Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTrhu7Phu5NPauG7tULhu7dq4bu14bu34buv4bqwauG6ruG7keG7hGrigJzhu7Lhu7fDguG7gmrhu7XhuqrhurDhu7Nq4bumceG7gmo4Q2pta21t4oCdauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhuqjhu4Jq4bun4bupw4poL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaTfhu5HhurDhu7Nqw7Uvw7Xhu4dqw5rDtOG6sGo44bu1w4zDieG6sOG7s2pMSGrhu6bhurbhu5PhurBqKuG7teG6qOG7t2rDueG7kcO5asO5xJBq4bq+4buEw7ThurBq4buCw4DhurDhu7Xhu4dqw5nhuqzhurDhu7Nq4bun4bq24buT4bqwauG6teG7t+G7reG6sGrDueG7teG7isO5auG7gsOA4bqw4bu14buHauG7tELhu7dqw5nDmcOaairhu7Xhuqjhu7dqw7nhu5HDuWrDucSQauG6vuG7hMO04bqwauG7gsOA4bqw4bu1asOK4bu14bqo4bu3auG7teG6uMOKakxF4bu3auG7tELhu7dqw5nhu7VLajjhu7Vzw4pq4bun4bqkauG7gsOA4bqw4bu1akzhu5Nqw5p34bqw4bu1akzhu7d34bqwauG7p8O0asOD4bu14bq2w7Rq4buCw4DhurDhu7Vq4buCQ2rDueG7teG7isO5auG7guG7teG7k+G6sOG7tWrDueG6rOG6sOG7s2rDueG7tcOMxJDhurDhu7Nq4buC4buAQeG6sOG7tWo64buz4buTT2rhu7VC4bu3auG7teG7t+G7r+G6sGrhuq7hu5Hhu4Rq4oCc4buy4bu3w4Lhu4Jq4bu14bqq4bqw4buzauG7pnHhu4JqOENqbWttbeKAneG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7tcO04bquauG7pcSoasO54bu1w4zEkOG6sOG7s2rhu4JB4bqw4bu1asO54bqyauG7p+G7meG7t2rhu6Xhu7d34bqwasSC4buX4bqw4bu1auG7p+G7meG6tmrhu6bhu5XhurDhu7Nq4buE4buOairhu7Xhuqjhu7dqw7nhu5HDuWrDucSQauG6vuG7hMO04bqwauG7gsOA4bqw4bu14buHauG7tELhu7dqw5nhu7VLajjhu7Vzw4pq4bun4bqkauG7gsOA4bqw4bu14buD4buD4buDasO5R+G6sOG7s2rhu6fhuqzhurDhu7Nq4bun4buV4bq2asO54buR4bqwasO6QuG7h2rhu6fhurbhu5PhurBqTOG7t+G7reG6sOG7h2rhu7VC4bu3akzhu7fhu63hurDhu4dq4buCQeG6sOG7tWrhurDhu7Phu4RPd+G6sGpM4bu34but4bqwauG7guG7tcO04bquauG7pcSoauG6sOG7s+G7k09q4bu1QuG7t+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9q4buNw7Nrw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/asOzbWvDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu4PDusO04bq2w4rhu7Xhu4Thu4Lhu7Xhurbhu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1uw7IvbGxs4bulw7Nta27hu41sw7Phu4Js4buPbMSCay1ua8Ozbm1tw7VrbC3hu43DtcOzbGtsw7Xhu49sw7Phu4PhuqLDiuG7s8SpasO0xILhu4JlxKk64buz4buTT2rhu7VC4bu3auG7teG7t+G7r+G6sGrhuq7hu5Hhu4Rq4oCc4buy4bu3w4Lhu4Jq4bu14bqq4bqw4buzauG7pnHhu4JqOENqbWttbeKAnWrhu4Lhu7Xhu5PhurDhu7Vqw7nhuqzhurDhu7Nq4buC4bqo4buCauG7p+G7qcOKxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7jcOza8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSpw7Nta8Spai9paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmcO0w4rhu4Lhu7fhurbhurDEqWk64buz4buTT2rhu7VC4bu3auG7teG7t+G7r+G6sGrhuq7hu5Hhu4Rq4oCc4buy4bu3w4Lhu4Jq4bu14bqq4bqw4buzauG7pnHhu4JqOENqbWttbeKAneG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4bq1ReG7t2rhu7XEkOG6sGpva2tqw7nhu5HhurBqw7pC4buHauG7p+G6tuG7k+G6sGpM4bu34but4bqw4buHauG7tULhu7dqTOG7t+G7reG6sGrhu4Lhu7XDtOG6rmrhu7Phu7fDtGrhu6fGoeG6sOG7s2rDg8OTauG7teG7t+G7r+G6sGrhuq7hu5Hhu4Thu4dqw4Phu6/hu4Jq4bq+4buE4buVasO54bu1w4zEkOG6sOG7s2rhu4Lhu4BB4bqw4bu1auKAnDrhu7Phu5NPauG7tULhu7dq4bu14bu34buv4bqwauG6ruG7keG7hGrhu7Lhu7fDguG7gmrhu7XhuqrhurDhu7Nq4bumceG7gmo4Q2pta21t4oCdauG7p+G7l2rhu4Lhu7Xhu4Rq4bunw4zhurjDuWpubMOyauG7p8SQ4bqwakzDgWrhuq7hu5Hhu4Thu4Nq4bumcE9qxILhu5Nq4bu14bq24buZ4buCauG7p0LhurDhu7Nqw7nhurJqw5Nq4bqw4buz4bu14bqgw7Thu4dq4buC4bu1eGrhu7Xhu7d34bqwauG7guG7gOG7kcO54bu1auG6sOG7teG7t3fhuq5qTEXhu7dqw7lC4bqw4buzauG7p+G6quG6sOG7s+G7h2rEguG7k2rhurDhu7Phu7XhuqDDtGrDuUpqw7nDtOG6tmrhu6fhu6nDiuG7h2rDuXLhurBq4bunw4zhurjDuWrDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu4RPasOD4bu14bqs4bqw4buzasO54bu1w4Bq4buA4bu34but4bqw4buzauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rDueG7keG6sGrDukLhu4dq4bun4bq24buT4bqwakzhu7fhu63hurDhu4dq4bu1QuG7t2pM4bu34but4bqwairhu7Xhuqjhu7dqw7nhu5HDuWrDucSQauG6vuG7hMO04bqwauG7gsOA4bqw4bu1auG6ruG7k2rDueG6tOG6sGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buC4bq24buT4bqwak7hu5dq4bu1QuG7t+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9q4buNw7Nrw4pO4buBauG7tcWp4bu34buz4bu14buC4bq/am9vw7XDik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu4PDusO04bq2w4rhu7Xhu4Thu4Lhu7Xhurbhu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1uw7IvbGxs4bulw7Nta27hu41tbuG7gm3hu43Dsm/EgsO1LW5rw7NsbcO1bGzhu48tw7JvbsOzw7PDsmzhu4/hu41u4buD4bqiw4rhu7PEqWrDtMSC4buCZcSpOuG7s+G7k09q4bu1QuG7t2rhu7Xhu7fhu6/hurBq4bqu4buR4buEauKAnOG7suG7t8OC4buCauG7teG6quG6sOG7s2rhu6Zx4buCajhDam1rbW3igJ1q4buC4bu14buT4bqw4bu1asO54bqs4bqw4buzauG7guG6qOG7gmrhu6fhu6nDisSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu43Ds2vEqWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7gmXEqW9vw7XEqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpw5nhu5HDuWrDueG7keG6sGrDukLhu4dq4bun4bq24buT4bqwakzhu7fhu63hurDhu4dq4bu1QuG7t2pM4bu34but4bqwauG7guG7tcO04bquauG7s+G7t8O0ajrhu7Phu5NPauG7tULhu7dq4bu14bu34buv4bqwauG6ruG7keG7hGrigJzhu7Lhu7fDguG7gmrhu7XhuqrhurDhu7Nq4bumceG7gmo4Q2pta21t4oCd4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDlOG7hOG7guG7teG6tuG7gMSpaTXhu4TDkuG6sOG7tWrDlOG6sOG7tWgvw4pp

Quỳnh Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

12 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi

12 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi
2022-09-09 09:58:00

Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính có số lượng người mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu. Các dấu hiệu của bệnh thường không đặc hiệu, khó phát hiện và dễ nhầm lẫn với...

Xuất huyết dạ dày và cách phòng ngừa

Xuất huyết dạ dày và cách phòng ngừa
2022-09-08 08:47:00

Xuất huyết dạ dày là một tình trạng nghiêm trọng cần được chẩn đoán xác định và điều trị càng sớm càng tốt để tránh mất máu quá nhiều.

Ung thư phổi liệu có di truyền?

Ung thư phổi liệu có di truyền?
2022-09-07 16:17:00

Bệnh ung thư phổi phổ biến trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ung thư ở cả 2 giới.

U xương lành tính có gây đau không?

U xương lành tính có gây đau không?
2022-09-07 07:27:00

Hầu hết các khối u xương là lành tính, không phải ung thư, chúng thường gặp nhất ở những người dưới 30 tuổi. Vậy u xương lành tính có gây đau không, có cần phải phẫu thuật cắt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long