Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6nDjF3huqxOKcOZ4bua4bqsw5rhu7Dhu6LhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rFXhur7DmuG6rHvhu6Lhu5hN4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7puG7ouG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7o+G7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqzDrSrEqCXhuqzhu5fhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rOG7nOG7gOG7ouG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6oOG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6LhurzDmeG6rCMq4bq84bqg4bqs4bqn4buGw5nhu5rhuqw7XeG6oOG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq14bq84bqsT+G7guG6rE9KXeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqxA4buc4bukw5nhu5rhuqwlPeG6vuG7pOG6rFvDjF3huqxOKcOZ4bua4bqsw5rhu7Dhu6LhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rFXhur7DmuG6rHvhu6Lhu5hN4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7puG7ouG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6oOG6rCUo4bqsT+G7puG6rMOZw4zDmeG7muG6rE3hurzhu6ThuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4bucIU3huqx74buS4bqsJcOKTeG6rOG7nOG7gOG7ouG6rE074bq84bqsJeG7nCrhu6xN4bqsVcOK4bqg4bqse8Sow5nhuqxPVsOZ4bua4bqsTcOKw5nhuqxMVuG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE3hu5whTeG6oOG6rHvhu6LDlMOZ4bqsTeG7nCFN4bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsVeG6vOG7pOG6rE9Ww5nhu5rhuqzEgsOi4buLxanDosOt4bqn4bqu4bqsW8OMXeG6rE4pw5nhu5rhuqzDmuG7sOG7ouG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqsVeG6vsOa4bqse+G7ouG7mE3huqx74buEw5nhuqzDmuG7osOZ4buc4bqg4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7puG7ouG6rCXhu5wq4busTeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bqq4bqo4bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsRUThurhAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JCQkIv4bqq4bqq4bqqTuG6quG6qOG6uEPDiUThuqol4bq4Q0VEVeG6ui0l4buc4bq8w5nhu5wtTOG6vOG6olNA4bua4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG7qcOMXeG6rE4pw5nhu5rhuqzDmuG7sOG7ouG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqsVeG6vsOa4bqse+G7ouG7mE3huqxU4buc4buww5nhu5rhuqxU4buc4bum4bui4bqsJeG7nCrhu6xN4bqsVcOK4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhuqrhuqjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6pkVE4bq44bqm4bqsL+G6tsOi4buLxanDosOt4bqn4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhurXhurzhuqDhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhurXhurzhuqwl4bucKU3huqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmuG6rCMqXeG6rE9Qw5nhu5zhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzhu5wmJeG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6rMOZWeG7ouG6rE3hu7DDmeG7muG6rCThu7bhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDouG7puG6rMOaSCXhuqwl4buA4bui4bqsJT064bqsJOG7tuG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq14bq84bqse+G6vuG7pOG6rMOaViXhuqxMKlfhu6Lhuqwkw4rDmeG7muG6rE/hu4gq4bqsJSrhu4jDmeG6rFThu5zhu6LhuqxNw4rDmeG6rExW4bqg4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTeG7nCFN4bqsT+G6vMOZ4bua4bqsVeG6vsOa4bqse+G7ouG7mE3huqzhu5zhu4TDmeG7muG6rCThurxd4bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqwlw53hu6LhuqxV4buiw5TDmeG6rOG7nOG7mOG6rFXhur7DmuG6rHvhu6Lhu5hN4bqsJeG7gOG7ouG6rOG6tVbhuqxA4bucxKjDmeG6rOKAnMOaViXhuqxNPOG6vOKAneG6rFThu5zDiuG6rE/hu7DDmeG7muG6oOG6rE3hu5wmw5nhu5rhuqwl4buw4bui4bqsJeG7nOG7il3huqxNw4pN4bqsQOG6vC3DmeG7sOG6oOG6rMOKQOG6rEDhu5zhu55N4buc4bqsJSpdw5TDmeG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rHvhu5LhuqxA4bucxajDmeG7muG6oOG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rCXDik3huqzhu5zhu4Dhu6LhuqxNO+G6vOG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6rMSC4buXw6Lhu6Phur/DouG7o8Ot4bqu4bqg4bqsTOG7ouG7lMOZ4bqsTeG7isOa4bqs4bucJiXhuqwl4bucKuG7rE3huqxVw4rhuqxPLuG7tE3huqzhu5pGw5nhuqzhu7bhuqwl4buKJeG6rE3hu4bhuqxNw4pN4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqxV4bq+w5rhuqx74bui4buYTeG6oOG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqs4bucxq9A4bqg4bqsw5lZ4bui4bqsT+G7sMOZ4bua4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsIyrhurzhuqxV4buA4bui4bqi4bqi4bqi4bqsw5lW4bui4bqsIypd4bqsTeG7isOa4bqs4bucJiXhuqwl4bucKuG7rE3huqwl4buA4bui4bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqsTy7hu7RN4bqsw5nhu6LDlMOa4bqsXeG7kCXhuqxN4buww5nhu5rhuqxU4buc4bq84bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4bucR8Oa4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqwl4busJeG6rCMqXeG6rE9Qw5nhu5zhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzhu5wmJeG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6rCXhu5zDk+G7pOG6rMOtKsSoJeG6rOG7l+G7nMWow5nhu5rhuqDhuqxN4buc4busw5nhu5rhuqwlw4pN4bqs4buc4buA4bui4bqsTTvhurzhuqwl4bucKuG7rE3huqxVw4rhuqDhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rDtd4bqg4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhurXhurzhuqxP4buC4bqsTy7hurzhuqzDmVbhu6LhuqxOKsOZ4bua4bqs4buXw6Lhu6Phur/DouG7o8Ot4bqse+G6vuG7pOG6rE3hu5xR4bqsJeG7osOUKuG6rCXhu5zhu6LhuqxPKuG6vOG6rE/hu5ThuqwlKl3DlMOZ4bqsJT0qXeG7ksOZ4bqse8Sow5nhuqxPVsOZ4bua4bqsTcOKw5nhuqxMVuG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE3hu5whTeG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsw5nhu4TDmuG6oOG6rE/hu67DmeG7muG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqxA4bucw4zDmeG6rE3hu7DDmeG7muG6rFXhu4LDmeG7nOG6rE/hu4Dhu6ThuqxNw4pN4bqsTOG6vMOZ4bqg4bqsw5nhu5rhur7DmeG7nOG6oOG6rE/hu6Thur7DmeG6rCXhu5zhu5ThuqxN4bucUCrhuqwlPcOKTeG7nOG6rMOZ4buc4bui4buYw5rhuqwjKuG7hsOZ4bqsVSLhuqDhuqzhu5rhu6LDisOa4bqsJMOKJeG6oOG6rMOZ4bucRk3huqzDmeG7nOG7tuG6rE3DisOZ4bqsTFbhuqDhuqxN4buww5nhu5rhuqxN4bucIU3huqDhuqxP4buk4bq+w5nhuqx74buiw5TDmeG6oOG6rOG7nFbhu6Lhuqx74buiw5TDmeG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmuG6rCUmTeG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsIypd4bqsT1DDmeG7nOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rOG7nCYl4bqsJeG7nCrhu6xN4bqsVcOK4bqsw5lZ4bui4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJOG7tuG6oOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE1Ww5nhu5rhuqDhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE3hu5zhu6Thuqzhuqrhuqjhuqjhu7XhuqxNw4rDmeG6rExW4bqg4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTeG7nCFN4bqsVCLhuqxN4bq8w5rhuqxU4buQJeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rOG7nCYl4bqsJeG7nCrhu6xN4bqsVcOK4bqsw5lZ4bui4bqsVeG6vsOa4bqse+G7ouG7mE3huqLhuqzhuqfhu6Thur7DmeG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu6LDlMOZ4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqsTSzDmeG7muG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqxbKl3DlMOZ4bqsJSpdw5TDmeG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rExHw5nhu5rhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rCXhu5whTeG6rMOZ4bucLsOB4bqs4buj4buc4buww5nhu5rhuqwjKuG6vOG6rE3Dik3huqxMKlfhu6Lhuqwk4buiw5nhu5zhuqzhu5zhu6Thu4Al4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqwl4bucw4rDmeG7muG6oOG6rCUqXcOUw5nhuqwlPSpd4buSw5nhuqwlPSlN4bqsJeG7ouG7kEDhuqxN4buc4buk4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqxP4buQw5nhuqxV4buiw5TDmeG6rOG7nOG7mOG6rFXhur7DmuG6rHvhu6Lhu5hN4bqsJeG7gOG7ouG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6ouG6ouG6ouG6rMahKuG6vOG6rE/hu6bhuqDhuqzDmljhu6LhuqxP4buk4bq+w5nhuqx74buiw5TDmeG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsJSpdw5TDmeG6rCU9Kl3hu5LDmeG6rHvhu6LDlMOZ4bqsJeG7nk3hu5zhuqxNKU3huqDhuqwlKl3DlMOZ4bqsJT0qXeG7ksOZ4bqse+G7kuG6rCXDik3huqzhu5zhu4Dhu6LhuqxNO+G6vOG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6rCXDneG7ouG6rCXhu6Thur7DmeG6rCXhu5zhu5ThuqzDouG7i8Wpw6LDreG6p+G6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE7DjMOZ4bqsw5nhu5xHw5rhuqzDmcOMw5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsJeG7nCFN4bqse+G7kuG6rCXDik3huqzhu5zhu4Dhu6LhuqxNO+G6vOG6rCXhu5wq4busTeG6rFXDiuG6rHvhur7huqwi4bqsJeG7nCFN4bqsJSnhuqzhu5rhu6LDik3huqxNO+G6vOG6rMOaWOG7ouG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rCU94bukw5nhu5rhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqs4buXw6Lhu6Phur/DouG7o8Ot4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buj4bugw5rhuqzhu5zhu6Lhu5Qq4bqse+G7kuG6rHvhu4rDmeG6rE/hu5LhuqwkPOG6rE46w5nhu5rhuqwl4bucKuG7rE3huqxVw4rhuqwl4buA4bui4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqg4bqsTeG7nCbDmeG7muG6rCXhu7Dhu6LhuqxPLuG7tE3huqxM4bui4buQJeG6oOG6rCU9LsOdTeG6rE/DjF3huqDhuqxU4buc4bui4bqsT+G7kMOZ4bqsJT064bqsJOG7tuG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rE3FqMOZ4bqsTeG7puG6rCXhu6DDmeG7nOG6rCU94buAw5nhu5rhuqDhuqzDouG7i8Wpw6LDreG6p+G6rOG7nCYl4bqsJeG7nCrhu6xN4bqsVcOK4bqse+G6vuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE7DjMOZ4bqsT+G7kMOZ4bqsVeG7osOUw5nhuqzhu5zhu5jhuqxV4bq+w5rhuqx74bui4buYTeG6rE0sw5nhu5rhuqzhu5wmJeG6rCXhu5wq4busTeG6oOG6rOG7msOMXeG6rOG7sOG6rMOZ4buc4bui4buWw5rhuqzDmuG7sOG7ouG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqse+G6vuG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsT+G7kMOZ4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxbKsOZ4bua4bqsIyrhurzDmeG7nOG6ouG6rOG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqs4buc4bui4buYw5nhuqzDmeG6vF3huqwl4bugw5nhu5zhuqwlPeG7gMOZ4bua4bqsT+G7puG6rE/hu4LhuqxN4buc4buKw5rhuqxOISXhuqzhu5zhu6Thur7DmeG6rCXhu6Thur7DmeG6oOG6rFThu5wq4buww5nhuqx74buiw5TDmeG6rE074bq84bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsTcWow5nhuqzhu5rhu4Al4bqsJeG6vsOZ4bqg4bqse+G7qOG6rEzhurzhu6ThuqDhuqxP4buIKuG6rMOaSirhuqDhuqzDmj/hu6Lhuqwl4bucKuG7rE3huqxVw4rhuqLhuqLhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhuqfhu67DmeG7muG6rE3hu5zhu57huqzhuqdY4bqs4bqnIU3huqzhur/hu6Thurzhuqwt4bqs4buX4buc4bum4bqsw6Lhu5w74bqsJVBN4buc4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhurXhurzhuqxN4buc4buk4bqsTOG7ouG7kCXDgeG6rOKAnOG7i+G7nOG7suG6rCU94bui4buUw5nhuqxU4buc4bq84bui4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTFbhuqxNw4pN4bqs4bua4bui4buG4bui4bqsQOG7nMOKQOG6rE0/w5nhu5rhuqwi4bqsJeG7nCFN4bqg4bqsJT3Dik3hu5zhuqzDmeG7nOG7ouG7mMOa4bqsTTvhurzhuqzDmljhu6LhuqzDouG7i8Wpw6LDreG6p+G6rCXhu4Dhu6Lhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqwl4bucUOG6rCU94buKw5nhuqxP4buC4bqs4bua4bumQOG6rEDhu5zhu4jDmeG6rMOZw4zDmeG7muG6rE3hurzhu6ThuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4bucIU3huqxNO+G6vOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rE7DjMOZ4bqsJT3DlMOZ4bqsT1DhurzhuqxM4bq+w5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqse+G7ouG7mE3huqzhu5fDouG7o+G6v8Oi4bujw63huqLhuqzhu6Phu5zhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6LhurzDmeG6rCXDneG7ouG6oOG6rE/hu5ThuqxOKl3huqwlPeG7oOG6rHvhur7huqxbw4xd4bqsTinDmeG7muG6rMOa4buw4bui4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqxV4bq+w5rhuqx74bui4buYTeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rFThu5zhu6bhu6Lhuqwl4bucKuG7rE3huqDhuqzhuqfhu4bDmeG7muG6rDtd4bqg4bqs4buf4bq14buL4bql4bqsJeG7nFDhuqwlPeG7isOZ4bqsJeG7ouG7kEDhuqwlOk3huqxA4bucw4ol4bqs4bucKl3huqx74bq84bui4bqsJT3FqOG6oOG6rCU9w4pN4buc4bqsw5nhu5zhu6Lhu5jDmuG6oOG6rCLhuqwl4bucIU3huqwlKeG6rOG7muG7osOKTeG6rMOZw5Qq4bqs4buaLlnDmeG7muG6rE3hu5zhu4pA4bqs4buc4bq+w5nhu5zhuqxNw4pN4bqsIypd4bqsT1DDmeG7nOG6rHvhu5Lhuqx74bui4buYTeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rOG7nCYl4bqsJeG7nCrhu6xN4bqsVcOK4bqsw5lZ4bui4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJOG7tuG6oOG6rCXhu4Dhu6Thuqwl4buKw5rhuqzhu5ouWcOZ4bua4bqsJeG7rCXhuqxP4buU4bqsT1bhu6LhuqzDmeG7mizhuqzDouG7i8Wpw6LDreG6p+G6rHvhur7huqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rCU9w5TDmeG6rE9Q4bq84bqsTOG6vsOZ4bqs4bucxq9N4bqsJcSoQOG6rHvhur7huqxV4bq+w5rhuqwl4bucw5Phu6TigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tuG6v+G6vuG6rOG7oz3hurzDmeG7muG6sC9A4bq2

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh Sơn”
2022-05-27 19:25:00

baophutho.vn Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, ngày 27/5, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long