Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW0o4busP+G7ruG7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G7iMOMRuG7j+G7kcO1w7Xhu4/hu4jDjOG6rsOBxKjhu4/hurHEg1bhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4/huqpz4bqqw4Phu4/huqxPRuG6qsOD4buP4buI4buf4bqu4buP4buIcEJsL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/DtOG7neG7keG7lS/hu5nhu5124buTw7TDtOG7leG7m+G7k+G7k+G7iMO04buX4buV4buT4buXxqHhuqzDtOG7ieG6pEnDg+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW3huq/DjELhuqrDg+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/Dg8aw4bqq4buPd+G7p+G7mOG7i+G7j+G7iOG6sOG6quG7j3ZM4bqqw4Phu4/hu5Lhu6PhuqrEguG7j+G6rOG7oeG7j+G7ksSo4buPxIJP4buC4bqqw4Phu49JxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4buvxILEqOG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/DlOG7oeG7j+G7r0Phu4/DlOG7o+G6ruG7j+G7iMOMROG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4jEgkrhu6/hu4934bur4buY4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6puG6ruG6qsSC4buP4buI4bu54buP4buScuG7j8SCw4rhuq7hu4/hu61B4bqq4buPw5TDleG6qsOD4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvDg+G7p+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huq/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4/hu6/hur7hu49JxILGsOG6quG7j3vDg0Jw4bqu4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buPamThuq544buI4buvQuG6qOG7reG7o+G6quG6pmvhu4/DlOG7oeG7j3vDg+G7p+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu48mRknhu4/hu4jhu5/hu6/hu4/huqPEqOG6uuG7r+G7j+G7iOG7ueG7j3vEguG7qeG7iOG7j+G7rHHhuqrhu49qKOG7rD/hu65r4buPd3Lhu4/huqbhu5Thu4/huqbhu7nhu4jhu4/EgkZJ4buPd+G6vOG6qsOD4buP4buI4bqw4bqq4buPdkzhuqrDg+G7j+G7iMOM4bqy4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu5HDtcO14buP4buIw4zhuq7DgcSo4buP4bqxxINW4buP4buI4buh4bqu4buP4buIw4xG4buP4buv4buf4buv4buPVuG7jOG7j+G7n+G6quG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu4jhu5/huq7hu4/hu4hwQuG7j2rhuqpz4bqqw4Phu4/huqxPRuG6qsOD4buP4buS4buj4bqqxILhu4vhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg2vhu4/DlOG7oULhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7keG7lS/hu5fhu4/hu4hw4bqu4buPJuG7oeG7j3vDiuG6ruG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1X4bun4buY4buP4bqs4buh4buP4bqmxIJCceG6quG7j+G7r8WpSeG7j+G7iOG6sOG6quG7j3ZM4bqqw4Phu4/EgkZJ4buPw5Thurrhuqrhu492QuG7jyjhu6w/4buu4buP4bqs4buh4buP4bqqw4Phu6fhuqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buPd8awxKjhu4/huqjhurrhuq7hu4/hu4jEgsSo4buP4buS4bu5SeG7j8OU4bq64bqq4buPw5Thu6Hhu4/hu63hurrhuqrhu4/huqrDg+G7p+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu497xILhu6nhu4jhu4/hu6xx4bqq4buP4bqs4buh4buPPuG6sSUq4buP4bus4buj4bqq4bqm4buL4buPPOG7iHbhu4nhu4vhu48+4bquesSoxIJC4buP4bus4buj4bqq4bqm4buL4buPPOG7iHbhu4nhu4vhu4/huq/Egnjhu48oQuG7mELhu4/hu6zhu6Phuqrhuqbhu4vhu4884buIduG7ieG7j8OU4buh4buP4bqvxIJ44buPe+G6ruG7isSC4bquLXvhuq5JSULhuqrhu4/hu67huq7hu4jhu5jhu4/hu6zhu6Phuqrhuqbhu4vhu4884buIduG7ieG7jynhu5bhu4/EgnDhuqrhu4/huqbEgkJx4bqq4buPw5Thu6Phu5jhu4/huqzhu7fhuqrhu4/hu4jhu4Lhuq7hu4/DtOG7meG7j+G6qnPhuqjhu4vhu49JxIJL4buPxIJGSeG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqxILEqOG7j+G7r8awxKjhu4/DlOG7o+G7mOG7j8OU4bq64bqq4buPd8OA4buPd8awxKjhu4/hu4hP4buP4buvxIJC4buP4buv4buf4buv4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu5Lhu6PhuqrEguG7j+G7iHDhuq7hu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6ocSC4buf4buI4buP4but4bquw4DEqOG7j+G7iHDhuq7hu4/hu63EqOG6vuG6ruG7j+G6rOG6oOG7i+G7j+G6uOG6qsOD4buP4bqhxIJw4bqo4buP4bqjxKjhu6PhuqrDg+G7j1ZO4bqqw4Phu4vhu4/huq/hur7huqrDg+G7jyrhuq7hu5/huqjhu4934bq64buv4buPZOG6rnjhu4jhu69C4bqo4but4buj4bqq4bqm4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buI4buL4buP4bqs4bqg4buP4bqm4buU4buP4bqm4bu54buI4buPxIJGSeG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G7iMOMRuG7j8OU4bq64bqq4buP4buRw7XDteG7j+G7iMOM4bquw4HEqOG7j+G6scSDVuG7j8OD4bquw5Xhu6Phu49k4bqueOG7iOG7r0Lhuqjhu63hu6Phuqrhuqbhu4/DlOG7oeG7jyjhu6w/4buu4buPd8OA4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4/hu6/hu5/hu6/hu4924buM4buP4buf4bqq4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G6ruG7j+G7iHBC4buJ4buPV+G7p+G7mOG7j+G6rOG7oeG7j3bFqcSo4buP4bqo4bq64buv4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw43EqOG7o+G6quG7j8SCw4Hhu4/EgkZJ4buP4buI4buf4buv4buPw4Phuq7DleG7o+G7j8SC4buj4bqu4buP4but4bu34bqq4buL4buPd+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/huqhH4buPw4zhu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j8OD4bqu4buj4bqu4buPd0Jw4bqq4buP4bqo4buC4bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4rhu4zhu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buP4buvxILDuuG7iOG7j+G7r8SC4bu14buL4buP4buIQuG7oeG6quG7j3bhuq7DgeG6quG7j+G6qsSCdeG6qOG7j+G6psSC4buj4bqu4buP4buIxILhu5/hu6/hu4/hu4jhurrhu4jhu4/huqrEgsWp4buI4buP4buI4bquQeG6qOG7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/huqjhu4Dhuq7hu4/hu63hu7fhuqrhu4vhu4/huqjhu6PhuqrDg+G7j+G6rHDhuq7hu4/huqxG4bqu4buP4bqw4buvxILhu4/hu6/EgsSo4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G7iOG6vuG6qsOD4buP4buIxILDgOG7j+G7r8SCQuG7j+G7r3Hhu49k4bqueOG7iOG7r0Lhuqjhu63hu6Phuqrhuqbhu4/DlOG7oeG7jyjhu6w/4buu4buJ4buP4bqvw4zhu7fhuqrhu4/hu6/hu4bhu4/hu4pH4buP4buv4buf4buv4buPd+G6rkHEqOG7j+G6psSCQnHhuqrhu4/hu69N4buj4buPxIJGSeG7j3fhurzhuqrDg+G7i+G7j2Thuq544buI4buvQuG6qOG7reG7o+G6quG6puG7j+G7iuG7teG7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/hu69L4bqqw4Phu48o4busP+G7ruG7j3fDgOG7j+G7iOG6uuG6ruG7j0/EqOG7j8SCQ+G7o+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j3fDiuG6qsOD4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/DlEHhu4/huqjDuuG7iOG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buPw5Thu6Hhu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/huqbEgkJx4bqq4buPw5Thu6Phu5jhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvw4xC4bqqw4Phu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqpz4bqo4buPw4PGsOG6quG7j3fhu6fhu5jhu4vhu4/hu4jhurDhuqrhu492TOG6qsOD4buP4buS4buj4bqqxILhu4/huqzhu6Hhu4/hu5LEqOG7j8SCT+G7guG6qsOD4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G7r8SCxKjhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPw5Thu6Hhu4/hu69D4buPw5Thu6Phuq7hu4/hu4jDjEThu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buIw4zEkOG6qsOD4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxIJK4buv4buPd+G7q+G7mOG7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G7iOG7ueG7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buP4butQeG6quG7j8OUw5XhuqrDg+G7i+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SCQ+G7o+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4bqsT0bhu6/hu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu4jDjE9H4bqqw4Phu4/hu5Lhu6PhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4nhu49X4bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/hu4jhurDhuqrhu492TOG6qsOD4buP4buS4buj4bqqxILhu4vhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4934bqy4bqqxILhu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/hu69N4buj4buP4buuxILhurDhuqrEguG7j0nEgk3hu4vhu49k4bqueOG7iOG7r0Lhuqjhu63hu6Phuqrhuqbhu4/huqzEqOG6uOG6quG7j3bhu6HhuqrEguG7j+G7iuG7jOG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jhu6fhuqjhu4vhu4/huqrDg8So4bq84bqq4buP4bqs4buM4buv4buPd8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/DlOG7oeG7j+G7iMSC4buM4buv4buP4buI4bu54buPd3Lhu4/hu4jDjEfhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4bqqw4Phu6fhuqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/hu4jDjEbhu4/hu6/hu5/hu6/hu4924buM4buP4buf4bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/huqrhu6Hhu5jhu4/hu4hw4bqu4buPZOG6rsOB4buI4buPe+G7o+G6qOG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0x4bqqw4Phu48p4bujesSoxILhuq7hu4rhu6Phu4/DqcSo4bqo4bqu4bqmxKjDjOG7o+G7j+KAk+G7jyrhuq7hu5/huqjhu4934bq64buv4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7r8awxKjhu4/hu63DiuG7j0nEguG7qeG6quG7j+G6r+G7oeG6ruG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4vhu4/hu6/hu4bhu4/hu4pH4buPxIJw4buP4buIxrDhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4bqo4bq44bqu4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu48o4busP+G7ruG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iOG7i+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j+G6quG7oeG7mOG7j+G6rMSo4bq44bqq4buP4buvQuG6ruG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4/hu4jhu6fhuqjhu4nhu49WQuG7j3dD4buL4buPKOG7rD/hu67hu4/huqzEqOG6uOG6quG7j+G6quG7gOG7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6qEfhu4/DjMOK4bqqw4Phu4/hu6/hu5/hu6/hu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buI4buh4bqu4buP4buIw4xG4buP4buvxIJC4buP4bqsw4LhuqrEguG7j8OU4buM4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G6ruG7j+G7iHBC4buL4buPd0PhuqrDg+G7j8ODQ0nhu4/hu6/EgsSo4bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buP4bqmxIJ04buv4buPScSCTOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu4hPRuG6qsOD4buP4bqqQ+G6qsOD4buP4bqs4bu34bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7r8awxKjhu4nhu4/huq/DjELhuqrDg+G7j+G6quG7gOG7j+G6rOG7jOG7r+G7j3dD4buL4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j8ahL+G7kcO1w7Thu5vhu4vhu48o4busP+G7ruG7j3dy4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqhxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4buu4buG4buP4buKR+G7j8SCcOG7j+G7iMaw4bqqw4Phu48+4bq44bqu4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu48p4buc4buP4buIxILEqOG7qeG7iOG7j+G7r+G7o0Lhu49q4bqjPy1YxIMqa+G7j8OU4buh4buPd+G7o+G6qsOD4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu6/hurrhu4/Dg3ThuqrDg+G7j8SC4bq24bqqxILhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4/hu69D4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4butcULhu4/DlMOB4buP4bqo4bq44bqu4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4oCcJkZJ4buPd+G6vOG6qsOD4buP4buvxIJC4buPw4ND4bqu4buP4buI4bqw4bqq4buPdkzhuqrDg+G7j+G6rMaw4bqq4buP4bqq4buh4buY4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqqdeG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqjPy1YxIMq4buL4buP4bqsxrDhuqrhu493xrDEqOG7j+G7iOG6ruG7t+G6quG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j0fhu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buL4buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j8OU4buhQuG7j+G7r+G7n+G7r+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6rMOC4bqqxILhu4/DlOG7jOG7r+G7j+G7kuG7o+G6qsSC4buJ4buPV+G7p+G7mOG7j+G6rOG7oeG7j+G6qMOK4buI4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7j+G6qOG7o+G6qsOD4buP4buU4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buP4but4bquw4DEqOG7j+G7iE9G4bqqw4Phu4/DlOG7guG6ruG7jyjhu6w/4buu4buPw5Thu6Hhu4/hu6/hu6HhuqrDg+G7j8OU4bqu4bqqxILhu4924buM4buPxILhu4bhuqrhu4/huqbEguG6ruG7j+G7r8SCSuG6qsOD4buP4buI4bq44bqu4buP4buvQ+G7j+G7iMSCw4Dhu4/EgkZJ4buP4buI4buf4buv4buPw5Thu4Lhuq7hu4934bq64bqu4buP4buI4buf4buv4buP4bqs4buh4buPZOG6rnjhu4jhu69C4bqo4but4buj4bqq4bqm4buL4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6qsOD4bun4bqq4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG7t+G6quG7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqsw4LhuqrEguG7j8OU4buM4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G6ruG7j+G7iHBC4buL4oCd4buP4bq44bqqw4Phu48p4bujesSoxILhuq7hu4rhu6Phu4/DqcSo4bqo4bqu4bqmxKjDjOG7o+G7j+G6qsSCxanhuqrhu4/huqhw4bqqxILhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW3huq/EgnhC4buP4bqv4bqvZWR7bC9JbQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh
2019-06-25 05:57:38

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh sáng ngày thứ Hai (24/6), trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tiết kiệm điện: Từ nhận thức đến hành động

Tiết kiệm điện: Từ nhận thức đến hành động
2019-06-23 16:11:28

PTĐT - Nhận thức được rằng tiết kiệm điện (TKĐ) là tiết kiệm chi phí cho chính gia đình mình. Mỗi gia đình TKĐ sẽ tiết kiệm được nguồn tài nguyên cho đất nước. Hiện nay việc...

Cẩm Khê khẩn trương sản xuất vụ mùa

Cẩm Khê khẩn trương sản xuất vụ mùa
2019-06-21 13:54:31

PTĐT - Diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện Cẩm Khê đã thu hoạch xong từ đầu tháng 6, đến nay huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các nguồn lực sản xuất vụ mùa.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long