Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Q8w7nDtHbhur3huqzhuqTDreG6veG7mcOs4buZ4bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq94bqsw7nhuqjDgOG7meG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqm4buf4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu6xG4bq9w7nhu7PhurThur3huqzDucOJ4bq9KcOs4bqo4bq9w5nhu5ZX4buU4bq94bqs4bupd8O5Yy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2RXw7rhu4vhu4Lhur3hu4cvZ+G6p+G6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucaw4bq9PMO5w613w7nhur3DmeG6qOG7gnF34bq9LeG6vT5I4bq94bq+4bul4buhd+G6veG7kjw14bq9POG7qXfDueG6vUThu4Lhuqfhur084bqkReG6tnfDuuG6veG7ksOtd+G6veG7lMOyd+G6veG6vsO1d+G6vTzhu6l3w7nhur1E4buC4bqn4bq9POG6pEXhurZ3w7rhur3hu5LDrXfhur3hu5TDsnfhur3huqzDgOG7meG6vcOZ4buWV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6veG7l2rhur3hu5nDuUThur3huqzhuqTFqeG6vcO54buz4bq04bq94bqsw7nDtHbhur3huqzhuqTDreG6veG7mcOs4buZ4bq94buTw6x44bq94buZw6x44bqn4bq94bqs4bqu4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bq94buv4burd8O54bq94bq+4bq64buZ4bq94buVw7J34bq94bqsw4Dhu5nhur3huqzhuqTFqXfDueG6veG6rOG7ieG7peG6veG7rUbhur3DueG7s+G6tOG6veG6rMO5w4nhur0pw6zhuqjhuqfhur3DmeG7llfhu5Thur3huqzhu6l3w7nhur3hu63DuXnDreG6vTfhu6Q34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6veG6v2lp4buD4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG6v8Oqw6pp4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG6reG7k8OteOG6tMO54bqo4bqsw7l44bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7h+G7gWcv4bq/4bq/4buB4buV4bq/4bq/Z+G7hWfhu4Fp4bqs4buDw6rhu4PDquG7r+G7gy3hur/huq3hu7HhurTDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurs8w7nDtHbhur3huqzhuqTDreG6veG7mcOs4buZ4bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq94bqsw7nhuqjDgOG7meG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqm4buf4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu6xG4bq9w7nhu7PhurThur3huqzDucOJ4bq9KcOs4bqo4bq9w5nhu5ZX4buU4bq94bqs4bupd8O54bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u+G6v2lp4buD4bq74bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzEg+G6u+G6v8Oqw6pp4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkPHjhu4t34bq94buZxKl3w7nhur3DucOA4bul4bq9d8O6w7nGsOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q84buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6vXfDusO5xrDhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l+G7ieG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur3hu5Xhurrhur3DueG7s+G6tOG6veG6vuG7i+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG7ksOtd+G6veG7lMOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq9w5nhu5ZX4buU4bq94bqs4bupd8O54bq94buXauG6veG6rMO5xKl44bq94buv4bqow7V34bqn4bq94buZw7l44bq94buE4bq94but4bulcHfhur3hur7hu4t44bq94buZw6zhu5nhur13w4Dhu6Xhur3hu5Xhuqh3w7rDouG6veG7ksOseOG6veG7mcOseOG6veG7l8Osd8O54bq9w7rhu6XDrOG6veG6rMWpd8O54bq9w7nFqXfDueG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur0t4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3huqbDrOG6qOG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hu5fhu4/huqjhur13a3bhuqfhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3huqzDsnbhur3huqbDrOG6qOG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hu5nhuqhB4bul4bq9d2t24bq94buBw6rhu4Hhu4fhuq3hur08xal3w7nhur3DucWpd8O54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7peG7oXfhur3hu5nDrOG7meG6veG7leG6uuG6vcOsd+G6p+G6veG6rOG7pXPhuqjhur3hu5Xhurrhur3DrHfhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bq94buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq9w4LhuqhB4buZ4bq9w7rhu6XDreG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur0t4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3hur5Cd8O64bq94buXw4F3w7rhur3hu5Phu4t44bq94buVw7J34bq94bqsw4Dhu5nhur3huqzDueG7pXPhuqjhur3huqZB4bq94bq+4buL4bq9duG7pXF34bq9d+G6quG7peG6vcO64bulw63hu6Xhur3hu5d44buJd+G6veG7gcOq4buB4bq/4bq9LeG6veG7gcOq4buHw6rhur3huqvDuuG7pcOt4bul4bq94buXeOG7iXfhur12w4Dhuqzhur3huqzhurjhur13a3bhur3hu4HDquG7geG6v+G6veKAk+G6veG7gcOq4buB4buFYuG6peG6veG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur12Q+G7meG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7rhu6XDreG6vcO64bulxKl24bq9d8O6w7nDqHjhur3hu5Nxd+G6veG6vsOKd8O64bq94bq+4buL4bq94buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq9IeG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur134bu5d8O64bq94bqsw7nhu7l34bq9dsSC4bul4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l8aww63hur3hu5Phu4t34bq94buZw6zhu5nhur3DueG6qOG7gnJ34bq94bq+QnfDuuG6veG7l8OBd8O64bq94buT4buLeOG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqsw7nhu6Vz4bqo4bq94bqmQeG6veG6vuG7i+G6vXbhu6Vxd+G6vXfhuqrhu6XhuqXhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhuqfhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6psOs4buZw7nhur3hu5XDsnfhur3huqzDgOG7meG6veG7rcO5w6zhu5nhuqfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3hu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq9dkPhu5nhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur0h4bqoQeG7meG6vcO64bulw63hur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq9LeG6veG7hmrhur3DucOA4bul4bq94bq+QnfDuuG6veG7l8OBd8O64bq94buT4buLeOG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqsw7nhu6Vz4bqo4bq94bqmQeG6veG6vuG7i+G6vXbhu6Vxd+G6vXfhuqrhu6Xhur3DuuG7pcOt4bul4bq94buXeOG7iXfhur3hu4HDquG7geG6v+G6veKAk+G6veG7gcOq4buHw6rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq94buB4buFZsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG6v2bhu4Hhu4HhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4bqt4buTw6144bq0w7nhuqjhuqzDuXjhuq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buH4buBZy/hur/hur/hu4Hhu5Xhur/hur9n4buFaMOqaOG6rOG7h8Oq4buH4buvw6ot4buB4bqt4bux4bq0w7rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq7PMO5w7R24bq94bqs4bqkw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7k8OseOG6veG7mcOseOG6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3hu6/hu6t3w7nhur3hur7hurrhu5nhur3hu5XDsnfhur3huqzDgOG7meG6veG6puG7n+G6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqs4buJ4bul4bq94busRuG6vcO54buz4bq04bq94bqsw7nDieG6vSnDrOG6qOG6vcOZ4buWV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurvhu4Hhu4Vmw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74bq/ZuG7geG7geG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZOG7lsOBd8O64bq94buZw7nhu6fhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6veG7rOG7pXbhur3hu5jDueG7peG6veKAk+G6vTw+NeG6p+G6veG7kuG7p+G6veG6rMO5ReG6vcOZ4bqo4buCcnfhur1E4buC4bq9PMO5w613w7nhur3hu5LDreG6p+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG7ksOtd+G6veG7lMOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG7k+G7pXPhuqjhur3hu4Thur3hu63hu6Vwd+G6veG6rOG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur13w7rDucaw4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7rHDhuqzhur3hu6/huqjDtXfhur3hu5PhuqjhuqDhu6Xhur3hu6/hu4t24bq94bq+4bulcuG7meG6p+G6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucaw4bq9PMO5w613w7nhur3DmeG6qOG7gnF34bq94buXauG6veG6rMO5QXfDuuG6vXfDueG7jeG6rOG6vXfDgOG7peG6veG7leG6qHfDuuG6veG7mcOs4buZ4bq94buTw6x44bq94buZw6x44bqn4bq94buV4bq64bq94bqsw7nEqXjhuqfhur3huqzhuqR4d8O64bq94buXeeG6vXfDueG7jXfhur124buJd8O5w6Lhur3hu5jhu4934bq9d+G7oeG6qOG6veG6pOG7t+G6veG7mcOs4buZ4bq9w7nhu4l34bq94buZw7lw4bqn4bq94bq+RcSCd8O64bq9dmzhu5nhuqfhur3huqzDgXfhur3huqzhu4nhu6Xhur3hu5dx4bq94buG4bqo4buN4bqs4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq9w7rhu6XDrXfhur3huqzEguG7peG6veG7l3Phur3hu5dFw63hur3hur7hu4t44bq94buTw6x44bq94buZw6x44bq94bqsw7nDtHbhur3huqzhuqTDreG6reG6veG7lsOBd8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5dx4bq9d8O6w7nGsOG6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bq94buGxqF24bq94buG4bub4bqs4bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6vXfDgOG7peG6veG7leG6qHfDusOi4bq94buWw7Thu4Lhur13w7nDrXfDueG6veG6rOG7pXB34bq94buXw4Dhur3DuuG7pcSp4bul4bq9d8O6w7J34bq94buZw6zhu5nhur3hu5Xhurrhur3DrHfhuqfhur3huqzhu6Vz4bqo4bq94buV4bq64bq9w6x34bq94buZRMOt4bq94buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq9IeG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94but4buld8O54bq94bqscOG6p+G6veG7hmrhur3DucOA4bul4bq94bq+QnfDuuG6veG7l8OBd8O64bq94buT4buLeOG6veG7lDw8KeG6veG6vuG7i+G6vXbhu6Vxd+G6vXfhuqrhu6Xhuq3hur08a3fDuuG6veG7mUXhuq53w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7reG7pXN24bq94bqs4bqkw63huqfhur3DuuG7pcOsduG6veG6psOs4bqs4bq94bq+4bulcuG7meG6vcO64bulxKnhu6Xhur13w7rDsnfhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6veG7leG6uuG6vcOsd+G6reG6vSHhuqjDrXfhur3huqzDsnbhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butcOG6rOG6veG7meG7jeG6qOG6vcO54buJ4bq94bqs4buPd8O64bq94but4buld8O54bq94bqscOG6vS3hur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6veG6rMO54bulcOG6rOG6veG7gnDhuqjhuqfhur3hu5fDtOG7guG6vXfDucOtd8O54bq94bqs4bulcHfhur3hu5fDgOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6p+G6veG7leG6uuG6vcOsd+G6veG7leG7i3fDueG6veG7mcO5eOG6veG7l8OBd8O64bq94buT4buLeOG6veG7lDw8KeG6veG6vuG7i+G6vXbhu6Vxd+G6vXfhuqrhu6Xhur3hu5du4buZ4bq94buT4bulcuG6rOG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhur3huqvhuqzhuqThu7N3w7rhur3huqzDsnbhur3hu6/hu4vhur3hu5nDrOG7meG6veG7hmrhuqfhur3huqzDueG7uXfhur3hu5PEqXfhur3hur5Cd8O64bq94buZw6144bq94bqsw7nhuqjDgOG7meG6vcO54bqo4buCcnfhur044buhd+G6veG7rsO14bq04bqn4bq9PMOyd+G6vSnDg3fhuqfhur08w7nDrXfDueG6vSnDg3di4bqt4buYw6zhu5nhur3hu4Thur3hu63hu6Vwd+G6veG7l3l3w7rhur3DunnhurThur3huqzhu4nhu6Xhur3hu5PhuqjhuqDhu6Xhur3huqzDucO0duG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq94buSw6134bq94buUw7J34bq94bqsw4Dhu5nhur3DmeG7llfhu5Thur3huqzhu6l3w7nhur3huqbhu5/hur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsw7nhuqjhur3hu5dz4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhuqfhur3DuXjhu4t34bq94bqsw7nhu6Vyd+G6veG7k8OseOG6veG7mcOseOG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqs4buJ4bul4bq94busRuG6vcO54buz4bq04bq94bqsw7nDieG6vSnDrOG6qOG6p+G6vcOZ4buWV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6veG7rcO5ecOt4bq9N+G7pDfhur3hu5Xhu6V0d+G6veG6pMOt4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rMO5w6x3w7rhur1n4bq9d+G7i+G7guG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtkPMO54bqo4bq9w5lFw4N3w7pjL+G6tGQ=

Thu Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long