buU4bq64bquw4lz4buEw4rhuq7DiXPhu5hTczvhuqpHczDhu5pHReG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq5duG6uHPhurbhurhCR3M44bq6R8OJc+G6ucOJ4bq44bqsR3Phu5Thu5LhuqxHc+G6tuG6vkfDiXNHxqDhurhzw6FFw4nhu4Dhu7FzOeG7gEfDieG7mXM7SOG7r0dz4bq2eHPhu5TDieG7r0fDiXPhu4LhurpHw4lz4bqwQUdFc8OJ4bugT0dFc+G7lOG7oOG7jkdFc0fhurhCRnPhuq7hu63huq5zw63hu5bhu7FzMOG7mkdF4buVcztLR0Vz4buUw4nDkuG6uOG7mXPEguG7r+G7pHPhu5Thu4pz4buYUnNV4buW4bq4c0ZRR0Vz4buCw4nhurhz4bq24bug4buM4bquc+G6tuG6qEdz4buUw4l5RnPhu5Thur5Hw4lzZMOJxqBz4bq5w4nDjHMtc0Z3R8OJc+G6tsOB4buUc+G6rkzhurhzR0Xhu5ZLR3Phuq7hu6Lhu7Fz4bqwQUdz4buUTOG6rnPDreG6uELhu5Rzw6Hhu7FG4buZc+G6tuG7oOG7jOG6rnPDieG6uEPhu5Zz4buYQeG7lnPhu5jDveG6rnPDiU9Hc1XhuqpzxIJ3R3Phu5jDveG6rnNVeUdzw4lJ4buxc+G7lOG7kuG7luG7pOG6qkdz4buUw4lKR0Xhu5lz4buEw4rhuq7DiXPhu5hTc+G6sFJHRXNH4bugw5Phuq7hu5lzReG6uFRzR+G7oMOT4bquc1XhuqRzVeG7sUdFc+G6ruG7ouG7sXPhurBBR3Phu5RM4bquc8Ot4bq4QuG7lHPDoeG7sUZzVeG7r3PhurnhurpHc0dF4bugw5VHRXPhu5TDicOSc+G6rsagR0VzMOG7mkdFc8Ot4bugT0dF4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXN1dHR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPGsHXDusOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4buVxILhu7FIw5TDieG7luG7lMOJSOG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDueG7pXUvdXV14bqwdXXDuuG7pXThu6fFqeG7lMawdcaw4bul4buExrAteuG7pcawxanFqeG7qcWp4bulxrDhu6fhu6vhu6nhu6vDuS3FqeG7qXThu6fhu6nhu5Xhu4bDlEVyc+G7seG7hOG7lMOzcjtI4buvR3PhurZ24bq4c8SC4bq4Q+G7lnPhu5TDieG7r0fDiXPDlMOJSnMww5rhu7Hhu5jhurJIR0VzxqEw4buvR3PEkeG7lkrhuq7hu5tz4buUw4l5RnM4w4nhu5Zz4bqw4bq4c+G7lOG6uuG6rsOJc+G7hMOK4bquw4lz4buYU3M74bqqR3Mw4buaR0VzVeG7r3M54buvR0Vz4bquTXMw4buaR0VzOcSocnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7NydXR0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3LGsHXDunJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujO0jhu69Hc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquc+G6ruG7ouG7sXMwTOG6uHPhurZLR0Vz4buUw4nhu69Hw4lzw5TDiUpzMMOa4bux4buY4bqySEdFc8ahMOG7r0dzxJHhu5ZK4bqu4bubc+G7lMOJeUZzOeG7r0dFc+G6rk1zMOG7mkdFcznEqHNV4buvc+G7lMOJ4bug4buOR0Vz4buUw4lQ4bquc+G6ruG7reG6rnPhu5Thurjhuqjhu5RzRuG7nOG6rnMw4but4buUc+G7i0jhu7FH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXN1dHR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPFqcaw4bulw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hu5XEguG7sUjDlMOJ4buW4buUw4lI4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DusO54buldS91dXXhurB1dcO64buldXTDueG7lHXGsOG7qeG7p+G7hHUteuG7pcawxanFqeG7qeG7peG7p8Wp4bupw7p0xal0LXXFqcO5dcO64buV4buGw5RFcnPhu7Hhu4Thu5TDs3I7SOG7r0dz4bq2duG6uHPEguG6uEPhu5Zz4buUw4nhu69Hw4lzw5TDiUpzMMOa4bux4buY4bqySEdFc8ahMOG7r0dzxJHhu5ZK4bqu4bubc+G7lMOJeUZzOMOJ4buWc+G6sOG6uHPhu5Thurrhuq7DiXPhu4TDiuG6rsOJc+G7mFNzO+G6qkdzMOG7mkdFc1Xhu69zOeG7r0dFc+G6rk1zMOG7mkdFcznEqHJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcnV0dHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7NyxanGsOG7pXJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6nhu7Hhu5Zz4buERHPhurBBR0Vzw4nhu6BPR0Xhu5lz4bq2SOG7r0dz4bq2duG6uHPEguG6uEPhu5Zz4bq2eHPhurbhuqhHc+G7lMOJeUZzOeG7r0dFc+G6rk1zMOG7mkdFcznEqHNV4buvc+G7lMOJ4bug4buOR0Vz4buUw4lQ4bquc+G6ruG7reG6rnPhu5Thurjhuqjhu5RzRuG7nOG6rnMw4but4buUc+G7i0jhu7FHc+G6sEhz4bqu4but4bquc+G6tuG7r0jhu5lz4buC4bq0w5Rz4bqu4bui4buxcz9B4buWc+G7hHbhuq5zxIJMczDhu63hu5Rz4buLSOG7sUdzVeG7r3PhurBBR3Phuq7hu7Fzw5l4czDhu5pHRXM5xKhzxILhurhD4buWc+G6sOG6uERH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3JG4bqu4bqyLUjEguG7huG6suG6ruG7lHPhurBFRuG6suG6sOG6uOG7sXNV4bq44bqw4bqySHNGw5Thu6Vz4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5FzdXR04buN4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc8O5w7p0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyL+G7scOUw5Thu5gvSMOU4bqyRy9G4bqy4bqw4bq44buxL+G7lMOJ4buWRsSCw7TDlMOzR+G6ssOa4buYL8O6w7nhu6V1L3V1deG6sHV14bulw7nDunXhu6fhu5Thu6Xhu6nhu6Xhu6vhu4TGsOG7leG7hsOURXJz4bqw4bux4buU4buxLeG7lOG7pMOU4bqyw7NyVeG6uOG6sOG6skgvRsOU4bulcnPhurDhu7Hhu5Thu7Et4bqyR+G6rkjhurDhurLDs3Lhu6Xhu6lh4buSdUbhu7Asw6lIdMOaLOG6sDl64buNw7omZOG6u+G6snrEkDfhu5g3SOG7p+G7pMSQR0hGWsOsw4nhu4Thuq7DrSLFqcOJw6DDmcSRw4nDieG7hMO6w6F1ZeG7pOG7pcOt4bulJiYsN8O6xJE34buE4buC4buSZeG7jcO6JuG7i+G7peG7i+G7lMOtWkdk4bq44buUZUfhurDDlOG6u8OtdeG7q1rhu5Dhu5bhu5jhu5hFdEXDmuG7kOG7mGRISEbDicOJ4buSIsOaOuG6suG7mDHhu6V6VUfhu4Thu5Thu7Hhu5QvVXRaxILhu43DuibDieG7kno64buncnPhurDhu7Hhu5Thu7Et4buU4bq44buU4buE4bqyw7NycnPhurDhu7Hhu5Thu7Et4bux4buSReG7mMOzcsWpdOG7kXThu5F1xanhu6vhu5F04buRdeG7kXXhu5F1dHThu43hu5F04buRw7nDunThu5HDucO6dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujP8OJ4bugT0dFc+G7lOG7kuG6vEfDiXPhu4Thu69z4bqww4rDlHPhurZDc+G6ruG7reG6rnPhurZ24bq4c8SC4bq4Q+G7lnNF4bq44buxSHPhu4Thu6Dhu5bhu5lzReG7tcOUc0XDleG7mXPhu5R5R0Vz4bqu4bugw5JHRXPhu5hSc8OJ4bq4Q+G7lnPEguG6uOG6qOG7lHNV4bqqc+G7hMOK4bquw4lz4buYU+G7mXNVeUdzw4lJ4buxc0XhurhU4buxc8OJ4bux4bq4c+G6tsOB4buUc0fhu6DDk+G6ruG7mXPDieG7seG6uHPhurBBR3Phu5RM4bquc8Ot4bq4QuG7lHPDoeG7sUZzLXMw4buvR3PEkeG7lkrhuq7hu5lzReG6uFThu7Fz4buU4bq+R8OJc2TDicagc+G6ucOJw4xzVeG7r3Phu5TDieG7r0fDiXPDlMOJSnMww5rhu7Hhu5jhurJIR0Xhu5Vz4bq5UXPhurZJc+G6ruG7okdFc+G6rkpzRkrhurhz4buQ4buW4buxR3PDiUJz4buUw4lBR3Phu5ThurxHw4nhu5lzw4lU4buWc0dFw4nDinPhuq7hu6Lhu7FzR8OJQUdz4bqwQUdzw4nhu7HhurhzR+G7oMOT4bquc0dJ4bq4c+G6rsOJ4buWR0VzVeG7r3Phuq7hu6Lhu7Fzw4nhu7Hhurhz4buU4bq+R8OJ4buZc+G7lMOJ4buvR8OJc8OUw4lKc0dJ4bq4c+G7kuG6uOG6rEdFc0dF4buv4bukc+G6ruG7r0dFc1VUR0Vz4bquw4nDveG6ruG7mXPEguG6qkdz4bquw4nhu7Xhu5Thu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlOG7sOG7luG7lMOJSOG7knLhu6PDreG7gEfDiXMw4buvcy1z4bq54buaR0Vzw63hu6Thu50vw5Thu6M=

Vĩnh Hà - Tùng Vy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ
2024-04-18 10:18:00

baophutho.vn Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mặc dù trời mưa nặng hạt từ sáng sớm, nhưng số lượng đồng bào và du...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long