Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhurvhu6bDlVnhur7hu5bhu6bhu7BZ4bum4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vnvhu6Z94bqo4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+4buW4buI4buW4bq+VuG7psOdS1nhur574bumfeG6vllNWOG6vuG7puG7tuG7luG6vuG7guG7gOG7guG7hi3hu4Lhu4Dhu4Lhu4LEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKOG7pn174bumw53huqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buG4buESC/hu4bhu4bhu4bGoEfhu4bhu4BGRuG7gOG7gHvhu4ZJw4xG4buCSFfhu4bhuqrhu64o4bukw4rhur4vRcWpxq9Z4bum4bq+e8Od4buIWeG6vjnhu4jhu5bhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+WDLhu5bhur574bumfeG6vuG7piwo4bq+V8Oh4bq+4buW4buI4buW4bq+VuG7psOdS1nhur574bumfeG6vsag4buq4buW4bum4bq+NyLhur57PFFZ4bq+4buWP+G6vj4u4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7pjThu5bhur57UuG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vsagSmHhur7hu6bhu7bhu5bhur4+UOG6vntKw53hur7hu5olWeG7pOG6vlc04buW4bq+4buW4bumw53hur574bumw5Rh4bqo4bq+ezzhu7Thur7hu5bhu4jhu5bhur5Z4bumxKjhur57PDE7WeG7pOG6vnvhu6bFqOG6vuG7mn3hu4rhur7GoEph4bq+ez174bqo4bq+4bum4bu24buW4bq+ez174bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWpPMOdWeG7pOG6vuG7lD3FqOG6vuG7lktZ4bum4bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur7hu5RUWeG7puG6vuG6u8O04bu1auG6vS3hu4bDjOG6vlbhu6LDneG6vsagxKjFqOG6vjfEqOG6vuG7psWoVFnhur7hu5rhu4pZ4buk4bq+xqDFqMOaWeG6vuG7lMWoUlnhur7hu6ZSe+G6vj4y4buW4bq+KOG7pjLhu5bhur57Sijhur57PFFZ4bq+4buWS+G6vlkxOuG7luG6qOG6vuG7pOG7jmHhur5LWeG7puG6vuG7pjEuWeG7pOG6vlnDk1nhu6Thur5ZU+G6vuG7mlJZ4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+N8So4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bq+4buWIOG7iuG6vlnhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bqs4bq+w6pV4bq+4buWXVnhu6Thur7hu5bhu6bFqOG7iuG6vj7hu6Dhur43OsWo4bq+e8OdxKhZ4bq+e+G7plXhur5Z4bum4buOWeG6vsag4buOWeG6vns8w51Z4buk4bq+e+G7sFnhu6bhur5Z4bumNlnhu6Thur5W4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bqo4bq+e+G7puG7iOG7luG7puG6vnvhu6Yy4buW4bq+WeG7pk9Y4bq+4bukxahLWOG6vuG7lDp74bq+4buk4buIWeG7puG6vlnDk1nhu6Thur57xKjFqOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur4o4bumIuG6vuG7pn1hWeG7puG6qOG6vuG7puG7tuG7luG6vj7FqFnhu6bhur7GoMOd4bq+S1nhu6bhur7hu6YxLlnhu6Thur7hu5Quxajhur7GoOG7quG7luG7puG6vuG7lFRZ4bum4bq+4bq7w7Thu7Vq4bq9LeG7hsOM4bqo4bq+WeG7pMSoYeG6vsOML8OM4bqo4bq+4bunLuG6vuG7icWo4buIw53hur7GoCLhu5bhur43xKjhur7DqsSow53hur57SsOd4bq+Q+G7ieG6vcOCw6rFqUThur7hu5bhu7Lhur7hu5YjWeG7pOG6vjdNWeG6vj494bqm4bq+4buG4buC4buCSS/hu6fhu4nhur3DgsOqxaktw7LEqcWp4bq74bq+N1Phur43xahU4buW4bq+4buW4bumw5VZ4bq+4buW4bum4buwWeG7puG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vil9S1nhur5Xw6Hhur574bumfeG6qOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vlbhu6bDnUtZ4bq+e+G7pn3hur57PMOdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lj/hur4+LuG6vuG7pMWo4buIw53hur7GoCLhu5bhur5ZTVjhur7hu6bhu7bhu5bhur7hu4Lhu4Dhu4Lhu4Yt4buC4buA4buC4buC4bqq4bq+xanhu6bhu5zDneG6vuG7muG7suG6vuG7py7hur7hu4nhur3DgsOqxanhur5hUX3hur7hu5bDlH3hur7FqeG7piDhur57PDEuWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+e1vhu5bhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5YJXvhur4+PeG6vlklxajhur7GoH1Z4buk4bq+PuG7in3huqbEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw7Lhu6bhu5JZ4bq+ezwxP1nhu6Thur48xKjhur4+w53hu4h74bqo4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+xqBKYeG6vuG7puG7tuG7luG6vuG7piwo4bq+V8Oh4bqo4bq+4buaS1jhur7hu5RLw53hur5hUX3hur7hu5bDlH3hur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+N8So4bq+4buWTnvhur7hu6TFqEtY4bq+e8WoUnvhur5WxahUWOG6vns9xajhur7hu5rhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bhu6bFqOG6vijhu6bGr+G6vuG7mlXhur57xahSe+G6vuG7pMWoS1jhur7hu5bhu4jhu5bhur5W4bumw51LWeG6vnvhu6Z94bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur43IuG6vuG7pibhur57PCzhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur7hu6TFqOG7iMOd4bq+xqAi4buW4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buWw5RZ4bq+e+G7psWoUnvhuqzhur57xq9Z4bum4bq+e8Od4buIWeG6vjnhu4jhu5bhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+WDLhu5bhur574bumfeG6vuG7piwo4bq+V8Oh4bq+4buW4buI4buW4bq+VuG7psOdS1nhur574bumfeG6vsag4buq4buW4bum4bq+NyLhur57PFFZ4bq+4buWP+G6vj4u4bq+ezzFqFVZ4bq+VuG7puG7isWo4bq+e+G7pjThu5bhur57UuG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vsagSmHhur7hu6bhu7bhu5bhur574bum4bucw53hur5Z4bukfWFRWeG6vntO4buW4bq+4buW4bumxajhu4rhur4+4bug4bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6vuG7luG7pn1Z4buk4bq+4bukxag24buK4bq+4buWP+G6vj4u4bq+4bukxajhu4jDneG6vsagIuG7luG6vjc6xajhur4o4bumIuG6vuG7pn1hWeG7puG6vuG7puG7tuG7luG6vj7FqFnhu6bhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6hZ4bum4bq+4bum4buoWeG7puG6vsag4buq4buW4bum4bq+4buUVFnhu6bhur43xKjhur7hu5YjWeG7pOG6vlbhu6bhu4rFqOG6vljFqFnhu6bhur7hu5RK4buW4bum4bqq4bq+4bq5UVnhur7hu5ZKWeG7puG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur5YxajDmlnhuqjhur7hu6TFqEtY4bq+4bum4bu24buW4bq+KOG7psav4bqs4bq+4bumJuG6vns8LOG6vuG7luG7psWo4bq+KOG7psav4bq+4bum4bu24buW4bq+e+G7kCjhur574bum4bucw53hur7hu5bhu4jhu5bhur4pfWHhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buWIOG7iuG6vsO14bumxKjhur5ZMTrhu5bhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5Y/4bq+Pi7hur7hu6TFqOG7iMOd4bq+xqAi4buW4bq+VlF94bq+4buk4bu2xajhur43xKjhur7hu6Z9YeG6vuG7miVZ4buk4bq+4buW4buI4buW4bq+WeG7pH0kWeG6vlc04buW4bq+4buWIOG7iuG6vjlM4bq+4bumJcWo4bq+4buaVeG6vuG7luG7suG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur7hu6Ym4bq+ezws4bq+e+G7plFY4bq+WeG7pjHhuqbhur5YxajDmlnhuqjhur7hu6TFqEtY4bqo4bq+4bukxahMWeG6vnvhu6Y7xajhur7hu6TFqOG7ilnhur7hu5rhu7JZ4buk4bq+4bum4bu24buW4bq+KOG7psav4bq+N8So4bq+4buW4buI4buW4bq+VuG7psOdS1nhur574bumfeG6vsag4buq4buW4bum4bq+NyLhur7hu6Ym4bq+ezws4bq+4bumw51Ke+G6vuG7miVZ4buk4bq+4bukxajhu4jDneG6vsagIuG7luG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4buI4buW4bq+4bum4bu24buW4bq+PsWoWeG7puG6vjfEqOG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vuG7luG7suG6vuG7psOdxKhZ4bq+4buWS1nhu6bhur5W4bum4buy4bq+VuG7pk1Z4bq+ezzDnVnhu6Thur5ZTVjhur7hu6bhu7bhu5bhur7hu4Lhu4Dhu4Lhu4Yt4buC4buA4buC4buC4bqq4bq+xal9YVR74bq+4buaPcWo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buaMSzhu5bhur5XLMWo4bq+xqAiWeG7pOG6vsag4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rhur7hurnhu4pZ4bq+4buaSsWo4bq+xqDFqFRZ4bq+4buW4bum4buK4bq+WOG7nuG6vuG7puG7tuG7luG6vj7FqFnhu6bhur7hu5pV4bq+e+G7pn3hur7hu5bhu4jhu5bhur5W4bumw51LWeG6vnvhu6Z94bq+WeG7pMOdxKjFqOG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur57SsWo4bq+xanhu6YjWeG7pOG6vnsx4bq+Pj3hur5HRy/hu4Lhu4Dhu4bhu4YvxanFqS3hurnhu4nhur3DqsWp4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7guG7gi/hu4bhu4Yv4buC4buA4buG4buG4bq+4buWIOG7iuG6vuG6uSXhur7hu4nhur3DgsOqxanhur7hu5Thu4pZ4bq+4bumxKhZ4bum4bq+w6rFqFN94bq+V1Thur7hurnhu4pZ4bq+4buaSsWo4bq+xqDFqFRZ4bq+4buW4bum4buK4bq+WOG7nuG6vuG7puG7tuG7luG6vj7FqFnhu6bhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxak8MS5Z4buk4bq+KOG7puG7tFnhu6Thur7hu4nhur3DgsOqxanhur7hu6Z9YVRZ4bqo4bq+e+G7puG7quG6qOG6vnvhu6bEqFnhu6bhur574bum4buKWOG6vlgxfeG6vuG7luG7psOd4bq+xrDhurnDteG6veG6vuG7pn1hVFnhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur5WUuG6vuG7psOdSuG7luG7puG6vnvhu6bhu4pZ4bum4bq+ezzhu4rhuqjhur5WxahVWOG6vns84buK4bqs4bq+e01Z4buk4bq+4buWMTtZ4buk4bq+e+G7puG7ilnhu6bhur57POG7iuG6qOG6vlbFqFVY4bq+ezzhu4rhur7hu5ole+G6vjl9w5V74bqo4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5rhu7Lhur574buQKOG6vns8fVnhu6Thur43xKjDneG6vjfFqFThu5bhur574bumfeG6qOG6vuG7luG7psWo4bq+4buaw5R94bq+WU1Y4bq+4bum4bu24buW4bqq4bq+4bu1xahU4buW4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6vjfEqOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vlbhu6bDnUtZ4bq+e+G7pn3hur4o4bumS8Wo4bq+4buaS1jhur7hu5RLw53hur5hUX3hur7hu5bDlH3hur7GoOG7jlnhur7hu5bhu6Yg4bqo4bq+4buWI1nhu6Thur5W4bum4buKxajhuqjhur5YxahZ4bum4bq+4buUSuG7luG7puG6vuKApsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxIN9e+G7psOdPMOKRcSpxahTWeG6vuG7j+G7isWoxJAvKEU=

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long