Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rDs1Phuqjhu6lRRuG6ukvhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qUpBRuG7n+G7qX3DlEvhu4Lhu6nEqMav4bqo4bupUeG7hFPhuqjhu6lC4bqkVuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hMag4bui4bupUeG7t+G6qOG7qeG7rsOA4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S3Uv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunVGSuG7guG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqoceG6rOG7tUzhu6Lhu4RSUeG7hExx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu6vhu63DvS924buz4bqq4but4bureHZ3dnhR4buxeeG7scO9d+G7r8So4buxceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PuG7t+G6qOG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupUUbhurhS4bup4bqsRuG6vlLhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Phu6lR4bug4bq4S+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S+G7qeG7hFJWw4pL4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6nhu4Xhu5hL4bupQuG7pMag4bqo4bup4buCRuG7lEbhu6lR4buERsOKUuG7qVFBRuG7qeG7hMOURuG7qVHhu6BBRuG7qeG7sOG6oEvhu6nhu4RN4bu14bupUeG7oExL4buC4bup4bqqSeG7ouG7qThG4buS4bupZuG7kOG7qTlUS+G7guG7qW7hu6Thu5hL4buC4bupLeG7qeG6seG7gOG7qeG7hMOURuG7qX3hurxL4bupOVRL4buC4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7Hhu7NxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7rhu4FmfWbhu6kt4bupw7NT4bqo4bupUUbhurpL4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lKQUbhu6nhu4JG4buq4bup4buw4bu1RuG7qVHhu6BO4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bugT0vhu4Lhu6lC4bq+4bup4buExqDhu6Lhu6lR4bu34bqo4bup4buuw4Dhu6lzOWbDs3Thu6lK4bua4bup4bugw5RL4buC4bupUeG7hEnhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qVFG4bq4UuG7qVHhu4RV4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pEpw4bupUUhK4bup4buIRuG6ukrhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lK4buORuG7qcSoRuG6uEvhu6nhuqpM4bu1S+G7hHDhu6nEqEbhurhL4bup4buI4bq6UXDhu6nhu4JGU+G7ouG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Phu6lR4bug4bq4S+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S+G7qVHDjUvhu4Thu6lRxahL4buC4bup4bqs4buk4buU4bqo4bupS+G6tkvhu4Lhu6nhuqjhu7VM4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUeG7qeG7iEZL4buE4bup4bqqTOG7tUvhu4Rw4bupUeG6oEvhu4Lhu6nEqMagRuG7qUvhu4RSw4JLcOG7qVFBTOG7qVHhu4ThurhK4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lK4bup4bqo4buETOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6nhu7Dhu7nhu6lL4buC4buk4buWRuG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4JxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6Zkzhu7lL4bupUcONS+G7hOG7qeG6qE3hu6lR4bug4bq4S+G7qXbhu6vhu6vhu6k5ZsOz4bupQuG7tUvhu4Lhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buCcOG7qVHhu6BMS+G7guG7qUJN4bupUeG7oOG6uEvhu6nhu6/hu6vhu6vhu6k5ZsOz4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qVHhu6BMS+G7guG7qcSow4xL4buE4bup4buwxq/huqjhu6lL4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Jw4bupeOG7q+G7qTlmw7Phu6lR4bugTEvhu4Lhu6nEqMOMS+G7hOG7qeG7sMav4bqo4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6kt4bupUUbhur5S4bupUeG7hMOa4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Jw4bup4bqoTkvhu6nEqEFG4bupxKjhu7nhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nEqMOMS+G7hOG7qeG7sMav4bqo4bup4buI4buE4bu34bqoceG7qWbhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6nhuqjhu4RSVuG6vkvhu6lC4buQRuG7qeG7sOG7ueG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lR4buEQ0zhu6nhurFSw4JR4bupOWbDs+G7qUvhuqBK4bup4but4bur4bux4butcOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qTlmw7Phu6lL4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqo4buEw43hu6nhuqrFqEvhu4Lhu6nEqEFG4bup4bua4bup4bqoUkvhu4Lhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqpJ4bqo4buE4bup4buwVeG7qVHhu4TDmlbhu6nEqMagRnDhu6nhu6Lhu4ThurZL4bup4bqsTUtw4bupUeG7hFLhu47huqjhu6nhuqzDgUzhu6nhu7DDiuG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7sMOCUeG7qUrhu7nhu6lCw4Dhu6nhuqhN4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhu4Thu7lL4buC4bup4buETeG7tXHhu6nhu4dSVuG7qUrhu4xw4bup4bqo4buE4bqyUeG7qcSo4bukxqBL4buC4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Phu6lRxahL4buC4bup4bqs4buk4buU4bqo4bupQuG7pMag4bqo4bupS+G6tkvhu4Lhu6nEqOG6uEtw4bupUUFM4bupxKjDguG7ouG7qeG7sOG7ueG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qUvhu4Lhu7lW4bup4bqo4bu5S+G7guG7qVDhurZS4bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7hFLhu5JG4bup4buCRuG7t+G7qVHhu6BJcOG7qeG7guG6okvhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupOWbDs+G7qeG7sOG7lEbhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupUeG7hOG7t+G6qHDhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bup4buEUlbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qVHhu4Thurrhu6lKQUvhu4Rw4bup4bqo4buEw5rhu6nEqMav4bqo4bup4bqow5rhu7Xhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lL4buE4buk4buf4bupPuG7hMOocOG7qeG6rOG7pOG7mkZw4bup4bug4bu1UuG7qeG7tUvhu6lRTOG7uUtxcXHhu6l94bq6S+G7qUvhu7VWcOG7qeG6qE3hu6l54but4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhu4Thu7lL4buC4bup4buETeG7teG7qeG6qkzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6k5ZsOz4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJRcOG7qVHhu6BMS+G7guG7qUJN4bup4bqoTeG7qXbhu63hu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qULhuqBL4buC4bup4buIV+G7qUvhu4TDgEvhu6nhu4RGw4pScOG7qVFDSuG7qVHhu6BSVuG7qeG7rlLhurJR4bupS+G7glLDlUvhu6nhu4Lhu47huqhw4bupeeG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupQuG6oEvhu4Lhu6nhu4hX4bupS+G7hMOAS+G7qeG7hEbDilLhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+ceG7qeG6s+G7hMODSuG7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qeG7gkbhu5RG4bupUeG7hEbDilJw4bup4bueUsOBS+G7guG7qeG6rOG7t+G7qeG7sOG7ueG7qVFG4bq4UuG7qVHhu4RV4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Nw4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG7rlPhuqjhu6lRRuG6ukvhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qUpBRuG7qULDgOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qOG7hFPhu6lR4bugT0vhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6lC4bqkVuG7qUpBS+G7hHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o+4bu34bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG7rlPhuqjhu6lRRuG6ukvhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qUpBRuG7qULhu6TGoOG6qOG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lC4bu14bup4bqqQUvhu4Lhu6nhuqzDg0vhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhu55Sw4FL4buC4bup4bqs4bu3cOG7qVFSVuG6uEvhu6lR4bugUlbhurxLcOG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG7hMOURuG7qeG6qOG7hMagcXFx4bupZsWo4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7F34bupQuG6ukvhu6lL4bu1VnDhu6nhurFG4bq4S+G7qUpGS+G7hOG7qTlmw7Phu6lRw41L4buE4bupQsOA4bup4buCRuG7lEbhu6lR4buERsOKUnDhu6lR4buk4bup4buw4bqyS+G7qeG6qOG7hEzhu6nhu63hu6vhu6vhu6nEqOG7pMagUeG7qTlmw7Phu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6lR4bug4bukS+G7guG7qeG6rOG7uVZw4bup4buCRuG7lEbhu6lR4buERsOKUuG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupUUFG4bup4bqo4bu34bqo4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hElw4bupUMav4bup4buIRsOKS+G7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUeG7oElw4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhuqpM4bup4bqo4bu34bqo4bupS+G7guG7uUvhu4Rw4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7oeG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG7seG7seG7qeG7hMOURuG7qeG6qOG7hMag4bupUeG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6lLRuG6uEvhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6lL4buCTOG7uUbhu6lRw41L4buE4bup4buw4buURuG7qVHhu6DhurhL4bup4bux4bur4bur4bupxKjhu6TGoFHhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG6qMOa4bu14bupOWbDs+G7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7tXDhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG7ouG7hEfhu6nhu4Thu5Lhu6lR4bugxqDhu6lR4bug4bq4S+G7qXfhu6vhu6vhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Jx4bup4bqxRuG6uEvhu6lKRkvhu4Thu6k5ZsOz4bupUcONS+G7hOG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7sOG7lEbhu6k+4buMS+G7guG7qVFW4bup4bqo4buQ4bup4bui4buE4bq0S+G7qTxG4bu14bupOeG7ueG7qeG6s8OURuG7qTlM4buiSuG7tcSoUeG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lCRuG6vkrhu6nhu4JG4buURuG7qVHhu4RGw4pScOG7qeG6rOG7t0vhu6nhu4Thu7lL4buC4bupS+G7jEvhu4Lhu6lQw4FL4bupUcONS+G7hOG7qeG7geG7hFPhu6lm4buET3Hhu6k+4bu34bqo4bup4buI4bq4S+G7hOG7qeG6rOG7t0vhu6nhu4Thu7lL4buC4bupQuG7pMag4bqo4bupQuG7teG7qeG6qkFL4buC4bup4buETeG7tXDhu6lL4buCTOG7uUbhu6nhuqzhu7dL4bupUeG7oMav4bqo4bupUUbhurrhu6Jw4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Phu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu55Sw4FL4buC4bup4bqs4bu3cOG7qeG7gkbhu5RG4bupUeG7hEbDilLhu6lR4bug4bq4S+G7qVHhu6Dhu7VL4buC4bupUeG7hOG7jEvhu4Lhu6lRRkvhu6lCRsOKS+G7qVHhu6hw4bupSkFL4buC4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhu7Dhu7nhu6lQ4bu5S+G7qeG7gkbhu7VM4bup4bqqSeG6qOG7hOG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bupSkFG4bupQkbDikvhu6lR4buo4bupUcONS+G7hOG7qeG7geG7hFPhu6lm4buET+G7qeG7gkbhu7VMUeG7hFJMS+G7gnFLQ1Fx4buwS3Hhu6nhu4dS4bu14bupUOG7uUvhu6nhu4JG4bu1TOG7qeG6qknhuqjhu4Rw4bup4bqo4bu34bqo4bupOWbDs+G7qVHFqEvhu4Lhu6nhuqzhu6Thu5Thuqjhu6lRRuG6uuG7ouG7qeG6qMOCS+G7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bupSkFG4bupQkbDikvhu6lR4buo4bupUeG7oExL4buC4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUXDhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG6qkzhu7VL4buEcOG7qUrhu5rhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6lR4buESeG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buCceG7qX3hurZW4bup4bqow5lL4buC4bupxKjhu7nhu6nhuqjhu5jhu6nhu4TDlEbhu6lC4bq+4bupOWbDs+G7qVHhu6Dhu7VM4bupQuG7kEbhu6lR4buE4buMS+G7guG7qVFGS3Dhu6lRRuG6uuG7ouG7qVHhu4RJ4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4buw4bu54bup4buCRsOBSuG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG7hEbhu6nhu6Lhu4RH4bup4buCRuG7tUzhu6nhuqpJ4bqo4buEceG7qeG6r+G7hEbhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qULhu6TGoOG6qOG7qULhu6Thu7Xhu6nEqOG6uEvhu6lQ4bu5S+G7qeG7gkbhu7VM4bup4bqqSeG6qOG7hOG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bupSkFG4bupQkbDikvhu6lR4buocOG7qULhu6TGoOG6qOG7qcSo4bukxqBL4buC4bupxKjhu5RL4bup4buI4buE4bu34bqo4buE4bup4buE4bu5S+G7guG7qeG6rEbhurpR4bupQuG6ukvhu6nhu7Dhu7nhu6lR4buEVeG7qeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6lL4buE4buqS+G7guG7qcSoxqBG4bupUeG7hOG6uuG7qeG7sOG6vOG7qeG6qOG7hEbhurpL4bupxKjhu6TGoOG6qOG7qVFG4bq64bui4bupUeG7hEnhu6lK4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupS+G7hOG7ueG7qeG6qFJL4buC4bup4bqo4bqy4bui4bupS+G6vEvhu6lRw4FL4buC4bup4buCRuG7tUzhu6nhuqpJ4bqo4buE4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lKQUbhu6lCRsOKS+G7qVHhu6jhu6lK4bu1S+G7guG7qcSoQUZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PuG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buuU+G6qOG7qVFG4bq6S+G7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bupSkFG4bup4bqoTkvhu6lRQUzhu6nhuqjhu5jhu6nhu4TDlEbhu6nhu4hX4bup4buI4bq6UeG7qeG7hMag4bui4bupQsOVS+G7guG7qUpS4bu14bup4bqs4bu3S+G7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bup4buE4bu5S+G7guG7qeG7hE3hu7Vw4bupxKhG4bq4S+G7qeG6qkzhu7VL4buEcOG7qcSoRuG6uEvhu6nhu4jhurpR4bup4buCRuG7quG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Nw4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lL4buC4buERsOK4bui4bupUUbhurhS4bupUeG7hFXhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG6qOG7hMOa4bupxKjGr+G6qOG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6k5ZsOzceG7qeG6t8OUUeG7qVDhu47hu6k5ZsOz4bup4bqoTeG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bup4buE4bu5S+G7guG7qeG7hE3hu7Xhu6lQ4buO4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6nhu5BL4bupQklL4buEcOG7qeG6qOG7hOG6slHhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qVHhu45RcOG7qVFDSuG7qUvhu4TDgEtw4bupSuG6plLhu6lKw4Dhu6nhuqzhu7VM4bup4bqsSOG7qULEkOG7ouG7qUvhu4Thu6Thu6lQw4FL4bup4bui4buE4bq0SuG7qUpY4bup4buCQUzhu6k5VEvhu4Lhu6nhurHhu4xw4bupUeG7pOG7mEvhu4Lhu6l7VeG6qOG7qeG6t+G7snDhu6nhu6Dhu7VS4bup4bu1S+G7qVFM4bu5S+G7qWbhu6bhu6nDs8OAcXFx4bupQsOA4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqs4bu3S+G7qVFBRuG7qeG7hMOK4bupUeG7hOG7jkvhu4Lhu6lQRuG6uFLhu6lR4buESeG7qW5GS0rhu7Xhu6BRcOG7qTxG4buC4bupPnDhu6k+TEzhu6Lhu6lK4bu14bugUXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o5ZsOz4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJR4bup4buw4bu54bup4bqo4buE4bq64bup4bqsRuG6ukvhu6lL4buMS+G7guG7qcSo4bq2SuG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhu4Xhu5hLcOG7qeG7hFJWw4pL4bupw7LhurhL4bup4bqxw4Lhu6Lhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6nhuqjhu4Thurrhu6nhuqxG4bq6S+G7qeG6qOG7t+G6qOG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRK4bupUcWo4bup4bqo4bq2VuG7qeG7nlLhurrhu6nhu7Dhu5RG4bupSsSCUeG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lC4bu14bup4bqqQUvhu4Lhu5/hu6nhurPhu6Thu5Thuqjhu6nhu6Dhu6jhu7Xhu6nhuqzhu7dRcOG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6nEqOG7tVLhu6nhu4hHS+G7hHDhu6lL4buk4buU4bqo4bup4bug4buo4bu14bupUeG7tVZx4bup4bqrS+G7guG7qeG6seG6uOG7qXtSVuG7qTnhu6RL4buC4bupLeG7qThG4bu3SuG7qULhu47huqjhu6k5ZsOz4bup4bqo4buETOG7qeG6rEbhurpR4buf4bup4oCc4bq34buSRuG7qUvhuqBKcOG7qTlmw7Phu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6lR4bug4bq4S+G7qeG6quG7pOG7lEbhu6nhu7Hhu6vhu6nhu4TDlEbhu6nhuqjhu4TGoOG7qeG7sOG7ueG7qeG7muG7qUrhu5JG4bup4buEw5RG4bup4bqo4buExqDhu6lL4buE4buk4bup4buww4JWcOG7qTlmw7Phu6lRSErhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu7Et4but4bupQuG6tFLhu6lK4buORuG7qVFG4bq4UuG7qVHhu4RV4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pEpx4bupZuG7hOG7tUrhu6nhu4JG4bu14bup4buEw5RG4bup4bqo4buExqDhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6nEqOG7ueG7qeG6qOG7mOG7qeG7hMOURuG7qULhur7hu6k5ZsOz4bupS+G6okrhu6nhuqzhuqJR4bupUeG7hEnhu6nhu4RG4bq6UuG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lRRuG6uFLhu6nhuqpUS+G7gnDhu6nhuqhN4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lCRuG6vFLhu6nhuqjhu4TDjUvhu4Thu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJRcOG7qeG7iEZL4buE4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lL4buEw4NK4bupUUFM4bup4bug4bu14bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6lC4bu34bui4bup4bumS+G7guG7qUvhu4RS4bup4bqo4bq0UuG7qeG6qMOa4bu14bupUeG7hEnhu6lR4bug4buk4buWS+G7gnHhu6nhu4dS4bu14bupQk1w4bup4bqo4buEU0vhu4Lhu6lR4buMRuG7qeG6qE3hu6lX4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG7hOG7mEvhu6nhu7Dhurzhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu65T4bqo4bupUUbhurpL4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lKQUbhu6nhuqjhu4RM4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pErhu6nhuqjDmuG7teG7qUpIS+G7hOG7qeG6qMOZS+G7guG7qUvhu4Thu6Thu6lQw4FL4bup4buuUuG6slHhu6nhu4Thu7lL4buC4bup4buETeG7teG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhuqjhu4ThurJR4bupxKjhu6TGoEvhu4Jw4bup4bqoTeG7qVDhu6bhuqjhu6nhuqhBS+G7hOG7qVHhu6Dhu7VL4buE4bup4bqo4bu1TOKAnXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmUlbhu6lL4buERuG6uEtw4bup4buERsOKS+G7qUvhu7VW4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG7rlPhuqjhu6lRRuG6ukvhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qUpBRuG7qeG6qE5L4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS+G7qeG6qkzhu6lQ4buO4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qUJBUeG7qeG6qOG7hOG6slHhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qeG6qE5L4bupR1Fw4bup4bqo4buEw5pL4buC4bupxKhMQUbhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lL4buERuG6vFJw4bup4bueUlbhu6lK4buM4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupOWbDs+G7qUvhu4TDk+G7qcSoRXHhu6l94bu14bupUOG7juG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Phu6nhuqjhu4Thu6Thu7Xhu6nhuqjhu4RT4bupUeG7oE9L4buC4bup4buuRkvhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhu4JG4bqyVuG7qeG7ouG7hEThu6Lhu6nhu7VL4bupUUzhu7lL4bup4buww4rhu6lQRkvhu4Thu6lR4buExq/huqjhu6nhu6Lhu4ThuqRKcOG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lR4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7hEbDilLhu6lL4bq4S+G7qVFHS+G7hOG7qeG6qEFL4buE4bupUeG7oOG7tUvhu4Thu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSuG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG6qOG7tUxxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6feG6vuG7qeG7iOG7hOG6ouG6qOG7qeG7ouG7hFXhuqjhu6nhu4RBS+G7qeG6qOG7hOG6uuG7qVHhu6DhurhLcOG7qeG6sUbhurhL4bupSkZL4buE4bupOWbDs+G7qVHDjUvhu4Thu6lRRuG6uuG7ouG7qVFV4bqo4bupQuG6pFbhu6lKQUvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qVFSVuG6uEvhu6lR4bugUlbhurxL4bupS+G6tkvhu4Lhu6nhuqjhu7VM4bupS+G7hMOCS+G7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhu7Dhurzhu6nhu7Dhu7VG4bupUeG7oE7hu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bup4buuU+G6qOG7qVFG4bq6S+G7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bupSkFG4bupQuG7jkbhu6nhu7Dhu5RG4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qVDDgUvhu6nhu65S4bqyUXDhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG6qkzhu7VL4buEcOG7qVFBTOG7qVDGr+G7qeG6qOG7hMOa4bupQsOUS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qVFH4bqo4buE4bup4bqoxq/huqjhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu7BGw4rhuqjhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Nx4bupfcOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZG4bupUeG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu65SVuG6uEvhu6nhu4jhu4TDgUzhu6lQ4bu3UeG7qULhu7dL4buE4bup4buCRuG7t+G7qeG7nlJW4bupSuG7jHDhu6lL4bqgS+G7guG7qcSoxq/huqjhu6nhuqjhu7fhuqjhu6k5ZsOz4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qULhur7hu6nhuqhN4bupUeG7hOG7jEvhu4Lhu6lRRkvhu6nEqOG7uUrhu6nhuqjhu5jhu6lQ4bua4bup4bqq4buq4bupxKhGw4pS4bup4bui4buEVeG6qOG7qeG7sFXhu6nhuqjhu4RM4bup4bueUuG7teG7qVHhu6BIS+G7hOG7qVHhu6Thu6nhu7DhurJLcOG7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qVFG4bq4UuG7qVHhu4RV4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pEpx4bupZlJW4bupS+G7hEbhurhLcOG7qeG6rMOBS+G7qVHhu4ThurZL4bup4bqo4bu34bqo4bupOWbDs+G7qeG6qMOZS+G7guG7qeG6qOG6tEvhu6nhuqjhu4RT4bupUeG7oE9L4buC4bupS+G6tkvhu4Lhu6nhuqjhu7VM4bup4bqo4buE4bqyUeG7qcSo4bukxqBL4buC4bupUMOBS+G7qeG7ouG7hOG6pEpw4bupQuG7teG7qeG6qkFL4buC4bupSuG6plLhu6lKw4Dhu6Hhu6nhuqjhu4TDmuG7qULDlEvhu4Lhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bqo4bu34bqo4bup4buI4buEUuG7qeG7sMav4bqo4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJR4bupUcOC4bui4bupUeG7oFJL4buCcOG7qeG6qE3hu6nhuqjhu4ThurJR4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6lCw5VL4buC4bupS+G7hOG6slHhu6nhu7Dhu7nhu6lL4bqgS+G7guG7qULDlEvhu4Lhu6lR4bugTEvhu4Lhu6lRSErhu6lC4bq0UuG7qeG7oOG7teG7qeG6qOG7hEzhu6lQw4FL4bup4bui4buE4bqkSnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ouG7tFJR4buETOG7oMaww7rhurPhu4JSVuG7gEvhu6k5UuG6unUv4buiw7o=

Nguyễn Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Làng rắn lao đao vì không có...đầu ra !

Làng rắn lao đao vì không có...đầu ra !
2020-07-13 18:51:12

PTĐT -"Chưa bao giờ con rắn lại bí đầu ra như bây giờ. Từ năm 2003 đến nay làng rắn chúng tôi lại mới gặp một trận lao đao như vậy". Ông Nguyễn Hữu Thuật- Trưởng làng nghề nuôi...

Khi nông dân làm chủ khoa học kỹ thuật

Khi nông dân làm chủ khoa học kỹ thuật
2020-07-07 15:42:39

PTĐT - Tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao...

Tái đàn lợn - còn nhiều trăn trở

Tái đàn lợn - còn nhiều trăn trở
2020-07-06 07:02:20

PTĐT - Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) làm cho tổng đàn lợn của tỉnh sụt giảm, hơn nữa, hiện nay tình trạng thiếu hụt thịt lợn cung ứng cho thị trường toàn quốc đã làm...

Phát triển CN-TTCN: Bước đột phá ở Phù Ninh

Phát triển CN-TTCN: Bước đột phá ở Phù Ninh
2020-07-03 07:01:44

PTĐT - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Phù Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp - tiểu thủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long