Cập nhật:  GMT+7
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDtC5jw6AgLOG7mMOi4bqzKSAu4buYLjPDneG7mFlhICzhu5jDoiElIOG7mOG6tXvhu5jDolUh4buY4butLlbDouG7mMO1w5og4buYIOG7pCLhu5jGoOG7lMagxqDDki8u4buW4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6sXThu7ZS4buy4buS4buMw7VSIOG7mMOCYeG7mMOdLmTDneG7mMOCPiAu4buY4bqr4bq/4buY4bq7xJFS4buYw50x4buY4bq74bukIOG7mFnDmiDhu5jhurU34buY4bua4bui4buWLcO04bq6L8O1w4LDtMOC4bqk4buYICxU4bq/4buY4bugL1EvxqDhu5TGoOG7luG7mOG6uyrhu5jhurshJsOd4buYw6LhuqXhur8/IOG7mOG6tSEgLuG7mMOdLmPDoCAs4buYw6LhurMpIC7hu5guM8Od4buYWWEgLOG7mMOCISUg4buY4bq1e+G7mMOiVSHhu5jhu60uVsOi4buYw7XDmiDhu5gg4bukIuG7mMag4buUxqDGoE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw4Iu4bu2MOG7mOG7tDFM4buYIC7FqCLhu5gsMeG6seG7mOG6sS7hu64g4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buYICzhuqU4IOG7mCAu4buwIOG7mF1lw53hu5jDneG7rOG6seG7mMOdUjBM4buYICzhuqU4IOG7mMOdUyDhu5hZOUzhu5jDnTYgLOG7mMOdLmTDnUzhu5jhurshJCDhu5jDnS5kw53hu5jDnTHhu5jDoi5SIuG7mCwhUuG7mOG6u1Qw4buY4bq34bqlU+G7mMOi4bqzKSAu4buYLjBVw50u4buY4bu0PCAu4buYw50uKCAu4buY4bq1U8OdLuG7mC4wxq/DneG7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5jDnS4oIC7hu5jhurVTw50u4buY4bu0P+G7mCwhw5oh4buY4bq34bql4bq/JcOi4buYw51Tw53hu5jhurvhu6wg4buY4bu0KuG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mFshIC7hu5jDoiXhu5gt4buYw6rDmeG7mC45IeG7mFkqIOG7mOG6u+G6uSAsTOG7mCAsVOG6v+G7mOG7luG7lC9QTOG7mMO04bqpw53hu5jhu5NUMOG7mMOiVTBM4buYWTgh4buY4buyY+G6ryAs4buYw51TIOG7mFk5TOG7mMO1UiDhu5jDgmHhu5jDnS5kw53hu5jDguG6s+G6pSAs4buYY8OgICzhu5jDnTHhu5jhurvhu6Qg4buYWcOaIOG7mMOiLjYgLOG7mFlTMOG7mOG6uyrhu5jhurshJsOd4buYw6LhuqXhur8/IOG7mOG6tSEgLuG7mMOdLmPDoCAs4buYw6LhurMpIC7hu5guM8Od4buYWWEgLOG7mMOiISUg4buY4bq1e+G7mMOdLuG6peG6vyQg4buYICxUIC5K4buY4bq24bqlw5og4buYXeG7geG7mMOdNiAsTOG7mC5UIC7hu5jDnS4oIC7hu5jDnTYgLEvhu5hd4bqlVsOiTOG7mMOiVCHhu5jDnS4oIC5M4buYw50uKCAu4buYw6LhurM8TOG7mCAsMFUh4buYLCFSMEzhu5jhu7Thu67huqXhu5jDomNM4buYWyEgLuG7mOG7sjBSIC5M4buYw6IuY8OgICzhu5giVSHhu5jhurfhuqU3w53hu5jDoiVM4buYICwuISQg4buYw51k4bql4buY4bq74bqtICxL4buYLCHDmiLhu5jDoi4hP+G6peG7mOG6s+G6qyHhu5jhurMw4buYw6IuISQg4buYw6JSIUzhu5hZw5ow4buYLiE/IuG7mC5UICzhu5guw5oh4oCm4buYT8OdLmPDoCAs4buYw6LhurMpIC7hu5guM8Od4buYWcWoICzhu5jDoiElICzhu5hnIC7Dk03Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4buTNyHhu5jDomPDoyAs4buYXVThu5jDnVMg4buYWTlM4buYw502ICzhu5jDnS5kw51M4buY4bq7ISQg4buYw50uZMOd4buYw6LhurMwICzhu5guJuG7mMOiLjcgLOG7mMOdLiggLuG7mMOi4bqzPOG7mOG6uiEmw6Lhu5jhu61SIuG7mOG7tFXDouG7mCI5w6Lhu5jhurU34buY4bu0ISrhuqXhu5hbISYg4buYIC5jSuG7mMO0UyDhu5hZOUzhu5jDnTYgLOG7mMOdLmTDneG7mMOdMeG7mMOiLuG6oyHhu5gsIVIg4buYw502ICzhu5jDolPDneG7mOG7tOG6q+G7mFlS4buYIOG7pCLhu5jDouG6s8SD4buYXSQg4buYT1suNiAs4buYWz/hu5jDoi7huqMh4buYLCFSIOG7mMOiVuG6seG7mOG6tWXDk+G7mOG6u1Thu5guUiHhu5gg4bukIuG7mF0hJCDhu5jDouG6qcOd4buYXSEqIOG7mFsq4buYw6LhurNj4bqhw53hu5jDoi7huqMh4buY4bu0IT8i4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDncOp4buY4bu0IeG7mOG7tFQw4buYw6JVMOG7mC4wVCDhu5jDoi5UIC7hu5jDojfDouG7mCAuISYi4buY4bq74bqpTeG7mOG6uiEkIOG7mMOdLmTDneG7mOG7smPhuqEh4buY4buc4buU4buYw6LhuqVhIeG7mE/DoiggLuG7mOG7tCUg4buYICxU4bq/4buY4buWL+G7lOG7nC/GoOG7lMagxqDDk0zhu5jDnTHhu5jhurVkw53hu5hbLjThu7bhu5jDojfDokvhu5jhurEuVyLhu5jDnS7hu6zDouG7mMOdLiggLuG7mMOi4bqzPEzhu5jhu7RVMOG7mOG7tGTDnUzhu5hdNyHhu5jhurU3ICzhu5jDojfDokvhu5hbLjYgLOG7mMOi4bqzMCAs4buYw6Iu4bqjIeG7mCwhUiDhu5jDoi4h4buYLlQgLuG7mFvhu4Xhu5hd4bqlVsOi4buYLjDGr8Od4buYw6LhurMwICzhu5jDoi7huqMh4buYLCFSIOG7mOG7tFIgLOG7mFk84buYw53DoOG7mOG6t+G6pVIg4buYw50x4buYw6IuVyLhu5jhurfhuqXhur8qIOG7mMOq4bu2IuG7mMOq4bu4w6JM4buYw6rDqeG7mF3hu4Hhu5hb4buF4buYXeG6pVbDokvhu5jhu7TDmeG7mMOiN8Oi4buYICwuISbhurHhu5jDoi5Vw53hu5jhurV74buYw6JVIeG7mOG6uiEmw6Lhu5jhu61SIuG7mC4wxq/DneG7mCBj4bqhw53hu5ggLDBUIUvhu5jDouG6sykgLuG7mOG7tDnhu5jDoiElICzhu5hnIC7hu5jhu7RVw6Lhu5jDnS5kICzhu5jDnS4+4buYdeG7meG7q8OC4bq04buY4bueTeG7ouG7mC4wxq/DneG7mMOC4buv4buZcuG7q+G7mCHDtcOC4buYUOG7lOG7mMOi4bqzxIPhu5hdJCDhu5jDnTIg4buYw6Iu4bqjIeG7mC5VIE3hu5jhu5PGr8Od4buYWSEmw6JM4buY4bqxLsOaIeG7mOG7tGPDo8Od4buYw53DoOG7mOG6t+G6pVIg4buY4bu0OCAs4buY4buB4buYw50uMOG7mMOiLlIi4buY4buyZeG7mFsuMVLhu5guM8Od4buYw6IhJSDhu5jhurV74buYw6LhurMwICzhu5jhursyICzhu5hZUuG7mCDhu6Qi4buYw6JVIeG7mOG7rS5Ww6Lhu5jDtcOaIOG7mE/DosSR4buYw6IuUyAs4buYUS/GoOG7lMagxqDhu5jhu7QlIOG7mMOiLlMgLOG7mFEvxqDhu5TGoOG7osOTTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtFPDneG7mMOi4bqzY+G6oyAs4buYLsOj4bqx4buYWy43IeG7mOG6t+G6peG7sCDhu5jhurVlTOG7mOG6t+G6pTfDneG7mOG6sS4yICxL4buYw6LhurNj4bqjICzhu5guw6PhurHhu5jhu7TDmeG7mMOixJEgLOG7mOG7tGPDo8Od4buYw53DqeG7mOG7tCHhu5guM8Od4buYIC5jICzhu5hbLjYgLOG7mC4wVCDhu5jDoi5UIC7hu5hbLjFS4buYLjPDneG7mC4wxq/DneG7mFsuNiAs4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mFlTMOG7mMOdUzDhu5jDojfDouG7mCAsLiEm4bqx4buYw6Iu4bu2MOG7mOG6t+G6peG6v+G7mOG7tDwgLkvhu5guMMavw53hu5jhu7RSICzhu5jDouG6szAgLOG7mMOiLuG6oyHhu5gsIVIg4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mMOdUiLhu5hbJcOi4buY4bq1UuG6peG7mOG7tFQw4buYw6JVMOG7mMOd4bqrUuG7mMOdLmPDoCAs4buYw6LhurMpIC7hu5jhu7RUMOG7mMOiVTBM4buYWTgh4buY4buyY+G6ryAs4buYWy5Tw53hu5jhu7Qq4bql4buYWy42ICzhu5jhu7Rjw6PDneG7mMOiLlIi4buYLCFS4buY4buyZeG7mMOi4bql4bq/PyBNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jHQzw53hu5hZYSAs4buYw6IwVCDhu5jhurEu4buuIOG7mMOi4bqzMCAs4buYw6Iu4bqjIeG7mCwhUiDhu5guM8Od4buYxIPhu5jhu60uVsOi4buYw7XDmiDhu5jhurU94buYWVIw4buYLDgi4buYLjPDneG7mOG6sS4oTOG7mOG6tSEgLuG7mC4wVcOi4buY4bqxLijhu5guxaggLOG7mMOiLlMgLEzhu5jhurvhu7jhu5giU+G6v+G7mFlS4bq/4buYWy5k4buYLjgh4buY4bq7VOG7mCI5w6Lhu5jhurU34buYw50uIeG7mOG6sS4o4buYWy5Tw51Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMO0U8Od4buY4bu0w6Ag4buY4bq7POG7mF1W4bqx4buY4buyUiAu4buY4bq1U8OdLkzhu5guOOG7mOG6tcOg4buY4bu04bukICzhu5hb4buB4buYw53DqeG7mMOdUyDhu5hZOUzhu5jDnTYgLOG7mMOdLmTDneG7mOG6uyEkIOG7mMOdLmTDneG7mMOiLlIi4buYLCFS4buYLMOpIeG7mMOi4bqzZcOd4buYw6IhJeG6seG7mOG6uyrhu5jhurAuMiAs4buYdMOj4bqx4buYw6JTw53hu5jhu7RUMOG7mMOiVTBM4buYWTgh4buY4buyY+G6ryAs4buYIGPhuqHDneG7mCAsMFQhTOG7mMO04bqpw53hu5jhu5NUMOG7mMOiVTBM4buYWTgh4buY4buyY+G6ryAs4buYw51TIOG7mFk5TOG7mOG6tTfhu5jGoGfhu5h0MFQgLOG7mOG6uuG7pCDhu5jDgi7huqlM4buYw7VS4buY4buTKSAuTOG7mHRU4buY4butOSHhu5jDouG6s2PhuqHDneG7mCAsVOG6v+G7mOG7luG7oi/hu5bhu5QvxqDhu5TGoOG7luG7mE9Zw5og4buYIioi4buYLMOpIeG7mMOi4bqhIeG7mOG7tDxS4buYw50uPuG7mCJSIV1K4buYWeG6pSHhu7JSICxNw6IuUjDhu5bhu57hu6JHLCJSIV1Nw50wIsOTTeG7mHPDqSHhu5jhu7JSIC7hu5jhurVTw50u4buY4bu04bukICzhu5hb4buB4buY4bq7KuG7mMO1UiDhu5jDgmHhu5jDnS5kw53hu5jDgj4gLuG7mOG6q+G6v+G7mOG6t+G6pVLhu5jhurEuMiAs4buYw7QuKCAu4buY4bq1U8OdLuG7mMOdUyDhu5hZOeG7mMOi4bqzY+G6ocOd4buYICxU4bq/4buYxqDhu5QvUS/GoOG7lMag4buWTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurFn4bqlw6IuMOG6s+G7kuG7jOG6uuG7pCDhu5jhu6tSICzDki/hurHhu4w=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long