Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4lqSuG7gMO0Ksav4bqs4buAxrBLWeG7gOG7mjTDneG7puG7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5rGr+G7gH3hu6jGoMWo4bqq4buAPFvEqMOd4buA4buW4buIPuG6quG7gDgx4buAfT4yLMOd4bum4bqq4buAV+G7iD7hu4jhu7JX4buiRS/FqOG7gsOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gHs+xqDhurbhur4vL8agQuG7luG7iOG7sinFqFt9xajhu7JCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4bhu4Lhu4YvR+G7iuG7mknhu4bDjEbhu4Thu4LDjH3hu4JJ4buKw41HR1jhu4JCVinhu6bhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJxakh4buA4bu3TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4A4SuG7gMawxajDmuG7gH3FqOG7iOG7suG7gGpK4buAw7Qqxq/hu4A4NOG7iOG7gOG7luG7iMOd4buAxahKw53FqOG7gMagPcOd4bum4buAOE7DneG7gHsk4buASUdIL8Wp4bu3asawxrAtw7TFqeG7t2rhu4Dhu6Y2xq/hu4Dhu6nhurvDtMOq4buAxqDEqMag4buAPFvhu5LDneG6quG7gMWoW8OhVcOd4bqq4buAfcWo4buw4buAYU3hu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDneG7gDhU4buAOMavVcag4buAfUtZ4buA4buaNMOd4bum4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gMagMOG7iOG7gMagxKjGoOG7gOG7msav4buAfeG7qMagxajhuqrhu4A8W8Sow53hu4Dhu5bhu4g+4bqq4buAODHhu4B9PjIsw53hu6bhuqrhu4BX4buIPuG7iOG7slfhu6Lhu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vT3DneG7puG7gDhOw53hu4DDnVJb4buAPiPhuqrhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAw6Dhu4BXxq9Tw53hu4DGoMWo4bus4buA4bucS+G7suG7gMagMOG7iOG7gOG6vcWoMOG7gH3hu7DGoMWo4buA4bup4bq7w7TDquG7gMawxahKw53FqOG7gCnFqCThu4BqSuG7gMO0Ksav4buAw7Thu6Zbw6HDmcOd4buA4bq/M8ag4buA4bq9xahbw53hu6bhu4B9S8av4buAxqBbKsag4buAxajhu7gp4buA4bq74buIw53hu4Dhur3FqOG7rOG7gOG7nEvhu7Lhu4Apxajhu7bDneG7puG6quG7gMagxagkw53hu6bhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4buWVcOdxajhu4A4xq9SWeG7gOG7nDIsw53hu6bhu4DFqD3hu4DFqMOUKeG7gMagw5Qp4buAROG6veG7sjjGr+G7mi3hu4Lhu4rEkOG7gMawxahKw53FqOG7gCnFqCThu4BqSuG7gMO0Ksav4bqq4buAxakh4buA4bu3TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4A4SuG7gMawxajDmuG7gH3FqOG7iOG7suG7gOG7nFThu4DDneG7psWo4buw4buA4bup4bq7w7TDquG7gMagxKjGoOG7gDxb4buSw53huqrhu4DFqFvDoVXDneG6quG7gH3FqOG7sOG7gGFN4buAV8Wo4buYw53hu4B9PjI6w53hu6bhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAxqDEqMag4buA4buWxq9Vw53hu4ApxajEqCnhu4Apxajhu7bDneG7puG6quG7gMagxagkw53hu6bhu4A4xq9VxqDhu4BYw5XDoeG7gFjhu4jDneG7gMagMOG7iOG7gOG7muG7sMagxajhu4Dhu5ZVw53FqOG7gH1Lxq/hu4DGoMSoxqDhu4DGoDrhu4B7IeG7gDhOw53hu4DFqOG7tOG7iELhu4Dhu6nhurvDtMOq4buAxqDEqMag4buAPFvhu5LDneG6quG7gMWoW8OhVcOd4bqq4buAfcWo4buw4buAYU3hu4B9xag9w53hu6bhu4Dhu5bEqOG7suG7gOG7nFPDneG7gH3DlH3hu4DGoEzhu4DGoMSoxqDhu4DGoMWoMOG7gFfGr8Odxajhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAPFvEqMOd4buA4buW4buIPuG6quG7gDgx4buAfT4yLMOd4bum4bqq4buAV+G7iD7hu4jhu7JX4bui4buAOFThu4A4xq9VxqDhu4B9S1nhu4DDneG7pjTDneG7puG7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhuqjhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5zGr8OaWeG7gOG7msav4buAfcavxqDFqOG6quG7gOG7muG7iMOdxajhu4BY4buIWeG7gH0+UsOd4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4buAxqAxw53hu6bhu4Dhu5o0w53hu6bhu4Dhu5zhu7TDneG7gFfFqMSoxqDFqOG7gH3FqOG7iFnhu4A8W+G7iMOdQuG7gMawxagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buA4buaNMOd4bum4buAfTThu4DDneG7iMOh4buA4bucU8Od4buAxahTfeG7gH3FqMSow53hu6bhu4BGL+G7hOG7huG7hOG7hkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vyXDneG7puG7gH3FqCzGr+G6quG7gMagxKjGoOG7gDxb4buSw53huqrhu4DFqFvDoVXDneG7gH3Gr1Mp4buAfSDGoOG7gOG7nOG7mMOh4buAWUvDncWo4buAfVvDoVLDneG7gH0+W8OhVMOd4buAOErhu4DEqCnhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5bGr1XDneG7gCnFqMSoKeG7gCnFqOG7tsOd4bum4bqq4buAxqDFqCTDneG7puG7gOG7muG7sMagxajhu4Dhur3hu7I4xq/hu5ot4buC4buK4bqo4buAxqDFqOG7rOG7gOG7nEvhu7Lhu4DGoMSoxqDhu4DGoDrhu4A8W+G7iMOd4buAxqDFqFvDoVLDneG7gFk9w53hu4B9xagyLMOd4bum4buAYVvDoVLDneG7gH3FqOG7ouG7suG7gOG7miPGr+G7gMag4buSKeG7gMOdxajhu5J94buAfeG7qsOdxajhu4DFqOG7qsOdxajhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4buWVcOdxajhuqrhu4B9xag9w53hu6bhu4B9xq/DneG7gFfhu7Ap4buAfcWoLMav4bqq4buA4buc4buQw6Hhu4Dhu5ww4bqq4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4BhxKjGoOG7gOG7nFPDneG7gMOd4bumMizGr+G7gOG7msOVw53hu4Dhu5zDmuG7gMagxagw4buA4bucKsOd4bum4buAKcWo4bu2w53hu6bhu4Dhu5rhu7DGoMWoQuG7gMWp4buIW+G7gFfFqMav4buA4buaNMOd4bum4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG6quG7gFg1xqDhu4BYMi7DneG7puG7gMagxagzxqDhu4DDnU7DneG7puG7gH3FqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4A4xq9VxqDhu4Apxahbw53hu4B9xahbJMag4buAV8WoNuG7gH0+IsOd4bum4buAfeG7skrDneG7gOG7lirhu4DGoMSoxqDhu4DGoDrhu4B7IeG7gFfGr8Odxajhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAV+G7iD7hu4jhu7JX4bui4bqq4buAODHhu4B9PjIsw53hu6bhuqrhu4A8W8Sow53hu4Dhu5bhu4g+4bqq4buAxqDEqMag4buA4buaxq/Dmlnhu4Dhu5rGr+G7gH3hu6jGoMWo4buAWOG7sMagxajhu4B7NuG7gOG7muG7iMOdxajhu4BY4buIWeG6quG7gH3FqE/DneG7puG7gMagTMOdxajhu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7Dicawxajhu4jDncWo4buAfT7hu4jhu4DFqSHhu4Dhu7dOw53hu4DFqOG7tOG7iOG7gDhK4buAxrDFqMOa4buAfcWo4buI4buy4buAe1Hhu4DGoMWoMOG7gH0+4buq4buAKcWoJMav4buAxaguKeG7gMO5xajhu7bDneG7puG7gEHDlcOh4buA4buaNcOd4bum4buAw7RTKeG7gHskw53hu6bhu4A4TsOd4buAxajhu7Thu4jhu4A4SuG7gMSpxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4bqq4buAw7nFqOG7tsOd4bum4buA4bulW0zDneG7gFjDoOG7gDhOw53hu4DFqOG7tOG7iOG6quG7gMO5xajhu7bDneG7puG7gOG7pVtMw53hu4BYw6Dhu4Dhu5rGr+G7gHtMw53huqrhu4Dhurvhu4jDneG7gDxbTMOd4buAWMOg4buAw6rGr+G7gH3hu6jGoMWo4buAOErhu4Dhu5rhu4jDncWo4buAfcWoT8Od4bum4buAV8avw5pZ4buAfT7hu4jhuqrhu4Dhu6bGr8SoWeG7gHvEqH3hu4A4xq9VxqDhu4Apxajhu7bDneG7puG7gMagxagkw53hu6bhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4buWVcOdxajhu4B9S8av4buAxqDEqMag4buAxqA64buAeyHhu4A4TsOd4buAxajhu7Thu4hCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6r1t9xajhu7I+4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buA4bq/4bq9xanhu7fDtEUvKcOJ

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 

Liên hoan “Vũ điệu công nhân” 
2024-07-18 12:48:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” tỉnh Phú Thọ lần thứ hai - năm 2024, chào mừng 95...

Chưa cần đóng cửa di tích, thắng cảnh

Chưa cần đóng cửa di tích, thắng cảnh
2020-02-05 20:09:26

PTĐT - Trước đề nghị của Bộ VH-TT&DL về đóng cửa các di tích, thắng cảnh để hạn chế sự lây lan dịch bệnh nCoV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long