Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4VTeOG7hMOsw4rhu7VzeMOs4bqiR0Jzw6wld+G6vkvhu6/huqLDrCR54bqieMOsNOG6unnhu6nDisOsw4p54bupw4nDrFN44buEw6zDiuG7tXN4w6w04buhw4nDrHXDg+G7j+G6osOsw5pXw5Iww6zhu4FTWMOsM8O5c+G7h+G7gy944buJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lYw7rDsnTDreG7heG7g8OKw7Jyw4DDusOs4bq8w4pLw4DDumLDreG6oMOy4bq6d3nhuqLhurnEqcOJSsOsw7Lhur7DisODw63hu4Xhu4PDiuG6uuG7heG7g8OKdOG7heG7g8OKw7Jyw4DDusOs4bq8w4pLw4DDumLDreG6oMOy4bq6d3nhuqLhurnEqcOJSsOsw7Lhur7DisODw63hu4Xhu4PDiuG6uuG7heG7g8OKdOG7heG7g3nhuqB3w6zhurzhurpzYsOteMOKw4rDieG6uS8vcsOyw4PDiXjhur7DinjDg8Oq4buI4bqiL8ODw4B0dMOyw4rDsi/EqMO6cuG6vHnDisO6L8OKeeG6oi3DiuG6vnMt4bq84bq+LcOBecO64bqiL+G7ieG7i+G7i1NWUsOS4buLUlTDki/EqeG7i+G7ieG7iy9sL+G7icSpbcOzUlJSbW5S4buJL+G7icSpbWxqamrhu4lsa29ral95bWpf4buLauG7iWrEqWzDqkHDiXfDrcOsw7LDgHl34bqiYsOt4bq6eXd4w4rDreG7heG7gy/DinThu4Xhu4Mvw4rhurrhu4Xhu4PDiuG6uuG7heG7g8OKdOG7heG7g8OJ4buFw5ThuqJ44bq5w6w0NOG6t+G6ryXhu4Mvw4nhu4Xhu4Mvw4p04buF4buDL8OK4bq64buF4buDL8OKw7Jyw4DDuuG7hSV34buPS8Osay3EqeG6vcOsw4rDtXnDrDB44buEw6xTeOG7hMOsw4rhu7VzeOG6vcOsw4rhurrDg+G6onfDrHLhur7huqx5w6zDinnhu6nDicOsU3jhu4TDrMOK4bu1c3jDrMOBecaw4bqgw6w04bqs4bqid8OsV3nhu43huqDDrHXDgnPDrDThu6HDicOsdcOD4buP4bqiw6xyw7TDg8OseHnhu63huqDDrOG7iOG7j8OscsO0w4PDrMOA4buR4bqieMOsSuG6vuG7o8OKw6zDgXhw4bq+w6zhu4HDmlfDkjDhu4fDrHPhu4TDssOsU1jDrDPDuXPDrFPDsi3hurrDuuG6osOsMMOAw7ot4buIw7Lhur3DrFN44buEw6zDiuG7tXN4w6zhuqJHQnPDrCV34bq+S+G7r+G6osOsJHnhuqJ4w6w04bq6eeG7qcOKw6zhuqJ44buj4bqiw6zhuqDDteG6onjhur3DrOG6r3nhu7HDisOsJcOy4bqgw6zhu4jhu4/DrFNYw6wzw7lzw6xzxILDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOKeMOC4bqid8Osw4rDgsOKw6x14bulw4nDqsOsNOG6usOD4bqid8Osc+G6tOG6onfDrHPhur7huqZzw6x14buj4bq+w6zDiuG6usOy4bqieMOsd3nDtHnDrMOJeMSC4bqid8OsdOG7neG6osOsw4rhuqZz4bq9w6zhuqJ44bud4bqiw6x04bud4bqiw6zhuq954buxw4rDrCXDsuG6oMOsw4Dhur7hurThuqLDrOG6onjhu6HhuqLDrHVHRHPDrOG6vMONw6xz4bqsw6zhu4hGw6zhu4jhu4/DrHjhuqjDrMOK4bq6RMOsw4pJw6xTWMOsM8O5c8Os4buBw4rhurpHQnPDrHXhu51Lw6zDgOG7j8OsNHnhu7HDicOsI3jhu5lz4buHw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U04bq6w4PhuqJ3w6zDinhDecOsw4FNw6xK4budS8OsdMON4bqid8Os4buI4buPw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6x14bujw4rDrOG6okdCc8OseHnhu7HhuqLDrOG6osOyS+G6vcOs4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDDrHN44buAw6zDiuG6uuG6sOG6onfDrMOK4buT4bqid8Osc0dD4bqid8OseETDicOsw4rhu41zw6zDisOD4buP4bqiw6x0eeG7seG6osOs4buIQnnDrHPhu41zw6zhuqJHQnPDrHPEgsOs4bq44bq+w7LhuqLDrHjhu7HDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsw4p4w4LhuqJ34bq9w6zhuqJ4R8OsU1jDrDPDuXPhur3DrOG6onjhu6PDisOsw4Dhu4/DrOG7iOG7q8Osw4F54bqieMOsw4rhu6nhur3DrMOKeEfhuqrhuqJ3w6zhuqDDtXnDrOG7iOG7j8OsdeG7n+G6vsOsw4pHw6rDrCV44buK4bqid8Os4bqid0dDecOs4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDDrHVHRHPDrHXhu4/Dg8Osw4rDtcODw6zEkMOsU1jDrDPDuXPDrMOK4bq6R0Jzw6x14budS8Osw4Dhu4/DrOG6vER5w6x04budS8Osw4B5xrDhuqLDrMOB4bupw4rhur3DrMOK4buT4bqid8Osc0dD4bqid8OseETDicOsw4rhu41zw6x3eeG7isOyw6x4w7J5w6zhuqJHQnPDqsOsU+G7jXPDrHTDg8Oy4bqieMOs4bqieOG7neG6osOsU1jDrDPDuXPDrHXhu6nhuqLDrOG6r3nhu7HDisOsJcOy4bqgw6zDgXjhurThuqJ3w6xzeOG7t8OsdUdEc8Osc3jhu4/Dg8OsdcSC4bqiw6zhuqJ4R8Osc+G7jXPDrOG6onjhu4/DrHXhu5/hur7DrMOKR+G6vcOs4bqg4buPw6xz4bqu4bqiw6zDgOG7j8Os4bqieOG7iuG6onfDrOG6ondHQ3nDrHLDteG6osOsc+G7hMOyw6zhuqJ44bud4bqiw6x04bud4bqiw6zhuq954buxw4rDrCXDsuG6oMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFU3jhu4TDrMOK4bu1c3jDrOG6okdCc8OsJXfhur5L4buv4bqiw6wkeeG6onjDrDThurp54bupw4rDrHXhu43huqJ4w6x3eeG7jcOsc8Oyw4PDrHPhu41zw6x0w43DrOG7jeG6osOsc+G7hMOyw6zDmlfDkjDDrMOKw7V5w6zhuq954buxw4rDrCXDsuG6oOG6u8Os4bqgw4PhuqJ3w6zhuqDhur7DguG6osOsw4pJw6zDinjhu4/huqJ4w6xz4bq04bqid8Osc+G7hMOyw6zDmlfDkjDDrOG6vMWpw6xzxILDrOG6onh54bur4bq+w6zhuqJ44buPw6x14buf4bq+w6zDikfDrHPhu4TDssOsU1jDrDPDuXPDrOG7iOG7j8ODw6zhuq954buxw4rDrCXDsuG6oMOseETDicOsw4rhu41z4bq9w6zDgXnhuqJ4w6x0w4PDsuG6onjDqsOsU3jhu4TDrMOK4bu1c3jDrOG6okdCc8Osw4F4xqHhuqJ3w6x14bu14bqieOG6vcOsJXjhu4/DrOG6okdCc8Os4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDDrHXDsuG6onfDrOG6ouG6qMOsw4DDjXPDrHPDtHnDrMOKeHnhu7HhuqLDrOG6oOG6tHnDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6x14buf4bq+w6zDikfDrOG6onfhu49Lw6xz4buP4bqid8Osw4rDgsOKw6x44bqq4bqi4bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiXjhu43DicOscsO0w4PDrHXDtOG6oMOsc+G6tOG6onfDrHLhu5XhuqJ3w6zhu4hCecOsw4rhu6PDisOsc8O0w6xz4buNc8Oscsaw4bqiw6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOsdeG7n+G6vsOsw4pHw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDieG7hVN44buEw6zDiuG7tXN4w6zDgXnGsOG6oMOsNOG6rOG6onfDrFd54buN4bqgw6x1w4Jzw6zDmlfDkjDDrFPDqjDDgMO6LeG7iMOyw6xy4buNw4PDrHPhu43Dg8Os4buIQnnDrFN44buEw6zDiuG7tXN4w6zhuqJHQnPDrCV34bq+S+G7r+G6osOsJHnhuqJ4w6w04bq6eeG7qcOKw6zhu4jhu6vDrOG6oOG6psOKw6zhurzDgsOsdMONw6zhu43huqLDrMOK4bq64bqw4bqid8OsdXnhu63huqDDrOG6oOG7j8Osw5pXw5Iww6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOscsO0w4PDrMOA4buR4bqieMOsw4rDtXnDrOG6r3nhu7HDisOsJcOy4bqg4bq9w6zhuqJ4R8OsJXjhu4/DrOG6oOG7jUvDrEp5LeG6oOG7k+G6onfDrDB44buAw6wz4bqq4bqi4bq9w6x1R0PhuqJ3w6xzw7LDg8Osw4rDgnPDrFjhu4/DrCXhuqZ5w6wtw6xYw7R5w6wweOG6ruG6onfhur3DrCV44buPw6zhuqDhu41Lw6zhurzDtOG6osOsSuG6vuG7o8OKw6xzw7LDg8Osw4DDsuG6onjDrMOKw7V5w6zDiuG7t+G6onjDrDHhur7DtOG6onfDrFLhu7PhuqJ4w6rDqsOqw6wu4bqid8OsU8OqMMOAw7ot4buIw7LDrMOBeMah4bqid8OsdeG7teG6onjhur3DrMOaV8OSMMOs4bq64bujw4rDrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDiuG7neG6oMOsw4pCecOsc+G7jXPDrHTDjcOs4buN4bqiw6x4RMOJw6zDiuG7jXPDrHd54buKw7LDrHjDsnnDrOG6okdCc8Os4buI4buPw6zhurzFqcOs4bqi4bqow6zDgMONc8Osw4p4w7LhuqDDrHd5w7LDrHXhu63DrHPhu41zw6x0w43DrOG7jeG6osOs4bqi4buPS8Osc8SCw6zDinjhu63DrHXDtcOKw6x4eeG7seG6vsOs4bq44bq+w7TDrHPDssODw6zhuqJ44bujw4rDqsOsMHhH4bqq4bqid8Osc3jhu53huqDDrHPhu4TDssOsw5pXw5Iww6zDgOG7j8Osw4Dhur7hurThuqLDrHfhu5nhuqLDrHN44buXw4rDrHhEw4nDrMOK4buNc8Osw4F54bqieMOsw4rhu6nDrOG7iEJ5w6zDiuG7s+G6onjDrHjhu4rhur7DrOG6ond44bu1w6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOKeMOC4bqid8Osd3nhu4rDssOs4bqieOG7neG6osOsdOG7neG6osOseMOyecOs4bqiR0Jzw6rDrC7huqJ3w6xzeMODw6zhurrhu5XhuqJ34bq9w6x4eeG7seG6osOs4bqiw7JLw6x14buf4bq+w6zDikfDrHPhu4TDssOsU1jDrDPDuXPDrOG7iOG7j8ODw6zhuq954buxw4rDrCXDsuG6oMOsc3hHw7LDrHPDssOD4bq9w6zhuqJ4R+G6onfDrHXhu51Lw6zDgOG7j8Os4bqi4bur4bqiw6zDisO04bqid8Osc3jDg8OseETDicOsw4rhu41zw6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsw4rhurrDg+G6onfDrMOKR+G6quG6onfDrMOAw7J5w6rhu4Mvw4p04buF4buDL8OK4bq64buF4buDL8OKw7Jyw4DDuuG7hTR4w7rDg8OsJXjhu53huqLDrFThu53huqI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới
2010-02-04 15:27:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Báo chí ngày càng có vị trí xứng đáng; sự phát triển, đổi mới của báo chí là một bằng chứng nói lên không khí xã hội ta ngày càng dân chủ....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long