Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buaw73EqXnhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/huqrhu7F54bun4bq/KOG7p0Phur974bun4bu34bq/4bubxanhur/huqrhu6dteOG6v+G7hsSp4bq/4buX4bunQ+G7l+G6v3ty4bqq4bq/4bqq4buxeeG7p+G6vzfhu6154bun4bq/KOG7p0Phu5fEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZeG7msO9xKl54bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/4bqq4buxeeG7p+G6vyjhu6dD4bq/e+G7p+G7t+G6v+G7m8Wp4bq/4bqq4bunbXjhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7p0Phu5fhur/huqpy4bqq4bq/4bqq4buxeeG7p+G6vzfhu6154bun4bq/KOG7p0Phu5fEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6rhu6fhuqrhuqrhuqThuqcvL+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/DvXfGocah4buL4bqq4buLL+G7guG7neG7leG6qMWp4bqq4budL+G6qsWpeS3huqpC4buXLeG6qEItdsWp4budeS/hu4fhu4Hhu4Hhu5bDmeG7lMOt4buHZ2fhu4ov4buD4buB4buH4buBL8OtL+G7h+G7h+G7nMOZ4buFw63hu4Fn4bucw6zDrS/hu4fhu4Phu4Xhu4NmZmfDrOG7g+G7g8OsZ+G7hV83xal54bunKOG7pkLhu5fhuqvhu6XFqcO5w6rhur/hu4t3xanhu6V54bqxw6p34budw7nhuqrDqmUoe8OdLeG6v1nhu6XEqUbhur/hu4Phu4Et4buH4bqp4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/WeG7pcOB4bq/4bua4bq64buX4bq/N+G6uOG6snnhu6Xhur/igJPhur8gRuG6v+G7hsWpcXnhur/hu5Thu4t54bq/4buW4bunw7XhuqThur/hu6fEqXnhu6fhur974bqsQnnhu6Xhur/hurjhuq554bul4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur/hu5TGsOG6v+G6quG7p+G6uOG6v3vhu7F54bun4bq/RUbhuqnhur/hu5bhu6dF4bq/4bqq4bur4buX4bun4bq/4bum4buaWcag4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3fEqXjhur/huqrhuqzhurjhurR54bul4bq/4bubw73EqXnhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6p+G6v1nhu6VCRsO6eeG6v8agw71seeG6v1bhu6fhu4l54bun4bq/4oCT4bq/KOG7p+G7s+G6v+G7lMaw4bq/4bqq4bun4bq44bq/e+G7sXnhu6fhur9FRuG6qeG6v+G7luG7p0Xhur/huqrhu6vhu5fhu6fhur994buUWcag4bq/e+G7sXnhu6fhuq3hur/hu6bDvcSpeeG7peG6v8ag4buPeeG6v1hq4buX4bq/4oCT4bq/KOG7p+G7s+G6v+G7lMaw4bq/4bqq4bun4bq44bq/e+G7p+G6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhuqzDiuG7l+G6v3vhu7F54bun4bq/RUbhur/hu5dEeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7lOG7i3nhur974bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7hsSQ4bq/e+G7sXnhu6fhur9FRuG6qeG6v3dseeG7p+G6v+G7m2rDveG6v33hu5RZxqDhur/huqrhu7F54bun4bqp4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7leG7i3nhur/hu5preeG7peG6v+G7hsSp4bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/4bqo4bq04bqp4bq/4buV4buLeeG6qeG6v3nhu6XEqXnhu6fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu7F54bun4bq/4bubbOG6v+G7m8Wp4bq/4bqq4bunbXjhur/hu5fhu6dD4buX4bq/e3Lhuqrhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/huqrhu7F54bun4bq/N+G7rXnhu6fhur8o4bunQ+G7l+G6q+G6vzdz4bq/4bqk4bunxrDhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/N+G7rXnhu6fhur8o4bunQ+G7l+G6qeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7s3nhur/huqrFqXLhuqThur/hu5vDvcSpeeG6v+G7l+G7s+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v3vhuqzhu6t54bun4bq/4bua4bupeeG7p+G6v8agw4l54bul4bq/4oCT4bq/IEbhur/hu4bFqXF54bq/4buU4buW4bum4bq/e+G6rEJ54bul4bq/4bq44bqueeG7peG6v+G7mmt54bul4bqp4bq/4buUxrDhur/huqrhu6fhurjhur974buxeeG7p+G6v0VG4bqp4bq/e+G6rOG6uOG6tHnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7mmrFqeG6v+G7lcWpdULhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur/huqrhu7F54bun4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur974buxeeG7p+G6v0VG4bqp4bq/4bum4buaWcag4bqp4bq/feG7lFnGoOG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7m2rFqeG6v8ahxal0eeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3jhuqLhuqrhur/huqjDgOG6v+G6qOG6tOG6qeG6v+G7leG7i3nhuqnhur954bulxKl54bun4bq/4buXReG7i+G6v+G6quG7sXnhu6fhur834buteeG7p+G6vyjhu6dD4buX4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bun4buLRuG6v3jDs+G6quG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v3dseeG7p+G6v+G7m2rDveG6v+G6quG7sXnhu6fhuqnhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur9Z4bulw4Hhur/hu5rhurrhu5fhur834bq44bqyeeG7peG6v+G7m2zhur/hu5XEqUbhur/huqrhu7nhur934bq2xanhur/huqrhu6dteOG6v+G7p+G7ucWp4bq/4buGxKnhur/hu5fhu6dD4buX4bq/e3Lhuqrhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/huqrhu7F54bun4bq/N+G7rXnhu6fhur8o4bunQ+G7l+G6q+G6v+G7muG6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v3bhu6fDsnnhu6Xhur/hu5vhu6t54bun4bqn4bq/xqDhurjhurDFqeG6v+G6qMOK4bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/4buXReG7i+G6v+G7mmt54bul4bq/4buV4bqi4bqp4bq/N+G7rXnhu6fhur8o4bunQ+G7l+G6v+G7m2zhur/hu4bhurjhurLhuqrhur/huqZC4buL4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G7l0LhuqLhu5fhur924bunRXnhu6Xhur/hu6fDvWt54bul4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/huqrDvcSpeeG6v+G7l8O0QuG6qeG6v+G7l8OJeeG7peG6v3nhu6fhurjhur954bun4buAeeG7peG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhur924bunbuG7l+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqrhur/hu5dF4buL4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bqq4bun4bq2xanhur/huqrFqXLhuqrhur/hu4bEqeG6v+G7m2rhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqzDteG6quG6v3nhu6fFqXNC4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqrDikLhur/hu5vhu4l54bul4bq/eXXhur/huqrhuqxxeeG6v+G6qsO14bqq4bq/4buXa+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v3fhu6154bun4bq/4buGw4rhu5fhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6qeG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bqp4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4bubdeG6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4buE4bq6eeG7peG6v+G7m+G7iXnhu6Xhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6dreeG7p+G6v+G6quG7sXnhu6fhur/GoeG7mXnhur/hu5vDtELhur924bunQuG6v+G7hsOK4buX4bq/4bua4bqgeeG7peG6v+G7lW954bul4bq/PsOBeeG7peG6v+G7puG6oHnhu6Xhuqvhur/hu5bDiXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu6tC4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/hu5vhuqJ54bul4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6v3nhu6fhurjhur834buteeG7p+G6vyjhu6dD4buX4bq/4buGxKnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4buX4bu1eeG6v+G7p2p54bq/4buX4buncuG6qeG6v3nhu6fhurh54bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buBw63hur/hu4bhurzhu4vhur/huqZC4buL4bq/4buaa3nhu6Xhur/hu5XhuqLhur/hu4bEqeG6v3nhu6fhu4954bq/xqHhu4954bq/KOG7p0Phur974bun4bu34bq/4bubbOG6v+G7m8O9xKl54bq/dnLhuqrhur/hu4bhurjhurLhuqrhur/huqZC4buL4bq/4buGxKnhur/hu5tq4bqq4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buX4bqu4bq/4buVa3nhur954bun4buAeeG7peG6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/hu4Zz4bq/4bqqbXnhu6Xhur/huqrhuqzhurjhurR54bul4bqr4bq/e8OA4buX4bq/4bub4bqi4bq/4bqqbXnhu6Xhur/huqrhuqzhurjhurR54bul4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur8t4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/xqFCRuG6v+G6quG6rOG7qeG6v+G6tOG6v3jhurrhu5fhur924bun4buJ4bqp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4buEw73hu4nhur/hu5vhu7PFqeG6v+G7pcWpa3jhur954bul4bunw6jDveG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v+G7pcWpQ+G6pOG6v8ODeeG6v+G7m+G7q3nhu6fhur/hu5vhurbFqeG6v+G6qMOAeeG7peG6v3nhu6fhu4954bq/xqHhu4954bqr4bq/WW144bq/4buD4buB4buBw6zhuqnhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur94w7154bul4bq/eELDgHnhur/hu5treeG7peG6v+G7leG6ouG6v3nhu6fhu4954bq/xqHhu4954bq/4bun4buLxanhur/huqrhu7F54bun4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur/GoUJG4bq/4bqq4bqs4bup4bq/eULDgcWp4bq/xqHhurjDgnnhu6Xhur/huqrhu6l54bun4bq/4buXa3jhur/hu4t54bun4bq/4budeOG6v+G7m8O9xKl54bq/dnLhuqrhur/hu6VueeG6v+G7leG7s+G6v+G7m2zhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhu6dy4bq/4bundOG6v3dseeG7p+G6v+G7m2rDveG6v+G7pcWp4buA4buL4bq/4bun4buLxanhur/huqrhu7F54bun4bq/xqHEqUbhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu4ZCeeG6v+G7m27huqThur/hu5t14bq/4buXRHnhu6Xhur954bun4buLQuG6v+G7p8O9xKl54bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4bqq4bunbnnhu6Xhur934bqyxanhur944bu3xanhur94xJDhu5fhur/huqrFqXFC4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v+G7m2zhur/hu5tz4bq/4bqs4buL4bqr4bq/WeG7p+G7j3nhur/GoeG7q+G6pOG6v+G6qnLhuqrhur/huqhu4bqk4bq/4bubcnnhuqnhur/huqrhu6fhu4tG4bq/eMOz4bqq4bq/4buaa3nhu6Xhur/hu5XhuqLhur/hu4bEqeG6v3nhu6fhu4954bq/xqHhu4954bq/4bqq4buxeeG7p+G6vyjhu6dD4bq/e+G7p+G7t+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v+G7lMaw4bq/4bqq4bun4bq44bq/e+G7sXnhu6fhur9FRuG6v+G7l+G7p0Phu5fhur/hu5preeG7peG6v+G7leG6ouG6qeG6v3nhu6fhu4954bq/xqHhu4954bq/4buGxKnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur974buxeeG7p+G6v0VG4bqp4bq/4bum4buaWcag4bqp4bq/feG7lFnGoOG6v3vhu7F54bun4bq/N+G7rXnhu6fhur8o4bunQ+G7l+G6v3jhuqLhuqrhur95bXjhur944bqwxanhur94annhu6fhur924bun4bu54bud4bqp4bq/4bunannhu6fhur/huqThu6dD4buX4bqp4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4bubauG6quG6v+G7hsSp4bq/4bqk4bunw7V54bq/4bubw7VC4bq/4bunw73EqXnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqrDgOG6quG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/huqpteeG7peG6v+G6quG6rOG6uOG6tHnhu6Xhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7gcOs4bqrxJEv4bqkZcSR4bqkZeG7muG6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v+G7lMaw4bq/4bqq4bun4bq44bq/e+G7sXnhu6fhur9FRuG6vzfhu6154bun4bq/KOG7p0Phu5fhur974bqs4bureeG7p+G6v+G7muG7qXnhu6fhur/GoMOJeeG7peG6v+G7m2zhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/hu5XFqXVC4bq/duG7p8OyeeG7peG6v+G7m+G7q3nhu6fhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhu6dteOG6v+G7p+G7ucWp4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7hsWpcXnhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7p0Phu5fhur/huqpy4bqq4bq/eeG7p+G7i0Lhur/hu4bEqcO94bq/xqHhu6vhuqThur/hu5dCw4DFqeG6v3lteOG6v+G7l0Xhu4vhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu6fhu4vFqeG6v+G6quG7sXnhu6fhur8o4bunQ+G6v3vhu6fhu7fhur/hu4bEqeG6vzfhu6154bun4bq/KOG7p0Phu5fhur93xKnhur944bqi4bqq4bq/4buX4bq+4bq/4buX4bun4bux4bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhuqnhur/huqrhu6d14bq/4bunxal0eeG6v+G6quG7qXnhu6fhur/hu5dreOG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G6qOG7i0Lhur954bun4bq44bq/eOG6ouG6quG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5treeG7peG6v+G7leG6ouG6v+G7hsSp4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhur/hu6fhu4vFqeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu4t54bun4bq/4budeOG6q+G6v+G7luG7p8Wp4buL4bq/4bqo4buh4bq/4buG4bqwxanhur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pkJr4bq/eMSp4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G6quG7i+G6v+G7m2zhur/hu5tq4bqq4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buBw63huqnhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur/hu5fhu6dD4buX4bq/KOG7p0Phur974bun4bu34bq/d0LDgXnhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bqp4bq/4bulxanhu4Dhur/hu4bhu6vhur/huqrhuqzGsOG6v+G6qMOA4bq/4buH4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6quG7sXnhu6fhur94xalzeeG6v3lDxanhur/huqThu6fGsOG7i+G6v+G7lG7hu5fhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur94w7154bul4bq/eELDgHnhur/huqrhu6l54bun4bq/4buXa3jhur/hu6XFqeG7gOG7i+G6v+G7p+G7i8Wp4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3nhu6XEqUbhur/hu5fEqXnhu6Xhur/hu5VzeeG6v+G7huG7gHnhu6Xhuqnhur/hu5dEeeG7peG6v3nhu6fhu4tC4bq/4bunw73EqXnhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqrDgOG6quG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhuqnhur954bunxal0eOG6v+G7hsSQ4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu5dr4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fFqXR44bq/4buGxJDhur/hu5ZZ4bumLeG7puG7muG7puG6v+G7huG7qeG6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/GoeG7j3nhur/hu6XFqcSpQuG6qeG6v3nhurjhurDhu5fhur94annhu6fhuqnhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5VveeG7peG6v8ah4buPeeG6v+G7l+G7p0Xhur/hu4ZteeG6v3jFqXnhu6fhuqvhur9W4bqrew==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Khai mạc hội báo Xuân Kỷ Sửu - 2009

Khai mạc hội báo Xuân Kỷ Sửu - 2009
2009-01-19 08:51:00

PTO- Sáng nay 19-1, tại Trung tâm hội nghị huyện Đoan Hùng, Hội Nhà Báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hóa – TT, Sở TT-TT; UBND huyện Đoan Hùng và các cơ quan báo chí địa...

Khai mạc hội báo Xuân Kỷ Sửu - 2009

Khai mạc hội báo Xuân Kỷ Sửu - 2009
2009-01-19 08:51:00

PTO- Sáng nay 19-1, tại Trung tâm hội nghị huyện Đoan Hùng, Hội Nhà Báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hóa – TT, Sở TT-TT; UBND huyện Đoan Hùng và các cơ quan báo chí địa...

Khai mạc hội báo Xuân Kỷ Sửu - 2009

Khai mạc hội báo Xuân Kỷ Sửu - 2009
2009-01-19 08:51:00

PTO- Sáng nay 19-1, tại Trung tâm hội nghị huyện Đoan Hùng, Hội Nhà Báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hóa – TT, Sở TT-TT; UBND huyện Đoan Hùng và các cơ quan báo chí địa...

Rộn rã Hội Báo xuân trên quê bưởi

Rộn rã Hội Báo xuân trên quê bưởi
2009-01-18 15:27:00

PTO- Chuẩn bị cho Hội báoxuân Kỷ Sửu 2009, trong những ngày qua, tại thị trấn Đoan Hùng, Hội Nhà Báotỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng và Sở Văn hóa – TT, Sở Thông...

Rộn rã Hội Báo xuân trên quê bưởi

Rộn rã Hội Báo xuân trên quê bưởi
2009-01-18 15:27:00

PTO- Chuẩn bị cho Hội báoxuân Kỷ Sửu 2009, trong những ngày qua, tại thị trấn Đoan Hùng, Hội Nhà Báotỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng và Sở Văn hóa – TT, Sở Thông...

Rộn rã Hội Báo xuân trên quê bưởi

Rộn rã Hội Báo xuân trên quê bưởi
2009-01-18 15:27:00

PTO- Chuẩn bị cho Hội báoxuân Kỷ Sửu 2009, trong những ngày qua, tại thị trấn Đoan Hùng, Hội Nhà Báotỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng và Sở Văn hóa – TT, Sở Thông...

Báo Phú Thọ Triển khai nhiệm vụ năm 2009

Báo Phú Thọ Triển khai nhiệm vụ năm 2009
2009-01-17 07:55:00

PTO - Ngày 16-1, Báo Phú Thọ đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Đến dự có các đồng chí Hoàng Dân Mạc - Phó Bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long