Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhUeG7kcOD4buv4buZ4bq34buhZXDhurfDrMSRcuG6t8SoZuG7t+G6t+G7tuG7qeG6t+G7k8OD4butceG7keG6t+G6tMOy4bq3w6zhu5lvceG6t+G7keG7meG7reG7mcOgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7izjDrGRyeeG7k+G7ueG7t+G7k3I44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/hurViw6LDoi/huqdi4buJ4bq14bq14bqp4bql4bqn4bqz4bqt4bu34bq14bqtYsOi4bql4bqn4buh4bq1OOG7o3nhu5HhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7oOG6u3Hhu5PhurfEqcOpcuG6t+G7ksaw4buZ4bq3ceG7k2XhurfDrMSRcuG6ty7hu5nhu43hu7fhurdRZHDhurfhu7fhu5tx4buT4bq3WeG7k0Hhurfhu7bhu5N14bq34bu34buzZHLhurfhu7fhu4Fx4buR4bq34buf4buZceG7k+G6t3nhu5Phu5XhurfhuqThu4Xhuqbhurfhu4nhurBx4buR4bq3w6zDs3nhurfhur1x4bq3w4zEkXHhurfhu7fhu7NB4bq34buL4buTcuG6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t3BncOG6t3FyceG6t+G7t+G7k+G7pXHhurfDjOG6uXHhurfhu7bhu5Phur1x4buRN+G6t+G6pOG6u+G6t+G7tsOBceG7keG6ty5l4buZN+G6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfDneG7ueG6uXHhurfDjMOpN+G6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu5Jl4bq34buQ4buZZHHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVnhu7bEqOG7tuG6ty3hurdR4bq/cOG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buL4buT4bu54bur4buZ4bq34buLxJHhu4vhurfhu5Nyw6nhu7fhurfEqcawceG7keG6t+G7k8ODd3Hhu5HhurfEgnHhu5HhurfhuqvhurPhurdx4bq9cOG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w4zEkeG7i+G6t+G7ksWp4bq34bufb+G7ueG6t+G7kXXhu5nhurfhu7fhu5Phu5nhurfEqeG7uWThurfEkeG7meG6t8O94bu54bun4buL4bq3YeG6teG6tS/huqkv4bq1Y+G6p2Lhurcy4bq34bq14bq1L+G6qS/DouG6s+G6tWLDoTbhurfhu59C4bq3ceG7meG7jXDhurdj4bql4bq3ceG6vXDhurdx4buRZeG6puG6t8OMxJFy4bq34buL4buT4buV4bq34buKxJHhu4vhu5Phurdww6lx4buR4bq3LuG7meG7jeG7t+G6t1FkcOG6t2HDouG6tS/huqkv4bq1Y8Oi4bqt4bq3MuG6t8Oi4bq1L+G6qS/DouG6s+G6tWLDoTfhurdx4buRZeG6puG6t8OiYi3huq034bq34buSxrDhu5nhurdx4buTZeG6t8OsxJFy4bq3LuG7meG7jeG7t+G6t1FkcOG6t+G7t+G7m3Hhu5PhurdZ4buTQeG6t+G7tuG7k3Xhurd54buT4bun4buZ4bq34buTdnnhurfhurThu63hu5nhurfhu4rDgOG7i+G6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurfhu7fhu7PGoeG6ty3hurfDneG7ueG7hXHhurfhu5/hu5Phu7nhurfDouG6t+G6tGXhurfDjMaw4bq34buK4buT4bub4bq34buT4bu54bqm4bq3w6zGsOG6t8SpxrDhu5nhurfDjOG7mW9x4bq3eeG7k3Rx4buR4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7kmXhurfhu5Dhu5lkceG7keG6t+G7t+G7qeG6t+G7i+G7k8SC4buL4bq34bu34buzZHLhurfhu7fhu4Fx4buR4bq34bqt4bqz4bq34bu34buz4buZ4buN4bu54bq3xKnFqXHhu5Hhurfhu5Phu6vhurfhu7fhu7N24bq34bqk4buF4bqm4bq34buJ4bqwceG7keG6t3Hhu5Nl4bq3w6zDs3nhurfhur1x4bq3w6zEkXHhurfhu7fhu7NB4bq34buL4buTcuG6t8So4buZ4buPcOG6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t3BncOG6t3FyceG6t+G7t+G7k+G7pXHhurfDjOG6uXHhurfhu7bhu5Phur1x4buRN+G6t+G6pOG6u+G6t+G7tsOBceG7keG6ty5l4buZN+G6t+G7k+G7ueG6puG7jXHhurfDneG7ueG6uXHhurfDjMOpN+G6t+G7t+G7m3Hhu5Phurfhu5Jl4bq34buQ4buZZHHhu5E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tOG7p+G6t+G7t+G7mcOyceG6t+G7t+G7s2Ry4bq34bu34buBceG7keG6t+G7t+G7ueG6puG6t+G7i3Phurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7t+G7s8ah4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTw4Nx4buR4bq34buhZeG6t+G7t2Zw4bq34buhdHHhu5E34bq34bu34buXceG7k+G6t+G7i+G6uXDhurfhu7fhu5Phu4/hurfhu5Phu5nhu41x4bq34bu34buzxJHhu4vhu5Phurdx4buT4buZ4buNcOG6t+G7i+G6oGThurdx4buT4bqyceG7keG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7oWVw4bq3w6zEkXLhurfEqGbhu7fhurfhu7bhu6nhurfhu5PDg+G7rXHhu5HhurfhurTDsuG6t8Os4buZb3Hhurfhu5Hhu5nhu63hu5k34bq3w6zhu5nhu49x4bq3xKnhurly4bq3cHJx4buR4bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7j+G6t8Spc3Hhu5Hhurfhu5FzeeG6t3DGsOG7t+G6t3nhu5NnceG6t3Hhu5PDuuG6t8Osa+G6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurfhu4vhu5Nm4bu34bq34buhw4N2ceG7keG6t8Sp4buv4buZ4bq34bu14bunceG7kTfhurfhu4vhu5Phu5lk4bq34bu1beG6t+G7n+G7k3Phurfhu5/hu5Phur1x4bq34buLw4Fx4buR4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buJ4buFceG6t+G6tGXhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G7ocODdnHhu5HhurfEqWRx4buR4bq3ceG7kWXhuqbhurfEqW9w4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t3Hhu5Phu5nhu41w4bq34bq0w4DhurfDrOG6uXLhurfhurThu43hurfhu4vhu5PhuqDhurfDveG7ueG6psOyceG6t+G6tGXhurfhu7dyZXHhurfhurRsceG6t+G7oeG6u3Hhu5Phurfhu7fhu5Phu6k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7izjDrGRyeeG7k+G7ueG7t+G7k3I44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/hurViw6LDoi/huqdi4buJ4bq14bq14bqp4bql4bqn4bqz4bqt4bu34bq14bqtYsOi4bql4bqn4buhw6I44bujeeG7keG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bug4bq7ceG7k+G6t8Spw6ly4bq34buSxrDhu5nhurdx4buTZeG6t8OsxJFy4bq3LuG7meG7jeG7t+G6t1FkcOG6t+G7t+G7m3Hhu5PhurdZ4buTQeG6t+G7tuG7k3Xhurfhu7fhu7NkcuG6t+G7t+G7gXHhu5HhurfDrMSC4buL4bq34bu34buzZHHhu5Phurfhu6HDg+G7ueG6t3Hhu5nhu41w4bq34bue4buT4bu54bq34buJ4buZ4bq34bu34buV4buL4buT4bq34buhxqHhu4vhu5Phurfhu7XhurbhurfEqMOyceG6t+G7ksOBceG7keG6t+G7i+G7k3LhurfDjMaw4bq34buK4buT4bub4bq34buT4bu54bqm4bq3w4zGsOG6t8SpxrDhu5nhurfDjOG7mW9x4bq3eeG7k3Rx4buR4bq34bu34bubceG7k+G6t+G7kmXhurfhu5Dhu5lkceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUeG7k+G7hXHhurfhu4nGoXnhurdxZeG6pjfhurfhu5LGsOG7meG6t1Hhu5Nl4bq3w6zEkXLhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRw4bq34bu34bubceG7k+G6t1nhu5NB4bq34bu24buTdeG6t+G6tGXhurfhu4rDgOG7i+G6t+G7iuG7k+G7lXHhu5Phurfhu7fhu7PGoeG6ty3hurfDneG7ueG7hXHhurfhu5/hu5Phu7nhurfDouG6t+G7i+G6onHhu5HhurfEqeG6u+G6t+G7t+G7s2Ry4bq3w73hu7ll4bq34buL4buTcuG6t+G7i8SR4buL4bq3anDhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7ueG6t3Hhu5Phu5nhurfhurTDgXHhu5Hhurfhu4tkcuG6t3Hhu5Phu4Vx4bq34buJxqF54bq3ceG7kWXhuqbhurfDneG7ueG7p+G7i+G6t+G7t8Oz4bq34bu34buT4buZw7Phu7nhurdx4buT4buZ4bq34bq1LeG6qTfhurfEqcWpceG7keG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7t+G7s2Ry4bq34bu34buBceG7keG6t8OsxILhu4vhurfhu7fhu7NkceG7k+G6t+G7ocOD4bu54bq3ceG7meG7jXDhurfhu57hu5Phu7nhurfhu4nhu5nhurfhu7fhu5Xhu4vhu5Phurfhu6HGoeG7i+G7k+G6t+G7teG6tuG6t8Sow7Jx4bq34buSw4Fx4buR4bq34buL4buTcuG6t8OMxrDhurfhu4rhu5Phu5vhurfhu5Phu7nhuqbhurfDjMaw4bq3xKnGsOG7meG6t8OM4buZb3Hhurd54buTdHHhu5Hhurfhu7fhu5tx4buT4bq34buSZeG6t+G7kOG7mWRx4buR4bq34bq0ZeG6t8Soxalx4bq3w4zhu5lvceG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7tsOBceG7keG6ty5l4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXlE4bu54bu34buTcuG7s+G6seG6ocSoxILhu4vhurfhu5JyZXHhu5HDoC954bqh

Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn
2024-05-25 07:19:00

baophutho.vn Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương gồm 22 công đoàn bộ phận với gần 400 đoàn viên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm khoảng 55%; trình độ chuyên...

Đảm bảo an toàn công trình hồ đập mùa mưa bão

Đảm bảo an toàn công trình hồ đập mùa mưa bão
2018-05-26 07:14:47

PTĐT- Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, trong đó...

Cần sự chủ động từ nhiều phía!

Cần sự chủ động từ nhiều phía!
2018-05-26 07:14:43

PTĐT- Bước vào mùa mưa bão, các địa phương đã triển khai các phương án phòng chống lụt bão nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do...

Tìm cách gỡ khó

Tìm cách gỡ khó
2018-05-24 07:31:21

PTĐT-Sau 9 năm triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) tới người dân trên địa bàn tỉnh, mặc dù số lượng người tham gia loại hình bảo hiểm này tăng, nhưng tỷ lệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long