Cập nhật:  GMT+7
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu67hu5ThurbEkOG7sjMuZOG6t+G7sjI6xJHhu7Jk4bqxbMah4buyM2bhu7Iy4bqjZOG6t+G7sjUgbOG7smNuP+G7suG6q+G6t+G6p+G7smJbxqHhu7JiP2Thu7JjLGThurfhu7Lhu5k7xJHhu7Jjbj/hu7LhurfDqOG7rC/hurfhu7bhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7IqJD3hu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7sj0l4bu04buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zxq8yP8SR4buL4bq3bGvhurfEkcav4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7uOG7uOG7uC/hu7bhu7jhu7g0QOG7tCbhu7gl4bu4I2sqQCYlYiYtND9sLWNsPy3huqvhurfhurMt4bu4JuG7tD3hu7jhu7Thu7jhu7jGr+G6qeG7i+G6scOd4buyP2JrUsOd4buU4bq2xJDhu7IzLmThurfhu7IyOsSR4buyZOG6sWzGoeG7sjNm4buyMuG6o2Thurfhu7I1IGzhu7Jjbj/hu7Lhuqvhurfhuqfhu7JiW8ah4buyYj9k4buyYyxk4bq34buy4buZO8SR4buyY24/4buy4bq3w6jDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdKiQ9w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnT0l4bu0w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65D4buHa+G7suG7i+G6tyJk4buya8Og4buyMjvEkeG7sjQ/4buyM8OzP+G7smPhu4dr4buyM8SRZOG7suG6q+G6t+G6p+G7sjLhuqXhu7JjKTPhu7Iy4bqjZOG6t+G7sjUgbOG7smNuP+G7suG6q+G6t+G6p8av4buydGThurfhu6Thu7LEqOG7s0xL4buzxKhKL0tL4buW4buYROG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i+G6tjY/NMOd4buuS2zGocOhZOG7sjLhur/hu7Izw7M/4buy4buU4bq2xJDhu7Jkw6Fs4buyxKnhur3FqOG7sjPhurdbbOG7suG7qWzhu7LhurfhurPhuqNk4buyYjvhu7LigJxrW2Phu7I14bqzw6Nj4buyM8OzP+G7sjVpa+G7sjJuZOG6seG7suG7i+G6tzpr4buyMuG6o2Thurfhu7I1IGzhu7Jjbj/hu7Lhuqvhurfhuqfhu7JiZ2Thu7Jk4bq3XWvhu7Lhu5k74buyYj9k4buyxKnhu4dk4bqx4buyZOG6t11r4buyNeG7jWkz4buy4bqx4bq34bqz4buyZOG6tyBk4buya8O14buya8Sp4buNZzPhu7I1w6Bk4buyZD/GoeG7sjLDoWThu7Jk4bqxxJE74bqz4buyMzoz4buy4bqr4bq3bOG7suG7mcO0M+G7smM74buyNSBs4buyY24/4buy4bqr4bq34bqn4buyYjvhu7Iy4bqjZOG6t+G7sjU+M+G7suG6t+G7k2zhu7LDreG7sktbxqHhu7Lhu5k74buyS8SpbGThurHhu7Lhu4rhurfhurPigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS8Sp4buNZzPhu7I04bqzxINk4buyMuG6s8OgZOG7smrhur/hu7IzP+G7smMpM+G7sjLhuqNk4bq34buyNSBs4buyY24/4buy4bqr4bq34bqn4buy4bqx4bqzP+G7smsoZOG6seG7ssOt4buyM+G6t1ts4buy4bupbOG7smvEqcSRZOG6seG7suG7uOG7smtsImThu7Lhu4lsP8Wo4buy4bqw4bqzOmPhu7I14bq/M+G7sjPDsz/hu7Lhu5ThurbEkOG7smss4bqz4buy4bqr4bq3bOG7suG7mcO0M+G7smQ7xqHFqOG7ssOqZOG6seG7suG6tj9kauG7suG6qmJs4bqxNuG7sjXhu40/4buyxKk/4buyMzoz4buyMuG7jWcz4buyMyJk4buya+G6t+G6s8Oga+G7sjXDo+G7smThurc/ZOG6t+G7sjPhurdlZOG6seG7sjXhurPhuqFs4buya8SpP+G7suG7mTvhu7LhuqvhurPDo2Phu7JqxJE6a+G7smvDomThurfhu7LhurfDomThurfGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4buYKGThu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Izw7M/4buy4buU4bq2xJDhu7JrLOG6s+G7sjPhurdbbOG7suG7qWzhu7JixJHhu7Jk4bqxLOG6s+G7suG7meG6s+G6ozPhu7IzOjPhu7Jk4buNZzPhu7Jr4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buy4bqxImThu7I1W8ah4buy4bqxw6zhu7Iy4bq74buyMzoz4buyMuG6s+G6o2Thu7Lhu4vhurc64buL4buy4bq3LGThu7Iz4bq3w6Dhu7I14bq/4bqz4buy4buZZ+G6s+G7sjM6M+G7smrDtOG7suG6q+G6s+G6o2Thu7Lhu5k74buyNeG6s+G7smIs4bqz4buy4buJbOG6vzPhu7Jrw6Dhu7JqP2zhu7Jr4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buyOuG7i+G7sjRvZOG6seG7sjXDo+G7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buyNOG6pTPhurfhu7J4xJDhu5jhurJ5LeG7tibhu7IzZeG7smvhurfDo+G7smI74buyY+G7h2vhu7JrOjPhu7Jk4bq3W2Thu7LhuqvhurfhurPDoGThu7Iy4bqjZOG6t+G7sjUgbOG7smNuP+G7suG6q+G6t+G6p+G7smJbxqHhu7JiP2TGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw4pk4bqx4buy4bqqYmzhurE24buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7suG6q+G6ty7hu7JkKGThurHhu7Iy4bqjZOG6t+G7sjUgbOG7smNuP+G7suG6q+G6t+G6p+G7smJbxqHhu7JiP2Thu7LhurdmZOG7smThu5M/4buya8SpxJFk4bqx4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Jr4bq3OmThurHhu7LhurbDqOG7si3hu7Jr4bq3aOG6s+G7sjXhurPDo2Phu7I04bqzxINk4buyxKk/4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHhu7I14bqz4buyYizhurPFqOG7smLEg+G7suG6t+G7h+G6s+G7suG6tz/GoeG7smvhurPhuqMz4buya25k4bqx4buy4buZO+G7smPhurnhurPhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7smtv4buyayDhu4vhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7suG6t2Zkxq/hu7LDimThurHhu7LhuqvDoWzhu7LhurHhurnhurPhu7IzOjPhu7Jk4buNZzPhu7LigJxrKGThurHhu7Iz4buNaGThurHhu7Lhu4vhurfhur/hurPhu7Lhurdp4buL4buy4buZO+G7sjNl4buyMzoz4buyM2bhu7Iz4bq3w6Dhu7Iz4bq34bqzP+G7smo54buya+G6t8OqZOG6seG7smvhurNkxajhu7LhurHhurM/4buyayhk4bqx4buy4bqx4bqzOmPhu7JqOmvhu7Lhu5k74buyYuG6s8OhZOG7smIsM+G7sjPhu4dk4bqx4buyNeG7gWThurHhu7I1w6Phu7Jk4bqxKGThu7Iz4bq3PmThu7Jr4bq3w6pk4bqx4buya+G6s2Thu7JqP+G6s+G7smLhuqMz4bq34buy4buL4bq3Omvhu7JrOmThu7JrxKnDoWThu7JjLGThurHhu7Lhurc/xqHhu7IzOjPhu7Jk4bqxbOG7gWThu7Lhuqvhurc6M8Wo4buyNDFk4buyNcOgZOG7sjM6M+G7suG6q8Oga+G7suG7iWwu4buya+G6s8OhbOG7sjPDtDPhu7I14bq/4bqz4buy4buZZ+G6s+G7smrhu48z4buy4bqr4bq34bq7NuG7sjPhu4dk4bqx4buyNeG7gWThurHigJ3Gr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuw4pk4bqx4buy4bqqYmzhurE24buyM+G6t8SR4buyMuG6s8Oga+G7pOG7suKAnENvM+G7smvhurPDoWzhu7Izw7M/4buy4buU4bq2xJDhu7JiO+G7suG6q+G6s+G6oWPhu7Iz4bq3w6Dhu7I1aWvhu7IybmThurHhu7Lhu4vhurc6a+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7JkP8ah4buyMjxk4bqx4buyMzoz4bq34buyZOG6sShk4buyM+G6tz5k4buyYlvGoeG7sjLhuqNk4bq34buya8O14buyZOG6seG7jWjhurPhu7JqP2ThurHhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7ssOt4buyY+G7jzPhu7Jr4bq/4bqz4buyNT/hu7IzZeG7smvhurfDo+KAncav4buyw4pk4bqx4buy4bqrw6Fs4buy4bqx4bq54bqz4buyMzoz4buyZOG7heG7smLDtDPhu7JkW2ThurHhu7IzP8SR4buyZOG6tyBk4buya+G6t+G7jzPhu7Lhu5nhuqHhu7Iy4bqjZOG6t+G7sjUgbOG7smNuP+G7suG6q+G6t+G6p+G7suG7mTvhu7Iz4bq34bqzP+G7smo54buya+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buy4buZ4bqh4buyMzoz4bq34buya+G6t+G7jzPhu7LhurHhurMuY+G7smThurFsxqHhu7IzZuG7suG7i+G6t2bhurPhu7Jk4bq34bqzxINjxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rktsxqHhu7Jk4bq34bqzw6Fkxajhu7LDqmThurHhu7Izw7Jk4bqx4buyZMOhbOG7ssSp4bq94buyMzoz4buyMuG6s+G6o2Thu7Lhu4vhurc64buL4buyNeG7jWkz4buyOuG7i+G7sjRvZOG6seG7sjXDo+G7suG7i+G6t8OpZOG6seG7sjPhurfhur9k4bqx4buyNOG6pTPhurfhu7J4xJDhu5jhurJ5LeG7tibhu7JiO+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjMiZOG7smvhurfhurPDoGvhu7I14bq/4bqz4buy4buZZ+G6s+G7sjLhuqNk4bq34buyNSBs4buyY24/4buy4bqr4bq34bqn4buyw63hu7Iz4bq3W2zhu7Lhu6lsxajhu7Iyw63hurPhu7IzOjPhurfhu7JiW8ah4buyYj9k4buy4buZ4bqzxKlsauG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7smThurfhu43hu7Jk4bq3P2zGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6tzbEkeG7sjI6xJHhu7IzOsSR4buyY2fhurPhu7Jk4bq3XWvhu7Izw7M/4buyeGbhu7Lhu4lsP2Thu7JwZOG7smThurNk4bq34buyxqHhu7Jrw6Dhu7JwZOG6t+G7suG7qkzhuqrhurZKcOG7sMWo4buyZOG7jWcz4buyZDvGoeG7sjUh4buy4bqx4bq34bqz4buyZOG6tyBk4buy4bu2JuG7tOG7smvEqeG7jWhk4bqx4buy4bq3aeG7i+G7smMpM+G7sjLhuqNk4bq34buyNSBs4buyY24/4buy4bqr4bq34bqn4buy4bqrw6Phu7Jrw7Xhu7LhuqvhurfhurPhu7IzP+G7smMpM+G7sjUibOG7smvhurPDoWThu7I14buNaTPhu7Lhu5c6M+G7smThurcgZOG7smThurE7xqHhu7IlLz3Gr+G7skzhuqrhurZKcOG7suG6q+G6t3tk4bqx4buyNeG6pWThurfhu7Jk4bqxbMah4buyM2bhu7I14bq/4bqz4buy4buZZ+G6s+G7smThurHhu41o4bqz4buyNFtk4buycGThurfhu7Lhu5kxZOG7ssOt4buyY+G7jzPhu7Jr4bq3XeG7i8Wo4buyZOG6t+G7jWThurHhu7IzZuG7suG7iWw/ZOG7smQ7xqHhu7LhuqvhurfGocOgZOG7smThurHhurfhuqXhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7sjMuZOG6t+G7suG6seG6szoz4buy4buZO+G7sjI6xJHhu7Lhu5ln4bqz4buyM2bhu7Lhu4lsP2Thu7LGoeG7smvDoOG7suG6q+G6t+G6s+G7suG7i+G6tzpr4buy4bq34bqz4bqjZOG7sjJda+G7suG6q+G7neG7suG7mcOga+G7suG7i+G6tzpr4buyMj9k4buy4bq3xJE+M+G7smvhu4Nk4buya+G6t+G7jWZk4bqx4buyY2fhurPhu7JkO8SR4buya8Spw6Fk4buyM2bhu7Jr4bq3w6PGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i0rEkWzEqTM2w53hu65L4bq3NsSR4buyS0vhu5bhu5hE4busL+G7i+G7rg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Những sự thật về thuốc lá

Những sự thật về thuốc lá
2022-05-31 10:29:00

baophutho.vn Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn 31/5 là ngày Thế giới không thuốc lá với mong muốn tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có...

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”
2022-05-27 19:25:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, ngày 27/5, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long