Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG7llnhuq3hurFhYllYxKnhu4sm4bqxWTHhuq/hurHDoWpY4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DDjcSoQy1ZduG6r+G6sVkw4bq/WTHhuq9qImJZMOG6tVkzOuG6sVnhuq/hur/hurFZYuG6r+G6scOg4bqrWeG6rcahWeG6q+G7heG6seG7plnEqOG6rzRjWeG7ieG7j1nDreG6r3tiWTHhurtixINZMW4qWTHhuq/hurFZbuG7leG7pFnDjeG6r2RZMOG6t1nEqeG6r8OzWTHhuq/hurFZMOG6v1nEqeG7gVkx4bqvw7IxWeG6r+G6v+G6sVlixIPhuq/hurVZ4bqpfeG7lVnhu5dZ4bqt4bqxYWJZM2RixINZxINkw61Z4buRP2NZMSYxWTLhu49ZxKnhuq87Y1kwJmNZMSZjWTHhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq1w5lZMCZjWTEmY1nhuq3hurHhuqHhuqtZM+G6seG6oeG6q1kx4bq7YsSDWcSpJjFZ4bqpLGLhuq9ZMzpjWTFuKlkx4bqv4bqxWW7hu5XDmVnEqeG7gWLEg1nhuq9nw61Z4buXWeG6reG6sWFiWTNkYsSDWcSDZMOtWTLhu49ZxKnhuq87Y1kwJmNZMSZjWTM64bqxWeG6r+G6v+G6sVkxbipZMztixINZbuG7lVkxfcOtWcSp4buLOWJZ4buRP1nDreG6r3tiWTHhurtixINZMSYxWcSp4buBWTM7YsSD4bukWcSp4buBWTHhurtixINZM2M/YuG7pFkx4bqv4bqxWTNjP2JZxKnhuq8qYuG6r1li4bqxOWJZMeG6r2oiYlkw4bq1WeG7l1nhuq3hurFhYlnEqeG6ryrhuqtZxIPhurEqWcSpOuG6sVkzOuG6sVnhuq/hur/hurHhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B3Y1nEqeG7i+G6scOgalnEqV3DrVnEg33DreG7pFkx4bqvw7MqWTHhuq9qImJZMOG6tVkzblkxJjFZ4buRLmJZMDtiWWI5Ylnhu5E/Y1nhuq/hur/hurFZYsSD4bqv4bq1WTFkWeG7l1nhuq3hurFhYlkzw6FZYsSD4bqv4bq1WWI5Ylnhuq9jLGJZ4bqtxqFZ4bqvZcOtWTHhuq9qImJZMOG6tVkzblnhu5EuYlkwO2JZM+G6oVkxJmJZMOG6v1kzO2LEg1nhu5HhurE5YlkxZFnEqeG6r2bhurFZxIPhurEqYllixIPhuq/hurE5Ylkxw7JqWeG6reG7o1nhu5E/WTHhuq9qImJZMOG6tVnEqeG7i8Oz4buFMVnhu5HhurHDoDFZMeG6r2ViWeG7kX1iWTPDoVnEqeG6ryrhuqtZxIPhurEqWcSp4bqvO2NZ4bqpal1i4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwdmRZYuG6r+G6scOhalnhu5dZ4bqt4bqxYWJZYjlqWWLEg8OzZzFZ4bqpOuG6sVnhuq3huq/hurtixINZYjliWeG6r2MsYlnhuq9lw63hu6RZ4bqrP1lYMS5iWTHDslnEqeG6r+G7jzFZxKlhWFnhuql94buVWeG7l1nhuq3hurFhYlnEqeG7i+G7jzFZxKnhurFhw61ZMOG7gVnhu4lqYsSDWTEmMVky4buPWcSp4bqvO2NZMCZjWTEmY1kxxJFiWeG7keG6scOgMVkzLmLEg1nhuq3hu5dZ4bqvYykxWTHhuq9lYlkzOuG6sVkw4bqx4bqhalnEqeG6ryrhuqtZxIPhurEqWcSp4bqvO2NZ4bqpal1iWTHDsllYMWRZ4buXWeG6reG6sWFiWcOt4bqvJsSpWTDhurHhuqFqWeG6qT9ZM8OzZzFYxajhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B3bFkxZFli4bqv4bqxw6FqWeG7l1nhuq3hurFhYlnhuq3huq/hurtixINZ4bqrauG6vWJZw63huq874bqxWeG6r2MsYlnhuq/hur/hurFZYsSD4bqv4bq1WeG7iWNixINZYmFqWTHDslkzw7MqWeG7iypZ4bqvZcOt4bukWTA/Ylkx4bqvamLEg1kx4bqvamLEg1nhu4k4WeG6reG6r+G6u2LEg1kzOsSpWeG7lTlqWTFbalkzKcSpWeG7iyrhu6ZZWOG7iOG7j1kx4bq9WFnEqeG7i2NixINZMeG6u2LEg1nEqSYxWTHhuq9qImJZMOG6tVkzOuG6sVnhuq/hur/hurFZMeG6r+G6sVkw4bq/WWLhuq/Ds1liZOG6sVnEqeG7izliWeG7i33EqVky4bqjWeG7mTvhu5VZ4buLKlliYWpZxKnhu4tjYsSDWcOsaiZZxKnhu4vhurNi4bqvWcSp4bqxYWJZ4bqvP2Lhuq9ZxKnhuq/hurFhalnhu4nhu49ZMW1ZxKnhuq/huqHhu6ZZ4buWWeG6reG6sWFiWTFuKlnhuqvhur/EqVnhuq9jKTFZ4buJ4bq9WeG6t8SpWWLEg8OzZuG6sVliOWpZYjliWeG6r2MsYlnhuq/hur/hurFZYsSD4bqv4bq14bukWcSp4bqxYcOtWcSpbTFZMeG6r2oiYlkw4bq1WeG7kS5iWTA7Ylkx4bqvY1kxJmJZMOG6v1kzO2LEg1nhu5HhurE5YllixIPhuq/hurE5Ylkxw7Jq4bukWTEmMVnEqeG7gVkzO2LEg+G7pFkzYz9iWcSp4bqv4bqh4bukWTM7YsSDWeG7keG6sTliWTHhuq9qImJZMOG6tVnhu5dZ4bqt4bqxYWJZxKnhuq87Y1nhuqlqXWJZ4bqpP1kza2LEg1nhu5Hhu4XhurFZ4buXWcSp4bqvw7IxWcSp4buLJjHhuq9ZYuG6r+G6scOg4bqrWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1l4O2LEg1nhu4ljYsSDWeG7iThZ4buLfcSpWeG6reG6r2RZYmFqWTHhuq/hurFZMOG6v1kzaipZ4buLKlkw4bqx4bqhalnDrGrhu5VhxKnhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B44bqhWcSp4buLJmLhuq9Z4buZO+G7lVnhu4sqWcSp4bqzYuG6r1nhuq9q4bq9YsSD4bukWcSp4bqv4bqxYWpZ4buJZMSpWcSp4buLY2LEg1nDrGomWcSp4buL4bqzYuG6r1kx4bqvaiJiWTDhurVZMzrhurFZ4bqv4bq/4bqxWWhZMeG7g1nhu4loWTEmMVkx4bqv4bqxWTDhur9ZMVtiWTAm4bqrWeG7iSbEqeG7pFkx4bqvw6JZMzpj4bukWeG6r8Oz4buFYsSDWTIgYlkxbipZMztixINZbuG7lVkxfcOtWcSp4buLOWLhu6RZYiHhuqtZ4buRw7RixINZeOG6scOhalnhuqnDoFl4O2LEg+G7pFlixINq4buVOWJZxKkhMeG7pFnDrGrhu5VZxKnhu4vhurNi4bqvWcSp4buBWTHhuq/DsjFZMzrhurFZ4bqv4bq/4bqx4bukWcOt4bqvJsSpWeG6r2rhu5VZMntiWTHhuq9u4bukWTPDoVkxKmNZxKnhurFi4bqvWcSp4bqvW2JZw63huq85WTDhurNi4bqv4bukWcSp4buPWcOt4bqvOVkw4bqzYuG6r+G7plnhu5DhurHDoDFZM2RixINZxINkw61Z4buXWeG6reG6sWFi4bukWcSp4bqvKuG6q1nEg+G6sSpZxKnhuq87Y1nhuqlqXWJZw63huq874bqxWTPDs2cxWTHhuq9qImJZMOG6tVnhuq3hu6Phu6RZYuG6v+G6sVkyamLEg1nEqeG6rztjWeG6qWpdYlnhu4vhurlZ4buRfWJZM8Oh4bukWcSp4bqv4bqhWeG6r+G6scOgYlnEqeG7i2pixINZxKnhuq/hu48xWcOsaipiWTPhurHhuqHhuqtZ4bqpXcOtWcSp4buLw7NmYsSDWTFuKllixIPDs2bhurFZMSZiWTDhur/hu6RZMztixINZ4buR4bqxOWJZ4buR4buF4bqxWcSp4bqxYuG6r1nEqeG6r1tiWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1l4O2LEg+G7pFkyauG7lVnEqeG7i+G6s1nhu4nhu49ZM2M/Ylnhuq1hxKlZYuG6r33EqVnEqeG7i+G6t1nEqV3DrVnEqeG7i2pixINZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnEqeG6ryFixINZ4bqpZ+G6sVnhuqttMVnEqeG6sTlqWWLhuq/hurHDoOG6q1nhu5FtWTHhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq1WTM64bqxWeG6r+G6v+G6sVkzw6FZ4buLKuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7kOG6scOgMVnEqeG7gVkx4bqvw7IxWTEmMVkzOuG6sVnhuq/hur/hurFZWDPhurHhuqHhuqtYWTPhuqFZ4buLa8SpWeG6reG6sWLhuq9ZYsSD4bqv4bqxw6DhuqtZxKljP2JZMuG6scOgYlnEqeG7i8Oz4buFMVnhuq3huq/hurFZMSYxWTHhuq/hurFZMOG6v1kx4buDWeG7iWhZxKnhurFhYlnhuq8/YuG6r1kzOuG6sVnhuq/hur/hurFZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4bqpP1kz4bqxw6FqWeG6reG6scOgYlkz4bqhWTEmMVkx4bqv4bqxWW7hu5Xhu6RZMeG6r+G6sVkw4bq/WTHhuq9uWTPhur9ixINZxKnhuq9m4bqxWcSD4bqxKmLhu6RZYiHhuqtZMeG6ryExWcOsauG7lVnEqeG7i+G6s2Lhuq/hu6RZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlkza2LEg1kxJjFZw6xq4buVWTPhurVi4bqvWTFuKll44bqxw6FqWeG6qcOgWXg7YsSDWeG7kcOhWcSp4buBWTHhuq/DsjFZMzrhurFZ4bqv4bq/4bqxWWLhuq/hurHDoOG6q1nhuq3GoeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG6qD/huqtZxKnhur3EqVkx4bq7YsSDWcSpJjFZMeG6r2oiYlkw4bq1WTM64bqxWeG6r+G6v+G6sVkx4buDWeG7iWhZeDtixINZ4bqpP1nEqeG6r+G6oVnhuq/hurHDoGJZxKnhurFi4bqvWcSp4bqvW2Lhu6RZ4buXWcSp4bqvw7IxWcSp4buLJjHhuq9ZYuG6r+G6scOg4bqrWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1l4O2LEg1kxbipZ4bqr4buH4bqxWTEmYlkw4bq/4bukWTM7YsSDWeG7keG6sTli4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwWMSo4bqzYuG6r1nhuq9q4bq9YsSDWFnhu5dZ4bqt4bqxYWJZxKnhu4sm4bqxWTHhuq/hurHDoWpZxKnhu4tjYsSDWeG6r+G6v+G6sVlixIPhuq/hurVZMeG6r+G6sVkw4bq/WTHhuq9qImJZMOG6tVkzOuG6sVnhuq/hur/hurFZYuG6r+G6scOg4bqrWeG6rcahWTFbYlkzw7NnMVnDreG6r3tiWcSp4bq3MeG6r1kxbVnEqeG6r+G6oeG7pFnhu4trxKlZ4bqt4bqxYuG6r1lixIPhuq/hurHDoOG6q+G7pFnEqWrhu5XDoMSpWTPhur3hurFZxKnhu4smYuG6r1kxJjHhuq9ZxIPhurE74bqxWcOsauG7lWHEqVnEqeG6r+G6sWFqWeG6reG6ryYx4bqvWcOsaipiWVjEqeG6rzRjWeG7ieG6vVkz4bq7YsSDWFnhuq9jKTFZWOG7mWo5WeG7mWMqWFkx4bqvY1nhu5ljYsSDWeG7keG6scOgMeG7pllCYWpZ4bqt4bqv4bq7YsSDWcSD4bqxO+G6sVnDrGrhu5VhxKlZxKnhuq/DqSpZMyZixIPhu6RZ4bqt4bqvJjHhuq9Zw6xqKmLhu6RZMzvhuqtZMDtjWTNrYsSDWWLEg2rhu5U5YlnEqSExWWLhuq/DtGLEg1nEqeG6s2Lhuq9Z4bqvauG6vWLEg1lY4buXWeG6reG6sWFiWcSp4buLJuG6sVkx4bqv4bqxw6FqWFnhu4k4WeG6qypixINZWOG6q1vhuqtYWeG6q33EqVkzYz9iWeG6rWHEqVnEqeG6r+G6sWFqWTJ7Ylkx4bqvbuG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sELhuq7hurRZ4buQdELhu6ovw63hu7A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015

Khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi năm 2015
2015-02-07 19:15:00

Sáng 7/2, với chủ đề "Mừng Xuân, Mừng Đảng, Mừng vận hội mới của đất nước", Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi năm 2015 với 150 gian trưng bày của hơn 60 cơ quan báo chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long