Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b27EqErhu4hEQ+G6rm/hu5Phu5HDtOG6sMOJd8O0xKjhurZD4bqww7Thurfhu4jDkkdD4bquw7Thurc6V+G6scO0ZXVDw7R74buhQ+G6rsO0eXJKw7Thuq7hurZz4bq2w7ThurHhurfDnX3DtF3huqrhu5ZCw4zhurbhu6F4w7Thu5nhu5Hhu5nhu5fDtOG7kkVD4bquw7RK4bqw4bq2w7Thu4pLw4p3w7RKw4FuL8SoSuG7iERD4bqub24v4bqw4buTb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjDrDveG7oXjDtW/hurfhurDDvUTDtErhurDhurxD4bquw7RK4bq2Q8O0SuG7jsO0duG7oUPDtErhu4bDtHfhurDhu4x3w7ThurFKw71Cw7Rd4bqq4buWQsOM4bq24buheMO0ZeG6tuG6oErDtFvhu6FCxKnDtOG7k+G7kcO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtOG6t+G7iMOSR0Phuq7DtOG6tzpX4bqxw7RldUPDtHvhu6FD4bquxKnDtOG6t8Ojw7Rl4bq24bqgSsO04bq34buI4bq0w7R5ckrDtOG6ruG6tnPhurbDtOG6seG6t8OdfcO0XeG6quG7lkLDjOG6tuG7oXjDtOG7meG7keG7meG7l8O04buSRUPhuq7DtErhurDhurbDtOG7ikvDinfDtErDgcO04buSRuG6tsO0xqHDtOG6sEvhu5bDtHfhurDDkuG7hEPhuq7DtFZyd8Spw7Thu5PDtDpL4buWw7R34bqww5Lhu4RD4bquw7RZ4bq+Q+G6rsO04buSccO04buXw7Thuq7hurZz4bq2w7Q+4bqwS+G7lsOBQ8O04bqo4bqw4bqyd+G6sGrDtOG7k+G7kcO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtHlySsO04bqu4bq2c+G6tsO04buSRUPhuq7DtMSDS8OKd8O0SsOBw7RKcuG6tsO0ZeG6tuG6oErDtFvhu6FCw7R5dMO0d8SQw7RK4bqww5LDtEJH4bq2w7ThurfhurDhu6FCw7R4w5XDtGVFQ+G6rsO0P+G7iOG7oUN4w7TEguG6tkPhu6HhuqrEqcO0SuG6sOG6tsO0SuG7iMOVd8O0SuG6tsOBw4zDtEpy4bq2w7Thuq9ESkrDveG7iHjhu6FCw7Qtw7Q6ccO0e+G7oUPDtOG7knFEw7RK4bqwcEPhuq7DtOG7nS/hu5nhu5Hhu5nhu5dqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7k+G7keG7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7m+G7m+G7lcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd2p24buhRMOM4bqwS0rhurBEauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7l+G7k+G7lS/hu5Phu5Phu5N44buX4buR4bufxqHGoeG7k+G7o0rhu5Phu5Hhu6Phu5vhuqrhu6Mt4buTauG6rMOM4bquw7XDtOG7oeG6qkpmw7Xhu5Phu5HDtOG6sMOJd8O0xKjhurZD4bqww7Thurfhu4jDkkdD4bquw7Thurc6V+G6scO0ZXVDw7R74buhQ+G6rsO0eXJKw7Thuq7hurZz4bq2w7ThurHhurfDnX3DtF3huqrhu5ZCw4zhurbhu6F4w7Thu5nhu5Hhu5nhu5fDtOG7kkVD4bquw7RK4bqw4bq2w7Thu4pLw4p3w7RKw4HDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu5Phu5Hhu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO14bub4bub4buVw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7k+G7keG7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7m+G7l+G7l8OM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd2p24buhRMOM4bqwS0rhurBEauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7l+G7k+G7lS/hu5Phu5Phu5N44buX4buR4bufxqHhu5vhu5PGoUrhu6Phu6Phu5fhu5nhuqrhu58t4buT4buT4buTeOG7l+G7keG7n+G7mcah4buX4buRSuG7lcah4bub4buV4bud4bqq4buRauG6rMOM4bquw7XDtOG7oeG6qkpmw7Xhu5Phu5HDtOG6sMOJd8O0xKjhurZD4bqww7Thurfhu4jDkkdD4bquw7Thurc6V+G6scO0ZXVDw7R74buhQ+G6rsO0eXJKw7Thuq7hurZz4bq2w7ThurHhurfDnX3DtF3huqrhu5ZCw4zhurbhu6F4w7Thu5nhu5Hhu5nhu5fDtOG7kkVD4bquw7RK4bqw4bq2w7Thu4pLw4p3w7RKw4HDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu5Phu5Hhu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO14bub4buX4buXw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW/DnULDtFvhuq5L4buWw4NDw7Q/4bq24buhw7Q6S+G7lsSpw7ThurDDiXfDtMSo4bq2Q+G6sMO04bqqRsOMw7Thu53hu6DEqeG6t+G7iMOSR0Phuq7DtOG6tzpX4bqxw7RldUPDtHvhu6FD4bquw7R5ckrDtDpL4buWw7R34bqww5Lhu4RD4bquw7RZ4bq+Q+G6rm4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvXeG6quG7lkLDjOG6tnfDtOG6seG6t8OdfcO0xINLw4p3w7RKw4HDtGzhurHhurfDnX3DtF3huqrhu5ZCw4zhurbhu6F4bcO04bqqccO04bqo4buaw7RK4bqw4bq2w7ThuqpGQ8O0Q+G6sOG7qUrDtErhu4hBQ8O0SuG6sMOBw7Thuq7hurZG4bq2w7Thu5LDgMO04bqx4bq3w519xKnDtHnDkkh3w7RK4buGw7R34bqw4buMd8O04bqwcUPhuq7DtEN1QsO0SnLhurbDtFnhu4x3w7Thu5Jxw7R3cHfDtEPDkkZ3w7RX4bqwxrBLw7TGr0vDtErhurBLw7ThurBMSsO04bqwcUPhuq7DtErhu4h1QsO0Q+G6ruG6sOG6tEPDtOG6sMOJd8O0xKjhurZD4bqww7RKRuG6tsO0SuG7jsO04bqu4burQ8O04buT4buZ4buRw7RDw5JGd8O04bqo4bqwcHfDtEPhurDhu6FLw7RK4buIQUPDtErhurDDgcO04bqu4bq2RuG6tmrDtD7hu5rDtErhurDhurbDtOG6ruG6vkLDtOG7l8O0QuG6vEPhu4vDtOG6t0RwQ8Spw7Q+4bqwROG7ocO04bqww4l3xKnDtOG6t+G6tkPDtOG6sMOJd8Spw7Thu5Jxw7RX4bq8Q+G6rsO0Q+G6ruG6sOG6oMO04bqo4buew7RK4bqwS+G7sUpqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7k+G7keG7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7o+G7k+G7ncOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd2p24buhRMOM4bqwS0rhurBEauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7l+G7k+G7lS/hu5Phu5Phu5N44buX4buT4buR4buR4buR4buZ4bubSuG7l+G7k+G7keG7m+G6quG7my3hu5lq4bqsw4zhuq7DtcO04buh4bqqSmbDteG7k+G7kcO04bqww4l3w7TEqOG6tkPhurDDtOG6t+G7iMOSR0Phuq7DtOG6tzpX4bqxw7RldUPDtHvhu6FD4bquw7R5ckrDtOG6ruG6tnPhurbDtOG6seG6t8OdfcO0XeG6quG7lkLDjOG6tuG7oXjDtOG7meG7keG7meG7l8O04buSRUPhuq7DtErhurDhurbDtOG7ikvDinfDtErDgcO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7k+G7keG7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7Xhu6Phu5Phu53DtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG7oEtK4bqwROG7iMO1bzrhurbDgEPDtH3hu6HhurZuL8OMbw==

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổ chức hội chợ và các trò chơi dân gian

Tổ chức hội chợ và các trò chơi dân gian
2024-03-25 18:52:00

baophutho.vn Ngày 25/3, Trường THCS Tân Dân, thành phố Việt Trì tổ chức ngày hội Tiến bước lên Đoàn chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long