Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhur/huqjhu6LDg8Ogw5VZLMOD4oCTw4Phu4Hhu55XOsOVSOG7jnbDg+G6q8OVJsODPybhu6Lhu4zDg+G7ouG7jFTDlcODw43hu4bDneG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7ueG6v8OZWcODSOG7jsOVTOG7osODWeG7jsOJ4bui4buMw4NZVyPGr0jDg+G7geG7nlc6w5VI4buOw4PDjUvhu5zDg+G7ouG6qCzDg1hKw4PDjeG7uMODw41Pw4Phu4zDleG7suG7rsOD4bq/4bqo4buiw4PDoMOVWSzDg1nDlUzhu67Dg1nhu7ZIw4NJw50sw4NZV+G7kMOD4bui4buMVMOVw4PDjeG7hsOdw4PDoXJiw4PDs1fDjOG7nMOVw4xXw4PDqsOM4bqo4buMw53DjHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhur/huqjhu6JI4buOw4xYWcOMV8ODw6DDlVksw4Phu5pCw4PDjcOZw5XDg0fhu6Dhu6Lhu4zDg+G7msav4buiw4NJw50sw4Phu6Lhu47hu4BZw4NI4bu44bqow4NH4bug4bui4buMw4PDjeG6qsODPuG7ouG7jsODWeG7jk/Dg+G7jsOVTuG7osODw40j4buqSMODWD1Iw4Phu5xD4bui4buOw4Phu7DDg+G7muG7nkNZw4NZV+G7guG7osODP1Dhu6Lhu4zDg+G6ssODw6rDjOG6qOG7jMOdw4zDg8Ogw53hu67Dg+G7jMOVJuG6qMODWcOd4buG4buiw4NWw53huqh5w4PhuqPhu6DDg1hKw4Phu5pCw4PDjcOZ4bui4buMw4Phu5olSMODw41Pw4PDjeG7nkLhu6LDg1bDneG6vuG7osODSOG7uOG6qMODYsOqcMODw7PDjOG7muG7msOM4buMV8OV4buiw5XDg1lX4buww4Phu5pDw5XDgz/Gr8OVw4PDjeG7gMOdw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8OzV8OM4bucw5XDjFfDg8Oqw4zhuqjhu4zDncOMeMOD4buixajDlcOD4buOUcODw43huqjhu6Lhu4zDg8ONPeG7ouG7jMODw43hu4bDncODR0Thu6Lhu4zDg+G7ouG7jiPhu6Lhu4zDg0jhu47hu5jDg+G7jsWo4buiw4M+V1jDjOG7ouG6qOG7msODP03Dg+G7jsOVTsOdw4NYVXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhur3hu47DlcODSMOdw5lIw4PDjcOd4bqow4PDjeG6qOG7ouG7jMOD4buww4NZ4buO4buow5XDg8ONw5VP4bucw4NHw4lZw4PDjeG7hsOdw4NI4bqo4bucw4Phu4zhu554w4NI4buOw4lIw4NI4buOw4nhu6LDg+G6v+G6qOG7osODw6DDlVksw4NYSsOD4bucw51V4buiw4Phu6JVw5XDg0lCw5XDg0jhu47DneG7psOVw4Phu6Lhu4xCLMODw4094bui4buMw4PDjeG7hsOdw4PDoXJiw4M/QsOD4buB4bueVzrDlUjhu47Dg+G7mkLDg8ONVcOVw4NZ4buO4bu4w4Mj4bqow4NZ4buOw5RI4buOw4PDjU/Dg+G7jlHDg0jhu6DDg1nhu45Pw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODw43DlU3DncODw43hu6B54bu3L+G7ruG7ueG7t1nhuqhH4buaw4zDg1hZLOG7msOMxrDhuqLhu5zhuqhX4buMw5Xhu6J24bqw4buuO8OD4bqow51Z4bue4bqi4bu54bu3WVfhu7nhu7dZSeG7ueG7t8OV4buc4buMw4Phuqjhu5pZxrDhuqLhu5zhuqjhu6LDg0jDlVksw4PigJPDg+G7ouG7nlc6w5VI4buOdsOD4buMw5XDncODP8Od4bui4buMw4Phu6Lhu4zhu57DlcODSeG6qMOdw4Phu47DleG7ouG7jsODxILhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9IeUfhuqjhu57hu67hu47DnVnhu47hu555P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL8Od4buu4bua4bue4bqoScOMSS9I4bue4bui4buMWeG6qEg/w5XDjOG7oi/hurDEguG6ruG6tF/huq7Egl/hurbhuq4v4buc4bqo4buiX0jDlVksX+G7ouG7nlc6w5VI4buOX+G6rl/huqvhu4da4bq/eeG7luG7ruG7jOG7rzrDlUlZ4buOxrDhurLhuqzEguG6osODWcOVWeG7msOMxrDhuqLhu5zhuqjhu6LDg0jDlVksw4PigJPDg+G7ouG7nlc6w5VI4buOdsOD4buMw5Umw4M/JuG7ouG7jMOD4bui4buMVMOVw4PDjeG7hsOdw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg8SC4bqi4bu54bu3L1lJ4bu54bu3L1lX4bu54bu3WVfhu7nhu7dZSeG7uXPhuqgs4bqow4PDteG7nsOdV8OMw4NYSsOD4buMw5Xhu7Lhu67Dg+G6v+G6qOG7osODw6DDlVksw4PDjcOow4NH4buI4buuw4Phu4Hhu55XOsOVSOG7juG7r8OD4buzXeG7ouG7jnbDg+G6q8OMWVks4bu1eeG7ty9ZSeG7ueG7ty9ZV+G7ueG7ty9Z4bqoR+G7msOM4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDs+G7juG6qlnDg0fDlU/DncODWVcjxq9Iw4NZV+G7guG7osODw43hu4DDnXjDg2LDqnDDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODw6Dhu47DleG7msOMw4NI4buOw5XhuqjDg1jEqHbDg+KAnMO1VMOVw4Phu6Lhu4zhu47hu5TDg0jhu47hu7Lhu6Lhu4zDg1lUw5XDg8ONxJDDg0jhu47FqMOVw4NZVVnDg1lX4bue4bui4buMw4NZV+G7guG7osOD4buM4bq64buuw4PDoFcsWFnhuqjhu5rDg8Oz4bqo4bua4bqoSMOMw4M/QsODw43hu6DDg+G7mkLDg8ONw5VNw53Dg+G7nELDg0jhu47hu7Lhu6Lhu4zDg1lUw5XDg0jhu4bhu6LDg0nDnSzDg1lX4buQeeKAneG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueKAnMO1VMOVw4NI4buOI+G6qMODR+G6qOG7nsOD4buMw5Xhu6jDg+G7ruG7jkLhu6LDg+G7okLhu6LDgz9Nw4M/w5VOSMODw43DmcOVw4NH4bug4bui4buMw4NI4bugw4Phu6Lhu47DlU3DncODSOG7hsOdw4NZ4buO4bu4w4NI4buO4buA4buiw4NZ4buOI8Wo4bui4buMecODw7VUw5XDg+G7msOdVOG7osOD4bui4bumw4Phu5olSMODw41Pw4Phu4zDleG7suG7rsODw43DmcOVw4NH4bug4bui4buMw4NZ4buOw5XDg8ON4buAw53Dg1lVWcOD4bui4buO4buAWcODP8avw5XDg+G7miVIw4Phu5oj4buq4bui4buMw4Phu47DlU7hu6LDg0jhu6B5w4Phuqvhu47DlcOD4bui4buOw5VNw53Dg0dC4buiw4NZ4buOw4nhu6Lhu4zDg+G7mkLDg8ONw5VNw53Dg+G7jkxZw4NYPUjDg1bDneG6qOG7osODWVdR4bui4buMw4PDjU/Dg+G7jMOV4buy4buuw4NIRMODw43DmcOVw4NI4bugw4NZ4buOS+G7nMODWCXDg1klw4NZw5Xhu6J54oCd4bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5bsODWVfhu4Lhu6LDg+G7okIseMOD4bq/4bqo4buiw4PDoMOVWSzDg1hKw4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMODxqDhu45U4bui4buMw4NI4bugw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4PhuqHhuqg/w5VJw4Phu4/DleG7mj/huqh4w4Phu4/huqjhu5zDlVfDg+G7geG6qFhXw5V4w4PhuqvhuqjDjOG7msODw6Dhu5rDlUjhu44seMOD4buPw4xX4buMw5Xhu57Dgz7hu4zDncOMV+G7nsODP0LDg+G6qeG6qEfDleG6qOG7osOD4bqhw4zhu5rhu67hu47Dgz/hu5DDg0jhu47hu4Dhu6LDg1nhu44jxajhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4PGoOG7jsOVw4Na4bqoR+G6qOG7msOMWeG6qMODSEDhu6Lhu4zDg8ag4buOVOG7ouG7jMODWeG7jk/Dg1fhuqjDg1jhur7hu6LDg1jhuqjDncODxqDhu47DlcODR+G7ksODw43huqjDncOD4buOw5rDlcOD4buMw5Um4bqow4NZw53hu4bhu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5cE3Dg+G7ruG7juG7huG7osOD4buB4bueVzrDlUjhu454w4PDjcOZw5XDg0fhu6Dhu6Lhu4zDg+G7okIsw4PDjeG6qOG7ouG7jMODSOG7oMOD4buu4buO4bue4bui4buMw4PDjcOZw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1lVWcODxqDhu47DlcODw43EkMOD4buOxajhu6LDg+G7nMOZWcODWeG7juG6quG7ouG7jMODVsOd4bqoeMODWeG7juG7hizDg1lXUMODPuG7msOMO8OD4buBw4zDleG7msODxqDhu45U4bui4buMw4NHw5VMWcODw41M4buiw4Phu5zhu7TDlcODSOG7jsOVTOG7osODWeG7jsOJ4bui4buMecODcMavw5XDg0jhu47hu5jDg+G6rMODw43DlU/hu5zDg0jhu6DDg1lX4bue4bui4buMw4NZ4bqoLHjDg1nhur7hu6LDg0fDleG7ouG7jsODSOG7uOG6qMODw7NXw4zhu5zDlcOMV8ODw6rDjOG6qOG7jMOdw4zDg8ON4bqo4bui4buMw4Phu67hu45Ew5XDg0jhu47hu4Dhu67Dg+G7ouG7juG7guG7osODP+G7ksODWVfDlMODWeG7jj3Dg+G6rsOCw4NZV0vhu6LDg8OhcmJ4w4NI4buO4buYw4Phu47FqOG7osOD4bui4buO4bug4bucw4Phu6Lhu4zDnSzDg+G7jsOVT+G7nMODw43hu7Lhu6Lhu4zDg+G6tsODw43DlU/hu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3WeG6qEfhu5rDjMODWFks4buaw4zGsOG6ouG7nOG6qFfhu4zDleG7onbhurDhu647w4PhuqjDnVnhu57huqLhu7nhu7dZV+G7ueG7t1lJ4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7nOG6qOG7osODSMOVWSzDg+KAk8OD4bui4bueVzrDlUjhu452w4Phu4zDlcOdw4M/w53hu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7nsOVw4NJ4bqow53Dg+G7jsOV4bui4buOw4Phuq7huqLDg1hXSMaw4bqiLy9IeUfhuqjhu57hu67hu47DnVnhu47hu555P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL8Od4buu4bua4bue4bqoScOMSS9I4bue4bui4buMWeG6qEg/w5XDjOG7oi/hurDEguG6ruG6tF/huq7Egl/hurbhuq4v4buB4bueVzrDlUjhu45f4bqwX+G6qcOhcXN54buW4buu4buM4buvOsOVSVnhu47GsOG6suG6rMSC4bqiw4NZw5VZ4buaw4zGsOG6ouG7nOG6qOG7osODSMOVWSzDg+KAk8OD4bui4bueVzrDlUjhu452w4Phu4zDlSbDgz8m4bui4buMw4Phu6Lhu4xUw5XDg8ON4buGw53Dg+G7juG7kOG7ouG7jsOD4bqu4bqi4bu54bu3L1lJ4bu54bu3L1lX4bu54bu3WVfhu7nhu7dZSeG7ueG7j0rDg8ag4buO4bugw4PDjU/Dg+G7geG7nlc6w5VI4buOw4NI4bugw4Phu6LDlU3hu5zDgz/DncOVw4NZVcOVw4Phu6LhuqgsecOD4buzXeG7ouG7jnbDg+G6q8OMWVks4bu14bu3L1lJ4bu54bu3L1lX4bu54bu3L1nhuqhH4buaw4zhu7nhu7fhu67hu7nhuqPEkMODP+G7gix4w4Phu7DDg1lX4buC4buiw4Phu6JCLMOD4buB4bueVzrDlUjhu47Dg0hQ4buiw4NZ4buOw5VMw53Dgz/DieG7ouG7jMOD4buO4bqow5XDg1lX4bu2w4NIw5lZw4Phu5pCw4Phu47hu4LDncODP07Dg3HDlVhJ4bue4bucw4M/QsODWcOVTeG7osODw41D4buew4Phur9H4buexqDhuqjhu6LDlcODP+G7kMODSOG7juG7gOG7osODWeG7jiPFqOG7ouG7jMODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ag4buOw5XDg+G6v8Od4buaw53hu5xHw53Dg0jhu44j4bqow4NI4buOw4lIw4NX4bqow4NY4bq+4buiw4M/4buQw4M/TFnDg8ON4bqow53Dg0dC4buiw4NI4buO4bq+4buiw4NI4buOI+G6qMOD4buO4bueQuG7osODWeG7nkLhu6LDg+G7jsOaw5XDg+G7ruG7juG7tkh54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5cMavw5XDg+G7ruG7juG7nuG7ouG7jMODw43DmcODP0LDg+G7miVIw4Phu5oj4buq4bui4buMw4Phu47DlU7hu6LDg1lDw5XDg0jhu7jhuqjDg8ONVMOVw4NHS+G7onjDg+G7nMOZWcODSOG7jsOVTOG7osODWeG7jsOJ4bui4buMw4NI4buO4buew4Phur/huqjhu6LDg8Ogw5VZLMOD4buaQsODw43DlU3DncODxqDhu47hu6DDg+G7ruG7jkTDlcODR0Lhu6LDg0jEkMOVecODcOG7gOG7osODw41Nw4Phu5pCw4PDjcOZw5XDg0jhu47hu7jDg+G7ouG7jkLDg1hKw4NZ4buOw4nhu6Lhu4zDg1nhu47DjOG7nsODSOG6qkjhu47Dg+G7okLhu57Dg+G7nELDg1nhu45Uw5V54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7VX4buC4buiw4PDjeG7gMOdw4NZV0vhu6LDg1jhur7hu6LDg8OjWcOV4buO4bqoScODWErDg0fDiVnDg8ON4buGw53Dg+G7muG7skjDg+G6sOG6sHbEgsSCw4NZVcOVw4Phu6Lhuqgsw4Phu7Phurbhuq4v4bquxILhu7XDg1nhu47DjOG7nsOD4buMw5Xhu6jDg3DDlU5Zw4Phu4Hhuqjhu5x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7Xhu47DjOG7nsODcOG7h3Dhu7cv4buu4bu5


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Công Phượng, Tuấn Anh gặp thử thách tại Nhật Bản

Công Phượng, Tuấn Anh gặp thử thách tại Nhật Bản
2015-10-30 13:58:00

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL, xác nhận rằng đội bóng phố núi đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đến chơi cho CLB Yokohama theo dạng cho mượn 1 năm.

Mourinho - Klopp: Thư hùng quyết định tương lai

Mourinho - Klopp: Thư hùng quyết định tương lai
2015-10-30 07:57:00

Cuộc thư hùng giữa Chelsea và Liverpool sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai công việc của hai nhà cầm quân nổi danh Jose Mourinho và Juergen Klopp. Với Mourinho, 90 phút sắp tới như...

Nga thắng đăng cai World Cup 2018 trước bỏ phiếu

Nga thắng đăng cai World Cup 2018 trước bỏ phiếu
2015-10-29 16:06:00

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hôm qua (28/9) đã tiết lộ về một thỏa thuận giúp Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018 thậm chí từ trước khi cuộc bỏ phiếu bầu chính thức diễn ra.

M.U thua đau ở cúp Liên đoàn Anh

M.U thua đau ở cúp Liên đoàn Anh
2015-10-29 07:53:00

Sau Chelsea và Arsenal, M.U là "ông lớn" thứ 3 phải nói lời chia tay cúp Liên đoàn từ vòng 4, sau thất bại trước Middlesbrough ở những loạt đá luân lưu với tỉ số 1-3.

ASEAN Super League sẽ khởi tranh vào tháng 8/2016

ASEAN Super League sẽ khởi tranh vào tháng 8/2016
2015-10-26 13:34:00

Tại cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Malaysia hôm 24/10, kế hoạch tổ chức ASEAN Super League đã chính thức được thông qua. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long