Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7j8Od4buO4buKVOG7kOG7iiU8NeG7ijQo4buKJcagNeG7ilnDlSpY4buKNcOd4buoNuG7ilU4Kljhu4oqWMOV4bq14buK4buISi/hu4hL4buEL1nEqEbhu4Q14buMUyTDmeG7ilMmM1XDmTNDw4zEqMOM4buKVMOZJCQ0MeG7jFTDnSpYQ8OM4buIw4zhu4pUw5kkJDHhu4xVVcOdKlhDw4zhu4jDjEbhu4Q1UyZV4bq1RuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRnnDvcO94buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO1w5UqWOG7ilk/4buM4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7j8Od4buO4buKU+G7jirhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsSo4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7j8OUJuG7iuG7n1g7VOG7iuG7n8OgfSpY4buKecO9Sk3hu4o1N8Od4buKSz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOS4buI4bq+TeG7iOG7iOG7isOaKSpYLzU3w53hu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRkrhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw70hJeG7ijVZxajhu4rhu4ZM4buILU7hu4hUJiovPVjhu4Lhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGT0pMTeG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYLz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZL4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7p8Od4buKw6zDlcOd4buK4budJuG7jCrhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGxKhL4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRkzhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaH3hu4o04buOMeG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZM4buI4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRk3hu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bubWSbhu4zDneG7ijXhu6LhurXhu4po4buUVOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbEqEvhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWC89WOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4QvNTNG4buENTNG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGTuG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZ44buMNuG7ilThu6Aq4buKNeG7ouG6teG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZKTeG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYLz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZP4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmjhu7Lhu4rDmuG7jCbhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGxKjDkuG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYLz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDk+G7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhurImw5XDneG7imnhu4414buKaVk24buK4bqxw5UqWOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZM4buI4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOS4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9WeG7tjXhu4o1WeG7mCrhu4pTOuG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZKT+G7iOG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYLz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbEqOG7iOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDrDjDneG7iljDleG7iuG7oVjhu4wzw53hu4rhurDDncOZNeG7j+G7jDHhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw5PEqOG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYLz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbEqMSo4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7oz8qWOG7iljDnTrhu4rDmiEqWOG7iiTDlCpZ4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRkxL4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsSoSuG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu5/DlFThu4rhurHhu4zDneG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbEqErhu4jhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWC89WOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4QvNTNG4buENTNG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGxKhL4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7j8OV4buKNeG7jOG7iml24buKJT7hu4o04bucKuG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDk8OS4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsSoTOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhurI3VOG7iuG6s+G7slRZ4buKw6zhuqFU4buKaDZUWcOZM+G7imkx4buKTE3hu4hY4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRk9P4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvNTfDneG7hC8xRuG7hC81VUbhu4QvNTNG4buENTNG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGxKhN4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmnhu47hu4o1M+G6oSpY4buKeeG7j+G7iuG7jSYmVeG7ilg/w53hu4pK4buI4buIWOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZMS+G6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYL1g/w53hu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsSoTuG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu59ZJuG7isO1w5Uq4buKdzYoVOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZLS8OS4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsSoT+G7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDreG7oDbhu4rhu5gq4buKw73DoF0qWOG7iuG6qyrhu4pU4buMKuG7ik0k4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRkpKw5Phur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWC9U4buMKuG7hC8xRuG7hC81VUbhu4QvNTNG4buENTNG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGxKjDk+G7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu58pw53hu4pUfSXhu4rDmsOd4busKuG7ink2KlkmNjTDmeG7isSow4pNJOG7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbEqOG6vk3hu4jhu4jhur7hu4jhu4gvVFnDneG7qlThu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsSow5Lhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw71ZWzXhu4o1M8OZ4buKNcOj4buKKlnDneG7qCrhu4p5NipZJjY0w5nhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGS8SoTeG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpYL+G7ilRZw53hu6pU4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZK4buI4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmg8NeG7iuG7o8OdJCbhu4okN+G7jOG7iiXDlFRZ4buKWTwx4buKTOG7iOG7iFjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGTcOT4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvWTwx4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZKxKjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGeeG6r+G7jOG7isOaxqBU4buK4bqww50q4buMJcOdJD3hu4pZPDHhu4rEqMOKSz1Y4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRk7hu4jhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWC9ZPDHhu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRkpK4buELzFG4buELzVVRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmg8NeG7iipYOzXhu4rhuqsjKiYlJjUm4buKWD/DneG7isSoPVjhu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGTk3hur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWC9YP8Od4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZKS+G7hC8xRuG7hC81VUbhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZo4bu0Klnhu4rhurPhu7Y14buKVCEq4buKNTM4Kljhu4rGoTYlUybhu4pO4buI4buIJSThu4QvMUbhu4QvNVVG4buENVVG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGTcOS4bq+4buI4buI4buI4buKw5opKlgvU+G7tCpZ4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4QvNVMmVeG6tUbhu4QvNeG7jFMkw5lG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wx4bqrNjVZJjPDjEbhu5ttw73hu4rDrOG7oWPhu5/hu4QvMUY=

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long