Cập nhật:  GMT+7
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buD4buy4bur4bu14bup4buDXULhu6t1ROG7g0Thu6t14bqo4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g13hu5Xhuqjhu4Phu5/hu7ds4bu14buD4bugxq9KPuG7g2Xhu5zhu6jhu4NbcOG7ncOp4bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhurlEauG7m8O94buh4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4fhu7NqQsaw4bur4bu14bqrZ+G6qEjhu4NqxJBE4bu34buH4bq74bq5RELhurvhurlE4buj4bq74bq5RGrhu5vDveG7oeG7g0NEScO94buh4bq14buH4buzakLGsOG7q+G7teG6q2fhuqhI4buDasSQROG7t+G7h+G6u+G6uURC4bq74bq5ROG7o+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buDQ0Lhu53hurXhu4fhu6lEROG6qOG6qy8v4bubauG7t+G6qOG7qcSQROG7qeG7t2RG4bu1L+G7t8O94buj4bujakRqL0fhu6Hhu5tD4burROG7oS9E4bur4bu1LUTEkOG7nS1DxJAteeG7q+G7oeG7tS9m4buF4buF4bucxajhu5pK4buF4bua4buiSi9n4buFZuG7hS/DrS9mZ8OsxKnhu5rhu5rhu5rDrOG7i+G7mmYvZmfDrMOtaGhoZsOtaeG7iWloX+G7q8OsaF/hu4VoZmhnw61keOG6qMaw4buH4buDasO94burxrDhu7XhurXhu4dC4burxrDhu6lE4buH4bq74bq5L0Thu6PhurvhurkvRELhurvhurlEQuG6u+G6uUThu6PhurvhurnhuqjhurtO4bu14bup4bqr4buDXV3DoGHhu7Thurkv4bqo4bq74bq5L0Thu6PhurvhurkvRELhurvhurkvRGrhu5vDveG7oeG6u+G7tMawbEnhu4NpLWdj4buDRG3hu6vhu4M+4bup4bq64buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qWPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bubxJDhurDhu6vhu4NE4burdeG6qOG7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4N54burdOG7s+G7g13hurDhu7XGsOG7g8av4bura+G7s+G7g+G7n8OD4bud4buDXeG7leG6qOG7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4Phu5tu4bu34buD4bup4bur4bul4buz4buDRmzhu4Phu5tu4bu34buDw71v4bu14bup4buDSMSQ4buTROG7g3nhu6nhu5fEkOG7g2Xhu6DGr0o+w6nhu4Phu53hurpq4buD4buc4buo4buDW3Dhu53hu4Phu5xqLULhu6Hhu7Xhu4M+w73hu6EtRmpj4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g+G7tcOK4bq04bud4buD4bu0xrDEkEnhu6fhu7Xhu4Phu7Lhu6vhu7Xhu6nhu4NdQuG7q3VE4buD4bu14bup4buT4bu14buD4buzbeG7teG7qWPhu4Nh4burw7lE4buD4bu0auG7s+G7g0Zs4buD4buc4buo4buDW3Dhu53hu4Phu53hu7nhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4Phu6nDueG7g0RCxJBJw7rhu7Xhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g0TDg0Thu4Phu59x4bqoZOG7g11C4bu34bu1xrDhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7ncSQ4bqu4bud4buD4buf4buTxJDhu4NEQmrhu7Xhu6nhu4PGsOG7q27hu6vhu4Phuqjhu6nhu7nhu7XGsOG7g+G7o+G7keG7teG7g0Thuq7hu51j4buD4bu14bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Phu4PDvcSQ4bqi4bu14buD4bu14bup4buV4bu14buD4bufw4rhuqThu53hu4ND4buG4buD4bud4bqw4buDRuG6vOG7g0Zs4buD4bup4bq24buDRELhuqThu4NE4buA4buD4buc4buo4buDW3Dhu53hu4NlRELDiuG6tOG7neG7g+G7n+G7kUnhu4PDvWzhu4Nd4burw7nhuqjhu4NZ4bupw7Lhu53DqWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7XULhu7fhu7XGsOG7g0Thu6nDguG7q+G7g3nDjOG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrDhu4NGbOG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4Phu5/hu5NE4buD4bu1w4rhurThu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7tWpJY+G7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Rq4buz4buD4bud4bupReG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g0TDs+G7tcaw4buD4budw4rDguG7tcaw4buD4bup4bqk4bqo4buDRGvhu53hu4NE4bu3bOG7teG7g+G7o+G7q8O54bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g+G7neG7ueG7g+G6qsSQauG7teG7g+G7qcO54buDRELEkEnDuuG7teG7g0Thu6nDg+G7tcawY+G7g+G7teG7qcOK4buD4buc4buo4buDW3Dhu51j4buD4bu14bup4buTROG7g8O9bOG7g0bDuuG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdWPhu4NE4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7s23hu6vhu4NGbOG7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOKZOG7g+G7tOG7qeG7hOG7tcaw4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Phu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7n2zhu7fhu4NEbeG7t+G7g+G6puG7g+G7nOG7qOG7g1tw4bud4buDRELDiuG6tOG7neG7g+G7n+G7kUnhu4PDvWzhu4ND4bqk4bur4buD4buj4buRSeG7g8O94burdOG7teG7g3l1RGPhu4NEw7Phu7XGsOG7g+G7ncOKw4Lhu7XGsOG7g+G7qeG6pOG6qOG7g0Rr4bud4buDxrDhu6vhu4Rq4buD4bupauG7q+G7g+G7tcOK4bq04budZOG7g+G7nGvhu53hu4Phu6Phu7dq4bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buD4buc4buo4buDW3Dhu53hu4Phu5914bu14buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Phu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu53hu6l24buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu53hu6ls4bu34buD4buf4bu54bu14buD4bu14bupw4rhu4Phu51r4bud4buD4bu14bupbOG7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOKY+G7g+G7s2zhu4Phu51B4bu14buDw71s4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu5tt4bu14buD4bud4bq6auG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g+G7o+G7keG7teG7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Rq4buzZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buD4bu1w4rhurThu53hu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g+G7suG7q+G7teG7qeG7g11C4burdUThu4Phu59r4bu14bup4buDxrDhu6tr4buD4budauG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buD4bud4bq6auG7g+G7oMavSj7hu4NEbeG7q+G7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Rq4buzYuG7g+G7s+G7t+G7tcaw4buD4buzxJDDg+G7teG7g0Thu4Dhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7oMavSj7hu4NDc+G7g+G7neG7ueG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7Xhu6ls4buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4Phu53hurpq4buD4buc4buo4buDW3Dhu53hu4NGbOG7t+G7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Rq4buz4buD4bup4bqk4bqo4buDRGvhu51j4buDeeG7q+G7teG7qeG7g+G7o+G7t2rhu7Xhu6lk4buD4buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g+G7tcOK4bq04bud4buDeeG7qcO14bu1xrDhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6lj4buD4bu04bupbOG7g+G7tcOK4bq04bud4buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Phu4Phu59q4bu1xrDhu4Phu7Xhurbhu4PDveG7huG7neG7g+G7nW7hu6vhu4NE4bup4burw7nhu7Xhu4Phu7PhuqLhu6vhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOK4buD4bu1xrBsSeG7g+G7nWzhu7XGsOG7g0TDg0Thu4Phu6nhurLhu7Vj4buDw73EkOG7lUThu4Phuqjhu6lr4bqo4buD4bubbuG7t+G7g+G7n27hu7Phu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buDRuG6tOG7q+G7g0Thu5NE4buD4budbuG7g+G7nWvhu53hu4Phu5t04bu14buDROG7qWrhu7Phu4PGsOG7q2rhu4Phu5/hu5nEkOG7g0TDimThurkv4bqo4bq74bq54bqo4bq74buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7g3nhu6t04buz4buDXeG6sOG7tcaw4buDxq/hu6tr4buz4buD4bufw4Phu53hu4Phu6DGr0o+4buD4bucZD7DveG7oS1GauG7g+G7m2vhu7fhu4Phu51r4bu34buDRuG6tOG7q+G7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g+G7tMawxJBJ4bun4bu14buD4buy4bur4bu14bup4buDXULhu6t1ROG7g0bDuuG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buDRELDgeG7tcaw4buD4buf4bur4bul4buz4buD4buzbOG7g+G7oMavSj7hu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g+G7m27hu7fhu4PDvW/hu7Xhu6nhu4NEbeG7q+G7g2Hhu6vDuUThu4Phu7Rq4buzY+G7g+G7teG7qcOK4buD4bu04bupbOG7g+G7s2tJ4buDSOG7qy3hu7PDs+G7tcaw4buDPuG7qUXhu4Nb4bqy4bu1Y+G7g+G7n8OKw4Lhu7XGsOG7g+G7nWrhu7fhu4NEw4Phu53hu4Phu6hs4buD4bu04bqu4bur4buDLeG7g+G7qG7hu6vhu4M+4bupQeG7tcawY+G7g+G7tOG7qWzhu4Phu7NrSeG7g0Nu4bu14buDSMSQ4buTROG7g+G7nWrhu7fhu4PDvWrhu7Xhu6nhu4NEbeG7q+G7g0R24bu14bup4buDe8SQbuG7tcaw4buD4bua4but4bu14bupZGRk4buDJeG7tcaw4buD4bucZD7DveG7oS1GauG7g3nhu6nDteG7tcaw4buD4buf4buv4bu14bupY+G7g+G7oMavSj7hu4NC4buTROG7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu5Hhu7Phu4NE4bq04bur4buD4buda+G7neG7g+G7o+G7huG7g2vhu7Xhu4Phu6nhuqThuqjhu4NEa+G7neG7g8aw4bur4buEauG7g+G7qWrhu6vhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g0Zs4buDQ3Phu4Phu7Xhurbhu4PDveG7huG7neG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buD4buf4bul4buD4buda+G7neG7g+G7o+G7huG7g2vhu7Xhu4Phu7VsSeG7g+G7neG7ueG7g0Thu6nhu6Xhu4Phu59tROG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4PhuqrEkG7hu4Phu51q4bu34buD4bu14bup4buTRGThu4M+4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7keG7s+G7g+G7neG6umrhu4Phu6DGr0o+4buDw71s4buDw73EkOG6ouG7teG7g8aww7Lhu7Xhu4Phu53hu6nhu49E4buD4bup4bqk4bqo4buDRGvhu53hu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4NG4bq04bur4buDROG7reG7teG7qeG7g+G7qeG7hMSQ4buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4NEQsSQScO64bu14buDROG7qcOD4bu1xrDhu4PGsOG7q+G7hGrhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu6lq4bur4buD4bu1w4rhurThu51k4buDJeG7tcaw4buD4bud4bup4bu34buDQuG7jeG7tcawY+G7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bu1aknhu4Phu5/hu5nEkOG7g0TDiuG7g+G7neG6umrhu4Phu5zhu6jhu4NbcOG7neG7g0Zs4bu34buDYeG7q8O5ROG7g+G7tGrhu7Phu4Phu53hu6nDimrhu4Phu51q4bu3Y+G7g+G7teG7qcOK4bu1xrDhu4Phu5/hu5FJ4buDw71s4buD4bu1w7rhu7Xhu4NEbuG7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4bup4bqk4bqo4buDRGvhu53hu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDRELhu7fhu7XGsOG7g0TDiuG6suG7tcaw4buDw71q4burZOG6uS9E4buj4bq74bq5L0RC4bq74bq5L0Rq4bubw73hu6Hhurtd4bup4buh4bu34buD4bu04bup4buR4bu14buD4bui4buR4bu1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới
2010-02-04 15:27:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Báo chí ngày càng có vị trí xứng đáng; sự phát triển, đổi mới của báo chí là một bằng chứng nói lên không khí xã hội ta ngày càng dân chủ....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long