Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Hhuqnhu4xQ4bq04bq84bubw5Lhuqzhu5Dhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G7t0Phu5vhu7l44bq64bubw4Hhuqjhu5vhu6DDgOG7m+G6usO5UMO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buR4bqtSuG7m+G7ucO54bu54bub4bqs4buG4bu54bubw5JP4buA4bub4bqm4butTeG7m8OSw7rhuqjhu5vhurzhu6fhurzhu5vDkk/hu5jhu4jhu7nhu5vDkuG6rOG6tuG6uuG7m8OaKCjhu5vhu7jhu4xNw7Phu5s8MeG7geG7m+G6qcOKw5PhuqzhuqhQw7rhu5sy4bqo4buMT8O64bubw4Hhu5jDuuG7m0/DuuG7m+G6uuG6suG6vOG6rOG7m+G6uOG6suG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw5Lhu5bhurzhuqbhu5vhu7nhur7hu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uEPhu7nhuqzhu5vDk+G7muG7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m8OBw7nhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6usOyw7QvTeG7keG7gSgobuG7mzLhuqjhu4xPw7rhu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uuG7huG6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqsSk3hu5vhu6Lhu6Xhu5vDuuG6qOG7m+G7ueG6rOG6ruG7m+G7ouG6oOG7m8OB4burw5Lhu5vDkuG6rELhu5tL4bub4bq84bqs4bul4bub4bugw4Dhurrhu5vDkuG6qOG7ouG6qMO0w5LDuuG7t+G6uMOA4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bq6w7pP4bqm4bqo4bq8buG7n03hu6Dhu5vDuuG7jMOSw4rGoeG7kcO0w5JP4buRw7TDkkHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m8O64bq4w5Lhu4nGocO64bq84bqsLXBw4buj4bujLeG7o3Dhu6NycHFwcuG7oXDDskVN4bqmxqHhu5tBw7rDksO6LU3hu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXB04budxqHhu5tBw7rDksO6LeG7nuG6qEHDkuG6rOG7icahcHXhu53GoeG7m8OTT+G7ueG7icah4bqsw5LDkk1uLy/hurrDsuG6pOG7o8Oy4bqo4bq64bqmw7Lhu6LhurzDgOG7uUHhurzDsuG6vMOAw5Iv4buf4bud4bujcC/hu6Phu6Mv4buf4budL8O64bq84bqsLXBw4buj4bujLeG7o3Dhu6NycHFwcuG7oXDDskVN4bqmxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bub4buj4bud4budam/GoeG7kcO0L8OSQeG7kcO0L8OST+G7kcO0w5JP4buRw7TDkkHhu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5E8MeG7geG7mzLhuqjhu4xPw7rhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDuU3hu5tBw5Thurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDk8O54bu54bqs4bubxqHhu7l44bq64bubw5JP4bun4bqoxqHDs+G7m8OTw7rhu4zhu5vhuqbhuqjEqOG7m8OSw71N4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7l54buM4bubw5Lhuqzhu5Dhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDkuG6rMOKxanhuqjhu5vhurrDueG6qOG7m8OB4bqo4bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vDkk/huqrDsuG7m8Wo4bq84bqsbuG7myPhu5Thu7nhu5sjSOG6vOG6psO0L8OSQeG7kcO0L8OST+G7kcO0L8OSw7rhu7fhurjDgOG7kcO0TeG7keKAnOG6qXjDkuG7m+G7ucWp4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7fhu6fhurzhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDgeG6qOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m+G7oMOA4bub4bq6w7lQ4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDkuG6rMSo4bqo4bub4bqm4bqow7rhurzhu5vDkuG7iOG6qOKAncOz4bubPDHhu4Hhu5sy4bqo4buMT8O64bubw5LhuqxG4bq84bqm4bub4bu3w7nDiuG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bu34buMw43huqjhu5vhuqzhu4ZN4bubw4FJ4bqo4bub4bq64buI4bqo4bubw4F3UMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7gUPhu5vhu7nhuqzhuqjhurDhurzhu5vhurjhu5hK4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7mzPhuqzDvcOS4bub4bu2xanhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m0/hu7Hhurzhuqbhu5vhu7l54buM4bubw5Lhuqzhu5Dhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vhu6DDgOG7m+G6usO5UOG7m+G6uOG7peG6uuG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6suG6vOG7m0Hhuqjhu5vhu7nhuqzhu4xQ4bq04bq84bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vDksOK4bul4bq8w7Phu5vhu7nhur7hu5vDkuG6rOG6tOG7m+G7oMWpUOG7m0/DuuG7m8OSw7rhuqjhu5vhurzhu6fhurzDs+G7m0Hhu7Xhurzhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G6unjDkuG7m+G7ueG7iuG7m+G6rEnhuqjhu5tBxqDhu5vDmigo4bub4bu44buMTeG7m+G7n+G7neG7o3DDsuG7m0DDiuG7m+G7osO9UMOz4bubRuG6vOG6puG7m8OBxrDhu5vDgeG7mMO64bubT8O64bub4bq44bqy4bq84bqs4bub4bu5eOG6uuG7m8OST+G6ruG6vMOy4bub4bqpT8OK4bq84bqm4bub4bq4Q+G7ueG6rOG7m8OT4bua4bub4bu34bq+4bq84bqm4bubw4HDueG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq6w7Phu5vhu7nhuqzhu5jDuuG7m8OS4buW4bq84bqm4bub4bu54bq+4bubPDHhu4Hhu5vhurzhu6XDiuG7m+G7uXjhurrhu5vhu7nDueG7ueG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m8OS4bqs4buQ4bubw4Hhuqjhu5vhu6DDgOG7m+G6usO5UMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTwx4buB4bubPMOK4bul4bq84bqm4bub4buB4bup4bq84bubw6Lhuqzhu47hu7nDs+G7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw5Lhuqjhurbhurzhu5vhurzhuqzhuqjhurLhurrhu5vhu7nhu5DDuuG7mzLhuqjhu4xPw7rDs+G7m8OS4bqsw73hurrhu5vhu7nhuqzhuqrhu5vhurjhu4xG4bq84bubw4Hhuqjhu5vhu6DDgOG7m+G6usO5UOG7m8OS4buW4bub4bq84bqs4bul4bubw5Lhu4jhuqjhu5vhuqlP4buM4bq84bqm4bubw5J34bq64bubw4Hhu6XDiuG7m8OS4bunw4rhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vDgcO54bubw5JPw4Phu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4FJ4bqo4bub4bqr4buf4buh4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrhu5vhuqxJ4bqo4bubTuG7jHfhurzhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vhu7dD4bub4bu54bqsw4rhu5vhuq09w5rhu5spw7rhurrDgMOT4bub4bufc8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keKAnOG7gSgo4bubw4HGsOG7m+G6puG6qMO6w4rhu5vDgUnhuqjhu5vhu7nhuqzDiuG7mzLhuqjhu4xPw7rhu5vhurzhuqbhuqzEkMO64bub4bq44bul4bubw5Lhu4xQ4bqyw5Lhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG6qOG6vOG7m8OS4buYS+G6vOG6puG7m0bhurzhuqbhu5t4UMOz4bub4buQ4bq84bqm4bub4bqsSeG7m+G6uuG7huG6qOG7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vDgUPhurzhuqzDsuG7m+G6qeG6rOG6sOG7m+G6vOG6ruG6vOG7m+G7ueG6rOG7jFDhurLhurzhu5tG4bq84bqm4bubeFDhu5vhu7l44bq64bub4bu5eeG7jOG7m8OS4bqs4buQ4bubw4Hhuqjhu5vhu6DDgOG7m+G6usO5UOG7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m8OSRuG6qOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bq04bub4bu54bq+4bubUeG7m8OJ4bqo4bqw4bq84oCdw7Phu5tN4bqs4bq+4bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bub4buBKCjhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bub4buD4buMd+G6vOG7mynDlOG7m+G7ueG6rOG6qMO64bubw5PDg+G7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7geG6vD3hu6BNT8OAw5PDk+G7m8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uMO54bu54bubw5Lhu4xQ4bq04bq84bubw5Lhuqzhu5Dhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Lhu5vDkk/huq7hurzhu5vDk3fhurzhu5vDksO9TeG7mzwx4buB4bubMuG6qOG7jE/DuuG7m+G7okbhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6uuG7m8OJ4bqs4bur4bu5w7Phu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5vhurzhuqbDiuG7peG6qOG7m8OBxKjhuqjhu5tG4bq84bqm4bubw5NH4bq84bqm4bubT3jDkuG7m8OSQuG6vOG6rOG7m+G7ucWp4bq6w7Lhu5sw4bqs4bqo4bub4bq64buI4bqo4bubw5Lhu5bhu5vhuqnDouG7mzzhu7gy4bubQeG6qOG7m+G7ueG6rOG7jFDhurThurzhu5tPw7rhu5s84bul4bubM0nhuqjhu5vDgeG6tOG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G7t0Phu5vhu7nhuqzDiuG7m8OaKCjhu5vhu7jhu4xN4bub4buf4bud4bujcMOz4bub4bu54bqs4bqo4bqw4bq84bub4bq44buYSuG7ueG7m+G6puG6qMO64bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5sz4bqsw73DkuG7m+G7tsWp4bq84bub4bq84bqs4bur4bu54bubw4Hhuqjhu5vhurzhuqzhu6vhu7nhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7uXnhu4zhu5vDkuG6rOG7kOG7m03huqzFqeG6qOG7m+G6uuG7reG7ueG7m8OB4buQ4bubeOG6uuG7m8OB4bq04bubw5JPw7nhurzhuqzhu5vhu7dD4bubR+G6uuG7m0HDiuG7m8OS4bqsw7pQ4bubw4HDjeG6qOG7m8OS4buW4bub4bq84buK4bqo4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m8OS4bqo4bqww5Lhu5t44bq64bub4bq84bq+4bq84bqm4bubw5PDuuG6vOG6puG7m+G6vOG7iuG6qOG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vhu7nhur7hu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDieG6rOG6quG7m+G6uOG7p+G6vOG6rMOy4bub4buBQ+G7m8OS4bqs4buMUOG6tuG6vOG7m8OST+G7mEvhurzhuqbhu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7o3Vy4buh4bub4bu54buA4bq84bub4bq84bqs4buI4bubT+G7hOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bq84bqsw73DkuG7m8OS4buW4bq84bqm4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5vDgeG6tOG7m+G6uuG7jMO64bubTuG7jOG7peG7m8OS4but4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw4DDiuG7m+G7ouG6vMOA4bugTU/DgMOTw5PDtC9N4buR


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

ĐT Việt Nam: Tôi có một niềm tin!

ĐT Việt Nam: Tôi có một niềm tin!
2014-11-19 09:58:00

Nhiều người bảo, bảng A của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 khá "nhẹ", không như bảng B. Vậy nhưng với tôi, chẳng có bảng đấu nào gọi là nhẹ.

Đức hạ Tây Ban Nha, Argentina thua đau phút cuối

Đức hạ Tây Ban Nha, Argentina thua đau phút cuối
2014-11-19 08:00:00

Mặc dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương nhưng đội tuyển Đức vẫn đánh bại Tây Ban Nha ngay tại Vigo. Trong khi đó, sự vô duyên của hàng công đã khiến Argentina...

Bổ sung kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao

Bổ sung kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao
2014-11-19 07:57:00

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi trả tiền thưởng, tiền chế độ chính sách đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên.

Federer bỏ cuộc, dâng ngôi vương cho Djokovic

Federer bỏ cuộc, dâng ngôi vương cho Djokovic
2014-11-17 15:54:00

Cuộc tỷ thí được chờ đợi nhất trước khi mùa giải 2014 khép lại đã không thể diễn ra như mong đợi. Roger Federer dính chấn thương đành phải bỏ cuộc và nhường ngôi vô địch cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long