Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rDlGZYMMSD4bq94bqrw6NYMGvhuqvDo1jEg+G6rznhuqtY4bqpKsSp4buoL8SDw53hu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1jhu4vDrDDhu6BXLy8w4bukICViacSDxKnhu4nEg2Lhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buyWeG7tFkv4bu2JDHhu7RZI8Od4buy4bu0QOG7icOdI+G7ssOdQOG7uOG6rcOd4buk4bqlacOjV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rDlGZYMMSD4bq94bqrw6NYJeG6q8SDWOG6qsOjxKnhu5nhuqHhuqtYd8OzMFjhu4jEg+G6s+G6q8SDWMO0JlgwxIPhurNY4bqqw6PEqeG7meG6oeG6q1jhu4jEg+G6s1jhuqjhuq/huqvEg1jhuqrDo8SDw6IlWOG7iT/huq9Y4bqrw6Mm4buZWMSDw6rhuq9YxIPhuq854bqrWOG6qSrEqVjhu4nhurfhuqvEg1jhuqvDo8Sp4buZw6HhuqtYMG0lWMSDxKnhu5nDoeG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqSeG7iHfhu4hYLVjigJzhuqjDquG7iVjDo+G6r8SR4buJWOG6qSrEqVgwxINiWDLhuq/DmVjhuqnDquG7iVgwxKnDqjBYMuG7heG6r1hnWOG6rT/huq/hu6RY4buIw7JY4buL4buNWDDEg2JYMuG6r1jhuqsm4buZw5lY4bqrxIPDteG6q8OjWOG7i+G7jVjhu4vhurvhuqvDo1jhuqfEgyowWDJvZjBYxIPhur3huq9Y4buL4bqv4bqrxIPigJ0tWOG6qsSDW+G6q1jhu4nEg8OzMFgyb2YwWOG7iX3huqlYw63EqSXhuqtY4buJw6zEkeG6q8OjWDBtJVjDtOG6r8OhMFjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWMO0ZlgwxIPhur3huqvDo1gl4bqrxINY4bqqw6PEqeG7meG6oeG6q1h3w7MwWOG7iMSD4bqz4bqrxIPDmVgwxIPhurNY4bqqw6PEqeG7meG6oeG6q1jhu4jEg+G6s1jhuqjhuq/huqvEg1jhuqrDo8SDw6IlWGdY4bqnxIPEqVjhu7Lhu63DmVjhu5M7WOG7iD7huqtYScSDasOZWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4g+4bqrWOG7iuG7h+G6q1gwa+G6q8OjWDLhur3huqvDo1jhuq1k4bqrw6NY4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWOG7ieG6t+G6q8SDWOG6q8OjxKnhu5nDoeG6q1jDnT1Y4bqtfeG6q1gyO1jDo2NpWGnEg33huqtYMMOzxKlY4buL4bq74bqrw6NY4bqrxIPhuq9hxKlYIMOh4bqrxINY4bqrxIM+4bqr4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6PhuqvEg1jhu4jEg+G6s+G6q8SDWDDEg+G6ryVY4buLNlVY4oCc4bqqLOG6qVjhu7JZWSTDmVjhu4nhurnhuq9YMizhuqvDo1jhuqfhu5VY4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWOG6rX3huqtYMn3EqcOZWOG7icOyWDJjWOG7ieG6ueG6r1jEg+G6r8OgxKlYw6zDqVjhuqkqxKlYw6x74buJWMOtxKkl4bqrWOG7icOsxJHhuqvDo1gwxINiWOG6q8SDw7XhuqvDo1ggw6HhuqvEg1jhuqvEgz7huqtYMiXhuqvDo1gy4bqvYcSpWOG7icOs4bqzWMO0JlgwxINvJVgwY1jhuqkqxKlY4bqrxIM+4bqrWOG7iT9iWDLDoFjhu4nEgyXhu5lY4buJxIM54bukWHZiWMO0W+G7mVjhuqnhu4Hhuq9Y4bqrLOG6qVjhu4nhurnhuq9Y4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjEg+G6rznhuqtY4buJw7JYw50t4buyWOG6rX3huqvDmVjhuqvDo2Im4bqvWMOsJVgwZOG6q1jDtFvhuqtYMsOq4bqrw6NYID/huqtYIMOow5lY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG7icSDPuG6q1gy4bqvWMSD4bqvOeG6q1jhuqkqxKlY4bqp4buB4bqvWOG6p8SD4bqvWDBjWDJm4buJWGnEgyrhu4lYMsOq4bqrw6Phu6RYdznhuqtY4bqrJeG7mVjhu4nhurnhuq9YMjtYxIPhuq854bqrWOG6qSrEqVgyb2YwWMOd4bu0WOG6rX3huqvDmVjDtGZY4buJ4bq54bqvWMSD4bqvOeG6q1jhu7hY4bqtfeG6q+KAneG7pFh3w6BYw7Rb4bqrWDLDquG6q8OjWDJvZjBY4bqrxIPhuq9hxKlY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG7icSDJeG6qVjDo+G6ryVYxIPhuq854bqrWOG6qSrEqVjhu4nhurfhuqvEg1jhuqvDo8Sp4buZw6HhuqvDmVgl4bqrxINY4buIxIPhurPhuqvEg1jhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8lWMO0Jlgyb2YwWCB9xKlY4bqtJuG6qVgwxINtWOG6q8SD4bqvw6HhuqlY4buvPsSpWOG6rT8wWCDDqljEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWOG7ieG6t+G6q8SDWOG6q8OjxKnhu5nDoeG6q1jEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIPuG6q1jhu4rhu4fhuqvhu6RYxILhuq/DoeG6q1jhuqsl4buZw5lYMD7EqVjhuq0/MFggw6pY4buJxIPEqVjEg2rhu4lYw51ZWOG7icSDJuG6q8SDWMO04bqvOOG6q1jhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8l4bukWOG6qOG7geG6r1jhuqfEg+G6r1jhu4nDrDjhuqtYMuG6syVYICbhuqtYMGNYMmbhu4lY4buJ4bq/WDDEg8OzMFjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWOG7ieG6t+G6q8SDWOG6q8OjxKnhu5nDoeG6q8OZWDA+xKlY4bqtPzBYIMOqWDJhxKlYMGNYxIPhu4fhuqtYw51ZWVjhuqvDo2/hu4Xhuq9Y4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpw5lYw7Rb4bqrWDLDquG6q8OjWDJvZjBY4bqnxINiOuG6q8OjWOG7sllZWDLhu4fhuqtYw7ThurNY4bqpKsSp4bukWOG7o+G6q8SDWOG7iMSD4bqz4bqrxINYMjtYMm9mMFjhu4ko4bqrw6NY4butIeG6q8OjWOG6p8SDM+G6q1gwbSVYxKjhu63huqp2WOG7ieG6teG6q8SDWMO04bq3WDI7WDBjWOG6q8SD4bqvYcSpWOG7icSDJuG6q8SDWOG7ieG6sTDEg1jhu4nDrGLhuqvDo1hpxINi4bqrw6NY4buJw6wmYljEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWOG7ieG6t+G6q8SDWOG6q8OjxKnhu5nDoeG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buvxIPhurNY4bqqw6PEqeG7meG6oeG6q1jhu4jEg+G6s1jhuqjhuq/huqvEg1jhuqrDo8SDw6IlWMWow7RmWCXhuqvEg1jhu4jEg+G6s+G6q8SDxq9YMMSDYlgg4bqvOeG7iVVY4oCc4buIw6xv4buDMFgyPuG7mVjhu4nhurnhuq9Yw6x74buJWOG6rWJYMuG6r1jEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWMO04bq3WOG7i2ZYOuG6q8SDWMSDb2fhuqvDo1gyOeG6q1jhu4vDszBY4bqnxINlM8OZWOG6q8SDb+G6q8OjWOG6qeG7geG6r1jhuqfEg+G6r1gwxIPhur3huqvDo1jhu4nhurnhuq9YMuG6r1jEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWMO0YVjhu4nEg3vhu5lY4buLw7MwWOG6p8SDZTNYIOG6t+G6q8SDWOG7icSDb+G7heG6q8Ojw5lY4bqtP+G6r1gyb2YwWCXhuqvEg1gyw6rhuqvDo1jDtOG6rzjhuqvDmVjhu4lvWMO0e+G6q1jDtGFY4buVWOG6q8OjxIPDoiVYMG0lWMO04bqvw6EwWMSD4bqvOeG6q1jhuqkqxKnDmVjhuqss4bqpWOG7slnDneG7tljhu4nhurnhuq9YxIPhuq854bqrWOG6qSrEqVjhuq194bqrWDJ9xKnDmVgyOeG6q1jhuqsl4buZWDI7WMSD4bqvOeG6q1gyb2YwWOG7uFjhuq194bqr4oCd4bukWHfDoFjEgybhuqvEg1gyw6rhuqvDo1gwY1jhu4vDszBY4bqtJeG6q1jhu4llJcOZWDDEg+G6s1jhuqrDo8SDw6IlWOG7icSp4buZOOG6q1jhu4nDrMSp4buZYeG6q1jhu4nhu4Phuq9Y4buJe+G7iVgwOlgy4bq94bqrw6NY4bqrw6PEg+G6r8OhaVjhuq0mWDAqMFjhu4nEg33hu5lYMOG6uVjDo+G6rypiWGdY4buIw6zEqeG6q8OjWOG7iT7huqlYw6Phuq8qYlgxbDBY4bqrw6PEg2FY4bqrw6PEg+G6r8OhacOZWMOj4bqvKmJYMWwwWOG7icSDb+G7heG6q8OjWOG7k8Sp4buZOOG6q1jEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIPuG6q1jhu4rhu4fhuqtY4buJxIMl4bqpWMOj4bqvJVjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpw5lYacSDPuG6q1jhu4nhurEwxINYw6zDqVjhuqvEg8O14bqrw6NY4bqtZuG6r1jhurEwxINYMMSDYljhu4vDszBY4bqnxINlM1gwbuG6q8OjWOG6q8SDb1jhu5VY4bqrw6PEg8OiJVjhuqvEgz7huqtYw7Qs4bqrWDBtJVjDtOG6r8OhMFjEg+G6rznhuqtY4bqpKsSp4bukWOG7o+G6q8SDWOG7iMSD4bqz4bqrxINYMG7huqvDo1jhu4nhurEwxINYMOG7jTBY4buJxKnhu5k44bqrWOG7icOsxKnhu5lh4bqrw5lYw7Rb4bqrWDLDquG6q8OjWCA/4bqrWCDDqFjhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8lWMSD4bqvOeG6q1jhuqkqxKnhu6RY4bqoxJHhuq9Y4bqrw6Nv4buF4bqvWMOjxJHhuq9YJeG6q8SDWOG6rSZY4oCcMCrhuqvEg1jhu4kl4buZWOG6q+G6u+G6r1gxJuG6r+KAnVgwbSVYxILDquG6r1jhu6/Eg8O1WOG7icSDW2lYMmVYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iD7huqtY4buK4buH4bqrWOG6p8SD4bqvWOG7ieG6sTDEg1gw4buNMFjhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8lWDAqMFjEg2I/4buJWDLDquG6q8OjWMSD4bqvOeG6q1jhuqkqxKnigKZYdmtYMjrhuqlY4bqrxIPhuq/DoeG6qVjDtCXhuq9Y4buJw6xkWOG6rSZYxILhuq/DocSpWOG7icOsb2fhuqvDo1jhu4jDrG/hu4XhuqvDo1hpxIPhur9Y4buJxIPhurnhuqvDo1gxPuG6q1jhu4nDqjBY4bqrw6rhuq9Y4buJw6xqWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4g+4bqrWOG7iuG7h+G6q1gw4bq54bqrw6NYw7Thuq/DoTBYIFvhuqtYw6zDquG6q1jhuqvEg2/huqvDo1gl4bqrxINY4buIxIPhurPhuqvEg1jDtCLhuqtY4bqtxKnhurnhuqtYxIPhu4FY4buJw6xmWMO0Zljhu4nDsljDtOG6r8OhMFjhu5M7WMSDw6rhuq9YMjnhuqtYMMSDLOG6qVjhu4tjMFjDo+G6ryVYMuG6t+G6q8SD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rigJzhu6/Ds8SpWOG6qcOq4buJWOG6qT/huqvDo1jhuqvDo2/hu4Xhuq9YMGThuqtYxIPhu4fhuqtY4buTPuG7mVggOuG7mVjhu4lkJVjhu4nEgypp4oCdWDDEg+G6seG6q8SDWOG6rSZYw63EqSXhuqtYMuG6r8Og4bqpWOG7i+G6u+G6q8OjWDBtJVjDtGZYMMSD4bq94bqrw6NYJeG6q8SDWDDEg+G6s+G7pFjDg+G6r8SR4buJWOG6qSrEqVjhu4nDslgw4buHWOG7icSDw6BY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG6p8SD4bq54bqrw6NYMGNYIHvhu4lY4bqn4buXWOG6rWI/4bqvWOG7icSDxKnhurswWOG6qyZiWDBjWOG7icSDw6BY4buJxIMl4buZWOG7icSDOVgyb2Yww5lYMigwWCDhuq/DoeG7icOZWMO04buD4bqvWOG6q8SDw7XhuqvDo1ggw6HhuqvEg1jhuqvEgz7huqtY4bqrw6PEg8OoYlgyJeG6q8OjWMOjKGlYMDrhuqvEg1jEg2I/4bqrWOG6qz/huqvDmVjhuqfEg2NY4bqnxIMs4bqrWOG7icSD4bq3WOG6q8SDw7XhuqvDo1jDo+G6r8SR4buJWOG6qSrEqVh74buZWOG6rT/huq9YMCbhuqvDo1jhu4nEgzjhuqlYw63EqeG7lVggKsSp4bukWOG7iOG6sTDEg1gw4buNMFjhu4nDrGLhuqvDo1hpxINi4bqrw6NY4buJw6wmYljEg+G6rznhuqtY4bqpKsSpWOG6q8SDPuG6q1gyP2LDmVjEgyHhuqvDo1jhuqss4bqpWCXhuqvEg1jhu4jEg+G6s+G6q8SDWMO0W+G6q1gyw6rhuqvDo1jhuqvEg+G6r2HEqVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YMGvhuqvDo1jhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8lWMSD4bqvOeG6q1jhuqkqxKnhu6RYw4Phuq8lWDLhurfhuqvEg1gl4bqrxINYMMSD4bqzWMO04bqv4bqrxINYMeG7jVgyb2YwWOG6q8SDW+G6q1jDg+G6r3vhu5lY4bqnxIMz4bqrWDBtJVjEqOG7reG6qnZYxIPEqeG7mcOh4bqrWOKAnMOD4bqvJVgy4bq34bqrxINYMGNY4buJxIMm4bqrxINY4buJ4bqxMMSDWOG7ieG6rzjEqVgg4bqvw6DEqVjhu4nDrGLhuqvDo1gw4bq54bqrw6NY4buJKjBYxIPhuq854bqrWOG6qSrEqVjhu4nhurfhuqvEg1jhuqvDo8Sp4buZw6HhuqvigJ3hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buqxII/4bqrxINY4buIxINq4buZ4buoL2nhu6o=

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mang đũa Việt ra thế giới

Mang đũa Việt ra thế giới
2024-06-05 16:02:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong việc mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương, anh Nguyễn Ngọc Ánh, ở...

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo
2024-05-05 18:35:00

baophutho.vn Không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, quân...

Người “vác tù và hàng tổng”

Người “vác tù và hàng tổng”
2020-07-07 06:56:16

PTĐT - Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận khéo thì làm cái gì cũng dễ, dân vận yếu làm gì cũng khó”, Bí thư chi bộ khu Đại Tụ, xã Phùng...

Thoát nghèo nhờ nuôi bò sinh sản

Thoát nghèo nhờ nuôi bò sinh sản
2020-06-05 07:23:42

PTĐT - Trước năm 2005 gia đình ông Vũ Hữu Chỉnh- thôn Thắng Lợi, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập là một trong những hộ nghèo nhất, nhì trong xã.

Làm giàu từ mảnh đất quê hương

Làm giàu từ mảnh đất quê hương
2020-05-29 09:45:02

PTĐT - Biến đồng đất quê hương thành những mô hình kinh tế hiệu quả cao là điều mà nhiều người nông dân luôn mong muốn và nung nấu ý tưởng để thực hiện.

Người hết lòng vì việc chung

Người hết lòng vì việc chung
2020-05-28 07:59:01

PTĐT - Năm 2013, bà Bùi Thị Sinh (nguyên là Phó Giám đốc Thư viện tỉnh) nghỉ hưu, về sinh hoạt ở khu dân cư Thanh Xuân, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Với vốn kiến thức và...

Đảng viên gương mẫu của xã Tiên Du

Đảng viên gương mẫu của xã Tiên Du
2020-05-27 10:21:00

PTĐT - Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, ông Nguyễn Văn Quyền, đảng viên 40 năm tuổi Đảng, ở khu 8, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, luôn tiên phong, gương mẫu

Hiệu quả mô hình nuôi ốc nhồi ở Tân Phương

Hiệu quả mô hình nuôi ốc nhồi ở Tân Phương
2020-05-26 06:56:47

PTĐT - Những năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả cao, trong đó nổi bật...

Ông Nông dân vận khéo

Ông Nông dân vận khéo
2020-05-21 07:43:37

PTĐT - Là cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín và khả năng tập hợp quần chúng trên địa bàn, ông Hà Tiến Nông, đảng viên chi bộ khu Xè 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn...

Đảng viên gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Đảng viên gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2020-05-13 08:22:10

PTĐT - Đảng viên Đinh Viết Cường, khu 18, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy được nhiều người dân địa phương nhắc đến bởi anh không chỉ gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long