Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur9b4but4buG4bqsQeG7sWfhu7jhu69B4butZ0Dhuq5B4buxZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfDieG7reG7r2fhu7HDgOG7r2VnQeG7l+G6uGfhu59uQeG7rWfhu6Hhu63hu4ZB4buxZWfhu7Hhu6/hu41n4bufbkHhu61n4bux4buvxqHhu4pnSW9n4bux4buvbcOBZ+G7t+G7huG6uGfDieG7rcawZ8OJ4butbcOBw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur9Aw7Thu7lnw4nEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hurjhuq5BZ+G7teG7reG6tGfhu6Fu4buhZ+G7rcOBw7PDiWdx4bqyQeG7sWfhu6Hhu61vw4Fn4bu54buEQeG7sWfhu7bhu6ln4but4bqy4buvZ+G6oeG6uG1n4bus4bq8QeG7sWdww7Phu4pncOG7lUFn4buh4buX4buKZ+G7t+G6um1nQeG7j+G7uWfDrWjDreG7i2VnQeG7sW/hu4pnw63DrS/DrWVnQ+G7reG7huG6rEHhu7Fn4bu44buvQeG7rWdA4bquQeG7sWVnMFtn4bqh4buvxanDiWcwxJB3Z3Hhu41nw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ+G7seG7r23DgWfhu7fhu4bhurhn4bufw4BB4buxZ+G7oeG7reG6uOG7iuG7p0Fn4but4bqk4buvxJFn4buxw4Dhu69lZ0Hhu5fhurhn4bufbkHhu61n4buh4but4buGQeG7sWdJb2fhu7Hhu6/hu41n4bufbkHhu61n4bux4buvb+G7isOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2nDrWtoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGdpaGprQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7ocOp4bufbcOBQ+G7reG6uMOJ4butw4HDqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Ot4buLaGsvaWlpcOG7i2ls4buLw63DrcOtw4nDrWzhu4vEqeG7t2loLeG7i8Otw6zhu4tqw63hu4lr4buLLeG7i2lqauG7iWvEqWtoasOp4buzQ+G7sWZnbeG7t8OJ4bqnZlvhu63hu4bhuqxB4buxZ+G7uOG7r0Hhu61nQOG6rkHhu7Fnw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ8OJ4but4buvZ+G7scOA4buvZWdB4buX4bq4Z+G7n25B4butZ+G7oeG7reG7hkHhu7FlZ+G7seG7r+G7jWfhu59uQeG7rWfhu7Hhu6/GoeG7imdJb2fhu7Hhu69tw4Fn4bu34buG4bq4Z8OJ4butxrBnw4nhu61tw4FmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmnDrWtoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdmaWhqa2ZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bu24bupZ+G7reG6suG7r2fhuqHhurhtZ+G7rOG6vEHhu7FncMOz4buKZ3Dhu5VBZ+G7oeG7l+G7imfhu7fhurptZ0Hhu4/hu7lnw61ow63hu4tnRcO6Z3Hhu4bhuqjhu6FnQ+G7reG7huG6rEHhu7Fn4bu44buvQeG7rWdA4bquQeG7sWfDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fnw4nEkMOBQeG7sWfhu61t4buvZ0Hhu7Fv4buKZ8Otw6xlZ8Ot4buLL8OtZ+G6u8OJ4buC4buhZ0Hhu7Fv4buKZ2nhu4tlZ2nhu4lnw4nhu61uQeG7sWfhu7Dhu6/DuUHhu7FnQeG7j+G7uWfhu7Dhu69uQ2cw4butd0Hhur3DqWfhu57DuUFn4buhw7NB4butZ+G7rcOBw7PDiWdx4bqyQeG7sWfhu7bhu6llZ8OJxJDhu4bhuqbhu6FnccOAZWdxxrBnw4nDs8OBZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4bu14butdmfDieG7reG7r2dx4bq4bWdF4bqu4buvZ0HhurThu69lZ8OJ4butw7XDiWfhu6Hhu63hu5HDiWfDiXdB4butZ3HDgW9BZ+G7teG7pcOJZ+G7seG7r0htZ+G7oW7hu6Fn4bu14but4bq4Z3Dhu5VBZ+G7oeG7hmfDicSQw7lBZ3F4bWfhu59vQcSRZ3Hhu5Hhu6Fn4buf4buvxanDiWdB4butw7Xhu6Fn4bu3w7Phu69nw4nEkOG6uOG7iuG7p0Fnw4nhu63hurjhu4rhu6XDiWfhu59uQeG7rWfhu6Hhu63hu4ZB4buxZy1n4bufbkHhu61n4bux4buvxqHhu4pnw4nhu4Rnw4nhu63huqzhu69n4bus4bq8QeG7sWfhuqHhu4bhuqRB4buxZWdD4but4buG4bqsQeG7sWfhu7jhu69B4butZ0Dhuq5B4buxZ3Hhu41nw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4butw4HDs8OJZ3HhurJB4buxZ8OJxJDDgUHhu7FnQ+G7rcahQWfhu63hurLhu6/DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdsw61rQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4tra0PDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DreG7i2hrL2lpaXDhu4tpbOG7i8Otw61sw4lsauG7iWrhu7doLeG7i8Otw6zhu4tqw61p4buLw60taWloa+G7i8OtxKnEqeG7iWrDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2Zb4but4buG4bqsQeG7sWfhu7jhu69B4butZ0Dhuq5B4buxZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfDieG7reG7r2fhu7HDgOG7r2VnQeG7l+G6uGfhu59uQeG7rWfhu6Hhu63hu4ZB4buxZWfhu7Hhu6/hu41n4bufbkHhu61n4bux4buvxqHhu4pnSW9n4bux4buvbcOBZ+G7t+G7huG6uGfDieG7rcawZ8OJ4butbcOBZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2Zsw61rZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdm4buLa2tmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v1vhu63GoUFn4bux4buvbcOBZ+G7t+G7huG6uGfhu5/DgEHhu7Fn4buh4but4bq44buK4bunQWfhu63huqThu69n4buhw4BnRUZnw4nhu61t4bu5Z+G7seG7r21n4buh4bq+bWfhu6Fu4buhZ+G7oeG7leG6uGfhu7fDs+G7oWfhu5/hurJn4bufw4BB4buxZ+G7oeG7reG6uOG7iuG7p0Fn4but4bqk4buvZ0Ft4bu5ZWdBSGfhu7Xhu63hurhncOG7lUFn4buh4buGw6ln4bqh4bqm4buvZ0VGZ+G7t+G6uOG7isWpQWfDieG7m0Nnw4nhu63hu4bhuqxB4buxZ8OM4bq44buKw7lBZWfhu6Fu4buhZ3HhurLhu69n4bufw4BB4buxZ+G7oeG7reG6uOG7iuG7p0Fn4but4bqk4buvZ3Hhu6fhurhn4bu5bUHhu7FnceG7pUFn4buf4bq44bq04buvZ+G7seG7r23DgWfhu7fhu4bhurhnQeG7rUhB4buxZ8OJxJDhu5tBZ+G7n8OAQeG7sWfhu63hu5dDZ3Dhu6NBZWfEkOG7huG6qMOJZ3HhurjhurThu69nw4lLZ0XhurBnSW9n4bu1TGfDieG7reG6uOG7m8OJZ8OJ4bqww4nDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMSQw4FB4buxZ0Phu63GoUFnw4nhu63hu69n4buxw4Dhu69lZ0Hhu5fhurhn4bufbkHhu61n4buh4but4buGQeG7sWVn4bux4buv4buNZ+G7n25B4butZ+G7seG7r8ah4buKZWfhu6Fu4buhZ+G7teG7reG6uGdw4buVQWfhu6Hhu4ZnceG7p+G6uGfhu6Hhu63hurjhu51BZ+G7n3hnccah4buKZ3Hhur5n4buhbuG7oWdB4bux4bq44buKw7lBZ0nhu5vDiWfhu7fhu6/FqeG6uGfDieG7rXLDgWfhu4rDueG6uGfhu6HGoeG6uGfhu6Hhur5tZ+G7n21BZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWdxxrBn4buxw4Dhu69naeG7iWfhu6Hhu63hu6/hu6Xhu6Fn4bufbkHhu61n4buh4but4buGQeG7sWdJ4bq44bquQeG7sWdJb2fhu7Hhu6/hu41n4bufbkHhu61n4bux4buvxqHhu4pnw4nhu4Rnw63hu7Xhu7Fnw4zhuq7hu6/DqWcw4butb0Hhu61nQ+G7reG7neG7uWdFbeG6uGfhu7Xhu63hu69n4butw4FvQWfDieG7rW9B4butZ0XDumdx4buG4bqo4buhZ3Dhu5VB4buxZ+G7oeG6ukHhu7Fn4bqh4bq4bWfhu6zhurxB4buxZ8OJw7Phu69ncW9BZzB44buh4butZ1Hhu6/hu6dBw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v1Hhu5Xhu4pn4bu3b2fhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7FnceG7huG6qOG7oWfDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fnw4nhu63hu4bhuqxB4buxZ0Hhu6/DuUFnw4nEkMOBQeG7sWfhu7bhu6ln4but4bqy4buvZ+G6oeG6uG1n4bus4bq8QeG7sWdww7Phu4pncOG7lUFn4buh4buX4buKZ+G7t+G6um1n4buh4bq+bWdD4but4buG4bqsQeG7sWfhu7jhu69B4butZ0Dhuq5B4buxZWdx4buG4bqo4buhZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFnceG6tkHhu7Fnw4l3QeG7rWfhu63hu4bhuqpB4buxZ+G7gkHhu7FnSW9nw4nhu61t4bu5Z+G7seG7r23DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6v+G7uOG7r0Hhu61n4bug4butdkHhu61nLWfhu6zhurjhu4pn4bus4buGQeG7scOqL0Phur8=

Minh Chính - Huy Hưng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xuân Đất Tổ

Xuân Đất Tổ
2024-02-17 08:40:00

baophutho.vn Tháng Giêng - đất trời giao thoa, muôn hoa đua sắc, khí Xuân căng tràn,... Hàng ngàn du khách thập phương lại nô nức hành hương về Phú Thọ -...

Lễ hội đền Chu Hưng

Lễ hội đền Chu Hưng
2024-02-16 12:32:00

baophutho.vn Từ bao đời nay, người dân trên mảnh đất Hạ Hòa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhất Chu, nhì Hiền, tam Lang, tứ Lệnh” để nói về đền Chu Hưng (xã Ấm...

Dấu xưa làng cổ

Dấu xưa làng cổ
2024-02-14 06:55:00

baophutho.vn Thấp thoáng mái đình cổ kính, những nếp nhà hàng trăm năm tuổi, bức tường đá ong, gạch đỏ ẩn mình nơi ngõ nhỏ, đường làng quanh co, cây đa,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long