Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqcOtScWo4buvVeG7qOG7nE9I4buv4bqnSMOaw51GT+G7r8O1w5rhuqRP4buvZknDmUThu69N4bq+T+G7r0Xhu6jhu6JPSOG7r8SQ4bus4buvTUbhu69F4bquT0jhu69Sw5rDgU9I4buv4bqnSeG6oOG7r+G7jcOaw4Hhu6/huqdJ4bqoVeG7r1vDg0/hu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r1RTROG7neG7rS8vRHVDw4HDk1FJw5pVScOTdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQvd0HDvXgvw71BxJB4duG7t3jhu7N44bu1VXfhu7Xhu7d5w713TXd1S1FI4but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanDokbhu69F4bquT0jhu69E4buadOG7r07hu5RV4buvVVPDk09I4buvT0lWT0jhu69U4bus4buvTMON4buCT+G7r07hu6TDgeG7r8OtScOa4buvREnDjE9J4buvReG7qOG7nkThu69V4buW4buvREnhu6pE4buvREnDk+G7r1XhuqRP4buv4bqnSeG6qFXhu69Jw5PhuqBPSHThu6/EkOG7rOG7r0zDjeG7gE/hu6/EkMONRk/hu69Tw4Hhu69X4bqgw5Phu69PSOG6oMOd4buveHgvd3bhu69PSeG6tk7hu69Vw5rDneG6vk/hu69D4buS4buvT0jhu5DDjeG7r1fhu4jhu69ExajDgeG7r+G7kE9I4buvVVPhu6jhu5xE4buvRMOAROG7r0XhuqLDjeG7r8SQw43hu4JP4buvVVPDk09I4buvV+G6oOG7r09Iw5PhuqDDjeG7r0/hu6jhu5xEdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6p0nhuqhP4buvTeG7osON4buvTuG7osON4buvRMWow4Hhu69dScOMT0nhu69RScWo4buv4bqnSeG6qFXhu69bw4NPdOG7r1PhuqJPSOG7r1TDgE9I4buveHgvd3Z04buvw61Jxajhu69V4buo4bucT0jhu69dScOMT0nhu69RScWo4buv4bqnSMOaw51GT+G7r8O1w5rhuqRP4buvZknDmUThu69FxILhu69T4buiw43hu6/huqHhuqDhu6/huqfhu5TDjXThu69N4bq+T+G7r0Xhu6jhu6JPSOG7r1TDgU9I4buvxJDhu6zhu69NRuG7r0Xhuq5PSOG7r1LDmsOBT0jhu69ExajDgeG7r+G6p0nhuqDhu6/hu43DmsOB4buv4bqnSeG6qFXhu69bw4NP4buv4bqnw4FTw5pJw41Vw5Phu69V4bqiw43hu6/DrcOTTMOdw5Phu69V4buw4buvT0jhuqDDneG7r3h4LXh5L3d2deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtScOAUeG7r1Xhu6RPSOG7r8OtScWo4buvVeG7qOG7nE9I4buvXUnDjE9J4buvUUnFqOG7r+G6p0jDmsOdRk/hu6/DtcOa4bqkT+G7r2ZJw5lE4buvRMOS4buvW+G7lOG7r1VT4buo4bugT0h04buvXUnFqOG7r09Jw43hu4JO4buv4buN4bquT+G7r1FJ4buMT0jhu69dScOMT0nhu69RScWo4buv4bqlw4HDjeG7r8Otw43hu4BP4buvIsavT0hz4buvw61J4buq4buvVVPhu6jhu6BPSOG7r1vhu5Thu6/huqdIw5PhuqLDjeG7r0jDjcOBw5Phu6/DouG6vuG7r+G6ocOT4bqgw43hu6/DrVPDmk9Ic+G7ryDhuqLDjeG7r1Thu6rhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu69V4bqiw43hu6/huqdJ4bqoVeG7r1vDg0/hu6/hu43Gr+G7r+G6oeG7mE9I4buv4bqnw4FO4buvV+G6oOG7r8OtU+G7nuG7r03hu7Lhu6/DrUnFqOG7r1Xhu6jhu5xPSOG7r1vhu6TDjeG7r+G6ocOaw53hu6/huqHhu6RPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqdI4bqgw53hu693L+G7s3Thu6/huqHDk+G6oE9I4buvw61Jw4DDjeG7r1Xhu67hu6/huqfDgVPDmknDjVXDk+G7r0XEguG7r0zhu4Dhu69X4buI4buvV8Oaw4Hhu69EScOB4buvTeG6oOG7r+G6p0nhuqhV4buvScOT4bqgT0jhu68jTMONScONVcOT4buvReG7hOG7r0Xhuq5PSOG7r1LDmsOBT0jhu6/huqHDk+G6oE9I4buvReG7gOG7r0TFqMOB4buv4bqnSeG6qFXhu69bw4NPdOG7r0PhurBV4buvReG6rMOa4buvTuG7lFXhu69VSeG7osON4buvTOG7tOG7r07hu5zDjeG7r1fhu5zDjeG7r0/DjeG6vk/hu69Jw43hu4LDmuG7r8Oi4buCT0nhu6/huqHhu4zDgeG7r8O5aMOJw41Yw4Hhu6V14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpacONT0nhu69PSOG6oMOd4buveHkveC93QeG7tXZ04buv4bqnSeG6qFXhu69Jw5PhuqBPSOG7r+G6p8OBU8OaScONVcOT4buvTeG6oOG7r0TDk0/hu69VU8OBw43hu69Ew4Phu69ExajDgeG7r8OtSeG7qOG7nk9I4buvScOT4bqgT0jhu68jTMONScONVcOT4buvV+G6oOG7r+G6ocOT4bqgT0jhu6/DrUnDgMON4buvSeG6qMOa4buv4bqlw41EScONTMOTdeG7r+G6p+G6rk7hu693QUF3dOG7r+G7kE9I4buvReG7qOG7nkThu69V4bqmT+G7r1FJw5NPSOG7r03huqBO4buv4bqhw5PhuqBPSOG7r8OtScOAw43hu69V4buu4buvV+G6oMOT4buvRcOZT0jhu69Uw41PSeG7r09J4bqoVeG7r3l34buvVcOa4buWw43hu69ExajDgeG7r07hu4pPSXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDokbhu69F4bquT0jhu69E4bua4buvw7lpw5NMw5rDjVPDicON4buvacOJw43EkMOJT+G7r0/Dk+G7r0jDjeG7pXThu69O4buUVeG7r1VTw5NPSOG7r09JVk9I4buvVOG7rOG7r0zDjeG7gk/hu69O4bukw4Hhu6/DrUnDmuG7r0RJw4xPSeG7r0Xhu6jhu55E4buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r0RJw5Phu69V4bqkT+G7r+G6p0nhuqhV4buvScOT4bqgT0h04buvxJDhu6zhu69Mw43hu4BP4buvxJDDjUZP4buvU8OB4buvV+G6oMOT4buvT0jhuqDDneG7r3h4L3d24buvT0nhurZO4buvVcOaw53hur5P4buvQ+G7kuG7r09I4buQw43hu69X4buI4buvRMWow4Hhu6/hu5BPSOG7r1VT4buo4bucROG7r0TDgEThu69F4bqiw43hu6/EkMON4buCT+G7r1VTw5NPSOG7r1fhuqDhu69PSMOT4bqgw43hu69P4buo4bucRHXhu68i4bus4buvTMON4buAT3Thu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r1fhuqDhu69Ew4BE4buvUsOaw4FP4buvREnhu6pE4buvVeG7sOG7r0nhu5pP4buvd0F24buvUsOa4buSROG7r0jDjcOB4buvV+G6oOG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69Sw5rhu5JE4buvVeG7gOG7r1TDiuG7r1VJw4FO4buvxJDhu6zhu69Dw5rhu5bDjeG7r01GdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtU+G7qOG7nEThu69Fw5J04buvT0jDgcOd4buvVMOBw5rhu69MScON4buv4bqnSeG6qFXhu69Jw5PhuqBPSOG7r+G6p8OBU8OaScONVcOT4buvTeG6vk/hu69PSOG7kMONdOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvROG6plHhu69Ew4HDk+G7r0TFqMOB4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvRcSC4buvSOG7rsON4buvRcON4buCT+G7r0RJw5lE4buvTuG7sE9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqcOtU8OD4buvTeG7osON4buvROG6pMOa4buvScOVw43hu69ExajDgeG7r1FJw5JPSOG7r1fDjeG6vk/hu6/DrUnhu5BPSOG7r1XhuqZP4buvWcSC4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvReG7huG7r09ISeG7iOG7r0RJw5Phu69Dw43hu4BV4buvQ+G7ik9J4buvTcOa4bqoT+G7r0TFqMOB4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvVVPhu6jhu5xE4buvV8ON4buCROG7r+G6p0nhuqhV4buvW8ODT+G7r0TDkuG7r+G6p0nhuqDhu6/hu43DmsOB4buvTuG7nMONdOG7r+G6p0jhu6jhu6LDjeG7r2ZJw4BV4buvT0jhu5BP4buvW+G7lOG7r+G6p0jDk+G6osON4buvSMONw4HDk+G7r8Oi4bq+4buvw61J4buI4buvw61Jw5rhu6/huqHhurZPSOG7r0RJw5Phu69Dw43hu4BV4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvVcONT+G7r1Xhu6jhu6BPSOG7r0RJ4bqwROG7r0RJ4bqwT3Thu6/EkOG7qOG7nMON4buvVUnhu6LDjeG7r0XhuqLDjeG7r+KAnMOi4buCT0nhu6/huqHhu4zDgXTigJ3hu69F4bqmVeG7r0/hu6jhu5xE4buvV+G6oOG7r09J4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r+G6p0nhuqhV4buvW8ODT+G7r1TDiuG7r1XDjeG7gFHhu69V4bumROG7r0XhuqJV4buvReG7qOG7nkThu69PScON4buGw5rhu69VSeG6oE9J4buvVeG7rMOa4buvVcOT4buvTeG7nE/hu69VU8OTT0jhu69E4buQT0jhu69Ew5rhu5RE4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r0XhuqZV4buvT+G7qOG7nEThu69VSeG7iE9J4buvV+G7qOG7nk9IdOG7r1FJ4buYT+G7r1fDjU9JdOG7r1LDmsOBT+G7r0nhu4Lhu68g4buSw43hu69Vw4BE4buvREnDjeG7gE/hu69N4buo4bueROG7r1ThuqTDmuG7r1Phu5RPSOG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTi3huqdJ4bqoVeG7r1vDg0/hu69Vw43hu4BR4buvVeG7pkThu69F4buo4bueROG7r0TFqE9I4buvROG7knThu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buvVeG7klXhu69F4bq6UeG7r1fhu4rhu69N4buew43hu6/DjERJ4buvRMWow4Hhu69PSeG6pE/hu6/EkOG6pE/hu69Jw4HDjeG7r0/hu6jhu5xEdOG7r1fhu4rhu69J4buMw4Hhu69D4buKT0l04buvSeG7nlHhu69Vw4BEdOG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu6/hu6Dhu69MScOa4buvV+G7rEThu69X4bqg4buvVVPhur5P4buvVUnhu4Dhu69Iw43hu5zDjXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqdJ4bqoVeG7r1vDg0/hu69N4bqg4buvReG7ksON4buvVcOAROG7r0zDjU9J4buvVeG7gOG7r1LDmsOBT+G7r1VT4buOT0jhu69J4bqgT0jhu69F4bqsw5rhu69ExajDgeG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7r1fhuqDhu69N4bqg4buvT+G7qOG7nEThu6/DoOG7t+G7r0XhuqzDmuG7r1XDjeG6vk/hu69E4buQT0jhu69PSeG6qE/hu69Sw5rDneG7r0RJ4buA4buvTMONT0nhu69V4buA4buvVUnhu4jhu69VU+G7qOG7ok9I4buvRMWow4Hhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU7hu6/DuVVJw4BPSOG7r3d2L3h2d3fhu6V14buv4bqnSeG6qFXhu69bw4NP4buvTeG6oOG7r0/hu6jhu5xE4buvVeG6oMON4buvVVPhu57hu6/huq0iI+G7r03hu5xP4buvT0nhuqZVdOG7r09J4bqg4buvReG6rMOa4buvVeG7qOG7r1Thu5Lhu6944buvw7lVw4xPSeG7r1VJw4nDk+G7r1Thu5Lhu69Nxq/DneG7r0zhu4Dhu6V04buvReG7ksON4buvVcOAROG7r1VJ4buo4buaT0jhu69O4bqiw43hu69N4bucT+G7r1VJ4buq4buvw73hu69ExajDgeG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7r8O5T+G6rk7hu694dnfhu7nhu6V14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63hu5ZPSOG7r0zDjU7hu69PSOG6okRJ4buvWcOa4bqmVeG7r09J4bqoUeG7r0xJ4bqqw5rhu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU4t4bqnSeG6qFXhu69bw4NP4buvQeG7r1VJw4BPSOG7r0XhuqzDmuG7r0/huq5O4buveHZ3QeG7r0XhuqJV4buveEF0d+G7teG7r1Xhu7jhu6/DrGki4buvw7lV4bquT0jhu6/hu7N04bu14buf4buvVMOT4buvV+G7nMON4buvROG7pE9I4buvTOG7tOG7r0/huq5O4buveHZ34bu54buldOG7r1VTw5NPSOG7r0XDkuG7r1nDmuG6plXhu69MSeG6qsOa4buvReG6olXhu693w710QeG7ueG7r1Xhu7jhu6/DrGki4buvw7lV4bquT0jhu6/hu7nhu5/hu69Uw5Phu69X4bucw43hu69E4bukT0jhu69M4buK4buvT+G6rk7hu694dnfhu7nhu6V04buvT0nhuqhR4buvTEnhuqrDmuG7r0XhuqJV4buvd8O9dHfhu7nhu69V4bu44buvw6xpIuG7r8O5VeG6rk9I4buveXR54buf4buvVMOT4buvV+G7nMON4buvROG7pE9I4buvTOG7iuG7r0/huq5O4buveHZ34bu54buldeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6ocON4buCT+G7r+G6p0nhuqhV4buvW8ODT+G7r0TDkuG7r8O9dXhBd+G7r8SQ4bus4buvw4BP4buvw6Ei4bqj4buvROG7jE/hu69Jw43hu4LDmuG7r03hu6xE4buvVeG6osON4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvV+G7nMON4buvVeG7lk9I4buvV+G7kk/hu69F4bqsw5rhu69V4buo4buvReG6rk9I4buvTOG7suG7r+G7tXZ0eeG7teG7r1Xhu7jhu6/DrGkidOG7r0Xhu6pPSOG7r1VJ4buq4buveOG7r1VTw5NPSOG7r1Xhu5ZPSOG7r1Thu5Lhu693eXjhu69Sw5rhu5JE4buvSMONw4Hhu69X4bqg4buvV+G7pE9I4buvTcSCT0nhu69VSeG7luG7r0XhuqzDmuG7r1Xhu6jhu69X4bqgw5Phu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU514bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bqnSeG6qFXhu69bw4NP4buvTeG6oOG7r0/hu6jhu5xE4buvRMOaT0jhu69E4bqmUeG7r1fhu5JP4buvV8OBw53hu69D4bq2T0jhu69F4buYT0jhu6/DtOG6vk/hu69EScOT4buv4buNw43hu4JV4buv4bqnw4FO4buvTeG7nE/hu69PSeG6plV04buvVeG7lk9I4buvSMONw4Dhu69VU+G7iOG7r1fDgcOd4buvREnDk+G7r0Xhu4BP4buvdncveHZ3QeG7r03huqDhu694deG7s+G7t+G7ueG7r1Xhu7jhu6/DtOG6vk/hu6/DuVXhu6jhu5pPSOG7r0Xhu6jhu5pPSOG7r0xJw5PDg09I4buveHl04bu34bu14buvVeG7uOG7r8OsaSJ04buvREnDjeG7gE7hu6944bu1dOG7s+G7n+G7r1Xhu5ZPSOG7r1fhu5JP4buvTOG7suG7r0zhu4BV4buvV8OBw53hu69P4buo4bucROG7r09Iw5PhuqDDjeG7r0TFqMOB4buvXUnDjE9J4buvUUnFqOG7pXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaki4bus4buvTMON4buAT3Thu6/DrUnFqOG7r1Xhu6jhu5xPSOG7r11Jw4xPSeG7r1FJxajhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw7XDmuG6pE/hu69mScOZROG7r1TDiuG7r1VJw4FO4buvxJDhu6zhu69Ew4BE4buvVOG7rOG7r0zDjeG7gk/hu69EScOMT0nhu69VSeG7qkThu69ExajDgeG7r01G4buvReG6rk9I4buvUsOaw4FPSOG7r1fhuqDhu69Uw4rhu69Ew5Lhu69O4buUVeG7r1Thu5Lhu69Ew5rhu5RE4buvVcON4buAUeG7r1nDmUThu69Uw5NPSOG7r1FJ4buo4buaT0jhu69X4bucw43hu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r0TDgEThu69P4buo4bucROG7r1VJw4FO4buvxJDhu6zhu69U4bus4buvTMON4buCT+G7r0/huqDDnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVEjw5pVScOTU+G7rcWpw61Jw4nDk+G7r8Otw63DteG7jeG6p+G7py9Rxak=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long