Cập nhật:  GMT+7
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G6sUdFczDhu5pHRXPhu4Thu69Gc+G7guG6uEfDiXPhu5ThuqhzReG6uOG7iuG6uOG7nS/DiXXhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlDDhurLhu7HhurBy4bujZOG6uTvhurlzLXPDqeG7jnPDiVThu5Zz4bqw4bq4Qkdz4buU4bq64bquw4lzVeG7oMOSR3Phu5JMR0VzRcOAR3PDueG7leG7p3R0RsO64buZc0d5RnPDunR04bur4buZc8SoR0VzMOG7mkdFc+G7jnPhu4LDieG7lnN14buZc8OZeHPDqeG7seG6uHPDoUXhu7Hhu5lzw4nhu5bhu6RCR3M/4bqiRnM4w4nhuqxz4bq2w4Dhu5Zz4buU4bugc3Xhu6d0c+G7lOG7kuG6uELhu5Zz4bq2S0dFc+G6rnfhurhz4buUdkhz4buEduG6uHPhurbDgeG7lHPhu5Thu5JLR0Vz4bquQeG7pHN5R3Phu5Dhu5Z3c1Xhu69z4buE4buvRnPhuq7DieG7lktHRXNH4buWxKjhurhzVcOK4buUc+G6tuG6pHPhu5Thu5JQR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oztDc+G6rklzw4nhurhC4buWc+G7kOG7lndz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHPhuq7hu7FI4buZc8SoR0VzMOG7mkdFc+G7lMOJ4bugw5JHRXPDmeG7luG7pOG6rEdz4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Fz4bqu4but4bquc+G7hMOTw5Rz4buU4bqgw5Rzw4nhu5bDgUdz4buC4buqc+G7lMOJ4buW4bqg4buUc+G7lOG7kktHRXPhu5Thu5LDjOG7lOG7mXPhuq7DiXlHc0fhu5bEqOG6uHPhurbhu6Dhu4zhuq5z4buUTXPhuq7DiVDhuq5z4buUduG6uHPhurbDiuG7sXPDlMOJ4bugT0dFc1Xhu69z4bquw4nGoHPhu5Thu5LDjEdFc+G6rsOJeUZz4buYSeG6ruG7mXPDlMOJw41HRXPhuq7DiUpHRXPhurDDiuG6rsOJ4buZc+G7mEHhu5ZzxIJCR8OJc+G6rsOJSHPhuq5B4bukc+G7lOG7kktHReG7mXNV4bqg4buUc0fhu5bEqOG6uOG7k3Phu5Thurrhuq7DiXPhuq5S4bquc+G7lMOJ4buxRnPhu5Dhu5bhu7FH4buZc8OJw4zhuq5zw4nhu4rhurhz4buC4bq4R8OJc0dFw4nhurhCRnPhu5RRc+G6ruG7reG6rnNGxKhzw4nhurxHw4lz4buU4buSS0dFc+G6rkHhu6RzeUdz4buQ4buWd+G7mXPhuq7DiXlHc0fhu5bEqOG6uHNF4bq44buxc+G6rsOARnPDieG6uELhu5Zz4buQ4buWd3Phu5Thu5JIR0VzVeG7r3NHRUjhu6/hurhzw4nhu5bhu6RCR+G7lXM74buvR3NVw4rhu5Rz4buY4bq44bqs4buWc+G7lOG7klBHRXPDiU9Hc3V0dHPhuq5IR3Phuq7hu6Lhu7FzReG6uOG7sXPhurbhurxHw4lzxKhHRXPhuq7DiUhz4buUw4nhu5Zzw4lIduG6rsOJc+G7q3RzLXN1dHRz4buQ4buWd3Phu5Thu5JQR0VzRk7hurhzR0Xhu6/hu6Thu5Nz4bq24bug4buM4bquc+G6rsOJeUZz4buYSeG6rnPhurbGoEdFc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lOG7mXNHw4nhurjhuqrhu5Zz4buESHbhurhz4bquQeG7pHN5R3Phu5Dhu5Z3c+G7lOG7kkhHRXNV4bugw5JHc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buUSuG7lHNHw4nhu6Dhu5Fzw6HDiXhH4buZc+G7lOG7rUjhu5lzRuG6uuG7lOG7mXPDmUjhu6/hurjhu5Xhu5Xhu5Vz4bquw4lIc+G7lMOJ4buWc0fDieG6oMOUc01Hc+G6tsOKR8OJ4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Mm4bqsR3Phuq52R8OJc+G6tknhu5lzxKhHRXMw4buaR0Vz4bquw41Hc+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPhu5TDicOA4buWc8OJT0dz4bulw4nhu7Fz4bq2w4BGc+G7lOG7kktHRXPhu5jhurJHc0ZO4bq4c0d5RnPhuq7DiUhz4buUw4nhu5Zzw4lIduG6rsOJc0XDgEdzdXRz4buUw4FHc8OJduG7lHPhu5jhurJHc+G7lOG7oE/hurjhu5Vz4bq5w4nhurJIc0Xhurjhu61z4buUw4nDinPhu5Thu5Lhu6DDkkdFc+G6tsOARnPhu5jhurJHc+G6ruG7ouG7sXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPEqEdFc+G6rsOJSHPhu5TDieG7lnNHw4nhuqDDlHPhu5Thu5LhuqxHc8O6dHRz4buU4buS4bq4QuG7lnPhurZLR0UvR3lG4buVc+G6ueG6oEdz4bqw4bucR0Vz4buU4buS4bqsR3Phu5Thu5JLR0Vz4buY4bqyR+G7mXPhurDhu6DDk+G6uHNH4buWxKjhurhz4bqu4but4buZc8SoR0VzMOG7mkdFc+G7lMOJd3NHw4nhurjhuqrhu5ZzReG6uEpHRXPhuq7hu61zR8OJ4bug4buRc+G6ueG7ksO9RnPhurbhurJH4buZc0bDqOG7mXPhuq7DieG6tMOU4buV4buV4buVc0ZO4bq4c0d5RnPhu5TDieG7lnPDiUh24bquw4lzRcOAR3PDunPhu5TDgUdz4bqu4but4buVc+G6uVFz4bqu4but4bquc0bEqHPDieG6vEfDiXPhu4Thu69Gc+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqjhu5lzw4nhu69HRXNHeUZzReG6uOG7sXPhurbhurxHw4lzxKhHRXPhuq5Jc+G7lE1HRXPhu5TDieG7lnNHw4nhuqDDlHPhu5Thu5LhuqxHc8O5dHRz4buU4buS4bq4QuG7lnPhurZLR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G6sUdFczDhu5pHRXPhuq7DieG6uOG7sXPhu5jhuqThu5Fz4oCcw6HDiVRHRXNHeUZz4bq2w4Dhu5bhu5lz4buCw4nhurhzRsOT4bq4c8OZQeG7pHPhurBSR0VzRsSoc8OJ4bq8R8OJc+G7guG6uEfDiXPhu5ThuqhzReG6uOG7sXPhu5Thu5J24bq4c+G7lE1HRXPDieG7jMOU4buZc+G7lMSo4bq4c0Xhu7XDlHPhu4LDicSoR0Vz4bq64buUc+G7gsOJSXPhu4LDiXlHc+G6sEhz4buUw4nhurjhuqjhu5Zz4buC4bq4R8OJc0dFw4nhurhCRnNV4buvc+G7guG6uOG6qEdz4buUw4lQ4bqu4buZc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHPhuq7DgEdz4buUw4nhurjhuqjhu5Thu5VzO+G7oOG7jOG6rnPhu5hSc+G6tkxHRXNV4bq44bqsR3Phu5RRc0dF4bugw5Lhurhz4buUw4lBR+G7mXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDieG7mXPhu5TEqOG6uHPhu5Dhu5bhu6Thuqjhu5Rz4buUQUZz4buU4bq8RnPDieG6uEPhu5bhu5lz4bq2w4Dhu5Zz4buU4bugc+G6rnfhurhz4buUdkhz4buEduG6uOG7mXPDmUHhu6Rz4bqwUkdFc1Xhu69zw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3NV4bugw5JHc+G6rkHhu6RzeUdz4buQ4buWd+G7mXPhuq7DieG7lktHRXPhu5Thu5J24bq4c+G6rsOJeUdzR+G7lsSo4bq4c1Xhu69z4bq2w4BGc+G7mOG6skdz4buQ4buW4bukc0bEqHNHw4nhu6Bzw4nhurhCR3Phu5R24bq44buZc0bhu7FHRXPhu4R24bq4c+G7lMOJ4buWc0fDieG6oMOUc01Hc+G6tsOKR8OJ4buZc+G6tndGc8SCd0hz4bqu4buWTOG6rnPhu5hKR0Vz4bquw4lIc0Xhurjhu7Fz4bq24bq8R8OJc1Xhu69z4buUdkhzVeG6uELhuq5z4buE4buvRnPhu5TDicOS4bq4c1Xhu5xz4bquw4lIc0fDieG6uOG6quG7lnPhu4Thu7FIc+G6tkxHRXPhu5R24bq4c+G6tsOK4buxc8OUw4nhu6BPR0XigJ3hu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7ozDhurhCR3NGxKhzw4nhurxHw4lzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqoc+G6ruG7ouG7sXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPEqEdFczDhu5pHRXPhu4Thu69zRkzhu5Rz4buU4buSSEdFc0fDiVRHRXPhuq7hu63huq7DiXPhu4Thu69Gc8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z34buZc+G6tuG6uENHc8OJ4bq8R8OJc+G6ruG7ouG7sXPDmXjhu5VzOMOJxKhHRXPhuq7DieG6vnPhu4Thu69zw4lM4bq4c1XhurjhuqxHc0dF4bugw5Lhurhz4bqu4buxSHPhu5Thu5ZN4bq4c0Xhu6BPR0VzRsOD4buWc+G7lOG7kkhHRXPDlMOJSEdFc+G7lOG7kuG7r0hzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqoc+G6ruG7ouG7sXPhurbDiuG7sXPDlMOJ4bugT0dF4buZc8SoR0Vz4bquw41Hc+G7lOG6uuG6rsOJc+G6rlLhuq5z4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Fz4bqu4but4bquc8OUw4lIR0Vz4buU4buS4buvSOG7mXPDiUh24buUc+G6tkxHRXPhurZI4buvR3Phu5TDiUPhu5Nz4bquw4nDgcOUc8OJ4buvR8OJc+G7lErhu5Rz4bqu4but4bquc+G6rsOJ4buic+G7lOG7kuG7oE9HReG7mXPhurbhu6DDkkdFc+G7hErhurhz4bqu4bui4buxczt3R0Xhu5lz4bquw4nhurpHw4lz4buY4but4bquw4nhu5lzw5TDieG7rcOUc+G7hOG7luG6oOG7lHPhuq7hu6Lhu7Fzw6HDieG7r3NH4bugw5Phuq7hu5lzR8OJVEdFc+G7kOG7luG7pHPhurbDikfDiXPhuq7hu6Lhu7Fz4bq2w4rhu7Fzw5TDieG7oE9HReG7lXPhurFHRXPhu4Thu5bEqEdz4buY4bu5R3Phu5jhu69HRXPhuq7DieG6uOG7sXPhu5jhuqRz4buC4bq4R8OJc0dFw4nhurhCRnNVw5Phurhzw4lM4bq4c1XhurjhuqxH4buZc8SC4buvc+G6rkhHc+G7lOG7kkhHRXPDmXhz4bqu4buaR0Vzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqo4buZc0VJw5Rzw5TDicOAR3NG4buxR0Vz4buEduG6uHPhurDhurhCR3NGdkhzRsOT4bq4c+G6rsOJSHPhu5Dhu5bhuqxzw4nhu6BPR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlOG7sOG7luG7lMOJSOG7knLhu6Nh4bux4bq4czBI4bux4budL8OU4buj

Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo
2024-05-05 18:35:00

baophutho.vn Không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, quân...

Cô sinh viên giàu lòng nhân ái

Cô sinh viên giàu lòng nhân ái
2019-11-07 07:08:44

PTĐT - Trải qua nhiều mất mát trong cuộc sống, thấu hiểu nỗi đau và khao khát được sống và sống khỏe mạnh của người mắc bệnh, Nguyễn Minh Hiền (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) luôn...

Làm giàu trên đất Hạ Thành

Làm giàu trên đất Hạ Thành
2019-10-31 07:54:57

PTĐT - Đoàn viên Triệu Quốc Tuấn, sinh năm 1987, chi đoàn khu Hạ Thành, xã Đông Cửu, Thanh Sơn đã từng bước khẳng định nỗ lực của bản thân, làm giàu trên mảnh đất quê hương từ...

Làm giàu từ nuôi dê

Làm giàu từ nuôi dê
2019-10-30 07:45:04

PTĐT - Từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng sau 30 năm gắn bó với con dê, nhờ chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt mà gia đình ông Phan Quốc Chiến ở khu Xóm Đông, xã Phú...

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy
2019-10-24 15:19:53

PTĐT- Trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ đoàn lên vị trí Chủ tịch Hội LHPN xã, được tín nhiệm bầu vào chức danh Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND xã Văn Bán, đại biểu HĐND...

Tâm huyết với làng nghề

Tâm huyết với làng nghề
2019-10-24 08:04:55

PTĐT - Đảng viên Cao Đăng Duy gắn bó cả tuổi thơ với nghề làm bún bánh của quê hương Hùng Lô, thành phố Việt Trì. Năm 2004, xã Hùng Lô tổ chức “Làng nghề chế biến nông sản thực...

Tỷ phú từ rừng

Tỷ phú từ rừng
2019-10-23 07:30:49

PTĐT - Trong chiến tranh, những người lính bộ đội cụ Hồ đã không tiếc máu xương của mình sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương các anh...

Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
2019-10-22 07:51:01

PTĐT - Cởi mở, tháo vát, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo chi bộ ở khu dân cư là những nhận xét của lãnh đạo,...

“Đầu tầu” khu Sông Thao

“Đầu tầu” khu Sông Thao
2019-10-17 10:05:15

PTĐT - 9 năm tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu Sông Thao, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, đảng viên Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 1951) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi...

Người thầy tận tâm

Người thầy tận tâm
2019-10-15 07:08:49

PTĐT - Dù đã bước sang tuổi 74 nhưng thầy giáo Trần Khắc Lê - BCH Chi hội khuyến học phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn ...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long