Cập nhật:  GMT+7
4bucMFVTPznhu7DDqcOpw5NSZOG6uDHhurk5LFLhu6Lhu7cw4buwMVNhVj9T4bq5ZcOjw6EgU+G6uTBbU+G7t2pTMMOjZFPhurkw4buFU8Wo4buYU8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVM4MOG6oeG7sFPhu4p2w43hu5wvMFXhu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu68s4buwOlLhu6JVVC/DmlRV4buoU1Thu6rhu5BV4bukU+G7rUHhurgrxq9T4buhV8OhUzHDoeG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu5wxYSBTw6llP8OTUi8vP+G7lCbhu7DDoGQw4bq74bq5MMOg4buUw63DoS86LMOpOOG6ucOgZC/DoSzDrMOpL1Xhu6jhu6TDmS/hu6Thu6g6VVVUw5rhu6hV4buo4bq5VcWoVVXhu6jhu6Q5VeG7lDdkIFJTL+G7ouG7nGThu6JwMOG7gVPhurk0PzBTxJDhurvhurc/UzDhurUxU8OBIOG6u+G7iV3DoVPhurgwNFPhu7cxYVPDgSBAw6FTZDDhu6zhurlTJjFb4bq7Uzgw4buwMVNhVj9T4bu3alMww6NkU+G6uTDhu4VTw6nhu6zhurvhu5hTxJDhurvhurc/UzDhurUxUzgw4bqh4buwU+G7inbDjeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7onLhur3DoSBT4buqUyAx4bqpU8OhIOG7ruG7iVPDmsOaL1VU4buYU+G7t2pTMMOjZFPhurkw4buFU8Wo4buYU8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVM4MOG6oeG7sFPhu4p2w41TODDhu7AxU2FWP1Phurllw6PDoSBT4bq5MFtT4bq5VjFTw4Ew4buuU8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MeG7mFPhurgw4buBUzvhurFT4buv4buuU8OB4bq1MeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7okQwMTzDoVM4MOG7sDFTYVY/Uzvhu4Phuqs/U3Lhu64xU+G6uGXhurvhu4l7w6FTMDPDoTBTw40xfeG6uVPDgeG7sGHhu5hTcuG7rjFT4bq4MT7DoSBTw6HhuqExU8ONMX3hurlTw4Hhu7BhU2Qw4bus4bq5U+G6uTDhu7DDoTDhu5hT4bq5ZeG6u+G7iXvDoVMwM8OhMFPhurllZz9T4bq5MT5kUztbUz9oU+G6uWUxU8Ot4buuU8OhMEDDoVM6QMOhUz9XU8Oh4buD4bqtP1M/w6rDoSBT4bq5MCzDoFM64bqvMeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG6uGXhu4Phuq0/U2QwMTzDoVM4MOG7sDFTYVY/4buYUz/hu6w/UzvhurPDoSBTPzAyUzlYw6EwUztWw6BTclfDoSDhu5hTw4Ew4buuU8Oh4buD4bqtP+G7mFM/4busP1M7VjFTJjFb4bq7U8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVM7WFM7PsOhUzvhu7ThurlTw63huqPDoSBTMMOg4buwU8Ot4buuU8Ot4buuw6BT4bu5WcOhIFPDrTE+w6EgU3Aw4buBU+G6uTQ/MFPhu6/hurNTcDAyU0Exw6Ew4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buixJDhurvhurc/UzDhurUxUztYUzDDo2RTZDAxPMOhU+G6uWXDqlMmNOG7mFPhurkwV8OgUznhurskw6Hhu5hT4bq5MOG6scOhIFPEkeG6u+G7sFNwMOG7g+G6p8OhIFPhurllM8OhMFM54buuYVPDrTF9P1M/4buB4buwU+G7t2pTMMOjZFPhurkw4buFU8Wo4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4bq4VjFTOGpTMMOjZFPDoeG7ruG7ieG7mFPEkOG6u+G6tz9TMOG6tTFTw6kpU+G6uTDhurHDoSBTxJHhurvhu7BT4buqUzpnU+G7rMOhUznhursk4bq54buSU1VTOmdT4bq5MFfDoFPDgSAwNFPEkeG6u+G7iT7hurlTw63hu65TPzDDoFPEqVM4MT7DoVPDrXtTxahTOmdT4busw6FTOeG6uyThurlTODDhu6w/4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4buhPMOhUz9Ww6EwU8OhMDF9YVPDreG6v1M5JGRTZDDhu6xk4buYU+G6uVYxUzhqUzDDo2RTw6Hhu67hu4nhu5hTxJDhurvhurc/UzDhurUxU+G6uSRkU+G6uWXhurvDoSBT4bq5MFfDoFM54bq7JMOh4buYU8SR4bq74buJPuG6uVM7NMOhMFPDoTAxe+G6u1PDoeG6tTFTOuG6u8OhIFPEkeG6u+G7sMOhU+G6uWXDo8OhIFPDrXtTODHDoTBT4bq5Pi3hu4tYUzDhurUxUz/hu4Hhu7BTOyPhurlTw6Hhu4Phuq0/4buYUzvhurPDoSBT4bq5MOG6qTFT4buLLGFT4buLLuG6ueG7mFPEkeG6u+G7iT7hurlTOzTDoTBTw60jw6FTO3tTw6EwQMOhU8OpZ+G7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7osSQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVPDqSlT4bq5MT7DoVMw4buuw6EwUzkj4buJU2QwMT7hurtT4bq5MsOhU8OhMDF9YVM74bq3MVPDreG6rTFTw6EwacOhIFPDoSDhu4PhuqkxUyAxaVM/4busP1M/MOG7hT9Tw63hur9TOsOgU8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVMmPeG6u1Mww6Dhu7Q/U2QwPFM/MOG6uyXDoeG7klPhurkxPsOhUzDhu67DoTBTJj3hurtTcDDhu4FT4bq5ND8wU8Oh4buD4bqtP+G7klPhu4ssYVPhu4su4bq54buYU2QwPFM/MOG6uyXDoVPDrTF9P1NhMV3DoVPDoTAxfWHhu5hTJsOiU8OhMDF9YVM/MOG7hT9Tw63hur9T4buh4bq1U+G6uWXhu4Niw6EgU+G7oeG6tVPhurgw4bqxw6EgU+G6uTHDoVPDreG7rlPhurhl4bq74buJe8OhU+G6uTDhurHDoSDhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LhurhWMVPhu7dqUzDDo2RT4bq5MOG7hVPFqOG7mFPEkOG6u+G6tz9TMOG6tTFTw6kpU+G6uTE+w6FTMOG7rsOhMFNkMDxTPzDhurslw6FT4buvMX1kUzs0w6EwU3LhurcxU+G6ueG7rD9T4bq4w6Dhu67DoVM6MX3DoVPDreG7rlPhurgxPsOhUybhurVT4buL4bq74buJPMOhU+G6uDDhu6wxU+G7oTPDoTBTceG7g+G6p8OhIFPGoHBE4bq4REThu5rhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6JyQOG7iVM54buuU+G7rzF9ZFM7NMOhMFPEkeG6u+G7sMOhU+G6uWXDo8OhIOG7mFM/4bqhU+G6ueG7rD9TO+G6tcOhIFM7PsOhUzA94bq7UzA+4bq5Uz/hu6w/Uzk2w6EwU8OtZz9TPzAyw6EwU+G6uWU04buYUzgxw6EwU+G6uT4t4buLWFMw4bq1MeG7mFPDoSDDoFYxUyAx4buww6BTP+G7geG7sFM7I+G6uVPDoeG7g+G6rT/hu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Jw4bqxw6EgU+G6ueG7rD9TIDHhu6xhU8Op4bus4bq5Uznhu65TYeG6teG6uVPhurllw6DDoSBTw6EwacOhIFPDoeG6tTFTOuG6u8OhIFPEkeG6u+G7sMOhU+G6uWXDo8OhIFM/4buB4buwU+G7t2pTMMOjZOG7lFPEkOG6u+G6tz9TMOG6tTFTw6kpU+G7iyxhU+G7iy7hurlTP+G7rD9TJuG7rMOgUz/hu6zDoOG7kFPhu7c+4bq5U8SR4bq7V1PDmVPDoVlhU+G6uWUxW8OhUzgw4buwMVPhurkwZz9TMDF9w6FTP+G7rD9Tw6EgMDRTxJHhurvhu4k+4bq5Uz/hu4Hhu7BTxJDhurvhurc/UzDhurUxU8Ote1M4PlMww6BWPzBT4bumU8OhWWFTw5pUVcWoLcOaVMOaVOG7kFNkMOG7rOG6uVPhurllMVvDoVM4McOhMFPhurk+LeG7i1hTMOG6tTHhu5hTP+G6p1M/I+G6u1M5VjFTw6F7w6FTODHDoTBT4bq5PuG7mFPDrXtT4bq54buuMVM/MDLDoTBTxJHhurvhurc/UyAx4buw4buYUzs94bq7U+G6ueG7g1M/4bqxw6EgU+G6uWXhurvDoSBTMFbDoeG7klM4PuG6uVPEkeG6u1dT4bq5MGc/UzAxfcOhUzg+UzDDoFY/MFNkMOG7rOG6uVPhurllMVvDoVM4McOhMFPhurk+LeG7i1hTMOG6tTFTw63hu65TOmdT4bq5w6Dhu6zDoVPDoSBAw6FTw6nhu6w/MFPDgTDhu65Tw6Hhu4Phuq0/U8OhWWFTw5pUVeG7qOG7klPhu7c+UzDDoFY/MFNkMOG7rOG6uVPhurllMVvDoVM4McOhMFPhurk+LeG7i1hTMOG6tTHhu5hTOmdT4bq5w6Dhu6zDoVPDoSBAw6FTw6nhu6w/MFPDgTDhu65Tw6Hhu4Phuq0/U8Ot4buuU2Qw4buD4bqnw6EgU+G7rMOhU2QwQMOhUybDolPDoSBAw6FTw6nhu6w/MFPhurll4bq7w6EgU+G7g+G6p8OhIFPDoVlhU8OaVFXhu6rhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LEkOG6u+G6tz9TMOG6tTFTP+G7h8OhIFPhu4ssYVPhu4su4bq54buYU8SR4bq74buJPuG6uVM7NMOhMFPDrTF9P1M7MXvhurtTPzA1w6EwUzg+UzDDoFY/MFM7PeG6u1Phurnhu4NTP+G6scOhIFPhurll4bq7w6EgUzBWw6FTIDHhu7AxUzvDoFbDoVPDmlRVxagtw5pUw5pU4buSUzg+UzDDoFY/MFPhurnhu64xUz8wMsOhMFPhu6ZTw6FZYVPEkeG6u+G6tz9TIDHhu7BTIDHhu7AxUzvDoFbDoVPDmlRVxagtw5pUw5pU4buYUzvhurPDoSBT4bq5MOG6qTFTO+G7rMOhMFMgMeG7rFM4PuG6uVPEkeG6u1dTIDFp4buwUzhqU8OtMX0/U+G6uTBnP1MwMX3DoVPDgSAwNFPEkeG6u+G7iT7hurlTw6nhurdTVVRUL8OaVFXhu6YvxJDhu69Vw5lTZDA8Uzrhurvhu4l94bq5Uz8w4buBU+G6uWXhu4PhuqfDoSBTOz3hurtT4bq54buDUz/hu6w/Uz8w4buD4bqnw6EgU+G6uWUzw6EwU2Hhur8/U+G6uTE84bq7U8SR4bq74bq3P1MgMeG7sFMgMeG7sDFTO8OgVsOhU8OaVFXFqC3DmlTDmlThu5JTJuG7rMOgUz/hu6zDoFM74busw6EwUyAx4busU8OZU8OhWWFT4bq5MGc/UzAxfcOhUz/hu6w/Uz8wMsOhMFPDqeG7rD8wUzDhuqVT4bq5ZeG6q1NkMOG7rOG6uVPhurllMVvDoVM4McOhMFPhurk+LeG7i1hTMOG6tTFTw63DqsOhIFM6QMOhU+G6ueG6tT9T4bq5MDFb4bq7U8Op4bq3U8Ot4buuU2Exe8OhU8Oh4bq9MeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7ouG6uFYxU+G7t2pTMMOjZFPhurkw4buFU8Wo4buYU8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVPhurkxPmRT4bq54bq/P1M64buuw6EwU8OZU8OhIOG7ruG7iVM7W1PhurkwZz9TMDF9w6FTw60xfT9TPzAj4bq5U8OtI8OhU8Ot4buuU+G6uWVXUznhuqkxUz8wI+G6uVPDrSPDoeG7mFPhurkkZFPhurll4bq7w6EgU8Ot4buuw6BTw6EwacOhIFPDrSPDoVM7e1NwMDLDoTBTZDDhu4FTO1hT4bq5MGc/UzAxfcOhU+G6uWZTOz3hurtTw6EwMX1hUzhqU+G6ueG6rTFTw6Hhu7Dhu4nhu5hTZDBAw6FT4bq5Mj8wU2Xhuq9Tw6Eg4bq74buJPMOhU8OhMEDDoVPDoTBpw6EgU2Hhu7ThurlTPzDhu4Phu7BTOeG7rmFTO+G7g+G6qz9Tw63hu65TO3tTZeG7sFMgMVcxU2Qw4busZFM4MMOdP1NkMOG6vz/hu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6JxZ1M4MT7DoVPDqSlTP+G6oVNV4bumU2QwMTzDoVMww6NkUzvhu4Phuqs/U+G6ucOiUz8w4buFP1NkMOG7rOG6uVPhurkw4buww6Ew4buYU+G6uWXhurvhu4l7w6FTMDPDoTBT4bq5ZWc/U+G6uTE+ZFM7W1M/aFPhurllMVPDreG7rlPDoTBAw6FTOkDDoVM/V1PDoeG7g+G6rT9T4bq5ZWc/U+G6uTE+ZFPhurkwLMOgUzrhuq8x4buUU+G7t2pTMMOjZFPhurkw4buFU8Wo4buYU8SQ4bq74bq3P1Mw4bq1MVM4MOG6oeG7sFPhu4p2w41TOmdTODE+w6FTOeG7rmFTw60xfT9TOz7DoVPDoSDhu67hu4lTw5pVL1VV4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmRu4bq74bq5MMOgZVLhu6LhurgwLMOgU+G6uOG6uOG7isONw4Hhu5wvZOG7og==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Thêu áo hoa trên những mảng màu trầm

Thêu áo hoa trên những mảng màu trầm
2018-10-20 07:39:10

PTĐT - Diện mạo Tân Sơn hôm nay đã có sự “thay da đổi thịt” rõ rệt, sự “chuyển mình” sau thời gian 10 năm từ ngày được “khai sinh” không giống câu chuyện “nàng công chúa ngủ quên”.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2018-10-19 16:29:21

PTĐT - Chiều 19-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về việc lấy...

Nêu cao vai trò của chi bộ

Nêu cao vai trò của chi bộ
2018-10-18 07:09:09

PTĐT - Những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Ba luôn thực hiện tốt chức năng quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long