Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Quw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vXdFxILhu5nhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucaw4bq94buUeMOtd+G6veG6rMO5a3bhuqfhur3huqxud8O64bq9w4Lhuqjhu4vhur1W4bud4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq9w613w7nhur3DuUJ3w7rhur3hur7hu4vhur3hu5nDrOG7meG6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur3hu69qeOG6veG6rMO54buLd8O54bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7pjL8O54bq/ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w5nGocOt4buV4bq7ZC7DuXnhur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9d0XEguG7meG6vVfDuuG6qOG7gnR34bq9PMO5xrDhur3hu5R4w6134bq94bqsw7lrduG6p+G6veG6rG53w7rhur3DguG6qOG7i+G6vVbhu53hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur3DrXfDueG6vcO5QnfDuuG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6veG7r2p44bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDumMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2QuPFgt4bq9POG6pHh3w7rhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buv4buhd+G6veG6rMO5a3bhuqfhur3hu5XDsnfDuuG6vcO5RcODd8O64bq94buWcXfhur3DmUJ3w7rhur3hur7hu4vhur3huqzDucOtduG6veG7leG6uuG6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG6rOG7ieG7peG6vcOa4bul4bqi4bq9POG6oOG6vcOZQnfDuuG6vTVFw4N3w7rhur0t4bq94buudOG6vcOZw4Dhu6Xhur3hu5Zxd+G6vcOZQnfDuuG6vXdrduG6vTzDsnfhur12anjhur3hu4HDquG6v+G6v+G6p+G6veG7mcO54bulceG6qOG6vWYv4buD4bq94bqr4bqsw4nhu5nhur3hu4Mv4buH4bq9w7J24bq94buvxrDhu5nDuWLhuqfhur0uw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vXdFxILhu5nhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucaw4bq94buUeMOtd2Mv4bq0ZOG7l2rhur3hu5dwd+G6veG6rMO5a3bhur124bud4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq9w413w7nhur3DmUJ3w7rhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucaw4bq94buU4bqo4buRd+G6p+G6vWnhu4Xhur3huqzhuqjhuqDhu6Xhuqfhur3hurbhur3hu63DueG6qOG6vWjhuqfhur3hu4Zq4bq9POG6pEV3w7rhur01RcODd8O64bql4bq94bqsw7lrduG6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6veG7r2p44bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6vXfDuuG6qOG7guG7oXfhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6veG6rOG7qXfDueG6vcOC4bqow63hur3hu5nDrOG7meG6veG6rMO54bqu4bul4bq94butRsOi4bq9V8O64bqo4buCdHfhur3DmcOK4bqo4bq94buW4bulcXfhuqfhur084bqk4buPd+G6vTVrd+G6veG7lmt3w7rhuqfhur0uw7nhu4l24bq94buUQ+G6veG6tuG6veG6rMO54buLd8O54bq94bq0w7lB4bq9NeG7pXLhuqzhur084bqkxanhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G6rMOt4buT4buvxqHhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq7dsOt4bqkw7rhu6V3w6Lhu4HhurThu4bhur3DreG6qOG6rHjhurtkY+G6rOG6pGRj4bqs4buVZGPhu6V2w7rhur3huqbhuqThu5nEg+G6u8O54bqs4bqs4bq0w6IvL+G7k8OteOG6tMO54bqo4bqsw7l44bqt4bq+dy944buv4buV4buVw63huqzDrS/hu4DGoeG7k+G6puG7peG6rMahL+G6rOG7pXct4bqs4bqo4buZLeG6puG6qC3hu63hu6XGoXcv4bq/w6rDquG7mFXhu5Jo4bq/4buF4buFw40v4buBw6rhur/hur8vZi/hur/hu4FV4buBw43hu4Npw43DjeG7heG7mC/hur/hu4fDquG7gcOqaOG7g2bhur/hu4Hhu4FpZl8u4buYPOG6rcO64buldeG6u+G6vcOt4buv4bulw7p3xIPhurt24bul4buV4buV4buvxqHhurtkYy/huqzhu5VkYy/huqzhuqRkY+G6rOG6pGRj4bqs4buVZGPhurRkLsO5eeG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur13RcSC4buZ4bq9V8O64bqo4buCdHfhur08w7nGsOG6veG7lHjDrXfhur3hur7hu4vhur3hu5nDrOG7meG6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6veG6rOG7qXfDueG6p+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq0w7lB4bq9NeG7pXLhuqzhur084bqkxanhur3huqzDuWt24bq9duG7neG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vcONd8O54bq9w7lCd8O64bq9V8O64bqo4buCdHfhur08w7nGsOG6veG7lOG6qOG7kXfhuqfhur1p4buF4bq94bqs4bqo4bqg4bul4bqn4bq94bq24bq94butw7nhuqjhur1o4bqn4bq94buGauG6vTzhuqRFd8O64bq9NUXDg3fDuuG6veG6qzXhu6Vy4bqs4bq9POG6pMWpYuG6rWMv4bq0ZGMv4bqs4buVZGMv4bqs4bqkZGMv4bqsw63hu5Phu6/GoWRj4bq0ZOG7mEJ3w7rhur3hu5fhu6Xhur3hur7EguG7peG6vS7DuXnhur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9d0XEguG7meG6vVfDuuG6qOG7gnR34bq9PMO5xrDhur3hu5R4w6134bq94buZeeG6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fDouG6vVfDuuG6qOG7gnR34bq94buUeGp34bq94busw7nDrHfDueG6vS3hur0+SOG6veG6vuG7peG7oXfhur08NuG6veG7lsSpd8O64bqn4bq94buS4bun4bq94bqsw7lF4bq9POG7qXfDueG6veG6qEjhuqXhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vSHhuqhB4buZ4bq94buu4bul4buhd+G6vS3hur3hu5Lhu6fhur3huqzDuUXhur08w7nhu4t3w7nhur3huqhI4bq9NeG7pXLhuqzhur084bqkxanhuqXhur3hu67hu6Hhur3DmcOBd8O64bq9NcOyd+G6vS3hur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9PuG7klfhu5Thur3huqzDueG7i3fDueG6veG6tMO5QeG6vTXhu6Vy4bqs4bq9POG6pMWp4bql4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5nDueG6qOG7guG7oXfhur3hur7hu6Xhu6F34bq9NWt34bq94bq0w7nDvXfDuuG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur13RcSC4buZ4bqn4bq9NWt34bq94bq0w7nDvXfDuuG6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bqtY+G6tGQ84buJ4bul4bq94buZw6zhu5nhur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3hu5dwd+G6veG6rMO5a3bhuqfhur0uw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vXdFxILhu5nhur3hu5dq4bq9w7J34bq94buZ4buPd+G6vcO54bu14bul4bq94bqsw7lrduG6veG6vuG7i+G6veG7mcO54bqq4buZ4bq9VuG7neG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vcOtd8O54bq9w7lCd8O64bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq94buvanjhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9d8O64bqo4buC4buhd+G6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94bqs4bupd8O54bq94buVw4Hhu6Xhur3hu5Xhu4t44bq94bqmw4nhu5nhur3hu63DueG7tcah4bqn4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur3DguG6qMOtd+G6veG6rMOyduG6p+G6veG7l3l3w7rhur3DunnhurThur3huqzDsnbhur3DueG6qOG7gnDhuqzhuqfhur3huqzhuqThu6fhur3huqzhuqhy4bqn4bq94but4buld8O54bq9d8O6w7nhu6VyduG6veG7mUTDreG6vXbFqXfDueG6p+G6vcO6eeG6tOG6veG6tMO54buPd+G6veG7mUJ3w7rhur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bqn4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94bq+4buL4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94bqs4bupd8O54bq9d8O54buL4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3DguG6qOG7oeG6vcO5RcODd8O64bq9d8O64buL4buC4bq94buZ4buLd8O64bq9w7rhu6Xhu4vhuqjhur124buJd8O54bqn4bq94bq+a3fhur124buld8O54bqtY+G6tGThu5jDrOG7meG6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur13w7rhuqjhu4Lhu6F34bq94buv4buL4bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhur3huqzhu6l3w7nhur3hur7hu4vhur1W4bud4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq9w613w7nhur3DmUJ3w7rhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucaw4bq94buU4bqo4buRd+G6veG7k+G7i+G7guG6veG6rOG7teG6veG6vuG6qOG7peG6vXbhurh3w7rhur3huqzhuqRFxILhu5nhur13w7nDinfDuuG6veG6rMO54buLd8O54bq94bqs4bq64bqo4bq94buZRMOt4bq94buX4buN4bqs4bq9d0XEguG7meG6vXd54bul4bq94buZw7nhuqh3w7rhur3hur7hu4vhur3hu5lEw63hur3huqzhu6l3w7nhur0uw7nhuqrhur08w7nhu7Phur13eeG7peG6veG6pOG7peG7oXfDuuG6veG7l+G7ieG6rOG6veG7l0XhurDhu5nhur3huqzhuqR4d8O64bq9d8O5w4p3w7rhur13a3bhur3hur7hurjDreG6vcOC4bqow63huqfhur3hu5fDgXfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq94buZxKl24bq9w4N34bq94bqm4bq64bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3huqbDsuG6qOG6veG6pmzhu5nhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6p+G6vVfDueG7i+G6vXdFxILhu5nhuqfhur3hu5lEw63hur084bupd8O54bq9ROG7guG6p+G6vcOZ4buWV+G7lOG6p+G6vT7hu5JX4buU4bqn4bq9XeG7guG6veG7k8Otd+G6vVY8PCHhur3hur7hu4vhur3hu5fDgXfDuuG6veG7k+G7i3jhur3hu5nDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rOG7qXfDueG6veG6vuG7i+G6veG6rOG7pXfhur3huqxF4bq2d8O64bq94bqkbXfDuuG6veG6vsSC4bul4bq94bqm4bq64bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6p+G6veG6rOG7qXfDueG6vS7DueG6quG6vTzDueG7s+G6veG6puG7n+G6veG6rOG7pXDhurThur3huqxD4buZ4bq9w7pu4bqs4bq9w7nDrOG7peG6vXfDueG7pXHhuqjhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6rOG6uuG6qOG6veG6rHjhur3hu6/Egnfhur3DucODd+G6vXfDisOt4bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXfDueG7pXJ24bq94butRuG6veG6rMSC4bul4bqt4bq94buW4buld8O54bq9NcSQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long