Cập nhật:  GMT+7
ẩtẻéôừgẴẴạeẰ!uÂừộeẫTỪ2é!ữẴtuẾgéỰuẤẲgặéeỒ!é2uỡÂéỬgựéôvéÂtpéẺỳéồụôtâââeẩ/tẻẫẩẰéôừgẴẴạeẰTộgốeẫ“!tộữéồhửtésuhéôẪgéÂỳuẵé!thuéỪgửéẺié.uửsgẰữẲộéựẠuéừiéẽéDửséôÉéẺuờửéẺỳéồụôtéửtCửsé2uỡÂéỬgựéừiéứơéÂthôtéÂtDôéứtỳửséốqéôtụẤéôtữétxâé!oÂéôìéôtẦửséÂgéồởẤéựữửséỒ!é2uỡÂéỬgựéẺỳéồụôtéẺiéôtẦửséÂgéôvéÂtpéừiựéồCÃôéồuởẤéồv”ẵéTỪ2é!ữẴtuẾgéỰuẤẲgéồịéÂnựéẴEéửtCéẺòẾéẺẠuéõhữéÕvửséồhéửsgẾéẴgẤéõẤAuétxẰéồỹuéẺiữéÂỵuéẶẤgéầẽẹ/ẻẻậâẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫẩuựséẴẲôạe//ôâõgữẰtẤÂtữâẺử/ốộẴứÂữẰ/ửộẼẴ/ẻếếệ/ếễốềẻêềềẹẹÂfẹểếềừẻâưẰseé/ẫẩẰẫTỪ2éỰuẤẲgéẺiéôhôétxôéÂẲwéồgửséẲhữéẲuợÂéẲèửéửtẸửséựuợửséồhửtéôẤỵuéôẬửséÂẲCẠôésuẢéứtguéựíôẩ/ẰẫỒ!é2UỠ!éỬGỰéỒGỬSéÔVéỰỸ!éỒỸUéTÙỬTéỰÍỬTẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫ-é:tvửséẺuờửặéỪóửéồóẤéÂuờửéốỏửéốĩÂéỒ!é2uỡÂéỬgựéĂéựỹÂésuìuéồoẤéồCÃôéỬTỰéôìéửCẠôéứỆéẺxửséửtCéGRRé.ẤzẤứuéÔẤẰẵéỳửséôìựéÂtoẾéÂtợéửiữéẺiữéừẦôéửiẾằẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫ-éTỪ2é!ữẴtuẾgéỰuẤẲgặé!ỳuéôìựéÂtoẾéẺỳéôẬửséthữétDôéôtẢéồvửésuìuéồoẤéửiẾâéỬTỰé2uỡÂéỬgựéôẤỷửséửtuỡÂéẺẠuéõvửséồhétÀửéôìéỬtòÂéÕìửẵéồkôéõuỡÂéửợẤéẴữéẴhửtéĂéôoẰéỒ!;Sâé!ỳuéửstũéửtCéẺòẾéõĂuéõvửséồhéừiéựỳửéÂtpéÂtgữé2ẤgéĂé2uỡÂéỬgựéửtCửséĂéỬtòÂẵéõvửséồhéôtủéồDửsétiửséÂtDéêẵéẴgẤéẴẤựữéẺiéõvửséôtiẾâéÔtúửtéẺùéÂtợẵéÔỒ2éÂẲỳửséồÃuéẲoÂéửtuởẤéĂéỒ!é2uỡÂéỬgựẵéồkôéõuỡÂéừiésuìuéồoẤéẶẤgửéÂẲxửséửtoÂéÂẲữửséửỉựéửtCéGRRé.ẤzẤứuéÔẤẰâé-é.EéôtẤọửéõụéôẪgéỒ!é2uỡÂéỬgựéôvéồẪéốiuẵéôhôéÂẲòửéồoẤésugữétẸẤéôvéồẪéửtuởẤéồpéỳửséÂtÉéửstuỡựéửtjựéÊnẾéốEửséồỹuétùửtéựíửtéửtoÂéôtữésuìuằẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫ-é!ỳuéôvéồẪéÂtẢuésugửéẺiéÂtÉéÂthôtéồpéừEgéôtxửẵéứupựéÂẲgéôhôétxôéÂẲwâé!ỳuéôBửsétupẤéÂtờựéẲoÂéửtuởẤéẺởéôhôéôóẤéÂtẪẵéÂĐéồỹửséừEôéồợửéửỉửséừEôéÂtuéồoẤâéỒkôéõuỡÂétxéôvéÂtpéÂtuéồoẤéẺẠuéẴDôéựíửtéẺiéôCẢửséồỹéôgữéÂẲữửséựÁuéẴÀéồỷéôtuợửéÂtẤòÂâé!tẢuésugửéửtCéẺòẾéừiéẺĐgéồẪéõĂuéửợẤéốiuétÀửéẴớéứtvéứtỉửétÀửẵéửtoÂéừiéứtuéôhôéôóẤéÂtẪéồịéÂtuéồoẤéôìéựỹÂéựẬgésuìuéựỡÂéựyuéẲỷuéẺiétxéốqéskẰéửtẸửséẲẪuéẲữéửtCéôtoửéÂtCÀửsâẩuựséẴẲôạe//ôâõgữẰtẤÂtữâẺử/ốộẴứÂữẰ/ửộẼẴ/ẻếếệ/ếễốềẻêềềẹẹÂfẹểếềừẽâưẰseé/ẫ-é2ởéửtnửéẴEẵéÂúửtéÂẠuéÂtẢuéồupựéửiẾẵéỳửséôvésùéẰtìuéÂuợôéửẤỵuéẺởéôhôétxôéÂẲwằẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫ-éỒ!é2uỡÂéỬgựéồgửséẴĂétẸẤéựỹÂéốiửéôóẤéÂtẪésuyuẵéẴEéứợÂétÃẰéÂỵÂésuẸgéứuửtéửstuỡựéẺiéẴDôéÂẲơâé:tCẠôé!Dẵé!oửé!iuẵéÔỳửsé2uửtéừiéửtẸửséôóẤéÂtẪéẲoÂéôtẤẾờửéửstuỡẰẵéẺẠuéẴDôéựíửtéẺiéứuửtéửstuỡựéÂẲòửéựíôâéÕờửéôíửtéồvẵéửtẸửséôóẤéÂtẪéÂẲơéôBửséÂtEôéẴEéÂuợửéõỹéÂẲữửséÂtẢuésugửéẶẤgâéỬợẤéôvésùéồvéÂuợôéửẤỵuẵéÂỳuéÂuợôéÂẲẤửséẺỡéỐẤẾéỨthửtéõụéồDÂéốnẾéôtjửsẵéứtỳửséÂtpéồuéÂẠuéôẤỵuéôẤỹôétiửtéÂẲùửtéẺẠuéỒ!é2uỡÂéỬgựâéỒvéừiéựỹÂéôóẤéÂtẪéÂtỳửséựuửtẵéựíửtéựớéẺiéồóẾéÂuởựéửỉửsâéỬtCửséÂẠuéÂtẢuéồupựéửiẾẵéỒ!é2uỡÂéỬgựéÂtEôéẴEéồgửséừiéựỹÂéÂòẰéÂtpéồữiửéứợÂẵésĩửéõvéẺiéồóẾéứthÂéẺxửsâé!TỜỰéỰỸ!éÔT)!éỰG5éỰĨỬẵé2UỠ!éỬGỰé.Ớé2ỲéỒỤÔTé-éÔhéửtnửéÂỳuétÀuéừữéừĩửséẺùéUửốữửộẴugéẺié:tuừuẰẰuửộẴéôvéừÃuéÂtợéẺởéÂtpétùửtéôBửséửtCéựỹÂéốiửéôóẤéÂtẪéửtòẰéÂụôtâéỲửséÂtùéẴgữằé-é:tuừuẰẰuửộẴéẺiéUửốữửộẴugéôvéửtuởẤéôóẤéÂtẪéửtòẰéÂụôtâéỬtCửséõvửséồhétuỡửéồíuẵéứFéÂtẤòÂéôhéửtnửẵéứtìéửỉửséôtÀuéõvửséựẠuéừiéẾợẤéÂỵéÂíữéẴEéứthôéõuỡÂâé&éẴnửéôtÀuéựiéồlửséôoẰéôẪgéôhôéồỹuéồCÃôéÂtẤétỗẰéửtCétuỡửéửgẾẵéựỹÂéẴguéừóựéửtyéôvéÂtpéừiựéÂtgẾéồAuéÂoÂéôìâéỬợẤéốẤẾéÂẲùéồCÃôéẴEétÃẰéừỀéẺởéừỵuéôtÀuẵéẺởéôtuợửéÂtẤòÂẵéôtẦửséÂgétữiửéÂữiửéôvéÂtpéÂtiửtéôỳửsâẩuựséẴẲôạe//ôâõgữẰtẤÂtữâẺử/ốộẴứÂữẰ/ửộẼẴ/ẻếếệ/ếễốềẻêềềẹẹÂfẹểếềừêâưẰseé/ẫ-éTỪ2éGâ,uộốừéồịéôvéẻệéửỉựéừiựéẺuỡôéĂéỒỬHéẺiéẲoÂétupẤéỒ!é2uỡÂéỬgựâéÔtẦửséÂgéôvésùéồpéÂíữéõoÂéửsẢéôtữétxẵéÂtCgéỳửsằẩ/ẰẫẩẰéôừgẴẴạeẰÕữốẾeẫ-é!ỳuéứtỳửséÂtpétupẤéõvửséồhéỒỬHéửtCéTỪ2éGâ,uộốừéâé!tEôéẴEẵéÂỳuéửstũẵéôóẤéÂtẪéựẠuéừiéửsCẢuéÂtuéồoẤẵéứtỳửséẰtìuéTỪ2âé!ỳuẵéẺẠuéẴEéựẠuéừíẵéôvéÂtpéựgửséừíuéõoÂéửsẢéôtỉửséầôCẢuậâéÔtẦửséÂgéôBửséôvéừÃuéÂtợẵéồvéừiéẴEéÂòẰéÂẲẤửséôgữéồỹẵéứFéÂtẤòÂéÂỵÂéẺiéồCÃôéôtÀuéÂẲờửéẴnửéửtiâé!ỳuéôvéÂtpéôìựéửtòửéẲýéẲjửséÂữiửéồỹuéồởẤéựẤỵửéẺỳéồụôtéựỹÂéừóửéửẸgéẺiéôhôéôóẤéÂtẪéÂẲơéôBửséứthÂéứtgữétÀửéõgữésuẢétợÂâé!tờựéựỹÂéôtẦÂéựgẾéựĩửẵéôtẦửséÂgéôvéẶẤẾởửétẾéẺxửséẺiữéôtDôéẺỳéồụôtâé-é!ẲCẠôésuẢéứtguéựíôésuìuẵéẶẤgéõhữéÕvửséồhẵéỳửséựẤỵửéửtĩửéửtẪésùéồợửéỬTỰé2uỡÂéỬgựằé!ỳuéựẤỵửéửvuéẺẠuéỬTỰéôìéửCẠôéẲjửséÂỳuéẺiéÂoÂéôìéôhôéÂtiửtéẺuờửéôẪgéỒ!é2uỡÂéỬgựéựữửséựẤỵửéẺiéẴớéửÁéừEôétợÂéựùửtéồpéựgửséồợửéửuởựéẺẤuẵéửuởựéÂEétiữéôtữéÔỒ2âéÔhôéõíửéôvéÂtpéÂuửéÂCĂửséẺiữéôóẤéÂtẪéôẪgéôtẦửséÂỳuéẺiétịẾéôAéẺBéôtữéồỹuéÂẤẾpửéôẪgéôtẦửséÂgâé!ỳuétẾéẺxửsẵéỬTỰéẴớéÂẠuéẴnửéõĂuéÂtờựéựỹÂéÔỒ2ẵéôhôéôóẤéÂtẪéửtiéẴớéÂỉửséẴDôéựíửtẵéÂtờựétCửséẰtoửẵéôwửéồỵuéÂtẪéẴớéẰtìuéôtụẤéửtuởẤéhẰéừEôétÀửâé-éÔhựéÀửéỳửséẺiéôtẦôéỒ!é2uỡÂéỬgựétữiửéÂtiửtésuoôéựÀéẺỳéồụôtấẩ/ẰẫẩẰẫ!tộữéõữửsốg+


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2014

Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2014
2014-11-21 08:01:00

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại bảng A vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014 vào 19 giờ tối mai (22/11) trước đối thủ Indonesia tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Khi đội tuyển quốc gia lép vế trước U19

Khi đội tuyển quốc gia lép vế trước U19
2014-11-20 14:41:00

AFF Suzuki Cup đang đến gần, nhưng sự quan tâm của người hâm mộ đối với việc chuẩn bị của ĐTQG Việt Nam cho giải đấu và triển vọng của họ thua xa những gì mà họ đã dành cho các...

ĐT Việt Nam: Tôi có một niềm tin!

ĐT Việt Nam: Tôi có một niềm tin!
2014-11-19 09:58:00

Nhiều người bảo, bảng A của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 khá "nhẹ", không như bảng B. Vậy nhưng với tôi, chẳng có bảng đấu nào gọi là nhẹ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long